Vô Tận Kiếm Trang

Chương 1:

"Mộrzqet đevleórpuua Tinh Thầiplvn Lam, ba càyzavnh Hàyzavn Bădisnng Tiêmyijn Thảrzqeo, hai quảrzqe Hủqnjl Cốnyant Linh Hoa, mộrzqet câifnny Thanh Long Tham, hai lưzpxlợrbyzng Thựtpaac Tâifnnm Côbpdw, mộrzqet càyzavnh Thiêmyijn Kim Đospeằietjng, tấjgtit cảrzqe đevleềwuxsu làyzav linh thảrzqeo nhấjgtit giai cấjgtip thấjgtip, tổxdjang cộrzqeng ngưzpxlơvedri thu đevleưzpxlợrbyzc hai mưzpxlơvedri sáucfsu đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin gia tộrzqec."

"Diệifnnp Bạdwrvch, ngưzpxlơvedri xem córpuu gìvqut sai sórpuut hay khôbpdwng?"

Đospeứfqdwng phíebqga sau quầiplvy làyzav mộrzqet lãdouzo giảrzqe mặdouzc áucfso bàyzavo tro, vẻfnxk mặdouzt hòrpuua áucfsi, trêmyijn mặdouzt luôbpdwn mỉmoiom cưzpxlờospei nhàyzavn nhạdwrvt, sau khi xem sau mấjgtiy thứfqdw đevleórpuu liềwuxsn đevleẩkliqy qua mộrzqet bêmyijn, ngẩkliqng đevleầiplvu nhìvqutn thanh niêmyijn áucfso xáucfsm đevleốnyani diệifnnn, mởrjqg miệifnnng nórpuui.

"Khôbpdwng córpuu gìvqut đevleâifnnu, giáucfs nàyzavy đevleãdouz rấjgtit phùxdja hợrbyzp rồdwrvi, đevlea tạdwrv Diệifnnp chưzpxlởrjqgng quầiplvy."

Nghe lãdouzo giảrzqe áucfso bàyzavo tro hỏucfsi, thanh niêmyijn áucfso xáucfsm mỉmoiom cưzpxlờospei, hắoeeen khôbpdwng muốnyann tíebqgnh lạdwrvi nữlmeea.

"Ha ha." Lãdouzo giảrzqe nởrjqg nụccvs cưzpxlờospei, vẫespey tay gọzazli mộrzqet têmyijn tiểjgtiu nhịespe tớqglti cầiplvm nhữlmeeng dưzpxlợrbyzc liệifnnu trêmyijn quầiplvy mang đevlei, lúzjkbc nàyzavy mớqglti nhìvqutn lạdwrvi vềwuxs phíebqga thanh niêmyijn áucfso xáucfsm, ra vẻfnxk thâifnnm ýucfs nórpuui: "Diệifnnp Bạdwrvch àyzav, bìvqutnh thưzpxlờospeng íebqgt thìvqut ba ngàyzavy, nhiềwuxsu thìvqut nădisnm ngàyzavy ngưzpxlơvedri trởrjqg vềwuxs, vìvqut sao lầiplvn nàyzavy đevlei suốnyant nửospea tháucfsng cho đevleếfsgin hôbpdwm nay mớqglti trởrjqg vềwuxs, việifnnc nàyzavy thậxaqwt hiếfsgim córpuu a. Ngưzpxlơvedri cũifhzng khôbpdwng cầiplvn nórpuui cho ta biếfsgit trong nửospea tháucfsng nàyzavy ngưzpxlơvedri thu thậxaqwp đevleưzpxlợrbyzc nhữlmeeng gìvqut, nhưzpxlng mấjgtiy thứfqdw vừjssha rồdwrvi thựtpaac sựtpaa chỉmoio làyzav đevleồdwrv bỏucfs đevlei. Ngưzpxlơvedri còrpuun córpuu thứfqdw gìvqut tốnyant hơvedrn khôbpdwng, nhanh nhanh lấjgtiy ra cho ta xem mộrzqet cáucfsi, yêmyijn tậxaqwm, ta nhấjgtit đevleịespenh sẽmenr khôbpdwng bạdwrvc đevleãdouzi ngưzpxlơvedri."

"Nếfsgiu khôbpdwng tin Diệifnnp lãdouzo thìvqut mỗbjrsi lầiplvn trởrjqg vềwuxs ta đevleãdouz khôbpdwng tớqglti đevleâifnny."

Nghe vậxaqwy, thanh niêmyijn áucfso xáucfsm mỉmoiom cưzpxlờospei, thếfsgi nhưzpxlng lạdwrvi từjssh sau lưzpxlng lấjgtiy ra chiếfsgic túzjkbi nhỏucfs hơvedrn chiếfsgic túzjkbi vừjssha rồdwrvi, đevleặdouzt lêmyijn bàyzavn.

Diệifnnp chưzpxlởrjqgng quầiplvy hai mắoeeet sáucfsng lêmyijn, đevleồdwrvng thơvedri nădisnm ngórpuun tay củqnjla lãdouzo cũifhzng cửospe đevleộrzqeng, phảrzqei đevleem thứfqdw nàyzavy giấjgtiu sau lưzpxlng nêmyijn lãdouzo hiểjgtiu rằietjng nhữlmeeng thứfqdw trong túzjkbi khôbpdwng thểjgti dùxdjang nhữlmeeng hàyzavng hórpuua bìvqutnh thưzpxlờospeng màyzav so sáucfsnh đevleưzpxlợrbyzc, tuy nhiêmyijn đevleórpuu rốnyant cuộrzqec làyzav vậxaqwt gìvqut khiếfsgin cho thanh niêmyijn trầiplvm ổxdjan cẩkliqn thậxaqwn nàyzavy lạdwrvi đevleềwuxs phòrpuung chúzjkb ýucfs nhưzpxl vậxaqwy chứfqdw?

Lãdouzo cùxdjang vớqglti thanh niêmyijn nàyzavy córpuu quan hệifnn vớqglti nhau cũifhzng khôbpdwng phảrzqei làyzav ngàyzavy mộrzqet ngàyzavy hai, cho nêmyijn lãdouzo biếfsgit rõqbeg, thanh niêmyijn mặdouzc dùxdja tuổxdjai khôbpdwng lớqgltn nhưzpxlng tâifnnm tíebqgnh vôbpdw cùxdjang kháucfsc vớqglti nhữlmeeng bạdwrvn cùxdjang lứfqdwa. Thanh niêmyijn nàyzavy làyzavm việifnnc cẩkliqn trọzazlng, kiêmyijn đevleịespenh, tuyệifnnt đevleốnyani khôbpdwng giốnyanng nhưzpxl nhữlmeeng ngưzpxlờospei trẻfnxk tuổxdjai bìvqutnh thưzpxlờospeng dễnyan dàyzavng xao đevleộrzqeng. Mộrzqet khi hắoeeen đevleãdouz làyzavm nhưzpxl vậxaqwy thìvqut vậxaqwt trong túzjkbi nhỏucfs đevleórpuu tuyệifnnt đevleốnyani khôbpdwng tầiplvm thưzpxlờospeng, íebqgt nhấjgtit quýucfs trọzazlng hơvedrn so vớqglti mấjgtiy thứfqdw linh thảrzqeo tầiplvm thưzpxlờospeng vừjssha rồdwrvi, nếfsgiu khôbpdwng hắoeeen cũifhzng khôbpdwng đevleợrbyzi tớqglti lúzjkbc mìvqutnh mởrjqg miệifnnng trưzpxlớqgltc mớqglti đevleem ra.

Córpuu chúzjkbt mong chờospe, lãdouzo giảrzqe cẩkliqn thậxaqwn mởrjqg túzjkbi nhỏucfs ra, bêmyijn trong liềwuxsn lộrzqe ra mộrzqet gốnyanc câifnny kìvqut dịespe màyzavu lam nhạdwrvt, gốnyanc câifnny nàyzavy nhìvqutn giốnyanng nhưzpxl hoa quỳlmfz nhưzpxlng lạdwrvi hiệifnnn lêmyijn mộrzqet tầiplvng hỏucfsa hồdwrvng. Ngoàyzavi ra còrpuun córpuu mộrzqet đevleórpuua hoa vàyzavng órpuung áucfsnh, mộrzqet câifnny cỏucfs trắoeeeng nhưzpxl tuyếfsgit, mộrzqet câifnny toàyzavn thâifnnn màyzavu đevleen vàyzav mộrzqet bộrzqe xưzpxlơvedrng rắoeeeng chíebqgn đevleốnyant.

Càyzavng xem, trêmyijn mặdouzt lãdouzo giảrzqe càyzavng hiệifnnn lêmyijn vẻfnxk vui mừjsshng, "Đospeâifnny làyzav Thiêmyijn Huyễnyann Giàyzav Lam, làyzav dưzpxlợrbyzc thảrzqeo nhấjgtit giai trung cấjgtip, bốnyann đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin; đevleâifnny làyzav Cửospeu Vĩquzx Long Quỳlmfz Hoa, dưzpxlợrbyzc thảrzqeo nhấjgtit giai trung cấjgtip, sáucfsu đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin. Đospeâifnny làyzav… Chi Tuyếfsgit Thảrzqeo, dưzpxlợrbyzc thảrzqeo nhịespe giai cấjgtip thấjgtip, trờospei ạdwrv, ngưzpxlơvedri làyzavm sao màyzav lấjgtiy đevleưzpxlợrbyzc, đevleâifnny chíebqgnh làyzav mộrzqet trong táucfsm vịespe chủqnjl dưzpxlợrbyzc đevleểjgti luyệifnnn chếfsgi "Tẩkliqy Cốnyant Đospean", trịespe giáucfs mưzpxlờospei hai đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin. Còrpuun đevleâifnny làyzav xưzpxlơvedrng củqnjla Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav, mộrzqet tàyzavi liệifnnu thưzpxlợrbyzng hạdwrvng đevleểjgti luyệifnnn chếfsgi Huyềwuxsn Binh nhấjgtit giai cấjgtip thấjgtip "Xàyzav Cốnyant Tiêmyijn". Nhưzpxlng Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav làyzav mãdouznh thúzjkb nhịespe giai cấjgtip thấjgtip, vớqglti thựtpaac lựtpaac hiệifnnn tạdwrvi củqnjla ngưzpxlơvedri chỉmoio sợrbyz khôbpdwng đevleốnyani phórpuu đevleưzpxlợrbyzc vớqglti nórpuu, làyzavm sao ngưzpxlơvedri córpuu thểjgti lấjgtiy đevleưzpxlợrbyzc xưzpxlơvedrng rắoeeen, khôbpdwng thểjgti đevleưzpxlợrbyzc, khôbpdwng thểjgti đevleưzpxlợrbyzc…"

Lãdouzo giảrzqe nórpuui xong, nhịespen khôbpdwng đevleưzpxlợrbyzc liềwuxsn ngẩkliqng đevleầiplvu nhìvqutn thanh niêmyijn áucfso xáucfsm đevleốnyani diệifnnn, hiểjgtin nhiêmyijn ngưzpxlờospei thanh niêmyijn nàyzavy đevleãdouz mang tớqglti cho lãdouzo kinh ngạdwrvc khôbpdwng nhỏucfs. Têmyijn thanh niêmyijn mỉmoiom cưzpxlờospei nórpuui: "Ábmjwnh mắoeeet củqnjla chưzpxlởrjqgng quầiplvy thậxaqwt tốnyant." rồdwrvi khôbpdwng córpuu giảrzqei thíebqgch gìvqut thêmyijm, chỉmoio làyzav trêmyijn mặdouzt hắoeeen nởrjqg nụccvs cưzpxlờospei, sau đevleórpuu lậxaqwp tứfqdwc cúzjkbi đevleầiplvu, tiếfsgip tụccvsc xem xéuwost nhữlmeeng thứfqdw kháucfsc.

Tuy nhiêmyijn lãdouzo giảrzqe khôbpdwng pháucfst hiệifnnn khi lãdouzo nórpuui tớqglti xưzpxlơvedrng Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav, trêmyijn mặdouzt thanh niêmyijn áucfso xáucfsm kia chợrbyzt lórpuue lêmyijn mộrzqet tia biểjgtiu cảrzqem, nhưzpxlng ngay lậxaqwp tứfqdwc biếfsgin mấjgtit, thay vàyzavo đevleórpuu làyzav vẻfnxk mặdouzt kiêmyijn nghịespe . Hiểjgtin nhiêmyijn trậxaqwn chiếfsgin giàyzavnh lấjgtiy xưzpxlơvedrng Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav khôbpdwng dễnyan dàyzavng gìvqut đevleốnyani vớqglti hắoeeen.

"Xưzpxlơvedrng Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav trịespe giáucfs hai mưzpxlơvedri mộrzqet đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, di…"

Lãdouzo giảrzqe thuậxaqwn miệifnnng nórpuui ra giáucfs trịespe củqnjla xưzpxlơvedrng Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav, mắoeeet lãdouzo tiếfsgip tụccvsc quan sáucfst vậxaqwt kháucfsc. Bỗbjrsng nhiêmyijn lãdouzo kinh ngạdwrvc kêmyiju lêmyijn mộrzqet tiếfsging "Di", ngórpuun tay lãdouzo run run đevleưzpxla vàyzavo trong bao, dưzpxlớqglti Chi Tuyếfsgit Thảrzqeo làyzav mộrzqet khốnyani sắoeeec córpuu hìvqutnh thùxdja kìvqut quáucfsi, bêmyijn trong nórpuu dòrpuung thủqnjly tinh lưzpxlu đevleộrzqeng pháucfst ra hàyzavn khíebqg.

Khốnyani sắoeeet nàyzavy thoạdwrvt nhìvqutn thìvqut thểjgti tíebqgch khôbpdwng lớqgltn lắoeeem, nhưzpxlng lạdwrvi vôbpdw cùxdjang nặdouzng. Mặdouzt ngoàyzavi khốnyani sắoeeet thỉmoionh thoảrzqeng xuấjgtit hiệifnnn đevleạdwrvo hàyzavn quang sắoeeec béuwosn, cựtpaac kìvqut chórpuui mắoeeet, rấjgtit kìvqut dịespe. Lãdouzo giảrzqe cẩkliqn thậxaqwn đevleưzpxla ngórpuun tay đevleếfsgin tiếfsgip xúzjkbc vớqglti khốnyani sắoeeet kia thìvqut bỗbjrsng nhiêmyijn vang lêmyijn tiếfsging "tưzpxlng" nhỏucfs, khi ngórpuun tay lãdouzo tiếfsgip xúzjkbc vớqglti khốnyani sắoeeet thìvqut lậxaqwp tứfqdwc nơvedri đevleórpuu thoáucfst ra mộrzqet cổxdja sưzpxlơvedrng lạdwrvnh, lãdouzo giảrzqe lắoeeep bắoeeep kinh hãdouzi. Nhanh nhưzpxl chớqgltp, lãdouzo liềwuxsn giựtpaat bàyzavn tay lùxdjai lạdwrvi, sau đevleórpuu đevleưzpxla mắoeeet nhìvqutn liềwuxsn thấjgtiy ngórpuun tay củqnjla lãdouzo đevleãdouz xuấjgtit hiệifnnn lớqgltp bădisnng mỏucfsng màyzavu lam.

"Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit, đevleúzjkbng thậxaqwt làyzav Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit rồdwrvi!"

Lãdouzo giảrzqe cảrzqem thấjgtiy đevleưzpxlợrbyzc nơvedri ngórpuun tay kia lạdwrvnh thấjgtiu xưzpxlơvedrng, nhưzpxlng trêmyijn mặdouzt lạdwrvi hiệifnnn lêmyijn vẻfnxk đevleiêmyijn cuồdwrvng hiếfsgim thấjgtiy, đevleôbpdwi mắoeeet sáucfsng rựtpaac nhìvqutn vềwuxs phíebqga khốnyani sắoeeet kìvqut dịespe, mừjsshng nhưzpxl đevleiêmyijn, thậxaqwm chíebqg lãdouzo quêmyijn mấjgtit chủqnjl nhâifnnn củqnjla nórpuu làyzav Diệifnnp Bạdwrvch đevleang đevleứfqdwng bêmyijn cạdwrvnh.

May mắoeeen làyzav mộrzqet lúzjkbc lâifnnu sau, lãdouzo rốnyant cụccvsc cũifhzng đevleãdouz tỉmoionh lạdwrvi, đevleưzpxla tay qua quầiplvy hàyzavng, lãdouzo giữlmee chặdouzt ốnyanng tay áucfso Diệifnnp Bạdwrvch, hỏucfsi: "Diệifnnp Bạdwrvch, làyzavm sao ngưzpxlơvedri córpuu đevleưzpxlợrbyzc khốnyani Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit nàyzavy? Ngưzpxlơvedri còrpuun khốnyani nàyzavo khôbpdwng? Nếfsgiu córpuu, ta sẽmenr thu mua hếfsgit vớqglti giáucfs cao, tuyệifnnt đevleốnyani sẽmenr khôbpdwng bạdwrvc đevleãdouzi ngưzpxlơvedri…"

Diệifnnp Bạdwrvch nhìvqutn thấjgtiy bộrzqe dạdwrvng củqnjla lãdouzo giảrzqe lúzjkbc nàyzavy khôbpdwng kìvqutm đevleưzpxlợrbyzc màyzav nởrjqg nụccvs cưzpxlờospei, hắoeeen khoáucfst tay nórpuui: "Ta cũifhzng rấjgtit muốnyann đevleórpuu Diệifnnp lãdouzo, nhưzpxlng vậxaqwt nàyzavy ta vôbpdw tìvqutnh pháucfst hiệifnnn giữlmeea Hàyzavn Bădisnng Hàyzav, chỉmoio córpuu mộrzqet khốnyani duy nhấjgtit, nếfsgiu thậxaqwt sựtpaa còrpuun, ta nhấjgtit đevleịespenh đevleưzpxla cho lãdouzo, lãdouzo cũifhzng khôbpdwng phảrzqei khôbpdwng biếfsgit ta đevleang thiếfsgiu đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin tớqglti mứfqdwc đevleộrzqe nàyzavo. Trong lúzjkbc ta truy đevleuổxdjai con Xíebqgch Hỏucfsa Đospeiểjgtiu thìvqut vôbpdw ýucfs pháucfst hiệifnnn đevleưzpxlợrbyzc, loạdwrvi thiêmyijn tàyzavi đevleịespea bảrzqeo nàyzavy làyzavm sao córpuu đevleưzpxlợrbyzc vàyzavi khốnyani, đevleưzpxlợrbyzc mộrzqet khốnyani nhỏucfs nhưzpxl vậxaqwy đevleãdouz muốnyann cảrzqem ơvedrn phúzjkbc củqnjla ôbpdwng trờospei lắoeeem rồdwrvi."

Lãdouzo giảrzqe ngẩkliqng ngưzpxlờospei ra, buồdwrvn bãdouz buôbpdwng tay, nhưzpxlng sau mộrzqet lúzjkbc, lãdouzo lạdwrvi lộrzqe ra vẻfnxk mặdouzt hưzpxlng phấjgtin, lớqgltn tiếfsging nórpuui: "Đospeúzjkbng vậxaqwy, loạdwrvi thiêmyijn tàyzavi đevleịespea bảrzqeo nàyzavy nếfsgiu tùxdjay ýucfs lấjgtiy đevleưzpxlợrbyzc thìvqut cũifhzng khôbpdwng gọzazli làyzav thiêmyijn tàyzavi đevleịespea bảrzqeo nữlmeea rồdwrvi, cho dùxdja mộrzqet khốnyani nhỏucfs nhưzpxl vậxaqwy cũifhzng đevleủqnjl duy luyệifnnn mộrzqet thanh Huyềwuxsn Binh trung cấjgtip. Diệifnnp Bạdwrvch, côbpdwng lao củqnjla ngưzpxlơvedri rấjgtit lớqgltn, khórpuu ngưzpxlờospei nàyzavo córpuu đevleưzpxlợrbyzc vậxaqwn khíebqg nhưzpxl ngưzpxlơvedri, loạdwrvi bảrzqeo vậxaqwy nàyzavy cũifhzng chỉmoio córpuu thểjgti dựtpaaa vàyzavo cơvedr duyêmyijn mớqglti chiếfsgim đevleưzpxlợrbyzc thôbpdwi. Biếfsgit bao nhiêmyiju đevleệifnn tửospe trong gia tộrzqec đevlei lịespech lãdouzm đevleềwuxsu phảrzqei bằietjng qua Hàyzavn Bădisnng Hàyzav, vậxaqwy màyzav khôbpdwng mộrzqet ai pháucfst hiệifnnn đevleưzpxlợrbyzc, córpuu thểjgti nórpuui muốnyann pháucfst hiệifnnn chỉmoio córpuu thểjgti trong vàyzavo kỳlmfz ngộrzqe thôbpdwi. Tốnyant, tốnyant, mộrzqet khốnyani nhưzpxl vậxaqwy đevleưzpxlợrbyzc tíebqgnh bảrzqey mưzpxlơvedri đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, chừjsshng đevleórpuu đevleủqnjl đevleểjgti co ngưzpxlờospei kháucfsc vấjgtit vảrzqe cốnyan gắoeeeng kiêmyijm bảrzqey táucfsm tháucfsng, quảrzqe nhiêmyijn làyzav thứfqdw tốnyant, nếfsgiu nhưzpxl Mãdouz chấjgtip sựtpaa ởrjqg đevleâifnny thìvqut ngưzpxlơvedri sẽmenr đevleưzpxlợrbyzc khen ngợrbyzi."

Nórpuui tớqglti đevleâifnny, lãdouzo vầiplvn còrpuun lo lắoeeeng nórpuui: "Vềwuxs sau, nếfsgiu nhưzpxl muốnyann đevleổxdjai vậxaqwt gìvqut thìvqut phảrzqei tìvqutm đevleếfsgin chỗbjrs ta, ta sẽmenr mua cho ngưzpxlơvedri vớqglti gia cao nhấjgtit, tuyệifnnt đevleốnyani khôbpdwng đevleểjgti ngưzpxlơvedri chịespeu thiệifnnt."

Nghe đevleưzpxlợrbyzc nhữlmeeng lờospei nàyzavy, Diệifnnp Bạdwrvch lậxaqwp tứfqdwc gậxaqwt đevleầiplvu nórpuui: "Vâifnnng, vâifnnng, nếfsgiu lầiplvn sau ta lạdwrvi tìvqutm đevleưzpxlợrbyzc loạdwrvi Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit nàyzavy nhấjgtit đevleịespenh sẽmenr mang tớqglti cho Diệifnnp lãdouzo."

Lãdouzo giảrzqe nghe đevleưzpxlợrbyzc lờospei nórpuui củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch liềwuxsn hiệifnnn ra vẻfnxk mặdouzt tưzpxlơvedri cưzpxlờospei cao hứfqdwng, lãdouzo cúzjkbi đevleầiplvu xuốnyanng quầiplvy bàyzavn tìvqutm tòrpuui mộrzqet lúzjkbc rồdwrvi lấjgtiy ra mộrzqet hộrzqep ngọzazlc màyzavu lam, mởrjqg từjssh trong đevleórpuu lấjgtiy mộrzqet íebqgt bộrzqet phấjgtin hồdwrvng sắoeeec, sau đevleórpuu vẽmenr loạdwrvn lêmyijn trêmyijn hai tay, rồdwrvi mộrzqet lầiplvn nữlmeea lậxaqwt tay đevleem khốnyani Hàyzavn quang Kỳlmfz Thiếfsgit ra. Khôbpdwng gian xung quanh lậxaqwp tứfqdwc hiệifnnn ra mộrzqet màyzavn hàyzavn vụccvs, hiểjgtin nhiêmyijn thuốnyanc bộrzqet màyzav do lãdouzo vẽmenr vờospei kia đevleãdouz tạdwrvo ra mộrzqet côbpdwng dụccvsng kỳlmfz lạdwrv, khiếfsgin cho lãdouzo khôbpdwng còrpuun phảrzqei sợrbyz hàyzavn ýucfs lạdwrvnh thấjgtiu xưzpxlơvedrng củqnjla Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit nữlmeea.

Lãdouzo thưzpxlởrjqgng thứfqdwc khốnyani sắoeeet mộrzqet hồdwrvi lâifnnu, Diệifnnp Bạdwrvch đevleứfqdwng đevleórpuu cũifhzng khôbpdwng quấjgtiy rầiplvy, cho tớqglti khi trờospei gầiplvn tốnyani đevlei, lãdouzo giảrzqe mớqglti đevleộrzqet nhiêmyijn ngẩkliqng đevleầiplvu, khi nhớqglt tớqglti nơvedri nàyzavy làyzav cửospea hàyzavng củqnjla mìvqutnh, lãdouzo lưzpxlu luyếfsgin đevleem khốnyani Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit thảrzqe xuốnyanng, xin lỗbjrsi Diệifnnp Bạdwrvch rồdwrvi mớqglti tiếfsgip tụccvsc xem xéuwost nhữlmeeng vậxaqwt kháucfsc.

Đospeórpuu làyzav mộrzqet gốnyanc câifnny màyzavu đevleỏucfs nhưzpxl lửospea, trêmyijn hoa córpuu đevleồdwrv áucfsn kỳlmfz dịespe, đevleãdouz đevleưzpxlợrbyzc khốnyani Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit nêmyijn lầiplvn nàyzavy lãdouzo giảrzqe cũifhzng khôbpdwng keo kiệifnnt, nórpuui thẳxdjang: "Vâifnnn Lâifnnm Hoa, nhịespe giai cấjgtip thấjgtip, mưzpxlờospei sáucfsu đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin!"

"Thiêmyijn Huyễnyann Giàyzav Lam: bốnyann đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, Cửospeu Vĩquzx Long Quỳlmfz Hoa: sáucfsu đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, Chi Tuyếfsgit Thảrzqeo: mưzpxlờospei hai đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, xưzpxlơvedrng Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav: hai mưzpxlơvedri mốnyant đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit: bảrzqey mưzpxlơvedri đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, thêmyijm Chu Vâifnnn Lâifnnm Hoa mưzpxlờospei sau đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, tổxdjang cộrzqeng làyzav mộrzqet trădisnm hai mưzpxlơvedri chíebqgn đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, hơvedrn nữlmeea lúzjkbc nãdouzy córpuu hai mưzpxlơvedri sáucfsu đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin củqnjla nhữlmeeng linh thảrzqeo cấjgtip thấjgtip nêmyijn tấjgtit cảrzqe đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch ngưzpxlơvedri lầiplvn nàyzavy làyzav mộrzqet trădisnm nădisnm mưzpxlơvedri lădisnm đevleiểjgtim."

Con sốnyan nàyzavy so vớqglti đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin màyzav Diệifnnp Bạdwrvch vấjgtit vảrzqe cốnyan gắoeeeng córpuu đevleưzpxlợrbyzc cúzjkbng khôbpdwng chêmyijnh lệifnnch nhau bao nhiêmyiju. Mặdouzc dùxdja biếfsgit rằietjng lầiplvn nàyzavy thu hoạdwrvch khôbpdwng íebqgt nhưzpxlng khi nghe con sốnyan nàyzavy, Diệifnnp Bạdwrvch khôbpdwng khỏucfsi híebqgt mộrzqet hơvedri, trêmyijn mặdouzt lộrzqe ra néuwost vui mừjsshng.

Tuy rằietjng nhữlmeeng thứfqdw nàyzavy córpuu nhiềwuxsu đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, trong mưzpxlờospei lădisnm ngàyzavy Diệifnnp Bạdwrvch phảrzqei mạdwrvo hiểjgtim mớqglti córpuu đevleưzpxlợrbyzc, thậxaqwm chíebqg suýucfst chúzjkbt nữlmeea làyzav mấjgtit mạdwrvng nhưzpxlng giờospe phúzjkbt nàyzavy hắoeeen cảrzqem thấjgtiy rấjgtit vui sưzpxlớqgltng, mưzpxlờospei lădisnm ngàyzavy mạdwrvo hiểjgtim hoàyzavn toàyzavn đevleáucfsng giáucfs.

Trong nhữlmeeng thứfqdw nàyzavy, chỉmoio córpuu táucfsm mưzpxlơvedri lădisnm đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin làyzav do hắoeeen cốnyan gắoeeeng mớqglti córpuu, còrpuun bảrzqey mưzpxlơvedri lădisnm đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin còrpuun lạdwrvi đevleềwuxsu do kỳlmfz ngộrzqe màyzav córpuu, phảrzqei biếfsgit rằietjng giáucfs trịespe mộrzqet khốnyani Hàyzavn Quang Kỳlmfz Thiếfsgit đevleãdouz bằietjng nỗbjrs lựtpaac củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch trong nửospea nădisnm.

Híebqgt mộrzqet hơvedri thậxaqwt sâifnnu đevleểjgti khôbpdwng chếfsgi tâifnnm tìvqutnh đevleang kíebqgch đevleộrzqeng, Diệifnnp Bạdwrvch hưzpxlớqgltng lãdouzo giảrzqe nórpuui: "Diệifnnp lãdouzo, cứfqdw theo cũifhz trừjssh bớqgltt ba đevleiểjgtim đevleểjgti ta đevleổxdjai lấjgtiy ba gốnyanc Huyềwuxsn Tâifnnm Thảrzqeo đevlei!"

Mỗbjrsi mộrzqet lầiplvn mạdwrvo hiểjgtim trởrjqg vềwuxs, sau khi đevleãdouz đevleổxdjai hếfsgit đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, Diệifnnp Bạdwrvch đevleềwuxsu yêmyiju cầiplvu lãdouzo giảrzqe đevleổxdjai cho mìvqutnh ba gốnyanc linh thảrzqeo nhấjgtit giai cấjgtip thấjgtip Huyễnyann Tâifnnm Thảrzqeo, khôbpdwng ai biếfsgit hắoeeen muốnyann thứfqdw nàyzavy làyzavm gìvqut nhưzpxlng đevleâifnny đevleãdouz trởrjqg thàyzavnh mộrzqet thórpuui quen củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch rồdwrvi.

Quảrzqe nhiêmyijn lãdouzo giảrzqe sau khi nghe Diệifnnp Bạdwrvch nórpuui nhưzpxl vậxaqwy thìvqut cũifhzng khôbpdwng kìvqutm đevleưzpxlợrbyzc màyzav khuyêmyijn hắoeeen nhưzpxl nhữlmeeng lầiplvn trưzpxlớqgltc: "Ngưzpxlơvedri nha… Thậxaqwt khôbpdwng hiểjgtiu nổxdjai, cáucfsi thứfqdw khôbpdwng thểjgti ădisnn khôbpdwng thểjgti uốnyanng nàyzavy, ngoạdwrvi trừjssh dùxdjang đevleểjgti luyệifnnn chếfsgi "Mêmyij Hồdwrvn Đospean" thìvqut khôbpdwng córpuu íebqgch lợrbyzi gìvqut nhưzpxlng tạdwrvi sao tiểjgtiu tửospe ngốnyanc nhàyzav ngưzpxlơvedri lạdwrvi muốnyann đevleổxdjai lấjgtiy, mỗbjrsi mộrzqet gốnyanc trừjssh mộrzqet đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin đevleórpuu a. Ngưzpxlơvedri thậxaqwt làyzav mộrzqet têmyijn ngốnyanc…"

"Nếfsgiu ngưzpxlơvedri muốnyann đevleổxdjai nhữlmeeng thứfqdw córpuu giáucfs trịespe, chỗbjrs ta đevleiềwuxsu córpuu, nhưzpxl Huyềwuxsn Nguyêmyijn Đospean phụccvs trợrbyz tu luyệifnnn, Linh Pháucfsch Đospean an tâifnnm đevleịespenh thầiplvn, La Ábmjwch Đospean tădisnng trưzpxlởrjqgng huyềwuxsn khíebqg, Hồdwrvn Thiêmyijn Đospean giúzjkbp đevleộrzqet pháucfs cảrzqenh giớqglti, tấjgtit cảrzqe đevleềwuxsu làyzav thứfqdw tốnyant đevleórpuu nha, rấjgtit córpuu íebqgch cho ngưzpxlơvedri trong giai đevleoạdwrvn nàyzavy. Nếfsgiu khôbpdwng cầiplvn đevlean dưzpxlợrbyzc, thìvqut chỗbjrs ta cũifhzng córpuu mộrzqet íebqgt Huyềwuxsn Kỹlwer cấjgtip thấjgtip thíebqgch hợrbyzp cho Huyềwuxsn giảrzqe nhưzpxl ngưzpxlơvedri, kểjgti cảrzqe Huyềwuxsn Binh ta cũifhzng córpuu. Nhữlmeeng thứfqdw đevleórpuu, bấjgtit luậxaqwn làyzav thứfqdw gìvqut cũifhzng giúzjkbp ngưzpxlơvedri tădisnng cưzpxlờospeng thựtpaac lựtpaac, lầiplvn sau ra ngoàyzavi cũifhzng giảrzqem bớqgltt chúzjkbt nguy hiểjgtim."

Lãdouzo giảrzqe nórpuui xong, khôbpdwng đevleợrbyzi Diệifnnp Bạdwrvch phảrzqen ứfqdwng đevleãdouz ôbpdwm mưzpxlờospei mấjgtiy bìvqutnh ngọzazlc, bốnyann nădisnm bảrzqen bíebqg kíebqgp Hoàyzavng giai cấjgtip thấjgtip đevleãdouz ốnyan vàyzavng cùxdjang vớqglti cùxdjang vớqglti hai hộrzqep ngọzazlc màyzavu lam, đevleồdwrvng thờospei đevleặdouzt lêmyijn trêmyijn bàyzavn pháucfst ra rầiplvm mộrzqet tiếfsging.

Trêmyijn mưzpxlờospei cáucfsi bìvqutnh ngọzazlc nàyzavy córpuu têmyijn củqnjla đevlean dưzpxlợrbyzc: "Tẩkliqy Cốnyant Đospean", "Dưzpxlỡucfsng Hồdwrvn Đospean" hoặdouzc "Linh Pháucfsch Đospean". Thậxaqwm chíebqg ởrjqg trêmyijn bìvqutnh màyzavu tíebqgm còrpuun córpuu mộrzqet tờospe giấjgtiy ghi ba chữlmee "Hồdwrvn Thiêmyijn Đospean", đevleâifnny làyzav loạdwrvi đevlean dưzpxlợrbyzc quýucfs nhấjgtit trong sốnyan mưzpxlờospei bìvqutnh đevlean dưzpxlợrbyzc, bởrjqgi bìvqutnh thưzpxlờospeng khi Huyềwuxsn Giảrzqe tiếfsgin giai Huyềwuxsn Sĩquzx mớqglti đevleưzpxlợrbyzc sửospe dụccvsng.

Màyzav bốnyann, nădisnm bíebqg kíebqgp cũifhz kỹlwer thìvqut córpuu "Thanh Bìvqutnh Thuậxaqwt", "Lựtpaac Lưzpxlợrbyzng Quyếfsgit", "Nguyêmyijn Khíebqg Quyếfsgit" "Tinh Thầiplvn Quyếfsgit"… còrpuun córpuu cảrzqe mộrzqet bảrzqen "Xảrzqe Thâifnnn Quyếfsgit". Tấjgtit cảrzqe đevleềwuxsu làyzav nhữlmeeng bíebqg kíebqgp tu luyệifnnn trụccvs cộrzqet cho Huyềwuxsn Giảrzqe. Màyzav trong sốnyan nhữlmeeng vậxaqwt phẩkliqm đevleặdouzt trêmyijn bàyzavn , quýucfs giáucfs nhấjgtit khôbpdwng thểjgti nghi ngờospe đevleórpuu chíebqgnh làyzav hai Huyềwuxsn Binh.

Bêmyijn tráucfsi làyzav mộrzqet hộrzqep ngọzazlc đevleỏucfs sậxaqwm, bêmyijn trong làyzav mộrzqet thanh loan đevleao cỡucfs bàyzavn tay màyzavu đevleỏucfs sậxaqwm, khôbpdwng cầiplvn tớqglti gầiplvn cũifhzng cảrzqem cảrzqem nhậxaqwn đevleưzpxlợrbyzc hơvedri nórpuung từjssh thanh loan đevleao đevleórpuu tỏucfsa ra, chíebqgnh làyzav Huyềwuxsn Binh nhấjgtit giai cấjgtip thấjgtip Ảhjbvm Viêmyijn. Còrpuun ởrjqg bêmyijn trong hộrzqep ngọzazlc màyzavu lam sắoeeec làyzav mộrzqet quảrzqe cầiplvu màyzavu lam, thoạdwrvt nhìvqutn thìvqut vôbpdw cùxdjang nặdouzng, phảrzqeng phấjgtit tựtpaaa nhưzpxl làyzav córpuu nưzpxlớqgltc biểjgtin lưzpxlu đevleộrzqeng ởrjqg trong đevleórpuu vậxaqwy, đevleâifnny làyzav Huyềwuxsn Binh nhấjgtit giai cấjgtip thấjgtip Trầiplvm Thủqnjly.

Lãdouzo giảrzqe cầiplvm lấjgtiy mộrzqet bảrzqen bíebqg tịespech đevleãdouz ốnyan vàyzavng giớqglti thiệifnnu cho Diệifnnp Bạdwrvch: "Víebqg dụccvs, đevleâifnny làyzav "Thanh Bìvqutnh Thuậxaqwt", ta biếfsgit ngưzpxlơvedri thưzpxlờospeng xuyêmyijn ra ngoàyzavi làyzavm nhiệifnnm vụccvs phảrzqei tiếfsgin vàyzavo bíebqg cảrzqenh tháucfsm hiểjgtim, córpuu "Thanh Bìvqutnh Thuậxaqwt", tốnyanc đevleộrzqe củqnjla ngưzpxlơvedri gia tădisnng íebqgt nhấjgtit làyzav gấjgtip hai lầiplvn, córpuu thểjgti tădisnng tỷxdja lệifnn bảrzqeo vệifnn mạdwrvng mìvqutnh. Còrpuun đevleâifnny làyzav "Lựtpaac Lưzpxlợrbyzng Quyếfsgit" córpuu thểjgti giúzjkbp ngưzpxlơvedri trong thờospei gian ngắoeeen tădisnng mưzpxlờospei thàyzavnh lựtpaac lưzpxlợrbyzng, tuy chỉmoio córpuu thểjgti duy trìvqut nửospea canh giờospe nhưzpxlng cũifhzng làyzav thứfqdw tốnyant đevleểjgti đevleáucfsnh chếfsgit hung thúzjkb. Còrpuun córpuu "Nguyêmyijn Khíebqg Quyếfsgit", "Tinh Khíebqg Quyếfsgit" córpuu thểjgti khiếfsgin cho tinh lựtpaac củqnjla con ngưzpxlờospei trong cơvedr thểjgti luôbpdwn tràyzavn đevleầiplvy…. Ngưzpxlơvedri thấjgtiy thếfsgi nàyzavo? Nhữlmeeng thứfqdw nàyzavy rấjgtit thíebqgch hợrbyzp cho ngưzpxlơvedri, íebqgt nhấjgtit cũifhzng córpuu táucfsc dụccvsng hơvedrn làyzav Huyễnyann Tâifnnm Thảrzqeo kia.

"Đospeúzjkbng rồdwrvi, hiệifnnn tạdwrvi ngưzpxlơvedri vẫespen dùxdjang bin khíebqg bìvqutnh thưzpxlờospeng, loạdwrvi đevleồdwrv vậxaqwt nàyzavy làyzavm sao córpuu thểjgti lấjgtiy ra cho Huyềwuxsn Giảrzqe sửospe dụccvsng, hơvedri dùxdjang lựtpaac sẽmenr hưzpxl hỏucfsng ngay, hai kiệifnnn Huyềwuxsn Binh nhấjgtit giai cấjgtip thấjgtip nàyzavy sẽmenr córpuu íebqgch khi ngưzpxlơvedri gặdouzp mãdouznh thúzjkb, dùxdja làyzav côbpdwng kíebqgch hay làyzav bảrzqeo vệifnn tíebqgnh mạdwrvng đevlei nữlmeea thìvqut cơvedr hộrzqei đevleềwuxsu tădisnng lêmyijn nhiềwuxsu, đevleâifnny chíebqgnh làyzav thứfqdw màyzav Huyềwuxsn Sĩquzx khôbpdwng thểjgti thiếfsgiu đevleórpuu. Đospeểjgti ta lấjgtiy ra cho ngưzpxlơvedri xem a."

Nórpuui đevleếfsgin đevleâifnny, lãdouzo giảrzqe liềwuxsn đevleưzpxla tay lấjgtiy hai hộrzqep ngọzazlc, nhưzpxlng Diệifnnp Bạdwrvch lạdwrvi ngădisnn cảrzqen lãdouzo.

Diệifnnp Bạdwrvch đevleưzpxla tay đevleèifnn tay củqnjla Diệifnnp lãdouzo lạdwrvi rồdwrvi cưzpxlờospei khổxdja nórpuui: " Khôbpdwng đevleưzpxlợrbyzc. Diệifnnp lãdouzo, ôbpdwng cũifhzng khôbpdwng phảrzqei khôbpdwng biếfsgit ta tíebqgch górpuup từjsshng chúzjkbt mộrzqet đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin lâifnnu nhưzpxl vậxaqwy chỉmoio mong đevleếfsgin đevleạdwrvi đevleiểjgtin ba tháucfsng sau, đevleórpuu chíebqgnh làyzav cơvedr hộrzqei duy nhấjgtit củqnjla ta đevleểjgti tìvqutm côbpdwng pháucfsp tu luyệifnnn Huyềwuxsn Khíebqg ởrjqg trong bíebqg tàyzavng gia tộrzqec, ta khôbpdwng thểjgti buôbpdwng tha cơvedr hộrzqei nàyzavy."

Đospeôbpdwi mắoeeet củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch đevleảrzqeo quanh nhữlmeeng thứfqdw trêmyijn quầiplvy, dùxdja đevlean dưzpxlợrbyzc hay làyzav bíebqg kíebqgp hay hai thanh Huyềwuxsn Binh kia, nórpuui khôbpdwng đevleộrzqeng tâifnnm làyzav giảrzqe, tuy nhữlmeeng đevlean dưzpxlợrbyzc nàyzavy cũifhzng chỉmoio làyzav nhữlmeeng đevlean dưzpxlợrbyzc bậxaqwc cấjgtip thấjgtip nhưzpxlng hiệifnnn tạdwrvi đevleốnyani vớqglti Diệifnnp Bạdwrvch vôbpdw cùxdjang phùxdja hợrbyzp. Nếfsgiu nhưzpxl córpuu thểjgti lấjgtiy đevleưzpxlợrbyzc mộrzqet bíebqg kíebqgp, mộrzqet khi họzazlc đevleưzpxlợrbyzc, thựtpaac lựtpaac củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch sẽmenr tădisnng lêmyijn nhiềwuxsu phầiplvn, vềwuxs phầiplvn hai thanh Huyềwuxsn Binh, bấjgtit luậxaqwn làyzav thanh nàyzavo cũifhzng córpuu thểjgti khiếfsgin cho Diệifnnp Bạdwrvch mộrzqet lầiplvn nữlmeea đevleốnyani mặdouzt vớqglti Xuyêmyijn Tâifnnm Xàyzav córpuu thểjgti đevleáucfsnh chếfsgit nórpuu. Tuy nhiêmyijn tấjgtit cảrzqe đevleềwuxsu córpuu giáucfs lớqgltn... màyzav bấjgtit kỳlmfz cáucfsi giáucfs lớqgltn nàyzavo Diệifnnp Bạdwrvch cũifhzng khôbpdwng thểjgti trảrzqe đevleưzpxlợrbyzc.

Hắoeeen khôbpdwng thểjgti, cũifhzng sẽmenr khôbpdwng làyzavm nhưzpxl vậxaqwy, bởrjqgi vìvqut hắoeeen cựtpaac khổxdja ba nădisnm qua cũifhzng chỉmoio vìvqut ba tháucfsng sau đevleốnyani mặdouzt vớqglti lễnyan đevleạdwrvi đevleiểjgtin, chỉmoio córpuu ởrjqg lễnyan đevleạdwrvi đevleiểjgtin hắoeeen mớqglti córpuu thểjgti dùxdjang nhữlmeeng đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin màyzav mìvqutnh vấjgtit vảrzqe kiếfsgim đevleưzpxlợrbyzc nàyzavy đevleổxdjai lấjgtiy mộrzqet côbpdwng pháucfsp tu luyệifnnn huyềwuxsn khíebqg vôbpdw cùxdjang trâifnnn quýucfs, đevleórpuu làyzav trụccvs cộrzqet củqnjla Huyềwuxsn Sĩquzx, cũifhzng làyzav thứfqdw trọzazlng yếfsgiu nhấjgtit. Ngưzpxlợrbyzc lạdwrvi nhữlmeeng thứfqdw trưzpxlớqgltc mắoeeet so vớqglti Huyềwuxsn khíebqg tu luyệifnnn côbpdwng pháucfsp thìvqut tấjgtit cảrzqe đevleềwuxsu khôbpdwng đevleáucfsng nhắoeeec tớqglti.

Nghĩquzx tớqglti đevleâifnny, khuôbpdwn mặdouzt củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch khôbpdwng kìvqutm đevleưzpxlợrbyzc, hiệifnnn ra vẻfnxk buồdwrvn bãdouz.

Nếfsgiu nhưzpxl… hiệifnnn tạdwrvi mìvqutnh làyzav đevleệifnn tửospe nộrzqei tôbpdwng thìvqut chẳxdjang cầiplvn phảrzqei vìvqut côbpdwng pháucfsp, đevlean dưzpxlợrbyzc, thậxaqwm chíebqg làyzav mộrzqet thanh Huyềwuxsn Binh màyzav b, nhữlmeeng thứfqdw kia đevleềwuxsu đevleưzpxlợrbyzc chấjgtip sựtpaa đevleưzpxlờospeng củqnjla gia tộrzqec trựtpaac tiếfsgip pháucfst cho, hơvedrn nữlmeea phẩkliqm chấjgtit rấjgtit tốnyant.

Nghe đevleưzpxlợrbyzc lờospei nórpuui củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch, lãdouzo giảrzqe khẽmenr giậxaqwt mìvqutnh, mộrzqet lúzjkbc sau lãdouzo mớqglti thởrjqg dàyzavi mộrzqet tiếfsging, cháucfsn nảrzqen buôbpdwng xuốnyanng: "Ai, cũifhzng đevleúzjkbng, nhữlmeeng thứfqdw nàyzavy tuy khôbpdwng tệifnn nhưzpxlng so vớqglti côbpdwng pháucfsp tu luyệifnnn Huyềwuxsn Khíebqg thìvqut khôbpdwng sáucfsnh đevleưzpxlợrbyzc, ngoạdwrvi côbpdwng dùxdja sao cũifhzng làyzav ngoạdwrvi côbpdwng, chờospe đevleếfsgin khi ngưzpxlơvedri thựtpaac sựtpaa trởrjqg thàyzavnh Huyềwuxsn Sĩquzx thìvqut nhữlmeeng thứfqdw nàyzavy đevleềwuxsu khôbpdwng dùxdjang đevleưzpxlợrbyzc, khôbpdwng cầiplvn phảrzqei lãdouzng phíebqg đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin gia tộrzqec nữlmeea."

Nórpuui xong, lãdouzo đevleưzpxla tay lụccvsc lọzazli phíebqga dưzpxlớqglti mộrzqet chúzjkbt, lấjgtiy ra mộrzqet cáucfsi hộrzqep nhỏucfs, trong hộrzqep chíebqgnh làyzav ba câifnny cỏucfs nhỏucfs màyzavu trắoeeeng, đevleúzjkbng làyzav Huyễnyann Tâifnnm Thảrzqeo, thứfqdw cỏucfs màyzav Diệifnnp Bạdwrvch muốnyann.

Tuy khôbpdwng rõqbeg tạdwrvi sao Diệifnnp Bạdwrvch mỗbjrsi lầiplvn đevleổxdjai xong hếfsgit đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin lạdwrvi muốnyann mua ba câifnny Huyễnyann Tâifnnm Thảrzqeo, nhưzpxlng thấjgtiy Diệifnnp Bạdwrvch khôbpdwng nórpuui thìvqut lãdouzo cũifhzng khôbpdwng tiệifnnn hỏucfsi.

"Tốnyant lắoeeem, đevleưzpxla minh tạdwrvp đevleâifnny, hôbpdwm nay ta cho ngưzpxlơvedri thêmyijm mộrzqet đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin nữlmeea."

Diệifnnp lãdouzo đevleưzpxla cho Diệifnnp Bạdwrvch cáucfsi hộrzqep, Diệifnnp Bạdwrvch nghe vậxaqwy bàyzavn tay khẽmenr lấjgtiy ra mộrzqet quảrzqe cầiplvu lam sắoeeec, lãdouzo giảrzqe đevleưzpxla bàyzavn tay tráucfsi ra, lưzpxlợrbyzn khẽmenr mộrzqet vòrpuung, nhấjgtit thờospei nhữlmeeng con sốnyan trong đevleórpuu nhảrzqey dựtpaang lêmyijn, vốnyann chỉmoio làyzav con sốnyan mộrzqet trădisnm ba mưzpxlơvedri ba, bâifnny giờospe đevleãdouz biếfsgin thàyzavnh ba trădisnm táucfsm mưzpxlơvedri lădisnm.

"Tốnyant lắoeeem, nhữlmeeng thứfqdw ngưzpxlơvedri mang vềwuxs hôbpdwm nay córpuu giáucfs trịespe mộrzqet trădisnm nădisnm mưzpxlơvedri lădisnm đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, khấjgtiu trừjssh ba câifnny Huyễnyann Tâifnnm thảrzqeo nàyzavy, ngưzpxlơvedri còrpuun lạdwrvi mộrzqet trădisnm nădisnm mưzpxlơvedri hai đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin, đevleiểjgtim đevleãdouz ghi trêmyijn minh tạdwrvp củqnjla ngưzpxlơvedri."

"Đospea tạdwrv Diệifnnp chưzpxlởrjqgng quầiplvy." Nhìvqutn nhữlmeeng con sốnyan nàyzavy, khôbpdwng hiểjgtiu sao thanh niêmyijn đevleórpuu lạdwrvi thởrjqg dàyzavi, bàyzavn tay củqnjla hắoeeen tiếfsgip nhậxaqwn tạdwrvp phiếfsgin màyzavu lam hìvqutnh láucfs phong, sau đevleórpuu górpuui kĩquzx ba gốnyanc Huyễnyann Tâifnnm Thảrzqeo, nhéuwost vàyzavo trong ngựtpaac, khom ngưzpxlờospei chàyzavo lãdouzo giảrzqe rồdwrvi đevlei ra khỏucfsi phòrpuung.

Nhìvqutn theo bórpuung lưzpxlng củqnjla Diệifnnp Bạdwrvch biếfsgin mấjgtit ởrjqg cửospea tiệifnnm, lãdouzo giảrzqe khôbpdwng khỏucfsi thởrjqg dàyzavi mộrzqet hơvedri lẩkliqm bẩkliqm nórpuui: "Đospeáucfsng tiếfsgic, đevleứfqdwa nhỏucfs nàyzavy nghịespe lựtpaac phi thưzpxlờospeng, tíebqgnh tìvqutnh kiêmyijn cưzpxlờospeng, nếfsgiu nhưzpxl córpuu thểjgti hưzpxlởrjqgng đevleãdouzi ngộrzqe giốnyanng nhưzpxl đevleệifnn tửospe nộrzqei tôbpdwng thìvqut tưzpxlơvedrng lai chắoeeec chắoeeen sẽmenr trởrjqg thàyzavnh mộrzqet viêmyijn ngọzazlc sáucfsng. Chỉmoio tráucfsch ôbpdwng trờospei khôbpdwng tốnyant, cho hắoeeen tưzpxl chấjgtit tiêmyijn thiêmyijn bìvqutnh thưzpxlờospeng, khôbpdwng thểjgti trởrjqg thàyzavnh đevleệifnn tửospe nộrzqei tôbpdwng, ngay cảrzqe chọzazln mộrzqet môbpdwn côbpdwng pháucfsp tu luyệifnnn Huyềwuxsn Khíebqg cũifhzng phảrzqei dùxdjang đevleiểjgtim cốnyanng hiếfsgin gia tộrzqec đevleểjgti đevleổxdjai. Nếfsgiu khôbpdwng, vớqglti nghịespe lựtpaac củqnjla nórpuu, cho dùxdja tưzpxl chấjgtit khôbpdwng tốnyant thìvqut cũifhzng chắoeeec chắoeeen khôbpdwng thua nhữlmeeng đevleệifnn tửospe bìvqutnh thưzpxlờospeng trong gia tộrzqec. Thâifnnn phậxaqwn mộrzqet con ngưzpxlờospei, córpuu lúzjkbc làyzavm ngưzpxlờospei ta tuyệifnnt vọzazlng."

"Ba tháucfsng sau, nếfsgiu nhưzpxl hắoeeen vẫespen khôbpdwng thểjgti kiếfsgim đevleủqnjl nădisnm trădisnm đevleiểjgtim, khi đevleórpuu thìvqut…."

Lờospei nórpuui cuốnyani cùxdjang củqnjla lãdouzo giảrzqe chỉmoio còrpuun lạdwrvi tiếfsging thởrjqg dàyzavi. nguồdwrvn ZingAudio

"Đospeáucfsng tiếfsgic a…"

Thởrjqg dàyzavi mộrzqet tiếfsging, lãdouzo giảrzqe liềwuxsn quay vềwuxs côbpdwng việifnnc củqnjla mìvqutnh. Ởlmfz bêmyijn ngoàyzavi cửospea tiệifnnm, cưzpxlớqgltc bộrzqe củqnjla thanh niêmyijn bỗbjrsng nhiêmyijn dừjsshng lạdwrvi, quay đevleầiplvu nhìvqutn vềwuxs mộrzqet ngôbpdwi mộrzqe ởrjqg trong cửospea tiệifnnm, ngórpuun tay củqnjla hắoeeen nắoeeem chặdouzt lạdwrvi, sau đevleórpuu dứfqdwt khoáucfst quay đevleầiplvu, kiêmyijn quyếfsgit đevlei vềwuxs phíebqga trưzpxlớqgltc.