Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 1:

Đfzauạehezi Hoang bao la mơtamk̀ mịt, mâmrray mùhnwo lưehpeợgneln lờzuuq.

Thếfzau nútpadi hùhnwong vĩtzdg, Thanh Tùhnwong đixohứgkxgng ngạehezo nghễhfdj, dãskgiy nútpadi vạehezn khe bịralq vôgkxg sốaehy cổueto thụjdwv che trờzuuqi bao trùhnwom, nhưehpe thầftnrn kiếfzaum xuyêzjpsn thẳtamkng Vâmrran Tiêzjpsu.

Ởbfvn chỗzuuq sâmrrau trong Đfzauạehezi Hoang hổueto gầftnrm vưehpeợgneln hóhfdjt, áodxhc đixohiểuetou kêzjpsu récyqeo, cóhfdj Hồxtqmng Hoang dịralq chủxuaing hoàtvpinh hàtvpinh.

Bỗzuuqng nhiêzjpsn, trong rừidfnng rậtvpim xa xa, mộdvkat thâmrran ảtzdgnh chạehezy vộdvkai vềzjps phípezxa trưehpeớeduwc, đixohâmrray làtvpi mộdvkat thiếfzauu niêzjpsn thanh tútpad, ưehpeớeduwc mưehpeờzuuqi bốaehyn mưehpeờzuuqi lărvqlm tuổuetoi, dáodxhng ngưehpeờzuuqi thon dàtvpii kiệyubon tráodxhng, chỉtvpi làtvpi áodxho bàtvpio trêzjpsn ngưehpeờzuuqi cóhfdj chútpadt tổueton hạehezi, vếfzaut máodxhu lốaehym đixoha lốaehym đixohốaehym.

Sắibmpc mặmgmzt hắibmpn tràtvpin đixohầftnry lo lắibmpng, tuy chạehezy trốaehyn tốaehyc đixohộdvka rấpvddt nhanh, nhưehpeng màtvpi khípezx tứgkxgc trêzjpsn thâmrran cóhfdj chútpadt hỗzuuqn loạehezn, thếfzau cho nêzjpsn bưehpeớeduwc châmrran cóhfdj chútpadt phùhnwo phiếfzaum.

- Nhanh mộdvkat ípezxt, mau mộdvkat ípezxt nữsbksa, chỉtvpi cầftnrn bay qua ngọxtqmn nútpadi phípezxa trưehpeớeduwc, làtvpi khu vựzuuqc Huyềzjpsn Vũxrbj Doanh đixohóhfdjng quâmrran, bọxtqmn hắibmpn tuyệyubot đixohốaehyi khôgkxgng dáodxhm ởzuuq chỗzuuq đixohóhfdj giếfzaut ta!

Thiếfzauu niêzjpsn tựzuuq nóhfdji, hắibmpn đixohiềzjpsu chỉtvpinh hôgkxg hấpvddp, đixohèkwvg xuốaehyng nộdvkai tâmrram bốaehyi rốaehyi, bắibmpt buộdvkac mìcyqenh tỉtvpinh táodxho lạehezi, đixohâmrray làtvpi sốaehyng chếfzaut trưehpeớeduwc mắibmpt, hắibmpn nhấpvddt đixohịralqnh phảtzdgi bảtzdgo trìcyqe trấpvddn tĩtzdgnh, mớeduwi có thêzjps̉ đixohoạehezt đixohưehpeợgnelc mộdvkat tia sinh cơtamk.

- Ba!

Thiếfzauu niêzjpsn từidfn trong lòpinfng lấpvddy ra mộdvkat cáodxhi hộdvkap gỗzuuq tửzuuq đixohàtvpin, nhẹtzdg nhàtvping mởzuuq ra, mộdvkat viêzjpsn đixohan dưehpeợgnelc hỏhyzva hồxtqmng sắibmpc xuấpvddt hiệyubon, cỡpovb nắibmpm tay hàtvpii nhi, toàtvpin thâmrran lưehpeu chuyểueton Xípezxch Hàtvpi mịralqt mờzuuq, hiệyubon lêzjpsn long hổueto chi tưehpeợgnelng, lóhfdje ra hàtvpio quang hoa mỹpusx, hưehpeơtamkng khípezx xôgkxgng vàtvpio mũxrbji.

Hắibmpn mãskginh liệyubot ngửzuuqi mấpvddy ngụjdwvm, khuôgkxgn mặmgmzt táodxhi nhợgnelt dầftnrn dầftnrn hồxtqmng nhuậtvpin, mộdvkat dòpinfng nưehpeớeduwc ấpvddm đixohi tứgkxg chi báodxhch hàtvpii, hắibmpn cảtzdgm giáodxhc đixohưehpeợgnelc lựzuuqc lưehpeợgnelng củxuaia mìcyqenh lạehezi khôgkxgi phụjdwvc.

- Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa, uổuetong ta coi ngưehpeơtamki thàtvpinh hảtzdgo hữsbksu chípezx giao, vìcyqe mộdvkat viêzjpsn Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan ngưehpeơtamki muốaehyn lấpvddy típezxnh mạehezng củxuaia ta! Còpinfn cóhfdj tiệyubon nhâmrran Tầftnrn Nhưehpe Tuyếfzaut, cùhnwong ta cóhfdj hôgkxgn ưehpeớeduwc, lạehezi thôgkxgng đixohồxtqmng Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa hạehezi ta, chờzuuq ta tráodxhnh đixohưehpeợgnelc mộdvkat kiếfzaup nàtvpiy, lạehezi cùhnwong cáodxhc ngưehpeơtamki típezxnh toáodxhn nợgnel nầftnrn!

Sắibmpc mặmgmzt củxuaia thiếfzauu niêzjpsn cóhfdj chútpadt vặmgmzn vẹtzdgo, tràtvpin đixohầftnry thầftnrn sắibmpc thốaehyng khổueto.

Nhưehpeng màtvpi hắibmpn khôgkxgng dáodxhm cóhfdj chútpadt chậtvpim trễhfdj, thu Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan trong tay vàtvpio ngựzuuqc, lao vềzjps ngọxtqmn nútpadi phípezxa trưehpeớeduwc.

- Thu...

Bỗzuuqng nhiêzjpsn, trêzjpsn khôgkxgng trung truyềzjpsn đixohếfzaun từidfnng tiếfzaung Ưbnyvng Minh to rõtpad.

- Đfzauáodxhng chếfzaut! Nhanh nhưehpe vậtvpiy liềzjpsn đixohuổuetoi theo tớeduwi!

Thiếfzauu niêzjpsn biếfzaun sắibmpc, huyếfzaut khípezx toàtvpin thâmrran nhưehpe cầftnru vồxtqmng, tốaehyc đixohộdvka lậtvpip tứgkxgc lạehezi gia tărvqlng lêzjpsn mộdvkat phầftnrn, cảtzdg ngưehpeờzuuqi mang theo mộdvkat loạehezi đixohiêzjpsn cuồxtqmng.

Phípezxa trưehpeớeduwc, rừidfnng câmrray nồxtqmng đixohậtvpim bắibmpt đixohầftnru thưehpea thớeduwt, ánh mărvqḷt trơtamk̀i từidfn đixohỉtvpinh đixohầftnru rơtamki xuốaehyng, thiếfzauu niêzjpsn phảtzdgng phấpvddt nhưehpe thấpvddy đixohưehpeợgnelc hi vọxtqmng nàtvpio đixohóhfdj, hôgkxg hấpvddp trởzuuq nêzjpsn dồxtqmn dậtvpip, thâmrran hìcyqenh mạeheznh mẽvyxf thoáodxht ra.

- Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam, lưehpeu lạehezi Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan, ta cóhfdj thểueto tha cho ngưehpeơtamki mộdvkat mạehezng!

Tiếfzaung hôgkxg nhưehpe sécyqet đixoháodxhnh từidfn trêzjpsn khôgkxgng trung nổueto vang, mộdvkat thâmrran ảtzdgnh lậtvpip tứgkxgc từidfn trêzjpsn đixohỉtvpinh đixohầftnru Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam bắibmpn xuốaehyng, mang theo mộdvkat loạehezi lựzuuqc lưehpeợgnelng khôgkxgng thểueto đixohịralqch nổuetoi, nhưehpe Tháodxhi Sơtamkn áodxhp đixohỉtvpinh bao phủxuai Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam.

Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam biếfzaun sắibmpc, khôgkxgng kịralqp nghĩtzdg nhiềzjpsu, thâmrran hìcyqenh dùhnwong mộdvkat loạehezi quỹpusx típezxch kỳoraj dịralq hiệyubon lêzjpsn, lậtvpip tứgkxgc láodxhch mìcyqenh tráodxhnh ra.

- Oanh!

Đfzauạehezi đixohịralqa rung rung, đixohóhfdj làtvpi mộdvkat châmrran, hung hărvqlng đixohịralqa đixohậtvpip vàtvpio đixohạehezi đixohịralqa, đixohạehezi đixohịralqa lậtvpip tứgkxgc rạehezn nứgkxgt, loạehezn thạehezch bay tứgkxg tung, chung quanh cổueto thụjdwv che trờzuuqi đixohềzjpsu đixohộdvkat nhiêzjpsn lay đixohộdvkang, vôgkxg sốaehy láodxh rụjdwvng nhưehpe cuồxtqmng phong đixohảtzdgo qua, bay lảtzdg tảtzdg rơtamki xuốaehyng.

Mộdvkat thanh niêzjpsn mặmgmzc cẩtlssm bàtvpio xuấpvddt hiệyubon ởzuuq trưehpeớeduwc mặmgmzt Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam, khuôgkxgn mặmgmzt tuấpvddn lãskging, dáodxhng ngưehpeờzuuqi thon dàtvpii, tảtzdgn ra lựzuuqc lưehpeợgnelng vôgkxg cùhnwong cuồxtqmng bạehezo, giốaehyng nhưehpe cưehpeờzuuqi màtvpi khôgkxgng phảtzdgi cưehpeờzuuqi nhìcyqen Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam.

- Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa!

Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam vừidfna nhìcyqen thấpvddy thanh niêzjpsn nàtvpiy, sắibmpc mặmgmzt lậtvpip tứgkxgc khóhfdj coi.

Vàtvpio thờzuuqi khắibmpc nàtvpiy, tiếfzaung Ưbnyvng Minh vang lêzjpsn, mộdvkat Hùhnwong Ưbnyvng cựzuuqc lớeduwn rơtamki vàtvpio bêzjpsn ngưehpeờzuuqi thanh niêzjpsn, Hùhnwong Ưbnyvng dàtvpii khắibmpp lâmrran giáodxhp màtvpiu đixohen, áodxhnh mắibmpt lạeheznh nhưehpe bărvqlng.

Trêzjpsn lưehpeng hắibmpc ưehpeng, bay xuốaehyng mộdvkat nữsbks tửzuuq ngưehpeờzuuqi mặmgmzc váodxhy dàtvpii màtvpiu xanh da trờzuuqi, khuôgkxgn mặmgmzt xinh đixohẹtzdgp tuyệyubot trầftnrn, da thịralqt tuyếfzaut trắibmpng, mang theo ba phầftnrn vũxrbj mịralq, bưehpeớeduwc liêzjpsn tụjdwvc nhẹtzdg nhàtvping, chậtvpip chờzuuqn sinh tưehpe.

Giờzuuq phútpadt nàtvpiy sắibmpc mặmgmzt nàtvping bìcyqenh tĩtzdgnh nhìcyqen Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam, nóhfdji:

- Tưehpe Nam, Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan nàtvpiy khôgkxgng phảtzdgi ngưehpeơtamki có thêzjps̉ cóhfdj đixohưehpeợgnelc, ngưehpeơtamki giao nóhfdj ra đixohâmrray, chútpadng ta sẽvyxf cho ngưehpeơtamki nhữsbksng thứgkxg kháodxhc đixohềzjpsn bùhnwo tổueton thấpvddt.

- Đfzauềzjpsn bùhnwo tổueton thấpvddt, ha ha ha ha...

Chứgkxgng kiếfzaun nữsbks tửzuuq áodxho lam nàtvpiy, trong nộdvkai tâmrram Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam vôgkxg cùhnwong đixohărvqĺng chát, trong áodxhnh mắibmpt toáodxht ra khinh thưehpeờzuuqng cùhnwong thầftnrn sắibmpc tràtvpio phútpadng.

- Tầftnrn Nhưehpe Tuyếfzaut, khôgkxgng nóhfdji đixohếfzaun bảo tàng kia vốaehyn chípezxnh làtvpi ta pháodxht hiệyubon, trong đixohóhfdj tútpadi gấpvddm sớeduwm đixohãskgi bịralq cáodxhc ngưehpeơtamki đixohoạehezt đixohi, huốaehyng chi Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan nàtvpiy chípezxnh làtvpi Linh Đfzauan vôgkxg thưehpeợgnelng, cóhfdj thểueto đixohểueto ngưehpeờzuuqi tốaehyc hàtvpinh Tiêzjpsn Thiêzjpsn Tôgkxgng Sưehpe cảtzdgnh, cáodxhc ngưehpeơtamki có thêzjps̉ cầftnrm cáodxhi gìcyqe đixohếfzaun đixohềzjpsn bùhnwo tổueton thấpvddt ta?

Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam làtvpi cháodxhu trai củxuaia Đfzauạehezi Càtvpin Vưehpeơtamkng Triềzjpsu Trấpvddn Quốaehyc Võtpad Thàtvpinh Vưehpeơtamkng Khưehpeơtamkng Viễhfdjn Sơtamkn, cùhnwong cháodxhu gáodxhi củxuaia Ninh Quốaehyc Côgkxgng Tầftnrn Hạehezo Nhiêzjpsn Tầftnrn Nhưehpe Tuyếfzaut thuởzuuq nhỏhyzv đixohịralqnh ra hôgkxgn ưehpeớeduwc, màtvpi Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa làtvpi nhi tửzuuq củxuaia đixohưehpeơtamkng triềzjpsu Hoàtvping Tháodxhi sưehpe, cùhnwong Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam rấpvddt cóhfdj giao hảtzdgo.

Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam từidfn mưehpeờzuuqi tuổuetoi bắibmpt đixohầftnru tu luyệyubon, trong vòpinfng mộdvkat nărvqlm liềzjpsn pháodxh tứgkxg trọxtqmng, đixohạehezt tớeduwi Hậtvpiu Thiêzjpsn cảtzdgnh đixohệyubo tứgkxg trọxtqmng, đixohưehpeợgnelc xưehpeng làtvpi kỳoraj tàtvpii trărvqlm nărvqlm khóhfdj gặmgmzp củxuaia Ngọxtqmc Kinh Thàtvpinh, thờzuuqi đixohiểuetom tấpvddt cảtzdg mọxtqmi ngưehpeờzuuqi cho làtvpi hắibmpn sẽvyxf nhấpvddt cổueto táodxhc khípezx, liềzjpsn pháodxh cửzuuqu trọxtqmng, Hậtvpiu Thiêzjpsn tớeduwi Tiêzjpsn Thiêzjpsn, trởzuuq thàtvpinh Tôgkxgng Sưehpe Tiêzjpsn Thiêzjpsn cảtzdgnh trẻotvh tuổuetoi nhấpvddt Đfzauạehezi Càtvpin Vưehpeơtamkng Triềzjpsu, Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam lạehezi kẹtzdgt ởzuuq Hậtvpiu Thiêzjpsn Tứgkxg Trọxtqmng, liêzjpsn tụjdwvc nărvqlm nărvqlm khôgkxgng cóhfdj đixohộdvkat pháodxh.

Nărvqlm nărvqlm nàtvpiy vôgkxg luậtvpin hắibmpn cốaehy gắibmpng nhưehpe thếfzau nàtvpio, phụjdwvc dụjdwvng bao nhiêzjpsu Linh Dưehpeợgnelc, cóhfdj Tiêzjpsn Thiêzjpsn Đfzauạehezi Tôgkxgng Sưehpe gia gia hao phípezx Tiêzjpsn Thiêzjpsn Châmrran Khípezx tựzuuq mìcyqenh vìcyqe hắibmpn quáodxhn đixohỉtvpinh, cũxrbjng khôgkxgng thểueto đixohểueto cho hắibmpn đixohộdvkat pháodxh.

Mộdvkat tháodxhng trưehpeớeduwc hắibmpn trong lútpadc vôgkxg tìcyqenh nhậtvpin đixohưehpeợgnelc mộdvkat bứgkxgc Tàtvping Bảtzdgo đixohồxtqm, trảtzdgi qua phỏhyzvng đixohoáodxhn đixohểueto cho hắibmpn vữsbksng tin hẳtamkn làtvpi bảtzdgo tàtvping đixohộdvkang phủxuai siêzjpsu việyubot cưehpeờzuuqng giảtzdg Tiêzjpsn Thiêzjpsn cảtzdgnh, cáodxhi nàtvpiy đixohểueto cho hắibmpn kípezxch đixohộdvkang khôgkxgng thôgkxgi, nóhfdji khôgkxgng chừidfnng cóhfdj thểueto tìcyqem đixohưehpeợgnelc cơtamk duyêzjpsn đixohểueto cho hắibmpn đixohộdvkat pháodxh.

Hắibmpn khôgkxgng cóhfdj nóhfdji cho gia gia, chỉtvpi muốaehyn đixohếfzaun lútpadc đixohóhfdj cho ngưehpeờzuuqi mộdvkat kinh hỉtvpi, vụjdwvng trộdvkam hẹtzdgn hảtzdgo hữsbksu Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa cùhnwong vịralq hôgkxgn thêzjps Tầftnrn Nhưehpe Tuyếfzaut đixohếfzaun Đfzauạehezi Hoang Sơtamkn tầftnrm bảtzdgo.

Trảtzdgi qua nguy hiểuetom trùhnwong trùhnwong đixohiệyubop đixohiệyubop, rốaehyt cuộdvkac tìcyqem đixohưehpeợgnelc bảtzdgo tàtvping đixohộdvkang phủxuai, pháodxht hiệyubon trong đixohóhfdj cóhfdj mộdvkat cáodxhi tútpadi gấpvddm, nhưehpe làtvpi Tútpadi Trữsbks Vậtvpit trong truyềzjpsn thuyếfzaut, còpinfn cóhfdj mộdvkat cóhfdj hộdvkap gỗzuuq tửzuuq đixohàtvpin dấpvddu Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan.

Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan, đixohâmrray chípezxnh làtvpi Tiêzjpsn đixohạehezo tôgkxgng môgkxgn trong truyềzjpsn thuyếfzaut mớeduwi có thêzjps̉ luyệyubon chếfzau ra Linh Đfzauan, cóhfdj thểueto làtvpim cho ngưehpeờzuuqi lậtvpip tứgkxgc đixohạehezt tớeduwi Tiêzjpsn Thiêzjpsn cảtzdgnh, lậtvpip tứgkxgc đixohểueto cho ba ngưehpeờzuuqi bọxtqmn họxtqm đixohềzjpsu tâmrram đixohộdvkang khôgkxgng thôgkxgi.

Nhưehpeng màtvpi, Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam lạehezi nhạehezy cảtzdgm pháodxht hiệyubon Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa vâmrrạy mà toáodxht ra mộdvkat tia sáodxht cơtamk, trâmrran bảtzdgo đixohộdvkang nhâmrran tâmrram, huốaehyng chi làtvpi Tiêzjpsn gia Linh Đfzauan cóhfdj thểueto đixohạehezt đixohưehpeợgnelc lựzuuqc lưehpeợgnelng cưehpeờzuuqng đixohạehezi, đixohểueto cho Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam vừidfna sợgnel vừidfna giậtvpin nhấpvddt chípezxnh làtvpi, Tầftnrn Nhưehpe Tuyếfzaut vâmrrạy mà ngầftnrm đixohồxtqmng ýpvse loạehezi hàtvpinh vi nàtvpiy củxuaia Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa.

Vìcyqe vậtvpiy Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam quyếfzaut đixohịralqnh thậtvpit nhanh, đixohoạehezt Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan, hơtamkn nữsbksa hao phípezx Tiêzjpsn gia linh phù Thầftnrn Hàtvpinh Phùhnwo màtvpi gia gia cho mìcyqenh trốaehyn ra bảtzdgo tàtvping đixohộdvkang phủxuai.

Nhưehpeng màtvpi Thầftnrn Hàtvpinh Phùhnwo chỉtvpi cóhfdj thểueto gia trìcyqe ngàtvpin dặmgmzm, hơtamkn nữsbksa hắibmpc ưehpeng củxuaia Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa cũxrbjng làtvpi mộdvkat Hoang Thútpad phẩtlssm giai khôgkxgng thấpvddp, tốaehyc đixohộdvka cựzuuqc nhanh, cuốaehyi cùhnwong nhấpvddt vẫtjjpn bịralq bọxtqmn hắibmpn chạehezy tớeduwi.

- Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam, hiệyubon tạehezi Nhưehpe Tuyếfzaut đixohãskgi làtvpi Hậtvpiu Thiêzjpsn Cửzuuqu Trọxtqmng, chỉtvpi cầftnrn luyệyubon hóhfdja viêzjpsn Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan nàtvpiy, cóhfdj thểueto đixohạehezt tớeduwi Tiêzjpsn Thiêzjpsn cảtzdgnh, ngưehpeơtamki làtvpi củxuaii mụjdwvc nărvqlm nărvqlm cũxrbjng đixohộdvkat pháodxh khôgkxgng đixohưehpeợgnelc, Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan ởzuuq trong tay ngưehpeơtamki, chỉtvpi biếfzaut lãskging phípezx, hơtamkn nữsbksa dùhnwong cảtzdgnh giớeduwi củxuaia ngưehpeơtamki bâmrray giờzuuq, coi nhưehpe ărvqln vàtvpio Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan, cũxrbjng chỉtvpi cóhfdj thểueto bịralq dưehpeợgnelc lựzuuqc khổuetong lồxtqm chốaehyng đixohỡpovb bạehezo, ngưehpeơtamki giao ra Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan, chútpadng ta cam đixohoan cho ngưehpeơtamki đixohềzjpsn bùhnwo tổueton thấpvddt thoảtzdg mãskgin.

Hoàtvping Thiêzjpsn Hoa khẽvyxf cưehpeờzuuqi nóhfdji, mộdvkat bộdvka cảtzdg ngưehpeờzuuqi lẫtjjpn vậtvpit vôgkxg hạehezi, cùhnwong Tầftnrn Nhưehpe Tuyếfzaut đixohứgkxgng chung mộdvkat chỗzuuq, tựzuuqa nhưehpe mộdvkat đixohôgkxgi bípezxch nhâmrran.

Trong nộdvkai tâmrram Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam đixohau nhứgkxgc kịralqch liệyubot, nhìcyqen Tầftnrn Nhưehpe Tuyếfzaut vẻotvh mặmgmzt lạeheznh nhạehezt, cảtzdgm giáodxhc hai ngưehpeờzuuqi đixohốaehyi diệyubon càtvping ngàtvpiy càtvping lạehez lẫtjjpm, nhưehpe hôgkxgm nay lầftnrn thứgkxg nhấpvddt nhậtvpin thứgkxgc bọxtqmn hắibmpn vậtvpiy.

- Giao ra Long Hổueto Đfzauạehezi Đfzauan? Chỉtvpi sợgnel ta vừidfna giao ra liềzjpsn làtvpi tửzuuq kỳoraj củxuaia ta a!

Khưehpeơtamkng Tưehpe Nam cưehpeờzuuqi làtvpinh lạeheznh nóhfdji.