Vô Thượng Luân Hồi

Chương 1:

Triệnabpu Bâswynn sữxrshng ngưmriiờsqbii, thấodait thầkyovn nhìabiwn Liễkyovu Tâswynm Nhưmrii trong bộmhzy y phụgdayc tâswynn nưmriiơnguxng.

Đgtdvêldbkm nay làrmzi đkyovêldbkm đkyovộmhzyng phòrjpang hoa chúsqbic, ngàrmziy vui củqfsfa hắjszfn.

Nhưmriing màrmzi, ngưmriiờsqbii phụgday nữxrsh đkyovưmriiợexmxc hắjszfn nâswynng khăeokpn đkyovộmhzyi đkyovầkyovu lêldbkn lạcknoi khôhbcong phảgdayi làrmzi tâswynn nưmriiơnguxng củqfsfa hắjszfn.

Liễkyovu Tâswynm Nhưmrii cúsqbii đkyovầkyovu, cơngux thểvenl run rẩpxzdy, tuy đkyovôhbcoi mắjszft nàrmzing trong veo nhưmriing lạcknoi mờsqbi mịwfnut vàrmzi trốvenlng rỗctxtng.

Hay nóhbcoi cácdxwch khácdxwc, nàrmzing làrmzi mộmhzyt ngưmriiờsqbii mùysoz, mộmhzyt tâswynn nưmriiơnguxng mùysoz.

“Tạcknoi sao lạcknoi làrmzi côhbco?”, Triệnabpu Bâswynn lạcknonh lùysozng nóhbcoi.

“Chàrmzing làrmzi...!Triệnabpu Bâswynn?”
“Mau trảgday lờsqbii câswynu hỏciqdi củqfsfa ta, tạcknoi sao lạcknoi làrmzi côhbco, tỷvenl tỷvenl củqfsfa côhbco đkyovâswynu? Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt ởnyvv đkyovâswynu?”, Triệnabpu Bâswynn khàrmzin giọycfung gầkyovm lêldbkn, trong mắjszft hiệnabpn lêldbkn nhữxrshng tơngux mácdxwu.

“Làrmzi tỷvenl tỷvenl bảgdayo ta gảgday thay tỷvenl ấodaiy”, Liễkyovu Tâswynm Nhưmrii sợexmx hãwbfzi, nưmriiớabiwc mắjszft lưmriing tròrjpang.

“Nựjnhzc cưmriiờsqbii”.

Triệnabpu Bâswynn lậogpot bàrmzin, rúsqbit kiếokgsm, đkyoviêldbkn cuồniwnng lao ra khỏciqdi phòrjpang tâswynn hôhbcon.

...!
Thàrmzinh Vong Cổvsny vềabiw đkyovêldbkm vôhbco cùysozng sầkyovm uấodait, đkyovègtdvn lồniwnng đkyovỏciqd treo cao, sơnguxn thủqfsfy hữxrshu tìabiwnh, đkyovưmriiờsqbing phốvenl tấodaip nậogpop ngưmriiờsqbii qua kẻkatv lạcknoi, khôhbcong thiếokgsu nhữxrshng màrmzin biểvenlu diễkyovn củqfsfa đkyovácdxwm giang hồniwn mãwbfzi nghệnabp, khạcknoc lửgtdva, músqbia thưmriiơnguxng, xoay côhbcon, tiếokgsng vỗctxt tay ầkyovm ĩabiw vang lêldbkn từmxoang hồniwni.

Sầkyovm uấodait làrmzi vậogpoy, nhưmriing vừmxoaa thêldbkm mộmhzyt ngưmriiờsqbii đkyovi qua lạcknoi khiếokgsn cho cảgday con phốvenl đkyovưmriiợexmxc thêldbkm mộmhzyt phen huyêldbkn nácdxwo.

Ngưmriiờsqbii vừmxoaa đkyovi qua làrmzi Triệnabpu Bâswynn, hắjszfn mặaetqc y phụgdayc tâswynn lang, tay cầkyovm kiếokgsm Hàrmzin Quang, vôhbco cùysozng bắjszft mắjszft trêldbkn phốvenl.

“Đgtdvâswyny...!chẳpohpng phảgdayi làrmzi thiếokgsu chủqfsf Triệnabpu gia sao?”
“Đgtdvạcknoi tiểvenlu thưmrii Liễkyovu gia tàrmzii sắjszfc nhưmrii vậogpoy màrmzi vẫnjnwn nguyệnabpn ýuldl gảgday cho cácdxwi têldbkn vôhbco dụgdayng nàrmziy”.

“Khôhbcong biếokgst kiếokgsp trưmriiớabiwc hắjszfn đkyovãwbfz tu đkyovưmriiợexmxc bao nhiêldbku phưmriiớabiwc đkyovứsqtvc”.

“Ngàrmziy đkyovạcknoi hỷvenl khôhbcong ởnyvv trong phòrjpang tâswynn hôhbcon vớabiwi Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt chàrmzing chàrmzing thiếokgsp thiếokgsp, vộmhzyi vàrmzing chạcknoy ra đkyovưmriiờsqbing làrmzim gìabiw vậogpoy?”
“Sácdxwt khímiwe nặaetqng nhưmrii thếokgs, ai đkyovãwbfz đkyovắjszfc tộmhzyi vớabiwi hắjszfn thếokgs?”
Mọycfui ngưmriiờsqbii trêldbkn phốvenl đkyovềabiwu xôhbcon xao xôhbco tớabiwi xem, sau đkyovóhbco chỉwpyc trỏciqd bàrmzin tácdxwn, nghi ngờsqbi giễkyovu cợexmxt.

Phímiwea trưmriiớabiwc, Triệnabpu Bâswynn sácdxwt khímiwe đkyovầkyovy mìabiwnh, sắjszfc mặaetqt tácdxwi nhợexmxt nhưmriing vẫnjnwn rấodait dữxrsh tợexmxn.

Cóhbco lẽuvpf, trong khoảgdaynh khắjszfc hắjszfn nâswynng khăeokpn trùysozm đkyovầkyovu màrmziu đkyovỏciqd lêldbkn thìabiw hắjszfn đkyovãwbfz hiểvenlu, nhưmriing hắjszfn chỉwpyc khôhbcong muốvenln thừmxoaa nhậogpon đkyoviềabiwu đkyovóhbco.

Hắjszfn, Triệnabpu Bâswynn, thiếokgsu chủqfsf Triệnabpu gia, ngàrmziy trưmriiớabiwc làrmzi kỳfqpz tàrmzii võfkwq đkyovạcknoo, ngàrmziy nay lạcknoi bịwfnu đkyovoạcknon mạcknoch phếokgs thểvenl.

Côhbco ta, Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt, đkyovạcknoi tiểvenlu thưmrii Liễkyovu gia, viêldbkn ngọycfuc quýuldl củqfsfa trưmriiởnyvvng tộmhzyc Liễkyovu gia, cũjszfng làrmzi nữxrsh thầkyovn củqfsfa toàrmzin bộmhzy thàrmzinh Vong Cổvsny.

Từmxoa nhỏciqd họycfu đkyovãwbfz làrmzi thanh mai trúsqbic mãwbfz, đkyovưmriiợexmxc toàrmzin bộmhzy thàrmzinh Vong Cổvsny côhbcong nhậogpon làrmzi mộmhzyt đkyovôhbcoi tiêldbkn đkyovồniwnng ngọycfuc nữxrsh.

Chímiwenh vìabiw vậogpoy, Triệnabpu gia vàrmzi Liễkyovu gia đkyovãwbfz lậogpop hôhbcon ưmriiớabiwc cho hai ngưmriiờsqbii, ai ngờsqbi sốvenl mạcknong củqfsfa hắjszfn khôhbcong may, trong lúsqbic lịwfnuch luyệnabpn bịwfnu ngưmriiờsqbii khácdxwc ácdxwm toácdxwn, Triệnabpu gia phảgdayi dốvenlc toàrmzin lựjnhzc chữxrsha trịwfnu, tuy giữxrsh đkyovưmriiợexmxc tímiwenh mạcknong, nhưmriing linh mạcknoch củqfsfa hắjszfn đkyovềabiwu đkyovứsqtvt đkyovoạcknon.

Kểvenl từmxoa ngàrmziy đkyovóhbco, hắjszfn đkyovãwbfz khôhbcong còrjpan làrmzi thiêldbkn tàrmzii nữxrsha.

Khôhbcong cóhbco ai còrjpan cho làrmzi bọycfun họycfu xứsqtvng đkyovôhbcoi vớabiwi nhau nữxrsha, ngay cảgday chímiwenh hắjszfn cũjszfng cho làrmzi nhưmrii thếokgs, vìabiw chẳpohpng ai muốvenln gảgday cho mộmhzyt têldbkn phếokgs vậogpot.

Bấodait ngờsqbi thay, Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt vẫnjnwn đkyovồniwnng ýuldl thựjnhzc hiệnabpn hôhbcon ưmriiớabiwc nhưmrii ban đkyovầkyovu.

Vậogpoy màrmzi, cho tớabiwi đkyovêldbkm nay hắjszfn mớabiwi thựjnhzc sựjnhz tỉwpycnh ngộmhzy, cácdxwi gọycfui làrmzi hôhbcon ưmriiớabiwc, chẳpohpng qua cũjszfng chỉwpyc làrmzi mộmhzyt tròrjpa đkyovùysoza.

Bịwfnu ngưmriiờsqbii yêldbku chêldbk, hắjszfn khôhbcong hềabiw tứsqtvc giậogpon.

Hắjszfn chỉwpyc hậogpon Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt ngoàrmzii mặaetqt chấodaip nhậogpon hôhbcon ưmriiớabiwc, nhưmriing sau lưmriing lạcknoi nghĩabiw ra âswynm mưmriiu đkyovùysoza bỡtpvkn hắjszfn.

Côhbco ta khôhbcong gảgday, màrmzi lạcknoi đkyovẩpxzdy muộmhzyi muộmhzyi mìabiwnh qua.

Mộmhzyt hôhbcon lễkyov thay xàrmzi đkyovổvsnyi cộmhzyt nhưmrii thếokgs nàrmziy sẽuvpf khiếokgsn cho Triệnabpu gia củqfsfa hắjszfn trởnyvv thàrmzinh tròrjpa cưmriiờsqbii lớabiwn nhấodait cho cảgday thàrmzinh Vong Cổvsny.

Màrmzi đkyoviềabiwu nựjnhzc cưmriiờsqbii hơnguxn làrmzi.

Từmxoa đkyovầkyovu đkyovếokgsn cuốvenli, Triệnabpu gia củqfsfa hắjszfn đkyovềabiwu chẳpohpng hay biếokgst gìabiw, bịwfnu mộmhzyt mìabiwnh côhbco ta đkyovùysoza bỡtpvkn trong lòrjpang bàrmzin tay.

Nghĩabiw tớabiwi đkyovâswyny, hắjszfn đkyovãwbfz đkyovi tớabiwi trưmriiớabiwc cửgtdva Liễkyovu phủqfsf.

Còrjpan chưmriia kịwfnup đkyovứsqtvng lạcknoi, hắjszfn đkyovãwbfz dùysozng hếokgst sứsqtvc bìabiwnh sinh quácdxwt lớabiwn: “Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt, côhbco cúsqbit ra đkyovâswyny cho ta!”
Nghe đkyovếokgsn đkyovâswyny, đkyovácdxwm ngưmriiờsqbii hóhbcong hớabiwt trêldbkn phốvenl đkyovềabiwu gãwbfzi đkyovầkyovu khôhbcong thôhbcoi.

"Ta cóhbco nghe nhầkyovm khôhbcong! Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt? Côhbco ta khôhbcong phảgdayi đkyovãwbfz đkyovưmriiợexmxc gảgday vàrmzio Triệnabpu gia rồniwni sao?"
Cảgdaynh tiếokgsp theo còrjpan khiếokgsn cho bọycfun họycfu kinh ngạcknoc hơnguxn nữxrsha.

Họycfu thấodaiy từmxoa trong Liễkyovu phủqfsf cóhbco mộmhzyt thâswynn ảgdaynh xinh đkyovẹwbfzp nhanh nhẹwbfzn bưmriiớabiwc ra, tay ácdxwo phấodait phơngux, thầkyovn thácdxwi khôhbcong nhiễkyovm bụgdayi trầkyovn.

Côhbco ta chímiwenh làrmzi nữxrsh thầkyovn củqfsfa thàrmzinh Vong Cổvsny, tỷvenl tỷvenl ruộmhzyt củqfsfa Liễkyovu Tâswynm Nhưmrii: Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt.

“Ởuxhx trong mắjszft Liễkyovu đkyovạcknoi tiểvenlu thưmrii, phếokgs vậogpot cùysozng ngưmriiờsqbii mùysoz đkyovúsqbing làrmzi hếokgst sứsqtvc xứsqtvng đkyovôhbcoi, cóhbco phảgdayi khôhbcong?”
Triệnabpu Bâswynn khàrmzin giọycfung nóhbcoi.

“Lờsqbii nóhbcoi giậogpon dữxrsh nàrmziy củqfsfa ngưmriiơnguxi làrmzi do căeokpm phẫnjnwn, hay làrmzi vẫnjnwn chưmriia cam lòrjpang?”, Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt khẽuvpf héujhz môhbcoi, vẻkatv mặaetqt lãwbfznh đkyovạcknom nhưmrii băeokpng, đkyovứsqtvng thẳpohpng ngưmriiờsqbii ởnyvv cuốvenli bậogpoc thang tựjnhza nhưmrii tiêldbkn nữxrsh trêldbkn mâswyny, thanh âswynm trong trẻkatvo cao ngạcknoo cấodait lờsqbii: “Duyêldbkn sốvenl đkyovãwbfz hếokgst, sao ngưmriiơnguxi còrjpan cốvenl chấodaip, ngưmriiơnguxi phảgdayi hiểvenlu rằnyvvng ta vàrmzi ngưmriiơnguxi sớabiwm đkyovãwbfz khôhbcong còrjpan làrmzi nhữxrshng ngưmriiờsqbii trong cùysozng mộmhzyt thếokgs giớabiwi”.

“Ta hiểvenlu, lẽuvpf ra ta phảgdayi hiểvenlu”, Triệnabpu Bâswynn cầkyovm kiếokgsm, đkyovằnyvvng đkyovằnyvvng sácdxwt khímiwe bưmriiớabiwc lêldbkn từmxoang bậogpoc thang, đkyovôhbcoi mắjszft đkyovỏciqd ngầkyovu hiệnabpn lêldbkn từmxoang tia mácdxwu, nóhbcoi: “Ta cóhbco từmxoang éujhzp côhbco gảgday cho ta sao, nếokgsu khôhbcong muốvenln gảgday cho ta côhbco cóhbco thểvenl nóhbcoi thẳpohpng, ta tuyệnabpt đkyovốvenli sẽuvpf khôhbcong dâswyny dưmriia, vìabiw sao côhbco phảgdayi dùysozng thủqfsf đkyovoạcknon nàrmziy đkyovểvenl đkyovùysoza bỡtpvkn ta, đkyovùysoza bỡtpvkn Triệnabpu gia củqfsfa ta, chàrmzi đkyovạcknop lêldbkn tôhbcon nghiêldbkm củqfsfa Triệnabpu gia?”
“Ngưmriiờsqbii cũjszfng đkyovãwbfz gảgday đkyovi rồniwni, ngưmriiơnguxi đkyovốvenli xửgtdv vớabiwi muộmhzyi muộmhzyi củqfsfa ta cho tốvenlt vàrmzio”, Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt nhàrmzin nhạcknot nóhbcoi.

“Ngưmriiờsqbii cũjszfng đkyovãwbfz gảgday đkyovi rồniwni, ngưmriiơnguxi đkyovốvenli xửgtdv vớabiwi muộmhzyi muộmhzyi củqfsfa ta cho tốvenlt vàrmzio?”, Triệnabpu Bâswynn mỉwpycm cưmriiờsqbii, bưmriiớabiwc lêldbkn bậogpoc thềabiwm, từmxoang chữxrsh từmxoang chữxrsh lặaetqp lạcknoi lờsqbii nóhbcoi củqfsfa Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt, khôhbcong biếokgst làrmzi đkyovang buồniwnn thưmriiơnguxng hay phẫnjnwn nộmhzy, cưmriiờsqbii gằnyvvn nóhbcoi: “Hay cho câswynu muộmhzyi muộmhzyi củqfsfa côhbco, ngưmriiờsqbii cũjszfng đkyovãwbfz gảgday đkyovi rồniwni, Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt, tựjnhz côhbco nóhbcoi ra câswynu nàrmziy khôhbcong cảgdaym thấodaiy nựjnhzc cưmriiờsqbii hay sao? Liễkyovu Tâswynm Nhưmrii bịwfnu côhbco đkyovẩpxzdy lêldbkn kiệnabpu hoa, cho tớabiwi tậogpon lúsqbic khăeokpn đkyovộmhzyi đkyovầkyovu đkyovưmriiợexmxc véujhzn lêldbkn nàrmzing ấodaiy vẫnjnwn chẳpohpng biếokgst mìabiwnh đkyovưmriiợexmxc gảgday cho ai, trong mắjszft củqfsfa côhbco thìabiw nàrmzing ấodaiy bấodait quácdxw chỉwpyc làrmzi mộmhzyt móhbcon đkyovồniwn chơnguxi! Côhbco chưmriia từmxoang coi nàrmzing ấodaiy làrmzi muộmhzyi muộmhzyi củqfsfa mìabiwnh, cầkyovn gìabiw phảgdayi lấodaiy thâswynn phậogpon tỷvenl tỷvenl ra màrmzi nóhbcoi chuyệnabpn ởnyvv đkyovâswyny, lạcknoi nóhbcoi mộmhzyt cácdxwch đkyovạcknoo mạcknoo nhưmrii vậogpoy? Hôhbcom nay côhbco quảgday thựjnhzc đkyovãwbfz làrmzim cho ta phảgdayi nhìabiwn côhbco vớabiwi cặaetqp mắjszft khácdxwc xưmriia!”
“Việnabpc đkyovãwbfz đkyovếokgsn nưmriiớabiwc nàrmziy, ngưmriiơnguxi còrjpan muốvenln nhưmrii thếokgs nàrmzio”, Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt lạcknonh lùysozng nóhbcoi.

“Ta muốvenln giếokgst côhbco”.

Triệnabpu Bâswynn gầkyovm lêldbkn, bưmriiớabiwc lêldbkn bậogpoc thang cuốvenli cùysozng, vung kiếokgsm chéujhzm tớabiwi tấodaip.

Lôhbcong màrmziy củqfsfa Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt hơnguxi nhímiweu lạcknoi, nhưmriing côhbco ta vẫnjnwn đkyovứsqtvng yêldbkn.

Cơngux thểvenl côhbco ta dưmriiờsqbing nhưmrii đkyovưmriiợexmxc bao phủqfsf bởnyvvi mộmhzyt lớabiwp ácdxwnh sácdxwng màrmziu tímiwem.

Bang!
Ânhpgm thanh chóhbcoi tai vang lêldbkn, kiếokgsm củqfsfa Triệnabpu Bâswynn nhưmrii bịwfnu đkyovậogpop vàrmzio đkyovácdxw, phácdxwt ra tia lửgtdva, nhưmriing khôhbcong thểvenl làrmzim Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt bịwfnu thưmriiơnguxng, thậogpom chímiwe còrjpan bịwfnu bậogpot ra ngoàrmzii.

Lúsqbic hắjszfn bịwfnu đkyovácdxwnh bậogpot ngãwbfz xuốvenlng đkyovấodait, thanh kiếokgsm trong tay hắjszfn đkyovãwbfz gãwbfzy nácdxwt, mácdxwu tưmriiơnguxi trong miệnabpng hắjszfn đkyovãwbfz tràrmzio ra dữxrsh dộmhzyi.

“Khôhbcong còrjpan linh mạcknoch nêldbkn nãwbfzo củqfsfa têldbkn Triệnabpu Bâswynn nàrmziy cũjszfng khôhbcong còrjpan sácdxwng suốvenlt nữxrsha hay sao?”
“Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt làrmzi võfkwq tu, cao thủqfsf cảgdaynh giớabiwi Châswynn Linh, têldbkn phếokgs vậogpot nàrmziy làrmzim sao cóhbco thểvenl gâswyny thưmriiơnguxng tổvsnyn tớabiwi côhbco ta đkyovưmriiợexmxc”.

“Thậogpot khôhbcong ngờsqbi, ngàrmziy xưmriia làrmzi mộmhzyt đkyovôhbcoi kim đkyovồniwnng ngọycfuc nữxrsh, bâswyny giờsqbi lạcknoi phảgdayi đkyovi đkyovếokgsn bưmriiớabiwc đkyovưmriiờsqbing nàrmziy”.

“Làrmzi do têldbkn Triệnabpu Bâswynn đkyovóhbco khôhbcong tựjnhz lưmriiợexmxng sứsqtvc, bảgdayn thâswynn đkyovãwbfz trởnyvv thàrmzinh phếokgs vậogpot màrmzi còrjpan vọycfung tưmriiởnyvvng, cóhbcoc ghẻkatv màrmzi đkyovòrjpai ăeokpn thịwfnut thiêldbkn nga.

Chỉwpyc cóhbco đkyoviềabiwu, Liễkyovu Nhưmrii Nguyệnabpt nàrmziy cũjszfng thậogpot quácdxw đkyovácdxwng, nếokgsu khôhbcong muốvenln thựjnhzc hiệnabpn hôhbcon ưmriiớabiwc thìabiw thôhbcoi, đkyovằnyvvng nàrmziy lạcknoi đkyovem Liễkyovu Tâswynm Nhưmrii gảgday qua đkyovóhbco, rõfkwq ràrmzing làrmzi tỏciqd thácdxwi đkyovộmhzy coi thưmriiờsqbing đkyovốvenli phưmriiơnguxng! Tớabiwi tậogpon bâswyny giờsqbi màrmzi gia chủqfsf Liễkyovu gia còrjpan chưmriia ra mặaetqt, rõfkwq ràrmzing làrmzi lãwbfzo ta cũjszfng biếokgst rõfkwq chuyệnabpn nàrmziy, đkyovâswyny chímiwenh làrmzi âswynm mưmriiu củqfsfa Liễkyovu gia muốvenln đkyovùysoza bỡtpvkn Triệnabpu gia”.