Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1:

Trờmyqci còetsln chưsmgta tỏvbqz, mưsmgtờmyqci vạatqzn dặaqbim Đttcyạatqzi Hoang chìolpqm trong u tốmqgti. Nhữsrzpng tia sálnflng đevkuầtjsau tiênozxn bắlbbkt đevkuầtjsau chiếlbuwu lênozxn dãbehxy Kiếlbuwm Sơnxzrn soi tỏvbqz làazdpn mâviqny phiênozxu đevkuãbehxng lưsmgtợatnzn lờmyqc quanh sưsmgtờmyqcn núypiqi. Nơnxzri chúypiqng vưsmgtơnxzrn tớcpkpi trưsmgtớcpkpc nhấcvext làazdp Kim Đttcyỉjspunh trênozxn đevkuỉjspunh núypiqi.

Đttcyạatqzi đevkuiệfqdin Kim Đttcyỉjspunh làazdpm từxiwv lưsmgtu ly tỏvbqza ra álnflnh sálnflng rựtrigc rỡcvex làazdpm rạatqzng ngờmyqci cảlatw biểbbmcn mâviqny, quảlatw thựtrigc vôawye cùzphzng chószyji mắlbbkt.

Giữsrzpa biểbbmcn mâviqny dậxezrp dờmyqcn bao quanh thâviqnn núypiqi cószyj vôawye sốmqgt đevkuạatqzi đevkuiệfqdin to lớcpkpn mang vẻazdp cổatqz xưsmgta nhưsmgt đevkuang bồtydgng bềrvnsnh phálnflt ra vẻazdp thầtjsan thálnflnh màazdp trang nghiênozxm.

Đttcyószyj chíxezrnh làazdp thálnflnh đevkuịlpqxa chung củoosca ba nghìolpqn bộfbjj lạatqzc nhâviqnn tộfbjjc trong mưsmgtờmyqci vạatqzn dặaqbim Đttcyạatqzi Hoang, Kiếlbuwm Môawyen!

Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa củoosca Kiếlbuwm Môawyen tầtjsang tầtjsang lớcpkpp lớcpkpp nốmqgti nhau bảlatwo vệfqdi mưsmgtờmyqci vạatqzn dặaqbim Đttcyạatqzi Hoang, ngưsmgtờmyqci trong ba nghìolpqn bộfbjj lạatqzc nhâviqnn tộfbjjc cũcnohng đevkuềrvnsu lấcvexy việfqdic trởttwq thàazdpnh Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa củoosca Kiếlbuwm Môawyen làazdpm vinh dựtrig!

Đttcyạatqzi Hoang hiểbbmcm álnflc, nhâviqnn tộfbjjc lạatqzi yếlbuwu đevkuuốmqgti, nếlbuwu khôawyeng cószyj Kiếlbuwm Môawyen bảlatwo vệfqdi thìolpq e rằwwgtng ba nghìolpqn bộfbjj lạatqzc đevkuềrvnsu đevkuãbehx tan thàazdpnh khószyji bụrvnsi.

Sơnxzrn môawyen to lớcpkpn chắlbbkn trưsmgtớcpkpc nơnxzri ởttwq củoosca mấcvexy vạatqzn đevkuệfqdi tửjnjl ngoạatqzi môawyen.

Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa trong Kiếlbuwm Môawyen rấcvext nhiềrvnsu, nhữsrzpng thiếlbuwu niênozxn trong ba nghìolpqn bộfbjj lạatqzc lênozxn núypiqi họlnflc nghệfqdi nếlbuwu khôawyeng cószyj chốmqgtng lưsmgtng thìolpq đevkuềrvnsu sốmqgtng ởttwq đevkuâviqny. Nhữsrzpng bộfbjj lạatqzc mạatqznh mẽolpq cószyj nhiềrvnsu Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa thìolpq thưsmgtờmyqcng trựtrigc tiếlbuwp thu ngưsmgtờmyqci vềrvns nơnxzri củoosca mìolpqnh.

Chung Nhạatqzc đevkuãbehx sớcpkpm rờmyqci giưsmgtờmyqcng, lúypiqc nàazdpy hắlbbkn đevkuứxezrng tạatqzi bênozxn cạatqznh giếlbuwng dốmqgtc ngưsmgtợatnzc mộfbjjt thùzphzng nưsmgtớcpkpc từxiwv đevkuỉjspunh đevkuầtjsau xuốmqgtng, sau đevkuószyj lạatqzi rùzphzng mạatqznh ngưsmgtờmyqci đevkuểbbmc xua tan cơnxzrn buồtydgn ngủoosc.

Nưsmgtớcpkpc từxiwv trênozxn ngưsmgtờmyqci hắlbbkn chảlatwy xuốmqgtng tạatqzo nênozxn vôawye sốmqgt bọlnflt nưsmgtớcpkpc trênozxn thàazdpnh giếlbuwng.

Cơnxzr thểbbmc củoosca hắlbbkn rấcvext rắlbbkn chắlbbkc, dálnflng ngưsmgtờmyqci câviqnn đevkuốmqgti, làazdpn da cũcnohng cătrigng tràazdpn, quảlatw thựtrigc rấcvext cószyj sứxezrc mạatqznh. Trênozxn ngựtrigc hắlbbkn cószyj ba vếlbuwt càazdpo rấcvext sâviqnu đevkuãbehx đevkuószyjng vảlatwy khôawyeng rõgcrx làazdp do yênozxu thúypiq nàazdpo lưsmgtu lạatqzi.

Hắlbbkn quay ngưsmgtờmyqci, sau lưsmgtng cũcnohng cószyj rấcvext nhiềrvnsu vếlbuwt sẹbcnxo, trênozxn tay trálnfli cũcnohng cószyj, khắlbbkp ngưsmgtờmyqci đevkuềrvnsu làazdp thưsmgtơnxzrng tíxezrch lớcpkpn nhỏvbqz, trôawyeng chẳfbjjng hềrvns giốmqgtng mộfbjjt thiếlbuwu niênozxn mớcpkpi mưsmgtờmyqci lătrigm tuổatqzi.

Chung Nhạatqzc đevkueo gùzphzi thuốmqgtc lênozxn rồtydgi yênozxn lặaqbing rờmyqci khỏvbqzi sơnxzrn môawyen đevkui vềrvns châviqnn núypiqi.

Đttcyệfqdi tửjnjl ngoạatqzi môawyen cószyj đevkuịlpqxa vịlpqx rấcvext thấcvexp, cũcnohng chỉjspu đevkuưsmgtợatnzc họlnflc mộfbjjt vàazdpi côawyeng phálnflp đevkuơnxzrn giảlatwn nhấcvext, chỉjspu khi nàazdpo tu thàazdpnh Linh mớcpkpi cószyj thểbbmc trởttwq thàazdpnh đevkuệfqdi tửjnjl kíxezr danh củoosca nộfbjji môawyen, làazdpm môawyen hạatqz củoosca Đttcyưsmgtờmyqcng chủoosc trong nộfbjji môawyen, mớcpkpi nhậxezrn đevkuưsmgtợatnzc truyềrvnsn thừxiwva thựtrigc sựtrig củoosca Kiếlbuwm Môawyen. Cószyj đevkuiềrvnsu đevkuệfqdi tửjnjl ngoạatqzi môawyen khôawyeng cószyj ngưsmgtờmyqci chốmqgtng lưsmgtng màazdp muốmqgtn trởttwq thàazdpnh đevkuệfqdi tửjnjl kíxezr danh củoosca nộfbjji môawyen thìolpq khószyj khătrign tớcpkpi mứxezrc nàazdpo cơnxzr chứxezr?

Đttcyạatqzi Hoang ba nghìolpqn bộfbjj lạatqzc, bộfbjj lạatqzc nhỏvbqz cũcnohng cószyj vạatqzn ngưsmgtờmyqci, bộfbjj lạatqzc lớcpkpn thìolpq cószyj tớcpkpi trătrigm vạatqzn, chẳfbjjng ai trong sốmqgt đevkuószyj khôawyeng muốmqgtn tớcpkpi Kiếlbuwm Môawyen, khôawyeng muốmqgtn trởttwq thàazdpnh đevkuệfqdi tửjnjl kíxezr danh củoosca nộfbjji môawyen, trởttwq thàazdpnh Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa, vìolpq thếlbuw cạatqznh tranh rấcvext khốmqgtc liệfqdit.

Kiếlbuwm Môawyen cószyj quy củoosc củoosca Kiếlbuwm Môawyen, nếlbuwu trưsmgtớcpkpc mưsmgtờmyqci sálnflu tuổatqzi khôawyeng thểbbmc tu thàazdpnh Linh thìolpq sẽolpq bịlpqx đevkuuổatqzi khỏvbqzi Kiếlbuwm Môawyen. Con chálnflu tộfbjjc trưsmgtởttwqng cálnflc bộfbjj lạatqzc lớcpkpn nhỏvbqz trong Đttcyạatqzi Hoang tựtrig nhiênozxn đevkuềrvnsu đevkuưsmgtợatnzc dùzphzng linh đevkuan diệfqdiu dưsmgtợatnzc đevkuểbbmc tătrigng tiếlbuwn tu vi, giúypiqp họlnfl trưsmgtớcpkpc mưsmgtờmyqci sálnflu tuổatqzi tu thàazdpnh Linh.

Dùzphz cho tưsmgt chấcvext cószyj bìolpqnh thưsmgtờmyqcng tớcpkpi đevkuâviqnu thìolpq chỉjspu cầtjsan cószyj đevkuủoosc linh dưsmgtợatnzc cũcnohng cószyj thểbbmc dựtrigng nênozxn Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa!

Còetsln nhữsrzpng ngưsmgtờmyqci khálnflc thìolpq tấcvext nhiênozxn khôawyeng thểbbmc nhậxezrn đevkuưsmgtợatnzc đevkuãbehxi ngộfbjj nhưsmgt thếlbuw, chỉjspu đevkuàazdpnh dựtriga vàazdpo bảlatwn thâviqnn cầtjsan cùzphz tu luyệfqdin màazdp thôawyei.

Nhàazdp nghèlcawo khószyj sinh quýwwgt tửjnjl, kẻazdp khốmqgtn cùzphzng mấcvexy ai thàazdpnh Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa đevkuâviqnu.

Chung Nhạatqzc xuấcvext thâviqnn từxiwv bộfbjj lạatqzc Chung Sơnxzrn, mộfbjjt bộfbjj lạatqzc còetsln khôawyeng đevkuưsmgtợatnzc tíxezrnh làazdp nhỏvbqz, cũcnohng bởttwqi quanh nătrigm liênozxn miênozxn bịlpqx thiênozxn tai nênozxn chỉjspu còetsln khoảlatwng trătrigm ngưsmgtờmyqci, cószyj thểbbmc nószyji làazdp bộfbjj lạatqzc nhỏvbqz nhấcvext trong Đttcyạatqzi Hoang.

Bộfbjj lạatqzc nhưsmgt vậxezry tựtrig bảlatwo vệfqdi còetsln khószyj chứxezr nószyji gìolpq tớcpkpi việfqdic đevkuàazdpo tạatqzo ra Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa.

Vìolpq thếlbuw dùzphz Chung Nhạatqzc cószyj nỗbmjz lựtrigc hơnxzrn ngưsmgtờmyqci khálnflc cảlatw trătrigm lầtjsan thìolpq cũcnohng còetsln xa lắlbbkm mớcpkpi tu thàazdpnh Linh.

Lầtjsan nàazdpy hắlbbkn xuốmqgtng núypiqi vìolpq muốmqgtn tìolpqm vàazdpi thứxezr linh dưsmgtợatnzc trong khu rừxiwvng dưsmgtớcpkpi châviqnn núypiqi nhằwwgtm luyệfqdin chếlbuw Vũcnoh Linh đevkuan tu bổatqz hồtydgn phálnflch.

Vũcnoh Linh đevkuan làazdp đevkuan dưsmgtợatnzc cựtrigc kìolpq bìolpqnh thưsmgtờmyqcng, nguyênozxn liệfqdiu luyệfqdin chếlbuw cũcnohng rấcvext dễytgd kiếlbuwm, vậxezry màazdp ngay cảlatw linh dưsmgtợatnzc tầtjsam thưsmgtờmyqcng nhưsmgt thếlbuw hắlbbkn cũcnohng khôawyeng mua nổatqzi màazdp phảlatwi tựtrig mìolpqnh luyệfqdin chếlbuw.

Tựtrig hálnfli thuốmqgtc, tựtrig luyệfqdin thuốmqgtc, mấcvext bao nhiênozxu thờmyqci gian, tấcvext nhiênozxn sẽolpq càazdpng thua kégvfhm ngưsmgtờmyqci khálnflc,

Chung Nhạatqzc rờmyqci khỏvbqzi Kiếlbuwm Môawyen nửjnjla canh giờmyqc thìolpq trờmyqci đevkuãbehx sálnflng tỏvbqz, đevkuệfqdi tửjnjl nộfbjji môawyen vàazdp ngoạatqzi môawyen củoosca Kiếlbuwm Môawyen đevkuềrvnsu đevkuãbehx thứxezrc dậxezry tu luyệfqdin. Bỗbmjzng nhiênozxn trênozxn núypiqi vang lênozxn tiếlbuwng chuôawyeng, theo đevkuószyj làazdp mộfbjjt vịlpqx Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa mang theo khíxezr tứxezrc mạatqznh mẽolpq bay xuốmqgtng quálnflt:"Ma hồtydgn âviqnm chưsmgtớcpkpng sắlbbkp hiệfqdin, đevkuệfqdi tửjnjl Kiếlbuwm Môawyen nghe lệfqdinh, nghiênozxm cấcvexm ra ngoàazdpi!"

"Cấcvexm rờmyqci khỏvbqzi Kiếlbuwm Môawyen nửjnjla bưsmgtớcpkpc!"

"Ma hồtydgn âviqnm chưsmgtớcpkpng vôawye cùzphzng nguy hiểbbmcm, Kiếlbuwm Môawyen cũcnohng chỉjspu bảlatwo vệfqdi đevkuưsmgtợatnzc mộfbjjt phầtjsan, kẻazdp nàazdpo rờmyqci khỏvbqzi tấcvext phảlatwi chếlbuwt."

....

Trênozxn dưsmgtớcpkpi Kiếlbuwm Môawyen xôawyen xao, chỉjspu nghe ầtjsam mộfbjjt cálnfli, sơnxzrn môawyen to lớcpkpn bỗbmjzng nhiênozxn đevkuószyjng lạatqzi, ởttwq giữsrzpa làazdpn mâviqny trong khôawyeng trung bỗbmjzng cószyj vôawye sốmqgt vầtjsang sálnflng cong cong tỏvbqza ra, Kim Đttcyỉjspunh cũcnohng phálnflt ra kim quang chiếlbuwu rọlnfli khôawyeng gian, cựtrigc kìolpq hoàazdpng trálnflnh!

Phầtjsan lớcpkpn đevkuệfqdi tửjnjl ngoạatqzi môawyen đevkuềrvnsu mớcpkpi lầtjsan đevkuầtjsau tiênozxn nhìolpqn thấcvexy cảlatwnh nàazdpy, còetsln đevkuệfqdi tửjnjl nộfbjji môawyen thìolpq cũcnohng khôawyeng quálnfl xa lạatqz.

Ma hồtydgn âviqnm chưsmgtớcpkpng mưsmgtờmyqci nătrigm mộfbjjt lầtjsan, vôawye cùzphzng đevkuálnflng sợatnz, dùzphz cószyj làazdp Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa thìolpq khi gặaqbip phảlatwi nószyj cũcnohng sẽolpq chếlbuwt thảlatwm. Mỗbmjzi khi ma hồtydgn âviqnm chưsmgtớcpkpng bùzphzng phálnflt đevkuềrvnsu huyếlbuwt tẩhvdby vạatqzn dặaqbim, nơnxzri nószyj đevkui qua ngay cảlatw cọlnflng cỏvbqz cũcnohng khôawyeng mọlnflc nổatqzi.

"Ma hồtydgn âviqnm chưsmgtớcpkpng sao lạatqzi bùzphzng phálnflt sớcpkpm vậxezry? Chiếlbuwu theo thưsmgtờmyqcng lệfqdi khôawyeng phảlatwi làazdp nătrigm ngàazdpy sau sao?"

Mộfbjjt đevkuệfqdi tửjnjl nộfbjji môawyen lênozxn tiếlbuwng.

Ngay lúypiqc đevkuószyj cószyj mộfbjjt âviqnm thanh nặaqbing nềrvns vang lênozxn, nhưsmgt thểbbmc cószyj yênozxu ma quỷawye quálnfli nàazdpo đevkuószyj đevkuang gầtjsam gừxiwv. Tiếlbuwp đevkuószyj cószyj mộfbjjt làazdpn khíxezr đevkuen lao ra từxiwv trong thâviqnm cốmqgtc cálnflch Kiếlbuwm Môawyen khôawyeng xa, giốmqgtng nhưsmgt làazdpn nưsmgtớcpkpc phun tràazdpo từxiwv lòetslng đevkuấcvext tỏvbqza ra khắlbbkp khôawyeng gian!

Rấcvext nhanh, luồtydgng khíxezr đevkuen ấcvexy đevkuãbehx vưsmgtơnxzrn cao hơnxzrn cảlatw núypiqi Kiếlbuwm Môawyen, thẳfbjjng tắlbbkp vàazdpo mâviqny, sau đevkuószyj lạatqzi tỏvbqza ra khắlbbkp bốmqgtn phưsmgtơnxzrng tálnflm hưsmgtớcpkpng, nhưsmgt thểbbmc đevkuang cószyj mộfbjjt chiếlbuwc ôawye đevkuen từxiwv từxiwv mởttwq ra giữsrzpa trờmyqci!

Bầtjsau trờmyqci đevkuộfbjjt nhiênozxn tốmqgti sầtjsam đevkui, chỉjspu còetsln álnflnh sálnflng trênozxn núypiqi Kiếlbuwm Môawyen soi rọlnfli. Mỗbmjzi khi nhữsrzpng luồtydgng khíxezr đevkuen kia álnflp xuốmqgtng màazdpn sálnflng thìolpq đevkuềrvnsu bịlpqx chặaqbin ởttwq bênozxn ngoàazdpi, giốmqgtng nhưsmgt cószyj mộfbjjt lớcpkpp álnflnh sálnflng vôawye hìolpqnh bảlatwo vệfqdi Kiếlbuwm Môawyen khiếlbuwn làazdpn khíxezr đevkuen khôawyeng thểbbmc nàazdpo tiếlbuwn bưsmgtớcpkpc.

Dưsmgtờmyqcng nhưsmgt bênozxn trong khószyji đevkuen cószyj mộfbjjt sinh vậxezrt đevkuálnflng sợatnz nàazdpo đevkuószyj gàazdpo lênozxn giậxezrn dữsrzp, thi thoảlatwng nószyj lạatqzi đevkuálnflnh lênozxn quầtjsang sálnflng bao bọlnflc Kiếlbuwm Môawyen tạatqzo nênozxn nhữsrzpng âviqnm thanh vang vọlnflng vôawye cùzphzng kinh ngưsmgtờmyqci.

Cao cao trênozxn Kiếlbuwm Môawyen, trưsmgtớcpkpc mộfbjjt tòetsla đevkuạatqzi đevkuiệfqdin cószyj vàazdpi vịlpqx Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa đevkuang quan sálnflt ma hồtydgn âviqnm chưsmgtớcpkpng đevkuálnflng sợatnz kia, cószyj ngưsmgtờmyqci bỗbmjzng lênozxn tiếlbuwng:"Nếlbuwu cószyj đevkuệfqdi tửjnjl ngoạatqzi môawyen xuốmqgtng núypiqi chưsmgta vềrvns thìolpq e rằwwgtng đevkuãbehx khôawyeng thểbbmc quay lạatqzi đevkuưsmgtợatnzc nữsrzpa..."

Nơnxzri Chung Nhạatqzc tớcpkpi hálnfli thuốmqgtc tênozxn làazdp Tụrvns Vâviqnn Sơnxzrn, nơnxzri nàazdpy cószyj rấcvext nhiềrvnsu linh dưsmgtợatnzc nằwwgtm trọlnfln trong khu đevkuôawyeng nam củoosca Kiếlbuwm Môawyen. Mấcvexy nătrigm nay hắlbbkn làazdpm đevkuệfqdi tửjnjl ngoạatqzi môawyen củoosca Kiếlbuwm Môawyen, dùzphz cho khôawyeng họlnflc đevkuưsmgtợatnzc côawyeng phálnflp cao thâviqnm gìolpq nhưsmgtng cũcnohng tậxezrp luyệfqdin thâviqnn thểbbmc mạatqznh khỏvbqze, mỗbmjzi bưsmgtớcpkpc đevkuềrvnsu cószyj thểbbmc tiếlbuwn tớcpkpi mộfbjjt trưsmgtợatnzng, trèlcawo núypiqi vưsmgtợatnzt đevkuèlcawo vôawye cùzphzng dễytgd dàazdpng.

Khi hắlbbkn tớcpkpi Tụrvns Vâviqnn Sơnxzrn thìolpq trờmyqci đevkuãbehx sálnflng, trong núypiqi bỗbmjzng vang lênozxn từxiwvng tiếlbuwng muôawyen thúypiq gầtjsam thégvfht.

Nơnxzri nàazdpy rấcvext vắlbbkng ngưsmgtờmyqci, quanh đevkuószyj cũcnohng khôawyeng cószyj bộfbjj lạatqzc nàazdpo hếlbuwt nênozxn cószyj rấcvext nhiềrvnsu dãbehx thúypiq. Chung Nhạatqzc cẩhvdbn thậxezrn tiếlbuwn lênozxn tìolpqm kiếlbuwm khắlbbkp nơnxzri, khôawyeng lâviqnu sau thìolpq cũcnohng tìolpqm đevkuưsmgtợatnzc kha khálnfl linh dưsmgtợatnzc.

"Cálnflc loạatqzi khálnflc đevkuềrvnsu đevkuãbehx tìolpqm đevkuưsmgtợatnzc, chỉjspu còetsln Ngũcnoh Hưsmgtơnxzrng Chi khôawyeng thấcvexy, vẫytgdn cầtjsan chúypiqt may mắlbbkn."

Chung Nhạatqzc tiếlbuwp tụrvnsc đevkui mộfbjjt lúypiqc thìolpq bỗbmjzng ngửjnjli thấcvexy mộfbjjt mùzphzi hưsmgtơnxzrng lạatqz lúypiqc cószyj lúypiqc khôawyeng, càazdpng tiếlbuwn lênozxn lạatqzi càazdpng ngửjnjli thấcvexy rõgcrx ràazdpng.

Mùzphzi hưsmgtơnxzrng nàazdpy mang theo nătrigm vịlpqx khálnflc nhau, ngọlnflt, thơnxzrm, málnflt, nószyjng, tinh khiếlbuwt, đevkuúypiqng làazdp mùzphzi củoosca Ngũcnoh Hưsmgtơnxzrng Chi!

Hắlbbkn lầtjsan theo mùzphzi hưsmgtơnxzrng đevkui tớcpkpi mộfbjjt válnflch núypiqi. Khi cúypiqi ngưsmgtờmyqci xuốmqgtng nhìolpqn thìolpq thấcvexy válnflch núypiqi dựtrigng ngưsmgtợatnzc, đevkuálnfl nhọlnfln ngậxezrp tràazdpn, cốmqgtc sâviqnu thătrigm thẳfbjjm nhìolpqn khôawyeng thấcvexy đevkuálnfly.

Dưsmgtớcpkpi válnflch núypiqi khoảlatwng mưsmgtờmyqci trưsmgtợatnzng cószyj mộfbjjt tảlatwng đevkuálnfl trồtydgi ra, mộfbjjt dòetslng nưsmgtớcpkpc chảlatwy ra từxiwv válnflch xuốmqgtng tưsmgtớcpkpi tắlbbkn cho mộfbjjt gốmqgtc câviqny lạatqz.

"Ngũcnoh Hưsmgtơnxzrng Chi!"

Chung Nhạatqzc vôawye cùzphzng vui sưsmgtớcpkpng nênozxn lậxezrp tứxezrc cẩhvdbn thậxezrn trèlcawo xuốmqgtng. Válnflch đevkuálnfl trơnxzrn trưsmgtợatnzt nhưsmgtng hắlbbkn cũcnohng khálnfl nhanh nhẹbcnxn nênozxn cũcnohng khôawyeng cószyj gìolpq nguy hiểbbmcm.

Mộfbjjt lálnflt sau, hắlbbkn đevkuãbehx đevkuếlbuwn gầtjsan tảlatwng đevkuálnfl kia, nhìolpqn xuốmqgtng dưsmgtớcpkpi thìolpq chỉjspu thấcvexy thâviqnm cốmqgtc tốmqgti nhưsmgt mựtrigc, giószyj lạatqznh từxiwv dưsmgtớcpkpi thốmqgtc ngưsmgtợatnzc lênozxn buốmqgtt đevkuếlbuwn thấcvexu xưsmgtơnxzrng.

Chung Nhạatqzc càazdpng thênozxm cẩhvdbn thậxezrn, rốmqgtt cuộfbjjc cũcnohng tớcpkpi tảlatwng đevkuálnfl kia, nhưsmgtng ngay khi muốmqgtn ngắlbbkt lấcvexy Ngũcnoh Hưsmgtơnxzrng Chi thìolpq trờmyqci bỗbmjzng tốmqgti sầtjsam lạatqzi. Hắlbbkn ngẩhvdbng đevkuầtjsau lênozxn lậxezrp tứxezrc giậxezrt mìolpqnh kinh hãbehxi.

Cószyj mộfbjjt con chim lớcpkpn màazdpu vàazdpng đevkuang lao tớcpkpi. Cálnflnh củoosca nószyj dàazdpi tớcpkpi hơnxzrn trưsmgtợatnzng, lạatqzi cószyj tớcpkpi hai đevkuôawyei đevkuang khôawyeng ngừxiwvng vỗbmjz giúypiqp nószyj bay vềrvns phíxezra hắlbbkn, đevkuôawyei vuốmqgtt to lớcpkpn lộfbjj rõgcrx ra sựtrig sắlbbkc bégvfhn.

"Đttcyâviqny làazdp álnflc đevkuiểbbmcu gìolpq?"

Chim vàazdpng bốmqgtn cálnflnh còetsln chưsmgta tớcpkpi thìolpq nhữsrzpng cơnxzrn giószyj sắlbbkc bégvfhn đevkuãbehx vỗbmjz rálnflt lênozxn mặaqbit hắlbbkn, tưsmgtởttwqng nhưsmgt đevkuãbehx cószyj thểbbmc thổatqzi bay hắlbbkn khỏvbqzi válnflch đevkuálnfl,

Húypiquuuuuuuu......

Chim vàazdpng bốmqgtn cálnflnh đevkuãbehx álnflp sálnflt, ngay trưsmgtớcpkpc khi nószyj kip chụrvnsp tớcpkpi Chung Nhạatqzc đevkuãbehx ngắlbbkt lấcvexy Ngũcnoh Hưsmgtơnxzrng Chi rồtydgi thảlatw mìolpqnh khỏvbqzi válnflch đevkuálnfl. Chim lớcpkpn vồtydg hụrvnst lạatqzi vỗbmjz cálnflnh bay lênozxn quan sálnflt, cuốmqgti cùzphzng nószyj thấcvexy Chung Nhạatqzc khôawyeng hềrvns bịlpqx rơnxzri xuốmqgtng màazdp đevkuang tószyjm lấcvexy mộfbjjt đevkuoạatqzn dâviqny leo cálnflch tảlatwng đevkuálnfl kia khoảlatwng mộfbjjt trưsmgtợatnzng.

Nószyj gàazdpo thégvfht vòetslng lênozxn trờmyqci chuẩhvdbn bịlpqx tậxezrp kíxezrch lầtjsan nữsrzpa. Chung Nhạatqzc cắlbbkn chặaqbit rătrigng trưsmgtợatnzt xuốmqgtng theo dâviqny leo. Con chim vàazdpng mớcpkpi lưsmgtợatnzn lênozxn trờmyqci thìolpq khíxezr đevkuen cũcnohng tớcpkpi, nhálnfly mắlbbkt đevkuãbehx bao phủoosc cảlatw sơnxzrn cốmqgtc, Chung Nhạatqzc ngẩhvdbng đevkuầtjsau lênozxn nhìolpqn thấcvexy bầtjsau trờmyqci nhưsmgt đevkuãbehx bịlpqx mộfbjjt tấcvexm màazdpn đevkuen che khuấcvext.

Đttcyálnfly cốmqgtc còetsln cószyj álnflnh sálnflng ẩhvdbn hiệfqdin, cũcnohng khôawyeng rõgcrx làazdp do thứxezr gìolpq phálnflt ra. Đttcyộfbjjt nhiênozxn Chung Nhạatqzc nghe thấcvexy trênozxn đevkuầtjsau cószyj tiếlbuwng giószyj, cószyj mộfbjjt bộfbjj khung xưsmgtơnxzrng đevkuang rơnxzri xuốmqgtng rồtydgi nhanh chószyjng vưsmgtợatnzt qua chỗbmjz hắlbbkn lao vàazdpo thâviqnm cốmqgtc.

Hắlbbkn giậxezrt mìolpqnh, đevkuószyj chíxezrnh làazdp bộfbjj xưsmgtơnxzrng củoosca con chim bốmqgtn cálnflnh khi nãbehxy!

Chỉjspu trong giâviqnt lálnflt, con chim bốmqgtn cálnflnh nhưsmgt đevkuãbehx bịlpqx thứxezr gìolpq bênozxn trong khíxezr đevkuen ătrign sạatqzch chỉjspu còetsln sószyjt lạatqzi bộfbjj xưsmgtơnxzrng!

Chung Nhạatqzc lạatqznh hếlbuwt sốmqgtng lưsmgtng quay đevkuầtjsau nhìolpqn lênozxn. Khi thấcvexy khíxezr đevkuen đevkuang nhanh chószyjng theo válnflch núypiqi lao xuốmqgtng thìolpq hắlbbkn cũcnohng vộfbjji vàazdpng tătrigng tốmqgtc, bỗbmjzng tạatqzch mộfbjjt tiếlbuwng, dâviqny leo đevkuãbehx đevkuứxezrt, Chung Nhạatqzc liềrvnsn mang theo đevkuoạatqzn dâviqny leo rơnxzri xuốmqgtng dưsmgtớcpkpi válnflch đevkuálnfl.

Trong cơnxzrn hoảlatwng loạatqzn hắlbbkn vung tay châviqnn loạatqzn lênozxn, cuốmqgti cùzphzng cũcnohng nắlbbkm đevkuưsmgtợatnzc mộfbjjt chạatqzc câviqny, lúypiqc đevkuószyj mớcpkpi ngừxiwvng rơnxzri. Chung Nhạatqzc nhìolpqn lênozxn, khíxezr đevkuen đevkuãbehx chỉjspu còetsln cálnflch hắlbbkn khoảlatwng bốmqgtn nătrigm trưsmgtợatnzng, còetsln gầtjsan càazdpnh câviqny nàazdpy cószyj mộfbjjt hang đevkuộfbjjng khálnfl sâviqnu, bênozxn trong truyềrvnsn ra vàazdpi tiếlbuwng nhỏvbqz, mộfbjjt cálnfli đevkuầtjsau tam giálnflc lớcpkpn từxiwv trong đevkuộfbjjng hiệfqdin ra rồtydgi chậxezrm rãbehxi nâviqnng lênozxn quan sálnflt Chung Nhạatqzc, rõgcrx ràazdpng đevkuószyj làazdp mộfbjjt con rắlbbkn lớcpkpn khôawyeng thểbbmc nàazdpo tưsmgtởttwqng tưsmgtợatnzng nổatqzi!

Trong miệfqding con rắlbbkn lênozxn vang lênozxn nhữsrzpng tiếlbuwng ríxezrt liênozxn hồtydgi, cószyj vẻazdp đevkuang rấcvext thíxezrch thúypiq.

Loạatqzi rắlbbkn lớcpkpn nàazdpy cószyj sứxezrc mạatqznh kinh ngưsmgtờmyqci, cũcnohng làazdp dịlpqx thúypiq vưsmgtơnxzrng giảlatw trong Đttcyạatqzi Hoang, ngay cảlatw Luyệfqdin Khíxezr Sĩtjsa cũcnohng khószyj lòetslng giếlbuwt nószyj huốmqgtng chi làazdp hắlbbkn!

Chung Nhạatqzc nghiếlbuwn rătrigng, buôawyeng tay khỏvbqzi càazdpnh câviqny, cảlatw ngưsmgtờmyqci lạatqzi rơnxzri xuốmqgtng.

Con rắlbbkn lớcpkpn thòetsl thụrvnst cálnfli lưsmgtỡcvexi dàazdpi chuẩhvdbn bịlpqx tấcvexn côawyeng thìolpq dòetslng khíxezr đevkuen bỗbmjzng bao trùzphzm lênozxn nószyj.

Rắlbbkc rắlbbkc, mộfbjjt bộfbjj xưsmgtơnxzrng rắlbbkn dàazdpi hơnxzrn mưsmgtờmyqci trưsmgtợatnzng rơnxzri xuốmqgtng, cùzphzng Chung Nhạatqzc trưsmgtớcpkpc sau chim vàazdpo đevkuálnfly cốmqgtc.

Cốmqgtc sâviqnu thătrigm thẳfbjjm, càazdpnh khôawye lálnfl vụrvnsn ken dàazdpy mặaqbit đevkuấcvext, Chung Nhạatqzc rơnxzri xuốmqgtng cũcnohng khôawyeng quálnfl đevkuau đevkuớcpkpn. Hắlbbkn dựtriga theo álnflnh sálnflng lậxezrp lờmyqc kia quan sálnflt xung quanh thìolpq thấcvexy nơnxzri nàazdpy xưsmgtơnxzrng cốmqgtt chấcvext đevkuốmqgtng, álnflnh đevkuom đevkuószyjm lậxezrp lòetsle, trong đevkuószyj cószyj cảlatw xưsmgtơnxzrng cốmqgtt củoosca con rắlbbkn lớcpkpn vàazdp chim lạatqz lúypiqc nãbehxy.

"Con rắlbbkn lớcpkpn lúypiqc nãbehxy cũcnohng đevkuãbehx chếlbuwt, rốmqgtt cuộfbjjc khíxezr đevkuen đevkuószyj làazdp... Nguy rồtydgi!!"

Sắlbbkc mặaqbit Chung Nhạatqzc lậxezrp tứxezrc thay đevkuổatqzi, khíxezr đevkuen cuốmqgti cùzphzng đevkuãbehx tớcpkpi đevkuálnfly cốmqgtc, nószyj lậxezrp tứxezrc tràazdpn khắlbbkp khôawyeng gian, từxiwvng álnflnh sálnflng nhỏvbqz lậxezrp lòetsle cũcnohng chìolpqm dầtjsan vàazdpo trong đevkuószyj.

Chung Nhạatqzc nhìolpqn xung quanh thìolpq thấcvexy khíxezr đevkuen đevkuãbehx sálnflt mặaqbit, khôawyeng khỏvbqzi thởttwq dàazdpi:"Thứxezr nàazdpy cószyj thểbbmc ătrign cảlatw chim vàazdpng vàazdp rắlbbkn lớcpkpn, sợatnz làazdp ta cũcnohng khôawyeng thoálnflt chếlbuwt.. Ủmyxaa, sao nószyj khôawyeng tiếlbuwn tớcpkpi nữsrzpa?"

Khíxezr đevkuen khi tớcpkpi cálnflch hắlbbkn mộfbjjt trưsmgtợatnzng thìolpq dừxiwvng hẳfbjjn lạatqzi, giốmqgtng nhưsmgt bịlpqx mộfbjjt sứxezrc mạatqznh vôawye hìolpqnh nàazdpo đevkuószyj chặaqbin lạatqzi, tạatqzo thàazdpnh mộfbjjt vòetslng cầtjsau bảlatwo vệfqdi.

Chung Nhạatqzc nhìolpqn thấcvexy trong khószyji đevkuen cószyj mộfbjjt mószyjng vuốmqgtt thậxezrt lớcpkpn đevkuálnflnh tớcpkpi tầtjsang phòetslng ngựtrig hìolpqnh bálnfln cầtjsau tạatqzo nênozxn nhữsrzpng tiếlbuwng kẽolpqo kẹbcnxt chószyji tai, nhưsmgtng vẫytgdn khôawyeng thểbbmc phálnfl đevkuưsmgtợatnzc.

Mószyjng vuốmqgtt trắlbbkng đevkuószyj khôawyeng rõgcrx làazdp củoosca quálnfli vậxezrt gìolpq, dùzphz chỉjspu làazdp mộfbjjt đevkuoạatqzn vuốmqgtt cũcnohng to lớcpkpn hơnxzrn hắlbbkn rấcvext nhiềrvnsu!

Nênozxn biếlbuwt rằwwgtng, Chung Nhạatqzc mấcvexy nătrigm nay khổatqz luyệfqdin gâviqnn cốmqgtt, thâviqnn mìolpqnh cũcnohng cao lớcpkpn hơnxzrn ngưsmgtờmyqci trưsmgtởttwqng thàazdpnh đevkuôawyei chúypiqt, vậxezry màazdp mộfbjjt mószyjng vuộfbjjt thôawyei cũcnohng lớcpkpn hơnxzrn hắlbbkn, khószyj cószyj thểbbmc tưsmgtởttwqng tưsmgtợatnzng nổatqzi chủoosc nhâviqnn củoosca mószyjng vuốmqgtt nàazdpy lớcpkpn tớcpkpi thếlbuw nàazdpo!

"Đttcyâviqny làazdp.."

Chung Nhạatqzc nhìolpqn vềrvns phíxezra giữsrzpa khôawyeng gian bálnfln cầtjsau, cószyj mộfbjjt bộfbjj xưsmgtơnxzrng ngồtydgi xếlbuwp bằwwgtng, cálnflnh tay phảlatwi vẫytgdn đevkuang giưsmgtơnxzrng cao, trong tay cószyj mộfbjjt chiếlbuwc đevkuèlcawn nhỏvbqz, tựtriga nhưsmgt đevkuang chiếlbuwu đevkuưsmgtờmyqcng cho ngưsmgtờmyqci trong bószyjng đevkuênozxm.

Áyyhinh đevkuèlcawn mờmyqc tỏvbqz khôawyeng khálnflc gìolpq đevkuom đevkuószyjm, tùzphzy thờmyqci đevkuềrvnsu cószyj thểbbmc biếlbuwn mấcvext.

"Kỳsrzp lạatqz, ngưsmgtờmyqci nàazdpy đevkuãbehx chếlbuwt nhiềrvnsu nătrigm chỉjspu còetsln lạatqzi xưsmgtơnxzrng cốmqgtt, tạatqzi sao cálnfli đevkuèlcawn nhỏvbqz nàazdpy lạatqzi khôawyeng bịlpqx hủooscy?"

Chung Nhạatqzc vôawye cùzphzng tòetsl mòetsl nênozxn tiếlbuwn tớcpkpi quan sálnflt, lúypiqc nàazdpy mớcpkpi phálnflt hiệfqdin ra chỗbmjz kìolpq lạatqz, bộfbjj xưsmgtơnxzrng nàazdpy cũcnohng khôawyeng phảlatwi làazdp xưsmgtơnxzrng ngưsmgtờmyqci, thậxezrm chíxezr khôawyeng phảlatwi xếlbuwp bằwwgtng màazdp làazdp đevkuang đevkuứxezrng.

Nószyji làazdp đevkuứxezrng cũcnohng khôawyeng hẳfbjjn, vìolpq bộfbjj xưsmgtơnxzrng khôawyeng cószyj xưsmgtơnxzrng đevkuùzphzi, chỉjspu cószyj mộfbjjt bộfbjj đevkuuôawyei rắlbbkn dàazdpi, đevkuuôawyei rắlbbkn cuốmqgtn quanh. Nửjnjla ngưsmgtờmyqci trênozxn củoosca hắlbbkn lạatqzi làazdp hìolpqnh ngưsmgtờmyqci, cószyj đevkuầtjsau, cószyj cálnflnh, cószyj cálnflnh tay.

Đttcyâviqny rõgcrx ràazdpng làazdp mộfbjjt xưsmgtơnxzrng đevkuầtjsau ngưsmgtờmyqci thâviqnn rắlbbkn!

"Khôawyeng hiểbbmcu tạatqzi sao cálnfli đevkuèlcawn nhỏvbqz nàazdpy lạatqzi cószyj thểbbmc cảlatwn lạatqzi khíxezr đevkuen?"

Chung Nhạatqzc bálnfli lạatqzy bộfbjj xưsmgtơnxzrng rồtydgi giơnxzr tay cẩhvdbn thậxezrn gỡcvex đevkuèlcawn xuốmqgtng, chỉjspu thấcvexy álnflnh đevkuèlcawn chớcpkpp chớcpkpp, tùzphzy lúypiqc cószyj thểbbmc tắlbbkt, hắlbbkn vộfbjji vàazdpng lấcvexy tay che, bỗbmjzng cószyj mộfbjjt âviqnm thanh mệfqdit mỏvbqzi vang lênozxn:"Giấcvexc mộfbjjng mấcvexy ngàazdpn nătrigm, nătrigm nay làazdp nătrigm nàazdpo rồtydgi? Thiếlbuwu niênozxn, hiệfqdin giờmyqc Phụrvnsc Hy nàazdpo đevkuang tạatqzi vịlpqx?"