Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1:

"Mọmiadc ởepzb đvlgbâmiaxu ra nữutvz nhâmiaxn dởepzb hơoxbci nhưizgo thếdhmx nàkscby!"
Trong Hoàkscbng Sa hạuknxp cốkscbc, mộcawwt mỹctml nữutvz mămiaxc phásocsp y ngâmiaxn bạuknxch sắmmvec đvlgbang phásocst ra từhprsng lưizgoỡiurii phong nhậvlgbn, giao chiếdhmxn dữutvz dộcawwi vớnnoki mộcawwt con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch. Mỹctml nữutvz cựsukkc kỳixjl xinh đvlgbẹywivp, eo nhỏizgo xíxchzu, môizgong cũqmbong đvlgbúbymwng loạuknxi hìrbmjnh màkscb Ngụytgzy Tásocsc thíxchzch, cong chếdhmxt đvlgbi đvlgbưizgoợegakc, nhưizgong hiệsojen giờjznw gãjdmv đvlgbang ẩftzdn thâmiaxn trong mộcawwt cásocsi hốkscb cásocsch chỗzlqp tiểywivu mỹctml nữutvz môizgong cong vàkscb Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch khôizgong đvlgbầqvbay nămiaxm mưizgoơoxbci trưizgoợegakng, trêuawrn mìrbmjnh còsojen phủxdjx mộcawwt lớnnokp cásocst vàkscbng thậvlgbt dàkscby, chỉguos thòsoje cásocsi đvlgbầqvbau đvlgbộcawwi cỏizgo khôizgo lêuawrn, lạuknxi giậvlgbn muốkscbn méssuto miệsojeng.
Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch, nhịqvba cấmmvep trung giai yêuawru thúbymw.
Hai cásocsi vảqmboy trêuawrn lưizgong lấmmvep lásocsnh ásocsnh huỳixjlnh quang kim loạuknxi giásocs trịqvba ba viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch, lớnnokp da bụytgzng đvlgben bózcwnng, mềigpkm lạuknxi dai làkscb tàkscbi liệsojeu tuyệsojet vớnnoki đvlgbểywiv làkscbm nộcawwi giásocsp bózcwn sásocst ngưizgoờjznwi, giásocs trịqvba hai viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch, cásocsi đvlgbuôizgoi đvlgbầqvbay vảqmboy cózcwn thểywiv cắmmvet đvlgbứcdoqt huyềigpkn thiếdhmxt giásocs trịqvba mộcawwt viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch.
Tổernjng cộcawwng làkscb sásocsu viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch.
Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch thưizgoờjznwng hoạuknxt đvlgbộcawwng cózcwn đvlgbôizgoi, làkscbm tổernj tạuknxi đvlgbộcawwng huyệsojet trêuawrn vásocsch đvlgbásocs, hàkscbnh tẩftzdu nhưizgo bay trêuawrn mọmiadi vásocsch đvlgbásocs dựsukkng đvlgbứcdoqng, vạuknxn nhấmmvet khôizgong giếdhmxt đvlgbưizgoợegakc, đvlgbểywiv nózcwn chạuknxy vàkscbo đvlgbộcawwng huyệsojet thìrbmj đvlgbừhprsng mơoxbc bắmmvet đvlgbưizgoợegakc nữutvza. Ngụytgzy Tásocsc canh chừhprsng ởepzb đvlgbâmiaxy hai ngàkscby liêuawrn, sau cùjtmfng cũqmbong đvlgbợegaki đvlgbưizgoợegakc con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch đvlgbi mộcawwt mìrbmjnh, hơoxbcn nữutvza còsojen cásocsch xa vásocsch đvlgbásocs, sắmmvep thấmmvey sásocsu viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch lấmmvep lásocsnh trong túbymwi, nhưizgong lúbymwc gãjdmv chuẩftzdn bịqvba đvlgbộcawwng thủxdjx thìrbmj khôizgong hiểywivu mọmiadc đvlgbâmiaxu ra mộcawwt ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz hưizgong phấmmven vôizgo cùjtmfng kêuawru to: "Ha ha, may mắmmven thậvlgbt, mộcawwt con nhịqvba cấmmvep yêuawru thúbymw" xong làkscb cảqmbo Ngụytgzy Tásocsc mai phụytgzc trong cásocsi hốkscb gầqvban đvlgbózcwn cũqmbong khôizgong phásocst hiệsojen đvlgbưizgoợegakc, lao vàkscbo đvlgbộcawwng thủxdjx vớnnoki Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch.
Tu vi củxdjxa mỹctml nữutvz xem ra đvlgbãjdmv đvlgbạuknxt đvlgbếdhmxn Thầqvban hảqmboi cảqmbonh tứcdoq trọmiadng, cao hơoxbcn Ngụytgzy Tásocsc chẵaonjn hai tầqvbang, ngâmiaxn bạuknxch sắmmvec phásocsp y trêuawrn mìrbmjnh rõlilh ràkscbng luyệsojen chếdhmx từhprs Ngâmiaxn tàkscbm ti, thêuawru từhprsng hàkscbng hoa vămiaxn, giásocs trịqvba khôizgong nhỏizgo, phong nhậvlgbn đvlgbang phásocst ra đvlgbềigpku sásocsng loásocsng, còsojen chứcdoqa cảqmbo bămiaxng hàkscbn khíxchz tứcdoqc, giásocsng chan chásocst vàkscbo mìrbmjnh Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch khiếdhmxn nózcwn chấmmven đvlgbộcawwng, vảqmboy trêuawrn lưizgong liêuawrn tụytgzc bắmmven ra từhprsng mạuknxt bămiaxng, xem ra rấmmvet cózcwn phong phạuknxm cao thủxdjx, chiếdhmxm hếdhmxt thưizgoợegakng phong. Nhưizgong vớnnoki Ngụytgzy Tásocsc thìrbmj mỹctml nữutvz nàkscby cózcwn vẻdbdq ngoàkscbi vàkscb tríxchz ózcwnc hoàkscbn toàkscbn tưizgoơoxbcng phảqmbon.
Lúbymwc đvlgbózcwn màkscb késsuto bấmmvet kỳixjl ai đvlgbi ngang qua Hoàkscbng Sa hạuknxp cốkscbc lạuknxi hỏizgoi đvlgbềigpku biếdhmxt đvlgbiểywivm yếdhmxu hạuknxi nhấmmvet củxdjxa Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch làkscb ởepzb cổernj, nhưizgong mỹctml nữutvz nàkscby phásocst ra phong nhậvlgbn lạuknxi nhắmmvem vàkscbo hậvlgbu giásocsp củxdjxa Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch.
Nếdhmxu hai khốkscbi hậvlgbu giásocsp dễzjuo dàkscbng bịqvba đvlgbásocsnh vỡiuri nhưizgo vậvlgby thìrbmj làkscbm sao còsojen giásocs trịqvba tớnnoki ba viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch?
Tu sĩxdjx bìrbmjnh thưizgoờjznwng dùjtmfng môizgong màkscb suy nghĩxdjx cũqmbong biếdhmxt nêuawrn vừhprsa đvlgbásocsnh vừhprsa lùjtmfi, cốkscb gắmmveng késsuto giãjdmvn cựsukk ly vớnnoki Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch nhưizgong ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz lạuknxi đvlgbứcdoqng im mộcawwt chỗzlqp màkscb phásocst ra phong nhậvlgbn, khiếdhmxn Ngụytgzy Tásocsc bózcwn tay nhấmmvet làkscb mỗzlqpi lầqvban phásocst ra, nàkscbng ta còsojen kêuawru lêuawrn lảqmbonh lózcwnt, "Bămiaxng phong nhậvlgbn".
Trờjznwi cao đvlgbấmmvet dàkscby ơoxbci, côizgo tưizgoởepzbng mìrbmjnh đvlgbang diễzjuon kịqvbach hảqmbo?
Quásocs hiểywivn nhiêuawrn, mỹctml nữutvz nàkscby làkscb con chásocsu thếdhmx gia chưizgoa từhprsng biếdhmxt mùjtmfi vấmmvet vảqmbo, cózcwn tu vi Thầqvban hảqmboi cảqmbonh tứcdoq trọmiadng liềigpkn cho rằfljkng dễzjuo dàkscbng hạuknx đvlgbưizgoợegakc nhịqvba cấmmvep yêuawru thúbymw.
Dùjtmf làkscb mộcawwt con lợegakn nằfljkm dưizgoớnnoki đvlgbấmmvet màkscb cứcdoq vung dao đvlgbâmiaxm vàkscbo mózcwnng nózcwn, đvlgbâmiaxm nửhekka ngàkscby đvlgbếdhmxn kiệsojet sứcdoqc thìrbmj cũqmbong khôizgong chếdhmxt đvlgbưizgoợegakc. Côizgo tưizgoởepzbng châmiaxn khíxchz củxdjxa mìrbmjnh khôizgong bao giờjznw cạuknxn, cũqmbong mêuawrnh môizgong nhưizgo biêuawrn chắmmvec?
Quảqmbo nhiêuawrn, giốkscbng hệsojet Ngụytgzy Tásocsc tưizgoởepzbng tưizgoợegakng, chỉguos mộcawwt chốkscbc sau, mỹctml nữutvz bắmmvet đvlgbầqvbau nhợegakt nhạuknxt mặsocst màkscby, mózcwnc ra hai bìrbmjnh Hồuflei khíxchz tásocsn dốkscbc vàkscbo miệsojeng.
Chásocst!
Lúbymwc uốkscbng bìrbmjnh Hồuflei khíxchz tásocsn thứcdoq hai, mỹctml nữutvz phózcwnng phong nhậvlgbn chậvlgbm mộcawwt chúbymwt, Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch cựsukk cásocsch nàkscbng ta quásocs gầqvban, nózcwn khôizgong hềigpk khásocsch khíxchz quậvlgbt mộcawwt đvlgbôizgoi đvlgbếdhmxn, tuy thiếdhmxu chúbymwt nữutvza mớnnoki trúbymwng nhưizgong mỹctml nữutvz cũqmbong giậvlgbt mìrbmjnh, sắmmvec mặsocst trắmmveng lợegakt.
"Cơoxbc hộcawwi làkscb đvlgbâmiaxy!"
Lúbymwc đvlgbózcwn Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch xoay lưizgong lạuknxi chỗzlqp Ngụytgzy Tásocsc mai phụytgzc, bùjtmfng mộcawwt tiếdhmxng, gãjdmv nhảqmboy lêuawrn khỏizgoi đvlgbásocsm cásocst vàkscbng mịqvbat mờjznw, mộcawwt luồufleng cưizgoơoxbcng phong giásocsng vàkscbo nềigpkn cásocst cạuknxnh Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch hấmmvet nózcwn lămiaxn ra. Đvlgbồufleng thờjznwi, tay Ngụytgzy Tásocsc ảqmboo hózcwna mộcawwt lưizgoỡiurii thanh sắmmvec thủxdjxy nhậvlgbn, chéssutm vàkscbo cổernj Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch.
Ầpyjtm!
Nhưizgong gãjdmv khôizgong ngờjznw làkscb khi thanh sắmmvec thủxdjxy nhậvlgbn sắmmvep đvlgbásocsnh trúbymwng Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch, mộcawwt luồufleng lửhekka đvlgbộcawwt nhiêuawrn đvlgbậvlgbp vàkscbo mìrbmjnh nózcwn, hấmmvet nózcwn vămiaxng ngang.
Ngụytgzy Tásocsc giậvlgbt mìrbmjnh lămiaxn xuốkscbng đvlgbấmmvet mớnnoki khôizgong bịqvba hỏizgoa diễzjuom tỏizgoa đvlgbi chạuknxm vàkscbo mìrbmjnh.
"Hỏizgoa cầqvbau phùjtmf! Ngưizgoơoxbci đvlgbịqvbanh làkscbm gìrbmj hảqmbo!"
Ngụytgzy Tásocsc khôizgong néssutn đvlgbưizgoợegakc nữutvza, nhảqmboy vọmiadt lêuawrn kêuawru to.
Vốkscbn Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch dùjtmf khôizgong chếdhmxt cũqmbong tàkscbn phếdhmx, khôizgong còsojen uy hiếdhmxp đvlgbưizgoợegakc gìrbmj nữutvza. Nhưizgong nữutvz nhâmiaxn dởepzb hơoxbci khôizgong biếdhmxt mọmiadc ởepzb đvlgbâmiaxu ra nàkscby lạuknxi phásocst Hỏizgoa cầqvbau phùjtmf vàkscbo đvlgbúbymwng lúbymwc đvlgbózcwn!
Coi nhưizgo cầqvbam chắmmvec Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch rồuflei, dùjtmfng mộcawwt đvlgbạuknxo phásocsp phùjtmf uy lựsukkc nhưizgo thếdhmx đvlgbểywiv làkscbm gìrbmj?
Ngụytgzy Tásocsc liếdhmxc quásocs, Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch rớnnokt xuốkscbng đvlgbấmmvet, tuy thâmiaxn thểywiv bịqvba thiêuawru chásocsy đvlgben hơoxbcn nữutvza nhưizgong khôizgong trúbymwng nơoxbci yếdhmxu hạuknxi nêuawrn chỉguos thụytgz thưizgoơoxbcng, khôizgong bịqvba mấmmvet mạuknxng.
Quan trọmiadng làkscb, thanh thếdhmx Hỏizgoa cầqvbau phùjtmf kinh nhâmiaxn nhưizgo thếdhmx, rấmmvet cózcwn thểywiv hấmmvep dâmiaxn thêuawrm mộcawwt con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch tớnnoki.
"Ngưizgoơoxbci léssutn léssutn lúbymwt lúbymwt ẩftzdn thâmiaxn ởepzb đvlgbâmiaxy làkscbm gìrbmj, mau đvlgbi đvlgbi, đvlgbừhprsng vưizgoớnnokng châmiaxn vưizgoớnnokng tay ta." Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz phảqmbon nhưizgoớnnokng màkscby liễzjuou, mắmmveng sa sảqmbo.
"Hỏizgoa cầqvbau phùjtmf, Hàkscbn bămiaxng phùjtmf, Tậvlgbt phong phùjtmf?"
Ngụytgzy Tásocsc chưizgoa kịqvbap nózcwni gìrbmj, ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz đvlgbãjdmv lấmmvey ra thêuawrm ba tấmmvem phásocsp phùjtmf.
Mỹctml nữutvz nàkscby đvlgbíxchzch xásocsc giàkscbu cózcwn, hai bìrbmjnh Hồuflei khíxchz tásocsn vàkscb mấmmvey tấmmvem phásocsp phùjtmf ban nãjdmvy đvlgbãjdmv cózcwn giásocs trịqvba hơoxbcn bốkscbn viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch, hiệsojen tạuknxi nàkscbng ta lấmmvey ra thêuawrm ba tấmmvem nữutvza, dùjtmf xuấmmvet hiệsojen thêuawrm mộcawwt con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch cũqmbong sẽftzd đvlgbốkscbi phózcwn dễzjuo dàkscbng. Bạuknxn đvlgbang đvlgbọmiadc truyệsojen tạuknxi ZingAudio
"Bốkscbp!"
Ầpyjtm!
Nhưizgong tìrbmjnh cảqmbonh khiếdhmxn Ngụytgzy Tásocsc hásocs hốkscbc miệsojeng xuấmmvet hiệsojen.
Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz lạuknxi... lạuknxi néssutm thẳuawrng Hàkscbn bămiaxng phùjtmf cùjtmfng Hỏizgoa cầqvbau phùjtmf vàkscbo con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch đvlgbãjdmv trọmiadng thưizgoơoxbcng.
Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch bịqvba mộcawwt dảqmboi khíxchz trắmmveng đvlgbôizgong cứcdoqng thàkscbnh bămiaxng rồuflei bịqvba mộcawwt ngọmiadn lửhekka thiêuawru đvlgbốkscbt, đvlgbưizgoơoxbcng nhiêuawrn ôizgo hôizgo ai tai.
Gầqvban nhưizgo đvlgbồufleng thờjznwi, mộcawwt con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch khásocsc xuấmmvet hiệsojen, phásocst cuồufleng lao vàkscbo hai ngưizgoờjznwi.
"Còsojen mộcawwt con nữutvza!"
Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz trựsukkc tiếdhmxp dásocsn Tậvlgbt phong phùjtmf lêuawrn mìrbmjnh, toàkscbn thâmiaxn đvlgbưizgoợegakc cưizgoơoxbcng phong bao phủxdjx, lao vúbymwt tớnnoki, tiếdhmxp tụytgzc phásocst phong nhậvlgbn mộcawwt cásocsch đvlgbiêuawrn cuồufleng vàkscbo còsojen Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch đvlgbang lao tớnnoki .
"Mẹywiv ơoxbci!"
Bămiaxng phong nhậvlgbn củxdjxa ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz trôizgong cózcwn vẻdbdq uy thếdhmx đvlgbầqvbay đvlgbủxdjx nhưizgong khôizgong u hiếdhmxp mảqmboy may đvlgbưizgoợegakc Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch, nózcwn cũqmbong phásocst giásocsc cămiaxn bảqmbon cậvlgbn khôizgong ásocsp sásocst ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz đvlgbưizgoợegakc, liềigpkn xoay quay nhảqmboy bổernj vàkscbo Ngụytgzy Tásocsc.
Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch nhảqmboy loạuknxn xạuknx đvlgbểywiv trásocsnh phong nhậvlgbn củxdjxa ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz nêuawrn Ngụytgzy Tásocsc khôizgong cásocsch nàkscby hấmmvet ngãjdmv nózcwn màkscb đvlgbásocsnh trúbymwng nơoxbci.
Con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch khôizgong hiểywivu ásocsi thêuawr hay phu quâmiaxn bịqvba ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz dùjtmfng ba đvlgbạuknxo phásocsp phùjtmf giếdhmxt chếdhmxt mộcawwt cásocsch thảqmbom vôizgo nhâmiaxn đvlgbạuknxo nàkscby, phásocst cuồufleng đvlgbuổernji sásocst Ngụytgzy Tásocsc.
"Đvlgbồufle nhásocst chếdhmxt, chạuknxy gìrbmj màkscb cuốkscbng lêuawrn thếdhmx hảqmbo, sao khôizgong dừhprsng lạuknxi giao đvlgbấmmveu."
Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch sắmmvep bắmmvet kịqvbap Ngụytgzy Tásocsc, khiếdhmxn gãjdmv muốkscbn khózcwnc màkscb khôizgong cózcwn nưizgoớnnokc mắmmvet làkscb ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz còsojen khinh thịqvba gàkscbo lêuawrn nhưizgo thếdhmx.
"Mẹywiv nózcwn chứcdoq!"
Cảqmbom giásocsc khôizgong chạuknxy đvlgbưizgoợegakc, Ngụytgzy Tásocsc nhămiaxn nhózcwn mózcwnc ra mộcawwt tấmmvem ngọmiadc phùjtmf thổernj hoàkscbng sắmmvec từhprs ngựsukkc ásocso ra, dồuflen châmiaxn nguyêuawrn vàkscbo, hoàkscbng sắmmvec khíxchz lưizgou chứcdoqa thổernj tinh khíxchz đvlgbíxchzch từhprs ngọmiadc phùjtmf tràkscbn ra biếdhmxn thàkscbnh mộcawwt tấmmvem thuẫedozn nhỏizgo chừhprsng hai thưizgoớnnokc màkscbu vàkscbng sậvlgbm trưizgoớnnokc mặsocst gãjdmv.
Chásocst! Chásocst!
Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch liêuawrn tụytgzc tấmmven côizgong Ngụytgzy Tásocsc côizgong kíxchzch, toàkscbn bộcaww bịqvba tiểywivu thuẫedozn thổernj hoàkscbng sắmmvec chặsocsn lạuknxi.
"Xoạuknxt!"
Cổernj con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch đvlgbang cuồufleng bạuknxo đvlgbộcawwt nhiêuawrn xuấmmvet hiệsojen ásocsnh másocsu, co rúbymwt ngưizgoờjznwi lạuknxi. "Ha ha", ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz phásocst thêuawrm đvlgbạuknxo phong nhậvlgbn, Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch giậvlgbt giậvlgbt hai cásocsi rồuflei bấmmvet đvlgbộcawwng.
"Chuyệsojen gìrbmj nữutvza đvlgbâmiaxy?" Ngụytgzy Tásocsc tắmmvet tiếdhmxng lắmmvec đvlgbầqvbau, lúbymwc Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch tấmmven côizgong gãjdmv, ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz khưizgoớnnokc lạuknxi mègwfio mùjtmf vớnnok cásocs rásocsn, phong nhậvlgbn phásocst ra trúbymwng ngay cásocsi cổernj, đvlgbiểywivm mềigpkm yếdhmxu nhấmmvet củxdjxa nózcwn.
"Ngưizgoơoxbci còsojen chưizgoa trảqmbo lờjznwi ta, ban nãjdmvy léssutn léssutn lúbymwt lúbymwt ởepzb đvlgbózcwn làkscbm gìrbmj? Lẽftzd nàkscbo đvlgbịqvbanh cưizgoớnnokp hai con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch củxdjxa ta?" Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz đvlgbắmmvec ýcdoq nhìrbmjn hai con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch, mụytgzc quang lạuknxi nhìrbmjn sang Ngụytgzy Tásocsc.
"Cásocsi gìrbmj màkscb ta cưizgoớnnokp hai con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch củxdjxa côizgo! Ta mai phụytgzc ởepzb đvlgbâmiaxy hai ngàkscby rồuflei, nếdhmxu khôizgong vìrbmj côizgo làkscbm loạuknxn hếdhmxt lêuawrn thìrbmj ta sao phảqmboi đvlgbộcawwng dụytgzng Thổernj thuẫedozn bảqmboo phùjtmf!" Nhìrbmjn ngọmiadc phùjtmf thổernj hoàkscbng sắmmvec đvlgbang mờjznw hẳuawrn quang hoa trêuawrn tay, xuấmmvet hiệsojen cảqmbo vếdhmxt nứcdoqt, Ngụytgzy Tásocsc khôizgong néssutn đvlgbưizgoợegakc nữutvza. Tấmmvem Thổernj thuẫedozn bảqmboo phùjtmf nàkscby chíxchz íxchzt cũqmbong giásocs trịqvba sásocsu viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch, làkscb bảqmboo bốkscbi gãjdmv khózcwn khămiaxn mớnnoki cózcwn, tổernjng thểywiv chỉguos sửhekk dụytgzng đvlgbưizgoợegakc ba lầqvban, mỗzlqpi lầqvban hózcwna thàkscbnh thổernj nguyêuawrn phásocsp thuẫedozn thìrbmj ngàkscby cảqmbo thuậvlgbt phásocsp do tu sĩxdjx Thầqvban hảqmboi cảqmbonh ngũqmbo trọmiadng phásocst xuấmmvet ra cũqmbong ngămiaxn đvlgbưizgoợegakc, trưizgoớnnokc đvlgbâmiaxy Ngụytgzy Tásocsc đvlgbac dùjtmfng mộcawwt lầqvban, vốkscbn mai phụytgzc giếdhmxt Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch xong, rấmmvet cózcwn thểywiv sẽftzd mai phụytgzc giếdhmxt nốkscbt con còsojen lạuknxi, khôizgong phảqmboi tổernjn thấmmvet gìrbmj nhưizgong bịqvba nữutvz nhâmiaxn dởepzb ngưizgoờjznwi khôizgong hiểywivu từhprs đvlgbâmiaxu mọmiadc ra nàkscby làkscbm loạuknxn hếdhmxt lêuawrn, buộcawwc gãjdmv phảqmboi dùjtmfng thêuawrm mộcawwt lầqvban nữutvza. tưizgoơoxbcng đvlgbưizgoơoxbcng tổernjn thấmmvet hai viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch. "Đvlgbúbymwng làkscb phásocs gia chi tửhekk, ta màkscb cózcwn nhiềigpku nhấmmvet giai Hỏizgoa cầqvbau phùjtmf cùjtmfng Hàkscbn bămiaxng phùjtmf nhưizgo thếdhmx thìrbmj đvlgbi mai phụytgzc tam giai yêuawru thúbymw rồuflei, dùjtmfng đvlgbếdhmxn ba tấmmvem phásocsp phùjtmf giếdhmxt mộcawwt con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch!" Cứcdoq nghĩxdjx đvlgbếdhmxn cảqmbonh mỹctml nữutvz nàkscby liêuawrn tụytgzc sửhekk dụytgzng bốkscbn tấmmvem phásocsp phùjtmf màkscb gãjdmv khôizgong đvlgbủxdjx tiềigpkn mua làkscb Ngụytgzy Tásocsc lạuknxi xózcwnt ruộcawwt.
"Bằfljkng vàkscbo ngưizgoơoxbci màkscb đvlgbòsojei giếdhmxt hai con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch? Xem ngưizgoơoxbci lózcwnng ngózcwnng nhưizgo thếdhmx cơoxbc màkscb, hai con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch nàkscby do ta giếdhmxt, đvlgbưizgoơoxbcng nhiêuawrn làkscb củxdjxa ta." Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz nhìrbmjn Ngụytgzy Tásocsc, dásocsng vẻdbdq cựsukkc kỳixjl khinh bỉguos.
"Ta lózcwnng ngózcwnng? Côizgo đvlgbi giếdhmxt Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch hay làkscb néssutm linh thạuknxch giảqmboi tríxchz? Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch bịqvba côizgo biếdhmxn thàkscbnh thếdhmx nàkscby, tốkscbi đvlgba trịqvba giásocs hai viêuawrn hạuknx phẩftzdm tinh thạuknxch, hai bìrbmjnh Hồuflei khíxchz tásocsn củxdjxa côizgo cộcawwng vớnnoki bốkscbn tấmmvem nhấmmvet giai phásocsp phùjtmf đvlgbềigpku đvlgbásocsng giásocs bốkscbn viêuawrn hạuknx phẩftzdm linh thạuknxch. Ngay cảqmbo cổernj, chỗzlqp yếdhmxu nhấmmvet củxdjxa Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch còsojen khôizgong biếdhmxt màkscb đvlgbòsojei đvlgbi giếdhmxt. Phózcwnng phong nhậvlgbn nhưizgo kiểywivu côizgo thìrbmj phásocst mộcawwt trămiaxm lầqvban cũqmbong khôizgong phásocs đvlgbưizgoợegakc bốkscbi giásocsp củxdjxa Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch, ai ngốkscbc đvlgbâmiaxy?" Ngụytgzy Tásocsc nhìrbmjn lạuknxi ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz, cưizgoờjznwi lạuknxnh liêuawrn hồuflei.
"Ngưizgoơoxbci..." Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz trắmmveng nhợegakt mặsocst màkscby, cãjdmvi ngang, "dùjtmf thếdhmx nàkscbo, hai con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch đvlgbềigpku do ta giếdhmxt, khôizgong cho ngưizgoơoxbci con nàkscbo, ngưizgoơoxbci muốkscbn cưizgoớnnokp thìrbmj thửhekk xem."
"Xin lỗzlqpi, côizgo cózcwn thểywiv trásocsnh đvlgbi mộcawwt chúbymwt khôizgong." Ngụytgzy Tásocsc đvlgbộcawwt nhiêuawrn nózcwni.
Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz hơoxbci ngẩftzdn ngưizgoờjznwi, "trásocsnh đvlgbi mộcawwt chúbymwt?"
"Hìrbmjnh nhưizgo ta đvlgbau bụytgzng, lạuknxi ngồuflei trong hốkscb lâmiaxu nhưizgo vậvlgby, khôizgong néssutn đvlgbưizgoợegakc nữutvza." Ngụytgzy Tásocsc vừhprsa nózcwni vừhprsa cởepzbi dâmiaxy lưizgong.
"Ngưizgoơoxbci...!" Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz hơoxbci hoảqmbong loạuknxn quay đvlgbi, thoásocsng sau liềigpkn nhậvlgbn ra khôizgong ổernjn, quay lạuknxi thìrbmj thấmmvey Ngụytgzy Tásocsc xásocsch hai con Thạuknxch vĩxdjx bíxchzch tíxchzch, sắmmvep khuấmmvet bózcwnng.
"Ngưizgoơoxbci đvlgbúbymwng làkscb đvlgbồufle vôizgo sỉguos!" Ngâmiaxn sam mỹctml nữutvz đvlgbãjdmv dùjtmfng hếdhmxt Tậvlgbt phong phùjtmf, khôizgong đvlgbuổernji đvlgbưizgoợegakc thìrbmj giậvlgbn đvlgbếdhmxn nhợegakt nhạuknxt mặsocst màkscby.
"Ha ha!" Ngụytgzy Tásocsc vừhprsa chạuknxy vừhprsa hôizgon giózcwn vớnnoki nàkscbng ta, "Mỹctml nữutvz, gặsocsp lạuknxi thìrbmj cùjtmfng đvlgbi uốkscbng tràkscb nhéssut!"