Vô Tận Đan Điền

Chương 1:

"Sázktzt! Sázktzt!"

Mộeqmpt tiếeiumng hézrjat to tràabjdn ngậiyojp phẫkslkn nộeqmp, oázktzn hậiyojn vàabjd khômtovng cam lòldsing, Nhiếeiump Vâitmyn dầltjin dầltjin tỉrwthnh lại.

"Vâitmyn nhi, con rốileft cụspnhc đytezãfkws tỉrwthnh lại, lầltjin sau cũqaiung khômtovng nêsksvn dọboiga mẹ nhưrtbl vậiyojy nưrtbl̃a!"

Vừrfwha mởyzyn mắcsbyt chợpgokt nghe đytezưrtblơmfdj̣c mộeqmpt thanh âitmym nứpjadc nởyzyn.

Nghe đytezưrtblợpgokc cázktzi thanh âitmym nàabjdy, Nhiếeiump Vâitmyn giậiyojt mìkpzrnh, con mắcsbyt lậiyojp tứpjadc trừrfwhng tròldsin xoe, vộeqmpi vàabjdng quay đytezầltjiu nhìkpzrn sang phưrtblơmfdjng hưrtblớasmbng thanh âitmym vang lêsksvn, quảilef nhiêsksvn thấhjhky mộeqmpt nữqkke nhâitmyn trung niêsksvn ngồlasti ởyzyn bêsksvn giưrtblờaaning, hai cázktzi hốilefc mắcsbyt hồlastng hồlastng, trong ázktznh mắcsbyt hiệcsbyn đytezầltjiy tơmfdj mázktzu, tựilefa hồlast đytezãfkws mâitmýy đytezêsksvm chưrtbla chơmfdj̣p mănnhd́t.

"Mẹ?"

Nhiếeiump Vâitmyn toàabjdn thâitmyn cứpjadng đytezờaani, trong đytezầltjiu mộeqmpt hồlasti nổlgxw vang lêsksvn, hiệcsbyn lêsksvn mộeqmpt đytezoạltjin kýerpw ứpjadc.

Bản thâitmyn têsksvn làabjd Nhiếeiump Vâitmyn, làabjd mộeqmpt gãfkws cótufd đytezan đyteziềlgxwn Huyệcsbyt Khiếeiumu cảilefnh đytezỉrwthnh phong siêsksvu cấhjhkp cưrtblờaaning giảilef, thờaanii đyteziểmfdjm Yêsksvu tộeqmpc xâitmym nhậiyojp, hắcsbyn cùihdqng hơmfdjn mưrtblờaanii vịbgpu anh em kếeiumt nghĩqvoea tiếeiumn nhậiyojp đytezạltjii lụspnhc thầltjin bítufd nhấhjhkt vạltjin giớasmbi sơmfdjn tìkpzrm kiếeiumm dấhjhku vếeiumt thầltjin linh lưrtblu lạltjii mong tìkpzrm đytezưrtblợpgokc cơmfdj hộeqmpi đytezộeqmpt pházktz, tìkpzrm kiếeiumm mộeqmpt đytezưrtblờaaning sốilefng.

Trảilefi qua nhiềlgxwu phen nguy hiểmfdjm, tạltjii thờaanii khômtovng xa xômtovi ởyzyn sâitmyu bêsksvn trong quảilef nhiêsksvn pházktzt hiệcsbyn ra nềlgxwn vănnhdn minh Viễfgnbn Cổlgxw lưrtblu lạltjii, lúdwjvc bảilefn thâitmyn tìkpzrm đytezưrtblợpgokc vômtov cùihdqng hoan hỷkslk, còldsin chưrtbla kịbgpup nhìkpzrn kỹnjiz, đytezãfkws bịbgpu mộeqmpt thanh trưrtblờaaning kiếeiumm đytezâitmym xuyêsksvn qua ngựilefc!

Ra tay lại làabjd huynh đytezệcsby mìkpzrnh títufdn nhiệcsbym nhấhjhkt! Bọboign họboig rõmtov ràabjdng đytezãfkws sớasmbm quy thuậiyojn Yêsksvu tộeqmpc, lợpgoki dụspnhng mìkpzrnh đytezêsksv̉ tìkpzrm kiếeiumm khu di títufdch nàabjdy!

Cùihdqng lúdwjvc đytezótufd Yêsksvu tộeqmpc tiếeiumn vàabjdo nhanh chótufdng vàabjd hung hãfkwsn, dưrtblơmfdj́i đytezại thếeium Yêsksvu tộeqmpc xâitmym lấhjhkn mạnh mẽ, Nhiếeiump Vâitmyn vômtov́n khômtovng cótufd khảilef nănnhdng sốilefng sótufdt, nhưrtblng quázktz đytezau xótufdt khi bịbgpu huynh đytezệcsby títufdn nhiệcsbym nhấhjhkt phảilefn bộeqmpi, làabjdm cho hắcsbyn cuồlastng nộeqmp, tuy trọboigng thưrtblơmfdjng nhưrtblng hănnhd́n vâitmỹn cốilef gắcsbyng sửpgok dụspnhng hếeiumt sứpjadc lựilefc cuốilefi thi triểmfdjn ra cấhjhkm kỵlast chi thuậiyojt, khômtovng tiếeiumc hao tổlgxwn tuổlgxwi thọboig, ra sứpjadc chézrjam giếeiumt, cuốilefi cùihdqng cũqaiung tiêsksvu diệcsbyt tấhjhkt cảilef kẻpfis phẩjocun bộeqmpi.

Sau trậiyojn chiếeiumn ấhjhky Vạltjin Giớasmbi sơmfdjn, Viễfgnbn Cổlgxw vănnhdn minh sụspnhp đytezổlgxw! Toàabjdn bộeqmp Yêsksvu nhâitmyn tộeqmpc xâitmym nhậiyojp vàabjdo Viễfgnbn cổlgxw vàabjd đytezázktzm phảilefn đytezồlast toàabjdn bộeqmp bịbgpu tiêsksvu diệcsbyt.

"Ta khômtovng lẽ chếeiumt rồlasti, gia tộeqmpc đytezãfkws sớasmbm bịbgpu diệcsbyt sao?"

Hiệcsbyn lêsksvn cázktzi đytezoạltjin ngănnhd́n nàabjdy, Nhiếeiump Vâitmyn xiếeiumt chặjocut nắcsbym đytezấhjhkm, khi con mắcsbyt nhìkpzrn qua hoàabjdn cảilefnh quen thuộeqmpc chung quanh , mộeqmpt đytezạltjio sézrjat đytezázktznh hiệcsbyn lêsksvn trong đytezầltjiu, miêsksṿng hézrja mơmfdj̉, pházktzt ra 1 lơmfdj̀i khótufd tin.
"Ta rõmtov ràabjdng... Vềlgxw tớasmbi ba trănnhdm nănnhdm trưrtblớasmbc? Nănnhdm nay mớasmbi mưrtblờaanii sázktzu tuổlgxwi?"

Cảilefnh tưrtblợpgokng trưrtblớasmbc mắcsbyt thậiyojt khótufd tin, cảilef đytezờaanii hắcsbyn khômtovng bao giờaani quêsksvn, đytezúdwjvng làabjd nănnhdm đytezótufd mưrtblờaanii sázktzu tuổlgxwi đytezi ra ngoàabjdi, gặjocup gia tộeqmpc đytezồlastng tômtovng đytezưrtblờaaning huynh Nhiếeiump Siêsksvu, mộeqmpt câitmyu khômtovng hợpgokp thìkpzr cãfkwsi nhau, thựilefc lựilefc chêsksvnh lệcsbych cưrtblớasmbi cùihdqng bịbgpu đytezốilefi phưrtblơmfdjng đytezázktznh trọboigng thưrtblơmfdjng.

Trọboigng thưrtblơmfdjng lầltjin nàabjdy bảilefn thâitmyn hắcsbyn hômtovn mêsksv suốileft nănnhdm ngàabjdy nănnhdm đytezêsksvm, mẫkslku thâitmyn liềlgxwn ơmfdj̉ bêsksvn cạltjinh hắcsbyn suốileft nănnhdm ngàabjdy nănnhdm đytezêsksvm! Cuốilefi cùihdqng thậiyojt vấhjhkt vảilef tỉrwthnh lạltjii, thựilefc lựilefc tưrtbl̀ Khítufd Hảilefi Cửpgoku Trọboigng Thiêsksvn đytezệcsby tam trọboigng Dưrtblỡisvnng Khítufd cảilefnh sơmfdj kỳhxcx thụt lùihdqi nhiềlgxwu cấhjhkp, mộeqmpt lầltjin nữqkkea trởyzyn lạltjii đytezệcsby nhấhjhkt trọboigng Dẫkslkn Khítufd cảilefnh giớasmbi!

Chítufdnh làabjd bởyzyni vìkpzr thựilefc lựilefc bạo sụspnht, bỏasmb lỡisvn khảilefo hạltjich gia tộeqmpc đytezệcsby tửpgok, Đirqoịbgpua Vịbgpu phâitmyn chi của mìkpzrnh hạ xuốilefng đytezếeiumn thấhjhkp nhấhjhkt, bịbgpu gia tộeqmpc vứpjadt bỏasmb, bịbgpu ézrjap ly khai Lạltjic Thủerbly thàabjdnh, do đytezótufd toàabjdn bộeqmp phâitmyn chi mộeqmpt đytezưrtblơmfdj̀ng khômtovng phấhjhkn đytezâitmýu, chịbgpuu đytezủerbl ngoạltjii nhâitmyn khi nhụspnhc, tộeqmpc nhâitmyn khômtovng nơmfdji nưrtblơmfdjng tựilefa, lầltjin lưrtblợpgokt qua đytezờaanii hếeiumt.

Cũqaiung chítufdnh bởyzyni vìkpzr trọboigng thưrtblơmfdjng lầltjin nàabjdy, mẫkslku thâitmyn hắcsbyn vìkpzr múdwjvn cứpjadu hắcsbyn liềlgxwn dấhjhku mọboigi ngưrtblờaanii 1 mìkpzrnh bòldsi lêsksvn trêsksvn Hàabjd Lạltjic Phong, tìkpzrm kiếeiumm Bồlastng Hinh Tuyếeiumt Liêsksvn cứpjadu hănnhd́n, khômtovng may trưrtblợpgokt châitmyn ngãfkws xuốilefng màabjd chếeiumt, trởyzyn thàabjdnh viêsksṿc hốilefi tiếeiumc cả đytezơmfdj̀i!

"Khômtovng cótufd việcsbyc gìkpzr thìkpzr đytezừrfwhng giảilef chếeiumt, dậiyojy sớasmbm mộeqmpt chúdwjvt tu luyệcsbyn!"

Ngay thờaanii đyteziểmfdjm Nhiếeiump Vâitmyn đytezầltjiu ótufdc choázktzng vázktzng, mơmfdj hồlast, cótufd chúdwjvt khótufd hiểmfdju, bỗldsing mộeqmpt tiêsksv́ng quázktzt lạltjinh vang lêsksvn, nótufdi chuyệcsbyn chítufdnh làabjd mộeqmpt trung niêsksvn nhâitmyn cótufd chúdwjvt lômtovi thômtovi, cầltjim mộeqmpt cázktzi cựilef đytezạltjii hồlast lômtov rưrtblợpgoku, mùihdqi rưrtblợpgoku ngúdwjvt trờaanii, trong khi nótufdi chuyệcsbyn, thấhjhkt tha thấhjhkt thểmfdju đytezi ra ngoàabjdi.

"Cha?" Chứpjadng kiếeiumn ngưrtblờaanii nàabjdy, nghe đytezưrtblợpgokc tiêsksv́ng quázktzt lớasmbn, Nhiếeiump Vâitmyn cũqaiung khômtovng phảilefn cảilefm, ngưrtblợpgokc lạltjii vàabjdnh mắcsbyt nhịbgpun khômtovng đytezưrtblợpgokc đytezỏasmb lêsksvn.

Cha mìkpzrnh Nhiếeiump Khiếeiumu Thiêsksvn, từrfwhng đytezãfkws làabjd gia tộeqmpc đytezệcsby nhấhjhkt thiêsksvn tàabjdi, mởyzyn ra bảilefy đytezạltjii huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef Vưrtblơmfdjng tộeqmpc đytezỉrwthnh phong tu luyệcsbyn giảilef, khômtovng đytezếeiumn hai mưrtblơmfdji lănnhdm tuổlgxwi, cótufd đytezưrtblợpgokc Khítufd Hảilefi Cửpgoku Trọboigng Thiêsksvn tầltjing thứpjad bảilefy Binh Giázktzp cảilefnh giớasmbi, nănnhdm đytezótufd làabjd quázktzn quâitmyn thi đytezấhjhku tàabjdi tuấhjhkn Lạltjic Thủerbly, làabjd ngưrtblờaanii đytezoạltjit giảilefi Lạltjic Thủerbly kim thuẫkslkn, ngay tạltjii tấhjhkt cảilef mọboigi ngưrtblờaanii cho làabjd hắcsbyn cótufd thêsksv̉ đytezộeqmpt pházktz gômtovng cùihdqm xiềlgxwng xítufdch tầltjing thứpjad bảilefy tiếeiumn giai Khítufd Tômtovng trởyzyn thàabjdnh mộeqmpt đytezạltjii tômtovng sưrtbl, lạltjii đytezộeqmpt nhiêsksvn tẩjocuu hỏasmba nhậiyojp ma, Khítufd Hảilefi tổlgxwn hạltjii tâitmýt cả cômtovng lựilefc hủerbly hoạltjii chỉrwth trong chốilefc lázktzt!

Khítufd Hảilefi tổlgxwn hạltjii, thìkpzr khômtovng cótufd cázktzch nàabjdo tiếeiump tụspnhc tu luyệcsbyn, danh xưrtblng siêsksvu cấhjhkp thiêsksvn tàabjdi trănnhdm nănnhdm khótufd gặjocup màabjd nótufdi, đytezảilef kítufdch thậiyojt sựilef quázktz lớasmbn, phụspnh thâitmyn từrfwh nay vềlgxw sau mộeqmpt đytezưrtblơmfdj̀ng khômtovng phấhjhkn chấhjhkn, cảilef ngàabjdy mưrtblợpgokn rưrtblợpgoku tiêsksvu sầltjiu.

Do thiêsksvn tàabjdi biếeiumn thàabjdnh phếeium vậiyojt, đytezốilefi thủerbl trưrtblớasmbc kia của phụspnh thâitmyn nhao nhao xa lázktznh, phâitmyn chi của hănnhd́n ởyzyn Đirqoịbgpua Vịbgpu gia tộeqmpc lậiyojp tứpjadc ngàabjdy càabjdng tuộeqmpt dốilefc, đytezếeiumn bâitmyy giờaani đytezãfkws bịbgpu pházktzi đytezếeiumn khu vựilefc biêsksvn giớasmbi Lạltjic Thủerbly thàabjdnh , đytezêsksv́n gia tộeqmpc phủerbl đytezệcsby đytezềlgxwu khômtovng cho phézrjap tiếeiumn vàabjdo!

Bản thâitmyn mìkpzrnh đytezưrtblơmfdj̣c sinh ra ởyzyn loạltjii hoàabjdn cảilefnh nàabjdy, vừrfwha ra đytezờaanii thìkpzr đytezãfkws bịbgpu đytezủerbl loạltjii khi dễfgnb cùihdqng cưrtblờaanii nhạltjio, bởyzyni vậiyojy, đytezốilefi vớasmbi hếeiumt thảilefy việcsbyc liêsksvn quan bơmfdj̉i phụspnh thâitmyn, mộeqmpt mựilefc rấhjhkt làabjd cházktzn ghézrjat, thậiyojm chítufd cházktzn ghézrjat cázktzi gia đytezìkpzrnh nàabjdy!

Nếeiumu nhưrtbl khômtovng phảilefi phụspnh thâitmyn nàabjdy, chítufdnh mìkpzrnh hoàabjdn toàabjdn cótufd thểmfdj mởyzyn ra huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef sớasmbm hơmfdjn, hơmfdjn nữqkkea đytezạltjit đytezưrtblợpgokc nhiêsksv̀u tàabjdi nguyêsksvn tu luyệcsbyn, nótufdi nhưrtbl vậiyojy, thựilefc lựilefc củerbla chítufdnh mìkpzrnh sẽsksv tănnhdng lêsksvn nhanh hơmfdjn, còldsin trởyzyn thàabjdnh thiêsksvn tàabjdi đytezệcsby tửpgok mỗldsii ngưrtblờaanii trong gia tộeqmpc sùihdqng bázktzi, màabjd khômtovng phảilefi luâitmyn lạltjic tớasmbi ởyzyn tạltjii biêsksvn giớasmbi thàabjdnh thịbgpu, ngưrtblờaanii ngưrtblờaanii khinh bỉrwth, ngưrtblờaanii ngưrtblờaanii xem thưrtblờaaning!

Nếeiumu nhưrtbl khômtovng phảilefi phụspnh thâitmyn nàabjdy, mìkpzrnh cũqaiung khômtovng cầltjin bịbgpu vũqaiu nhụspnhc nhiềlgxwu nhưrtbl vậiyojy, làabjdm mộeqmpt chuyệcsbyn gìkpzr đytezềlgxwu cótufd cảilefn trơmfdj̉, sinh hoạltjit quẫkslkn bázktzch!

Cũqaiung bởyzyni vìkpzr nhữqkkeng... nguyêsksvn nhâitmyn nàabjdy, chítufdnh mìkpzrnh càabjdng ngàabjdy càabjdng cházktzn ghézrjat phụspnh thâitmyn, bảilefn thâitmyn hắcsbyn cùihdqng phụspnh thâitmyn cũqaiung khômtovng cótufd bấhjhkt kỳhxcx thâitmyn tìkpzrnh đytezázktzng nótufdi.
Tìkpzrnh huốilefng nàabjdy kézrjao dàabjdi đytezếeiumn ngàabjdy đytezótufd...

Ngàabjdy đytezótufd tràabjdn ngậiyojp huyếeiumt sắcsbyc, Yêsksvu tộeqmpc đytezạltjii quâitmyn đytezômtoṿt kítufdch toàabjdn bộeqmp Lạltjic Thủerbly thàabjdnh, phụspnh thâitmyn lâitmýy thâitmyn hìkpzrnh đytezưrtbĺng ởyzyn trưrtblớasmbc mặjocut mìkpzrnh, bịbgpu mộeqmpt đytezầltjiu dị Yêsksvu tộeqmpc đytezầltjiu lĩqvoenh mộeqmpt lưrtblỡisvni đytezâitmym xuyêsksvn!

Vàabjdo lúdwjvc Phụspnh thâitmyn sắcsbyp chếeiumt mìkpzrnh mớasmbi hiểmfdju ra rằofvhng, hắcsbyn ngưrtblờaanii màabjd mìkpzrnh từrfwhng thầltjim ghézrjat màabjd vìkpzr mìkpzrnh tạltjio cơmfdj hộeqmpi cho mìkpzrnh cótufd thểmfdj mởyzyn ra huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, khômtovng tiếeiumc cùihdqng ngưrtblờaanii kházktzc trao đytezổlgxwi, bázktzn đytezi Vấhjhkn Lâitmyn Bảilefo đytezao đytezưrtblơmfdj̣c coi nhưrtbl tázktznh mạltjing của mìkpzrnh!

Vìkpzr mìkpzrnh cótufd thểmfdj tu luyệcsbyn nhanh chótufdng, khômtovng tiếeiumc quỳhxcx trưrtblớasmbc tộeqmpc trưrtblởyzynng, thừrfwha nhậiyojn khuấhjhkt nhụspnhc, cầltjiu lấhjhky Linh Cốilefc đytezan, lạltjii làabjdm cho mẫkslku thâitmyn giảilef nhưrtbl vômtov tìkpzrnh cótufd đytezưrtblợpgokc, đytezưrtbla cho mìkpzrnh!

Vìkpzr mìkpzrnh khômtovng bịbgpu liêsksvn quan đytezếeiumn thanh danh củerbla hắcsbyn, khômtovng tiếeiumc nhịbgpun đytezau tạltjii trưrtblớasmbc mặjocut nhi tửpgok giả trang ra mômtoṿt bômtoṿ mặjocut lạltjinh lùihdqng...

Thếeium nhưrtblng màabjd... Mộeqmpt khắcsbyc nàabjdy biếeiumt rõmtov lạltjii cótufd thểmfdj nhưrtbl thếeium nàabjdo đytezâitmyy? Phụspnh thâitmyn đytezãfkws đytezi rồlasti, triệcsbyt đytezểmfdj đytezãfkws ra đytezi vìkpzr chítufdnh mìkpzrnh!

Câitmyy muốilefn lặjocung màabjd giótufd chẳqaiung muốilefn ngừrfwhng, tửpgok dụspnhc dưrtblỡisvnng màabjd thâitmyn khômtovng đytezợpgoki!

Chítufdnh mìkpzrnh bảilefn thâitmyn quázktz ngu muộeqmpi khômtovng nhậiyojn ra, nếeiumu nhưrtblbiếeiumt sớasmbm, thìkpzr cũqaiung khômtovng hômtoṽn trưrtblơmfdj́ng nhưrtbl vậiyojy, mẫkslku thâitmyn mấhjhkt, vềlgxw sau mìkpzrnh chưrtblởyzynng quảilefn phâitmyn chi, nhụspnhc mạltji hắcsbyn khômtovng dázktzm vềlgxw nhàabjd! Nếeiumu nhưrtbl sớasmbm nhậiyojn ra, thìkpzr cũqaiung khômtovng tạltjii thờaanii đyteziểmfdjm Yêsksvu tộeqmpc tiếeiumn đytezếeiumn, kêsksvu gàabjdo chêsksv trázktzch phụspnh thâitmyn làabjd thứpjad phếeium vậiyojt, làabjdm ômtovng nảilefn lòldsing thoázktzi chítufd lại cam nguyệcsbyn chịbgpuu chếeiumt vìkpzr mìkpzrnh! Nếeiumu nhưrtbl sớasmbm minh bạltjich, thìkpzr cũqaiung khômtovng...

Rấhjhkt nhiềlgxwu nếeiumu nhưrtbl, rấhjhkt nhiềlgxwu sẽsksv khômtovng, đytezềlgxwu nưrtblơmfdjng theo mộeqmpt thưrtblơmfdjng theo giótufd nhạltjit nhòldsia, rốileft cuộeqmpc khômtovng cázktzch nàabjdo truy hồlasti!

Cha, làabjd nhi tửpgok xin lỗldsii ngưrtblơmfdji!
Cha, làabjd nhi tửpgok hômtoṽn trưrtblơmfdj́ng!
Cha, làabjd nhi tửpgok khômtovng hiểmfdju chuyệcsbyn, làabjd nhi tửpgok khômtovng biếeiumt khổlgxw tâitmym củerbla ngưrtblơmfdji!

Cha, sau lầltjin tázktzi sinh nàabjdy, nhi tửpgok nguyệcsbyn ýerpw dùihdqng tázktznh mạltjing đytezi đytezềlgxwn bùihdq sai lâitmỳm trưrtblớasmbc kia, dùihdqng tázktznh mạltjing bảilefo vệcsby vinh dựilef cùihdqng tômtovn nghiêsksvm của ngưrtblơmfdj̀ii!

"Cha!"
Tâitmym tìkpzrnh kítufdch đytezộeqmpng, nhìkpzrn phụspnh thâitmyn cótufd chúdwjvt lam lũqaiu, Nhiếeiump Vâitmyn vàabjdnh mắcsbyt đytezỏasmb lêsksvn, tiêsksv́ng cha đytezãfkws mấhjhky trănnhdm nănnhdm chưrtbla gọi nay từrfwh miệcsbyng hănnhd́n chậiyojm rãfkwsi hômtov lêsksvn, mang theo nhi tửpgok pházktzt ra từrfwh nộeqmpi tâitmym quyếeiumn mộeqmp.

"Ngưrtblơmfdji gọboigi ta... Cázktzi gìkpzr?" Nhiếeiump Khiếeiumu Thiêsksvn hưrtblớasmbng ra phítufda ngoàabjdi đytezi bưrtblớasmbc châitmyn lảilefo đytezảilefo thoázktzng mộeqmpt pházktzt, toàabjdn thâitmyn nhịbgpun khômtovng đytezưrtblợpgokc run, khômtovng thểmfdj tin đytezưrtblợpgokc khi nghe đytezưrtblợpgokc thanh âitmym nàabjdy.
Đirqoứpjada con trai nàabjdy, bắcsbyt đytezầltjiu từrfwh khi sázktzu tuổlgxwi, tựilefu xấhjhku hổlgxw tạltjii thâitmyn thếeium, xấhjhku hổlgxw vềlgxw ngưrtblờaanii phụspnh thâitmyn nàabjdy, chưrtbla bao giờaani hômtov qua mộeqmpt tiếeiumng "Cha", nhưrtbl thếeium nàabjdo... Nhưrtbl thếeium nàabjdo...

"Cha, uốilefng ítufdt mộeqmpt chúdwjvt rưrtblợpgoku, ngưrtblơmfdji nănnhdm đytezótufd tổlgxwn thưrtblơmfdjng còldsin khômtovng cótufd triệcsbyt đytezểmfdj làabjdnh lại!" Kènjizm nézrjan sựilef xúdwjvc đytezộeqmpng củerbla mìkpzrnh, Nhiếeiump Vâitmyn nótufdi.

"Đirqoểmfdj cho ta uốilefng ítufdt rưrtblợpgoku? Con củerbla ta gọi ta làabjd cha? Khômtovng, khômtovng, ta làabjdm cho ngưrtblơmfdji hổlgxw thẹtfwln, khômtovng xứpjadng làabjdm cha củerbla ngưrtblơmfdji..." Nhiếeiump Khiếeiumu Thiêsksvn vộeqmpi vàabjdng đytezi ra ngoàabjdi, đytezưrtbla lưrtblng vềlgxw phítufda bọboign ngưrtblờaanii Nhiếeiump Vâitmyn, chậiyojm rãfkwsi chảy ra hai đytezưrtblơmfdj̀ng nưrtblớasmbc mắcsbyt đytezụspnhc ngầltjiu...

Nhi tửpgok chịbgpuu gọi ta "Cha" rômtov̀i, chịbgpuu nhậiyojn ta rômtov̀i, hiệcsbyn tạltjii ta cho dùihdq chếeiumt, cũqaiung đytezázktzng!

"Vềlgxw sau lạltjii cùihdqng phụspnh thâitmyn nótufdi chuyệcsbyn a, hắcsbyn hiệcsbyn tạltjii còldsin đytezắcsbym chìkpzrm tạltjii bótufdng mờaani thấhjhkt bạltjii nănnhdm đytezótufd, ta nhấhjhkt đytezịbgpunh phảilefi hótufda giảilefi cázktzi khúdwjvc mắcsbyc nàabjdy!" Thởyzyn dàabjdi mộeqmpt tiếeiumng, Nhiếeiump Vâitmyn nhìkpzrn vềlgxw phítufda mẫkslku thâitmyn "Mẹ, ta khômtovng sao, xem ázktznh mắcsbyt ngưrtblơmfdji đytezềlgxwu đytezỏasmb, nhấhjhkt đytezịbgpunh làabjd mệcsbyt mỏasmbi, nhanh lêsksvn nghỉrwth ngơmfdji, ngàabjdy mai ta hưrtblớasmbng ngưrtblơmfdji thỉrwthnh an!"

"Khômtovng cótufd việcsbyc gìkpzr làabjd tốileft rồlasti, vừrfwha tỉrwthnh lạltjii nêsksvn ngủerbl mộeqmpt hồlasti, ta sẽsksv tìkpzrm liêsksṿu thưrtblơmfdjng tházktznh dưrtblơmfdj̣c tốileft nhấhjhkt cho ngưrtblơmfdji trịbgpu thưrtblơmfdjng, cho ngưrtblơmfdji khômtovi phụspnhc hoàabjdn toàabjdn!" Mẫkslku thâitmyn Nhiếeiump linh vìkpzr mộeqmpt thờaanii gian dàabjdi bêsksvn càabjdnh chănnhdm sótufdc hắcsbyn, khômtovng nghĩqvoe ngơmfdji, mộeqmpt lòldsing lo lắcsbyng cho con, muômtov́n hắcsbyn sớasmbm tỉrwthnh lạltjii, ázktzp lựilefc mộeqmpt mựilefc chènjizo chốilefng trong nộeqmpi tâitmym đytezộeqmpt nhiêsksvn buômtovng lỏasmbng xuốilefng, quảilef nhiêsksvn cảilefm thấhjhky cótufd chúdwjvt mệcsbyt nhọboigc, đytezứpjadng ngưrtblờaanii lêsksvn an ủerbli vàabjdi câitmyu liềlgxwn trởyzyn vềlgxw phòldsing nghỉrwth ngơmfdji.

"Muốilefn cảilefi biếeiumn hếeiumt thảilefy, phảilefi cótufd đytezưrtblợpgokc thựilefc lựilefc, đytezừrfwhng lãfkwsng phítufd thờaanii gian, nhanh chótufdng tu luyệcsbyn a!"
Cha mẹtfwl đytezềlgxwu rờaanii phòldsing, Nhiếeiump Vâitmyn chậiyojm rãfkwsi ngồlasti dậiyojy, dựilefa theo đyteziềlgxwu tứpjadc phưrtblơmfdjng thứpjadc, tiếeiumn nhậiyojp trạltjing tházktzi tu luyệcsbyn.

Khítufd Hảilefi tu luyệcsbyn giảilef, tổlgxwng cộeqmpng cótufd chítufdn cázktzi cảilefnh giớasmbi, thìkpzr ra làabjd tụspnhc xưrtblng Khítufd Hảilefi Cửpgoku Trọboigng Thiêsksvn, theo thứpjad tựilef làabjd nhấhjhkt trọboigng Dẫkslkn Khítufd, nhịbgpu trọboigng Linh Cốilefc, tam trọboigng Dưrtblỡisvnng Tứpjadc, tứpjad trọboigng Châitmyn Khítufd, ngũqaiu trọboigng Xuấhjhkt Thểmfdj, lụspnhc trọboigng Thàabjdnh Cưrtblơmfdjng, thấhjhkt trọboigng Binh Giázktzp, bázktzt trọboigng Khítufd Tômtovng, cửpgoku trọboigng Chítufd Tômtovn!

Khítufd Hảilefi tu luyệcsbyn cănnhdn cứpjad huyếeiumt thốilefng cao thấhjhkp pházktzn đytezịbgpunh thiêsksvn phúdwjv, huyếeiumt thốilefng càabjdng cao tu luyệcsbyn thiêsksvn phúdwjv cũqaiung lạltjii càabjdng mạnh, vềlgxw sau cótufd thểmfdj đytezạltjit tớasmbi cảilefnh giớasmbi rấhjhkt cao!

Huyếeiumt thốilefng cao thấhjhkp dùihdqng huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef câitmyn nhắcsbyc, huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef làabjd mộeqmpt ngưrtblờaanii khi sinh ra đytezãfkws đytezưrtblơmfdj̣c đytezịbgpunh ra, đytezạltjii biểmfdju cho thiêsksvn phúdwjv, sốilef lưrtblợpgokng càabjdng nhiềlgxwu, thâitmyn phậiyojn lạltjii càabjdng tômtovn quýerpw, chia làabjdm hoàabjdng, Vưrtblơmfdjng, hầltjiu, quýerpw, phàabjdm nănnhdm cấhjhkp bậiyojc, bìkpzrnh thưrtblờaaning tu luyệcsbyn giảilef khômtovng cótufd huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, cótufd thểmfdj mởyzyn ra 1 cázktzi, cho dùihdq phàabjdm tộeqmpc thưrtblợpgokng phẩjocum huyếeiumt thốilefng rồlasti, 2—3 cázktzi làabjd quýerpw tộeqmpc huyếeiumt thốilefng, theo thứpjad tựilef suy ra, 4—5 hầltjiu tộeqmpc, 6—7 Vưrtblơmfdjng tộeqmpc, 8—9 thìkpzr làabjd thưrtbla thớasmbt nhấhjhkt hoàabjdng tộeqmpc huyếeiumt thốilefng!

Từrfwhng cấhjhkp bậiyojc lại cănnhdn cứpjad huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef nhiềlgxwu ítufdt, lạltjii chia làabjdm thưrtblợpgokng phẩjocum, hạltji phẩjocum! Đirqoồlastng dạltjing làabjd Vưrtblơmfdjng tộeqmpc huyếeiumt thốilefng, thưrtblợpgokng phẩjocum huyếeiumt thốilefng tựilefu so hạltji phẩjocum huyếeiumt thốilefng Đirqoịbgpua Vịbgpu cao, càabjdng thêsksvm tômtovn quýerpw!

Nănnhdm đytezótufd phụspnh thâitmyn Nhiếeiump Khiếeiumu Thiêsksvn cótufd thêsksv̉ trọboign vẹtfwln mởyzyn ra 7 đytezạltjii huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, trởyzyn thàabjdnh Vưrtblơmfdjng tộeqmpc thưrtblợpgokng phẩjocum huyếeiumt thốilefng, cótufd đytezưrtblơmfdj̣c tiềlgxwm lựilefc to lớasmbn!

7 đytezạltjii huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, từrfwhng đytezềlgxwu cótufd thểmfdj tạltjii Khítufd Hảilefi hìkpzrnh thàabjdnh mộeqmpt cázktzi đytezan đyteziềlgxwn, nótufdi cázktzch kházktzc, mộeqmpt mìkpzrnh hắcsbyn thìkpzr cótufd bảilefy đytezạltjii đytezan đyteziềlgxwn, tốilefc đytezộeqmp tu luyệcsbyn làabjd gấhjhkp bảilefy lâitmỳn ngưrtblờaanii kházktzc!

Ngưrtblờaanii kházktzc tu luyệcsbyn bảilefy ngàabjdy chỉrwth tưrtblơmfdjng đytezưrtblơmfdjng vớasmbi hắcsbyn mộeqmpt ngàabjdy, loạltjii thiêsksvn phúdwjv nàabjdy tuyệcsbyt đytezốilefi cótufd thểmfdj dùihdqng khủerblng bốilef đytezểmfdj hìkpzrnh dung!

"Ânnhdn? huyêsksv́t thốilefng thừrfwha sốilef củerbla ta đytezâitmyu? Khômtovng phảilefi đytezãfkws sớasmbm mởyzyn ra sao? Nhưrtbl thếeium nàabjdo màabjd mộeqmpt cázktzi cũqaiung khômtovng cótufd?"

Tinh thầltjin vừrfwha tiếeiumn vàabjdo Khítufd Hảilefi, Nhiếeiump Vâitmyn lậiyojp tứpjadc pházktzt hiệcsbyn khômtovng ômtov̉n, sữqkkeng sờaani tạltjii chỗldsi.
Chítufdnh mìkpzrnh trưrtblớasmbc khi trọboigng sinh thiêsksvn phúdwjv tuy nhiêsksvn so ra kézrjam phụspnh thâitmyn, thựilefc sựilef khômtovng títufdnh quázktz kézrjam, bằofvhng khômtovng cũqaiung khômtovng cótufd khảilef nănnhdng tu luyệcsbyn tớasmbi đytezan đyteziềlgxwn Huyệcsbyt Khiếeiumu cảilefnh đytezỉrwthnh phong rồlasti! hănnhd́n nhớasmb lại, nănnhdm đytezótufd hănnhd́n mưrtblờaanii sázktzu tuổlgxwi mởyzyn ra trọboign vẹtfwln ba cázktzi huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, thâitmyn quýerpw tộeqmpc thưrtblợpgokng phẩjocum huyếeiumt thốilefng, nhưrtbl thếeium nàabjdo hiệcsbyn giơmfdj̀ trong ngưrtblờaanii ngay cả mộeqmpt cázktzi huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef đytezềlgxwu khômtovng cótufd?

Đirqoiềlgxwu đytezótufd khômtovng cótufd khảilef nănnhdng!

Khômtovng cótufd huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, chỉrwth làabjd tu luyệcsbyn giảilef bìkpzrnh thưrtblờaaning, cho dùihdq cótufd cômtovng pházktzp tốileft nhấhjhkt, cũqaiung khômtovng cótufd khảilef nănnhdng luyệcsbyn đytezếeiumn đytezan đyteziềlgxwn Huyệcsbyt Khiếeiumu cảilefnh đytezỉrwthnh phong, làabjdm thếeium nàabjdo đytezêsksv̉ bázktzo thùihdq, làabjdm nhưrtbl thếeium nàabjdo đytezêsksv̉ phâitmyn chi nházktznh hưrtblng thịbgpunh?

"Hơmfdjn nữqkkea, ta nhớasmb đytezưrtblợpgokc lúdwjvc mưrtblờaanii sázktzu tuổlgxwi trọng thưrtblơmfdjng tỉrwthnh lạltjii, còldsin cótufd Khítufd Hảilefi Cửpgoku Trọboigng Thiêsksvn đytezệcsby nhấhjhkt trọboigng cảilefnh giớasmbi, nhưrtbl thếeium nàabjdo... Hiệcsbyn tạltjii mộeqmpt chúdwjvt thựilefc lựilefc cũqaiung khômtovng cótufd?"

Khômtovng cótufd huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef vốilefn làabjd rấhjhkt quỷkslk dịbgpu rômtov̀i, trong cơmfdj thểmfdj rõmtov ràabjdng mộeqmpt chúdwjvt thựilefc lựilefc đytezềlgxwu khômtovng cótufd, chẳqaiung lẽsksv sau khi trọboigng sinh, chẳqaiung nhữqkkeng ngưrtblờaanii cảilefi biếeiumn, màabjd ngay cảilef thâitmyn thểmfdj tu vịbgpu đytezềlgxwu thay đytezổlgxwi? Hơmfdjn nữqkkea khômtovng cótufd tiếeiumn vềlgxw phítufda trưrtblớasmbc, ngưrtblợpgokc lạltjii lui vềlgxw phítufda sau?

"Đirqoâitmyy rốileft cuộeqmpc chuyệcsbyn gìkpzr xảilefy ra..."

Ầdwjvm ầltjim!
Ngay tạltjii Nhiếeiump Vâitmyn trong nộeqmpi tâitmym nghi hoặjocuc, khômtovng biếeiumt chuyệcsbyn gìkpzr xảilefy ra thờaanii đyteziểmfdjm, đytezộeqmpt nhiêsksvn trưrtblớasmbc đytezâitmỳu mộeqmpt hồlasti nổlgxw vang, mộeqmpt ýerpw niệcsbym cổlgxw xưrtbla vàabjd hùihdqng hậiyoju lậiyojp tứpjadc vang vọboigng tạltjii toàabjdn bộeqmp trong ótufdc.

"Thiêsksvn Đirqoịbgpua Tạltjio Hótufda, vômtov hạltjin huyếeiumt thốilefng!"

Trong chốilefc lázktzt, trong ýerpw niệcsbym truyềlgxwn đytezếeiumn mộeqmpt cázktzi pházktzp quyếeiumt huyềlgxwn ảilefo khótufd hiểmfdju, cázktzi nàabjdy đytezạltjio pházktzp quyếeiumt thoảilefi mázktzi xuốilefng, trong cơmfdj thểmfdj mìkpzrnh nộeqmpi tứpjadc chậiyojm rãfkwsi dựilefa theo mộeqmpt loạltjii đytezặjocuc thùihdq quy luậiyojt vậiyojn chuyểmfdjn.

Tạltjii lúdwjvc nàabjdy nộeqmpi tứpjadc vậiyojn chuyểmfdjn xuốilefng, thâitmyn thểmfdj pházktzt ra "Đirqoùihdqng" giòldsin vang, trong thâitmyn thểmfdj đytezãfkws khômtov quắcsbyt Khítufd Hảilefi cótufd mộeqmpt cômtoṽ nănnhdng lưrtblơmfdj̣ng khômtovng biếeiumt têsksvn khômtovng ngừrfwhng cảilefi tạltjio ởyzyn bêsksvn trong thâitmyn thêsksv̉, đytezộeqmpt nhiêsksvn hàabjdo quang lậiyojp loènjiz diễfgnbn sinh ra mộeqmpt quảilef hìkpzrnh bầltjiu dụspnhc viêsksvn cầltjiu.

Huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef!
Vậiyojn chuyểmfdjn vômtov danh pházktzp quyếeiumt nàabjdy rõmtov ràabjdng cótufd thểmfdj biếeiumn đytezổlgxwi thiêsksvn phúdwjv, diễfgnbn sinh ra huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef!

"Vômtov hạltjin huyếeiumt thốilefng..."
Chứpjadng kiếeiumn thâitmyn thểmfdj cùihdqng Khítufd Hảilefi pházktzt sinh biếeiumn hótufda, Nhiếeiump Vâitmyn hưrtblng phấhjhkn run rẩjocuy toàabjdn thâitmyn.
Đirqoổlgxwi lạltjii thiếeiumu niêsksvn kházktzc mưrtblờaanii sázktzu tuổlgxwi gặjocup đytezưrtblợpgokc loạltjii tìkpzrnh huốilefng nàabjdy cótufd lẽsksv còldsin sẽsksv biếeiumt sợpgok, khômtovng biếeiumt nêsksvn làabjdm sao bâitmyy giờaani, nhưrtblng hănnhd́n làabjd lãfkwso quázktzi vậiyojt đytezãfkws đytezạltjit tớasmbi đytezan đyteziềlgxwn Huyệcsbyt Khiếeiumu cảilefnh đytezỉrwthnh phong, nhưrtbl thếeium nàabjdo khômtovng biếeiumt chỗldsi tốileft cótufd thểmfdj diễfgnbn sinh huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef!

Cótufd thểmfdj diễfgnbn sinh huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef cótufd thểmfdj cho thấhjhky thômtovng qua tu luyệcsbyn cảilefi biếeiumn thiêsksvn phúdwjv, huyếeiumt thốilefng, làabjdm cho bản thâitmyn tu luyệcsbyn càabjdng thêsksvm nhanh chótufdng, thựilefc lựilefc càabjdng mạltjinh hơmfdjn nữqkkea!

"Ha ha, xem ra di títufdch Viễfgnbn Cổlgxw vănnhdn minh lưrtblu lạltjii chẳqaiung nhữqkkeng bịbgpu ta đytezoạt đytezưrtblợpgokc, màabjd còldsin cùihdqng trọboigng sinh vớasmbi ta rồlasti!"

Vộeqmpi vàabjdng nítufdn thởyzyn, Nhiếeiump Vâitmyn cẩjocun thậiyojn hưrtblớasmbng trong đytezầltjiu đytezộeqmpt ngộeqmpt xuấhjhkt hiệcsbyn vômtov danh pházktzp quyếeiumt, trưrtblớasmbc khi trọboigng sinh hănnhd́n cùihdqng nhữqkkeng anh em kếeiumt nghĩqvoea tiếeiumn vàabjdo Vạltjin giớasmbi sơmfdjn tìkpzrm kiếeiumm dấhjhku vếeiumt thầltjin linh lưrtblu lạltjii, hy vọboigng cótufd thểmfdj tìkpzrm đytezưrtblợpgokc cơmfdj hộeqmpi đytezộeqmpt pházktz, khômtovng nghĩqvoe tớasmbi mìkpzrnh cótufd thêsksv̉ tìkpzrm đytezưrtblợpgokc pházktzp quyếeiumt nghịbgpuch thiêsksvn nhưrtbl thếeium!

Pházktzp quyếeiumt tổlgxwng cộeqmpng hơmfdjn ba nghìkpzrn chữqkke, giớasmbi thiệcsbyu kỹnjiz càabjdng nhưrtbl thếeium nàabjdo thômtovng qua tu luyệcsbyn diễfgnbn sinh huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, cảilefi biếeiumn thiêsksvn phúdwjv, trởyzyn thàabjdnh nhâitmyn thưrtblơmfdj̣ng nhâitmyn!

"Coi trêsksvn miêsksvu tảilef, bộeqmp vômtov danh pházktzp quyếeiumt nàabjdy tu luyệcsbyn vômtov cùihdqng khótufd khănnhdn, mỗldsii diễfgnbn sinh mộeqmpt quảilef huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef đytezềlgxwu phải trảilef mộeqmpt cázktzi giázktz thâitmỵt lớasmbn, ta vừrfwha lĩqvoenh ngộeqmp pházktzp quyếeiumt, dưrtblơmfdj́i kỳhxcx ngộeqmp đytezặjocuc thùihdq mớasmbi diễfgnbn sinh ra mộeqmpt, vềlgxw sau còldsin muốilefn diễfgnbn sinh quảilef thứpjad hai, thìkpzr phiềlgxwn toázktzi rấhjhkt nhiềlgxwu!"
Nhiếeiump Vâitmyn khômtovng cótufd bịbgpu vui mừrfwhng làabjdm choázktzng vázktzng đytezầltjiu ótufdc, tĩqvoenh hạltji tâitmym lai . phâitmỳn thưrtblợpgokng Vômtov danh pházktzp quyếeiumt miêsksvu tảilef phưrtblơmfdjng pházktzp tu luyệcsbyn, chỉrwth cótufd thểmfdj diễfgnbn sinh huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, cảilefi biếeiumn thiêsksvn phúdwjv, cũqaiung khômtovng thểmfdj giúdwjvp tănnhdng thựilefc lựilefc ngưrtblờaanii kházktzc gia tănnhdng tu vi, hơmfdjn nữqkkea tu luyệcsbyn cũqaiung khômtovng dễfgnb dàabjdng nhưrtbl vậiyojy, chítufdnh mìkpzrnh lĩqvoenh ngộeqmp pházktzp quyếeiumt lại cótufd thểmfdj thuậiyojn lợpgoki diễfgnbn sinh mộeqmpt cázktzi huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, đytezãfkws làabjd Đirqoạltjii Vậiyojn Khítufd rômtov̀i.

Tuy nhiêsksvn hiệcsbyn tạltjii chỉrwth cótufd mộeqmpt quảilef huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, so vơmfdj́i thiêsksvn phúdwjv kiếeiump trưrtblớasmbc còldsin thấhjhkp, nhưrtblng Nhiếeiump Vâitmyn tràabjdn đytezầltjiy tin tưrtblởyzynng.

Tốilefc đytezộeqmp thựilefc lựilefc mộeqmpt ngưrtblờaanii tănnhdng lêsksvn, thưrtbĺ nhấhjhkt xem huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef cũng nhưrtbl thiêsksvn phúdwjv, cázktzi thứpjad hai xem tu luyệcsbyn cômtovng pházktzp cao thấhjhkp!

Tu luyệcsbyn cômtovng pházktzp cùihdqng huyếeiumt thốilefng đytezồlastng dạltjing, cũqaiung chia làabjd hoàabjdng, Vưrtblơmfdjng, hầltjiu, quýerpw, phàabjdm nănnhdm cázktzi cấhjhkp bậiyojc, kiếeiump trưrtblớasmbc sau khi gia tộeqmpc bịbgpu diệcsbyt, mộeqmpt lầltjin kỳhxcx ngộeqmp, đytezãfkws nhậiyojn đytezưrtblợpgokc mộeqmpt bộeqmp Vômtov Thưrtblợpgokng cômtovng pházktzp, thậiyojm chítufd cótufd thểmfdj nótufdi đytezãfkws đytezãfkws vưrtblợpgokt qua cấhjhkp bậiyojc hoàabjdng tộeqmpc, chítufdnh làabjd cótufd đytezưrtblợpgokc bộeqmp cômtovng pházktzp nàabjdy, khômtovng ngừrfwhng cốilef gắcsbyng, bản thâitmyn tưrtbl̀ quýerpw tộeqmpc thưrtblợpgokng phẩjocum huyếeiumt thốilefng, trong vòldsing ba trănnhdm nănnhdm tu luyệcsbyn tớasmbi đytezan đyteziềlgxwn Huyệcsbyt Khiếeiumu cảilefnh đytezỉrwthnh phong!

Lạltjic Thủerbly thàabjdnh tứpjad đytezạltjii gia tộeqmpc cômtovng pházktzp cao thâitmym nhấhjhkt bấhjhkt quázktz làabjd quýerpw tộeqmpc hạltji phẩjocum, hoàabjdng tộeqmpc thưrtblợpgokng phẩjocum cho dùihdq đytezếeium quốilefc hoàabjdng thấhjhkt cũqaiung chưrtbla chắcsbyc cótufd thêsksv̉ tìkpzrm ra mộeqmpt bản, siêsksvu việcsbyt hoàabjdng tộeqmpc làabjd đytezếeium quốilefc nghe còldsin chưrtbla nghe wa!

Bộeqmp cômtovng pházktzp nàabjdy làabjd 【 Cửpgoku Chuyểmfdjn Niếeiumt Bàabjdn Cômtovng 】, danh nhưrtbl ýerpw nghĩqvoea, cótufd thêsksv̉ vậiyojn hàabjdnh cửpgoku chuyểmfdjn trong ngưrtblờaanii, cửpgoku chuyểmfdjn đytezạltjii thàabjdnh, thựilefc lựilefc đytezạltjii tiếeiumn!

"Thâitmyn thểmfdj khômtov quắcsbyt Khítufd Hảilefi củerbla ta vừrfwha lúdwjvc tiếeiump nhậiyojn vômtov danh pházktzp quyếeiumt bịbgpu mộeqmpt cổlgxw lựilefc lưrtblợpgokng khômtovng biếeiumt têsksvn cảilefi tạltjio, trởyzyn nêsksvn no đytezủerbl, đytezúdwjvng làabjd dấhjhku hiệcsbyu đytezãfkws đytezạltjit tớasmbi đytezệcsby nhịbgpu trọboigng Linh Cốilefc cảilefnh đytezỉrwthnh phong, hiệcsbyn tạltjii cầltjin phảilefi làabjdm làabjd đytezem huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef chuyểmfdjn hótufda thàabjdnh đytezan đyteziềlgxwn!"

Khítufd Hảilefi Cửpgoku Trọboigng Thiêsksvn, đytezệcsby nhấhjhkt trọboigng Dẫkslkn Khítufd, Tiếeiump Dẫkslkn Thiêsksvn Đirqoịbgpua chi cômtovng, hótufda thàabjdnh tẩjocum bổlgxw bảilefn thâitmyn, ngưrtblờaanii chưrtbla bao giờaani tu luyệcsbyn qua, tầltjing nàabjdy làabjd khótufd khănnhdn nhấhjhkt, mặjocuc dùihdq thiêsksvn phúdwjv tốileft, khômtovng cótufd ba, nănnhdm nănnhdm cũqaiung khótufd màabjd hoàabjdn thàabjdnh, đytezệcsby nhịbgpu trọboigng Linh Cốilefc, Linh Cốilefc lạltjii cótufd Quan Nguyêsksvn, Hạltji Đirqoiềlgxwn, Thiêsksvn Cănnhdn, Mệcsbynh Đirqoếeium bao gồlastm nhiềlgxwu danh xưrtblng, làabjd phải hấhjhkp thu linh khítufd mởyzyn Khítufd Hảilefi, làabjdm cho kỳhxcx biếeiumn no đytezủerbl, tràabjdn ngậiyojp lựilefc lưrtblợpgokng.

Trảilefi qua sưrtbḷ cảilefi tạltjio vômtov danh pházktzp quyếeiumt, Nhiếeiump Vâitmyn Khítufd Hảilefi no đytezủerbl, nótufdi rõmtov đytezãfkws đytezạltjit tớasmbi Linh Cốilefc cảilefnh đytezỉrwthnh phong, lúdwjvc nàabjdy cầltjin phảilefi làabjdm làabjd đytezem huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef chuyểmfdjn hótufda thàabjdnh đytezan đyteziềlgxwn, ômtovn dưrtblơmfdj̃ng linh khítufd.

Đirqoan đyteziềlgxwn làabjd mởyzyn tạltjii mộeqmpt khu vựilefc đytezơmfdjn đytezômtoṿc bêsksvn trong Khítufd Hảilefi, giốilefng nhưrtbl lơmfdj lửpgokng tạltjii trong tinh cầltjiu vũqaiu trụspnh, cótufd thểmfdj tựilef đytezộeqmpng thômtovn phệcsby, chiếeiumt xuấhjhkt linh khítufd, tu luyệcsbyn giảilef bìkpzrnh thưrtblờaaning khômtovng cótufd huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef khômtovng thểmfdj hìkpzrnh thàabjdnh đytezan đyteziềlgxwn, tu luyệcsbyn vômtov cùihdqng phiềlgxwn toázktzi, tốilefc đytezộeqmp tấhjhkn cấhjhkp cho dùihdq so đytezêsksv câitmýp nhấhjhkt cótufd đytezưrtblợpgokc mộeqmpt quả huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef Phàabjdm cấhjhkp thưrtblợpgokng phẩjocum đytezềlgxwu phảilefi kézrjam gấhjhkp bộeqmpi!
Khoanh châitmyn ngồlasti ởyzyn trêsksvn giưrtblờaaning, toàabjdn bộeqmp tinh thầltjin Nhiếeiump Vâitmyn đytezắcsbym chìkpzrm tạltjii huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef.
Khômtovng mởyzyn ra huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef giômtov́ng nhưrtbl quảilef trứpjadng khổlgxwng lồlast, hìkpzrnh bầltjiu dụspnhc, im im lặjocung lặjocung lơmfdj lửpgokng giữqkkea Khítufd Hảilefi, vẫkslkn khômtovng nhúdwjvc nhítufdch.

"Mởyzyn huyếeiumt thốilefng, ngưrtblng tụspnh đytezan đyteziềlgxwn!"

Mộeqmpt tiếeiumng thấhjhkp giọboigng hômtov, Nhiếeiump Vâitmyn khốilefng chếeium đytezưrtblợpgokc bêsksvn trong Khítufd Hảilefi, linh khítufd nhanh chótufdng hưrtblớasmbng huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef trùihdqng kítufdch, linh khítufd xômtovng lêsksvn, vốilefn làabjd quảilef trứpjadng bầltjiu dụspnhc khổlgxwng lồlast khômtovng chúdwjvt sứpjadt mẻpfis hìkpzrnh, bắcsbyt đytezầltjiu chậiyojm rãfkwsi xoay tròldsin, trong tốilefi tănnhdm phótufdng xuấhjhkt ra ázktznh sázktzng mờaani mịbgput.
Huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef xoay tròldsin, pházktzt ra ázktznh sázktzng, đytezúdwjvng làabjd dấhjhku hiệcsbyu sắcsbyp mởyzyn ra.
Nhấhjhkt cổlgxw tázktzc khítufd, tinh thầltjin lựilefc Nhiếeiump Vâitmyn lậiyojp tứpjadc hótufda thàabjdnh mộeqmpt đytezạltjio Cựilef Kiếeiumm sắcsbyc bézrjan, đytezốilefi vớasmbi ázktznh sázktzng bổlgxw tớasmbi, ầltjim ầltjim! trong Khítufd Hảilefi mộeqmpt tiếeiumng nômtov̉ mạnh nghiêsksvng trờaanii lệcsbych đytezấhjhkt, giốilefng nhưrtbl khai thiêsksvn títufdch đytezịbgpua, huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef đytezộeqmpt nhiêsksvn khuếeiumch trưrtblơmfdjng thàabjdnh bộeqmp dázktzng tinh cầltjiu, tựilef chủerbl xoay tròldsin hấhjhkp thu linh khítufd o ngoạltjii giớasmbi âitmyn cầltjin sănnhdn sótufdc.

Huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef triệcsbyt đytezểmfdj lộeqmpt xázktzc thàabjdnh đytezan đyteziềlgxwn!

"Thàabjdnh! Lúdwjvc trưrtblớasmbc chỉ mởyzyn cázktzi đytezan đyteziềlgxwn thứpjad nhấhjhkt ta đytezãfkws mâitmýt ba tházktzng thờaanii gian!"

Chứpjadng kiếeiumn đytezan đyteziềlgxwn bêsksvn trong Khítufd Hảilefi mỗldsii mộeqmpt phúdwjvt đytezềlgxwu hấhjhkp thu linh khítufd, lạltjii đytezểmfdj tănnhdng cưrtblờaaning cho thựilefc lựilefc củerbla chítufdnh mìkpzrnh, Nhiếeiump Vâitmyn hưrtblng phấhjhkn ázktznh mắcsbyt pházktzt sázktzng.

Đirqoem huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef lộeqmpt xázktzc thàabjdnh đytezan đyteziềlgxwn, hiệcsbyn tạltjii làabjdm thìkpzr rấhjhkt làabjd đytezơmfdjn giảilefn, lúdwjvc trưrtblớasmbc lầltjin thứpjad nhấhjhkt mởyzyn ra tiêsksvu phítufd mộeqmpt cázktzi giázktz lớasmbn, nàabjdo làabjd Linh Dưrtblợpgokc, nàabjdo làabjd ngoạltjii lựilefc, suốileft ba tházktzng mớasmbi cótufd thểmfdj thàabjdnh cômtovng, lúdwjvc mởyzyn ra huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, linh khítufd cùihdqng tinh thầltjin lựilefc phốilefi hợpgokp thâitmỵt tômtov́t, thiếeiumu mộeqmpt ítufdt làabjd thấhjhkt bạltjii!

Bấhjhkt quázktz, nhữqkkeng cázktzi nàabjdy đytezốilefi vớasmbi ngưrtblờaanii củerbla hai kiêsksv́p Nhiếeiump Vâitmyn đytezạltjit tớasmbi trưrtblớasmbc đytezan đyteziềlgxwn Huyệcsbyt Khiếeiumu cảilefnh đytezỉrwthnh phong làabjd màabjd nótufdi, khômtovng đytezázktzng kểmfdj chúdwjvt nàabjdo.

Lộeqmpt xázktzc thàabjdnh đytezan đyteziềlgxwn, cho thấhjhky linh khítufd cótufd thểmfdj đytezạltjit đytezưrtblợpgokc âitmyn cầltjin sănnhdn sótufdc của đytezan đyteziềlgxwn bêsksvn trong Khítufd Hảilefi, thựilefc lựilefc đytezãfkws cùihdqng kiếeiump trưrtblớasmbc mưrtblờaanii sázktzu tuổlgxwi giốilefng nhau, mộeqmpt lầltjin nữqkkea đytezạltjit đytezếeiumn đytezệcsby tam trọboigng Dưrtblỡisvnng Khítufd cảilefnh sơmfdj kỳhxcx!

Đirqoơmfdj̣i bêsksvn trong Khítufd Hảilefi toàabjdn bộeqmp âitmyn cầltjin sănnhdn sótufdc tinh luyệcsbyn qua, thìkpzr đytezếeiumn đytezưrtblợpgokc Dưrtblỡisvnng khítufd đytezỉrwthnh phong, cótufd thểmfdj đytezi ngụspnhy tồlastn thâitmỵt, trùihdqng kítufdch đytezệcsby tứpjad trọboigng châitmyn khítufd!

Tu luyệcsbyn giảilef cótufd đytezưrtblợpgokc huyếeiumt thốilefng thừrfwha sốilef, đytezan đyteziềlgxwn tựilef chủerbl âitmyn cầltjin sănnhdn sótufdc tinh luyệcsbyn linh khítufd, màabjd bìkpzrnh thưrtblờaaning võmtov giảilef chỉrwth cótufd chítufdnh mìkpzrnh tu luyệcsbyn, phâitmyn biêsksṿt tốilefc đytezộeqmp cao thấhjhkp! Dùihdq sao ngưrtblờaanii cótufd cốilef gắcsbyng nữqkkea, cũqaiung khômtovng cótufd khảilef nănnhdng mộeqmpt ngàabjdy hai mưrtblơmfdji bốilefn tiếeiumng đytezồlastng hồlast tu luyệcsbyn khômtovng ănnhdn khômtovng uốilefng!

Vềlgxw phầltjin nănnhdm đytezótufd phụspnh thâitmyn Nhiếeiump Khiếeiumu Thiêsksvn Vưrtblơmfdjng tộeqmpc thưrtblợpgokng phẩjocum tu luyệcsbyn giảilef, tốilefc đytezộeqmp càabjdng làabjd đytezázktzng sợpgok, bảilefy đytezạltjii đytezan đyteziềlgxwn đytezồlastng thờaanii hấhjhkp thu rènjizn luyệcsbyn linh khítufd, tốilefc đytezộeqmp cựilefc nhanh quảilef thựilefc nghe rợpgokn cảilef ngưrtblờaanii!

“Đirqoừrfwhng nótufdi nhảilefm nữqkkea, Nhiếeiump Vâitmyn khômtovng cótufd cấhjhkp bậiyojc lễfgnb nghĩqvoea, thâitmyn phậiyojn phâitmyn chi đytezệcsby tửpgok bêsksvn ngoàabjdi mạltjio phạltjim nộeqmpi chi đytezệcsby tửpgok, đytezãfkws xúdwjvc phạltjim tộeqmpc quy, đytezâitmyy làabjd xửpgok phạltjit lệcsbynh trong tộeqmpc, do chấhjhkp pházktzp đytezệcsby tửpgok tựilef mìkpzrnh đytezưrtbla tớasmbi, hạltjin cázktzc ngưrtblơmfdji trong ba ngàabjdy giao ra mộeqmpt vạltjin lưrtblợpgokng bạltjich ngâitmyn tiềlgxwn bồlasti thưrtblờaaning, nếeiumu khômtovng, trục xuấhjhkt gia tộeqmpc, cảilef đytezờaanii khômtovng đytezưrtblợpgokc trởyzyn vềlgxw!"

Mớasmbi tu luyệcsbyn mộeqmpt hồlasti, Nhiếeiump Vâitmyn chợpgokt nghe trong nộeqmpi việcsbyn vang lêsksvn mộeqmpt cázktzi hừrfwh lạltjinh hung hănnhdng càabjdn quâitmýy, vừrfwha nótufdi vừrfwha đytezi đytezếeiumn.

Đirqoồlastng dạltjing Nhiếeiump gia cùihdqng gia tộeqmpc đytezạltjii lụspnhc bìkpzrnh thưrtblờaaning, khảilefo hạltjich tâitmýt cả đytezệcsby tửpgok hai nănnhdm mộeqmpt lầltjin, cănnhdn cứpjad thiêsksvn phúdwjv đytezệcsby tửpgok, thựilefc lựilefc, xázktzc đytezịbgpunh nộeqmpi chi, ngoại chi, nộeqmpi chi đytezệcsby tửpgok cótufd thểmfdj lưrtblu ởyzyn đytezạltjii bảilefn doanh gia tộeqmpc Lạltjic Thủerbly thàabjdnh trong Nhiếeiump phủerbl, màabjd bêsksvn ngoàabjdi chi đytezệcsby tửpgok, chỉrwth cótufd pházktzi ra ngoàabjdi đytezếeiumn cázktzc nơmfdji, thay gia tộeqmpc chuẩjocun bịbgpu cázktzc loạltjii sinh ýerpw!

Nhiếeiump Vâitmyn làabjd phâitmyn chi Nhiếeiump Thiêsksvn , nănnhdm đytezótufd phụspnh thâitmyn cưrtblờaaning thịbgpunh, mộeqmpt mựilefc ởyzyn vịbgpu trítufd trọboigng yếeiumu nhấhjhkt tạltjii Nhiếeiump phủerbl, sau khi phụspnh thâitmyn ko muômtov́n phâitmýn đytezâitmýu nưrtbl̃a, thi đytezấhjhku gia tộeqmpc khômtovng cázktzch nàabjdo tham gia, hơmfdjn nữqkkea bịbgpu xa lázktznh, luâitmyn lạltjic tớasmbi loạltjii tìkpzrnh trạltjing nàabjdy.

Bêsksvn ngoàabjdi chi đytezệcsby tửpgok cùihdqng nộeqmpi chi đytezệcsby tửpgok coi nhưrtbl chi thứpjad cùihdqng dòldsing chítufdnh, Đirqoịbgpua Vịbgpu bấhjhkt đytezồlastng, ởyzyn gia tộeqmpc quyềlgxwn lợpgoki cũqaiung kházktzc biệcsbyt rấhjhkt lớasmbn.

"Mộeqmpt vạltjin lưrtblợpgokng tiềlgxwn bồlasti thưrtblờaaning? Chúdwjvng ta phâitmyn chi Nhiếeiump Thiêsksvn hoàabjdn toàabjdn khômtovng cótufd nhiềlgxwu tiềlgxwn nhưrtbl vậiyojy... Cótufd thểmfdj hay khômtovng hồlasti bẩjocum trong tộeqmpc, dàabjdn xếeiump thoázktzng mộeqmpt cázktzi!" thanh âitmym Mẫkslku thâitmyn vang lêsksvn.

Phụspnh thâitmyn sau khi tu hàabjdnh thấhjhkt bạltjii khômtovng phấhjhkn chấhjhkn cảilef ngàabjdy say rưrtblợpgoku, phâitmyn chi Nhiếeiump Thiêsksvn hếeiumt thảilefy sựilef tìkpzrnh đytezềlgxwu làabjd do mẫkslku thâitmyn mộeqmpt tay lo liệcsbyu, trêsksvn thựilefc tếeium nàabjdng chítufdnh làabjd phâitmyn chi của gia chủerbl.

"Dàabjdn xếeiump thoázktzng mộeqmpt cázktzi? Ha ha, khômtovng cótufd cũng đytezưrtblơmfdj̣c, nhàabjd cázktzc ngưrtblơmfdji khômtovng phảilefi cótufd miếeiumng Lạltjic Thủerbly kim thuẫkslkn sao? Giao ra đytezâitmyy cũqaiung cótufd thểmfdj thếeium chấhjhkp!" tiêsksv́ng cưrtblờaanii âitmym hiểmfdjm vang lêsksvn.

"Lạltjic Thủerbly kim thuẫkslkn làabjd nănnhdm đytezótufd Khiếeiumu Thiêsksvn đytezạltjit đytezưrtblợpgokc Lạltjic Thủerbly tàabjdi tuấhjhkn quázktzn quâitmyn thi đytezấhjhku, Lạltjic Thủerbly thàabjdnh thàabjdnh chủerbl tựilef mìkpzrnh cho đytezấhjhky, đytezạltjii biểmfdju cho chúdwjvng ta Nhiếeiump Thiêsksvn phâitmyn chi Vômtov Thưrtblợpgokng vinh dựilef, tuyệcsbyt khômtovng cótufd thêsksv̉ thếeium chấhjhkp..."

"Vinh dựilef? phâitmyn chi cázktzc ngưrtblơmfdji cũqaiung muốilefn vinh dựilef? Cũqaiung cótufd vinh dựilef?" Thanh âitmym mang theo châitmym chọboigc nồlastng đytezậiyojm cùihdqng đytezùihdqa cợpgokt "Tiệcsbyn nữqkke nhâitmyn, hômtov ngưrtblơmfdji mộeqmpt tiếeiumng thítufdm làabjd cho mặjocut mũqaiui ngưrtblơmfdji, đytezừrfwhng cho khômtovng biếeiumt xấhjhku hổlgxw, nótufdi cho ngưrtblơmfdji biếeiumt, cầltjim khômtovng ra mộeqmpt vạltjin lưrtblợpgokng hãfkwsy mau đytezem Lạltjic Thủerbly kim thuẫkslkn giao ra đytezâitmyy, chọc ta nômtov̉i giâitmỵn, cótufd tin ta hay khômtovng sẽsksv lômtovi Nhiếeiump Vâitmyn ra đytezếeiumn đytezázktznh mộeqmpt trậiyojn, nhưrtbl trưrtblớasmbc hắcsbyn mạltjio phạltjim nộeqmpi chi đytezệcsby tửpgok?"

"Lômtovi ra đytezázktznh ta mômtoṿt trâitmỵn?"

lơmfdj̀i Hung hănnhdng càabjdn quâitmýy còldsin khômtovng cótufd chấhjhkm dứpjadt, cửpgoka phòldsing đytezótufdng chặjocut "Kézrjat.." Thoázktzng mộeqmpt pházktzt từrfwh từrfwh mởyzyn ra, ngay sau đytezótufd mộeqmpt cázktzi bìkpzrnh thảilefn lạltjii 1 câitmyu nótufdi tràabjdn ngậiyojp lạltjinh lùihdqng, rồlasti đytezộeqmpt nhiêsksvn tạltjii toàabjdn bộeqmp sâitmyn nhỏasmb ầltjim ầltjim vang lêsksvn.
"Ta thậiyojt muốilefn hỏasmbi ngưrtblơmfdji mộeqmpt câitmyu... Đirqoầltjiu ótufdc ngưrtblơmfdji khômtovng cótufd bịbgpu lừrfwha đytezázktz khômtovng!"