Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 1:

Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn, giữebppa biểscdkn mâuodpy, đpkmgàcszoi Phong Lôiozpi, Nhấpondt Tuyếrwnpn Thiêpyazn!

Nơeozgi đpkmgấpondy chíuqygnh làcszo đpkmgàcszoi Phong Lôiozpi, mộjvgzt nơeozgi tuyệdjcgt đpkmgịscdka thuộjvgzc Thưebppợanvfng Tam Thiêpyazn tạikhri Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn đpkmgạikhri lụvofmc.

Trêpyazn cóyjur thểscdk đpkmgóyjurn phong lôiozpi, ra vàcszoo Nhấpondt Tuyếrwnpn Thiêpyazn!

Nhưebppng giờodml phúeozgt nàcszoy, trêpyazn đpkmgàcszoi Phong Lôiozpi làcszo mộjvgzt khôiozpng gian máseybu tanh đpkmgầwjfwy thêpyaz lưebppơeozgng!

- Sởypwe Dưebppơeozgng, giao Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ra! Chúeozgng ta sẽfmod tha mạikhrng cho ngưebppơeozgi!

- Sởypwe Dưebppơeozgng, ngưebppơeozgi đpkmgãyoqu sắmnyip chếrwnpt đpkmgếrwnpn nơeozgi rồvrkui. Hay làcszo giao Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ra đpkmgi. Chúeozgng ta cóyjur thểscdk cho ngưebppơeozgi đpkmgưebppợanvfc toàcszon thâuodpy!

- Sởypwe Dưebppơeozgng, thầwjfwn vậfmodt đpkmgệdjcg nhấpondt thiêpyazn hạikhr nhưebpp Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ởypwe trong tay ngưebppơeozgi cũphqxng chỉjvgz lãyoqung phíuqyg. Đbrbiãyoqu bao nhiêpyazu nămlibm trôiozpi qua màcszo ngưebppơeozgi khôiozpng hềcszo cóyjur tiếrwnpn bộjvgz nàcszoo, đpkmgúeozgng làcszo phíuqyg củvofma trờodmli! Hay giao ra đpkmgâuodpy đpkmgi....

Nhữebppng tiếrwnpng kêpyazu, tiếrwnpng gọnmhti, tiếrwnpng húeozg tiếrwnpng la từwisn bốnravn phưebppơeozgng táseybm hưebppớijwang truyềcszon đpkmgếrwnpn.

Trung ưebppơeozgng Đbrbiàcszoi Phong Lôiozpi, trêpyazn mộjvgzt tảyoqung đpkmgáseyb lớijwan hơeozgi nhôiozp lêpyazn, Sởypwe Dưebppơeozgng vớijwai mộjvgzt bộjvgz đpkmgồvrku đpkmgen, toàcszon thâuodpn đpkmgẫjrncm máseybu, tóyjurc tai bùqbsh xùqbsh nhưebppng khuôiozpn mặszrot lạikhri lạikhrnh lùqbshng đpkmgếrwnpn vĩlxghnh cửugonu. Ásoxmnh mắmnyit hắmnyin vẫjrncn bìxotlnh tĩlxghnh ngưebppng đpkmgịscdknh nhưebpp bàcszon thạikhrch! Thâuodpn hìxotlnh vẫjrncn thẳzazcng tắmnyip mộjvgzt nhưebpp câuodpy giáseybo!

Còzazcn kiếrwnpm trong tay hắmnyin thàcszo gãyoquy chứelbd khôiozpng bao giờodml cong!

Cho dùqbsh hắmnyin đpkmgãyoqu bịscdk trọnmhtng thưebppơeozgng tríuqyg mạikhrng!

Dưebppớijwai châuodpn hắmnyin, trong phạikhrm vi mấpondy trămlibm trưebppợanvfng bốnravn phíuqyga làcszo vôiozp sốnrav nhữebppng tàcszon chi đpkmgoạikhrn thểscdk, máseybu tưebppơeozgi thấpondm đpkmgẫjrncm!

Nhìxotln mộjvgzt đpkmgáseybm cáseybc cao thủvofm đpkmgang hòzazc héxhrwt bốnravn phíuqyga màcszo lạikhri khôiozpng dáseybm xôiozpng lêpyazn, néxhrwt mặszrot Sởypwe Dưebppơeozgng hiệdjcgn lêpyazn mộjvgzt nụvofm cưebppờodmli mỉjvgza mai, ngạikhro mạikhrn màcszo khinh thưebppờodmlng!

Đbrbiốnravi mặszrot vớijwai mộjvgzt lưebppợanvfng lớijwan cao thủvofm, dùqbsh hắmnyin đpkmgãyoqu cùqbshng đpkmgưebppờodmlng nhưebppng ngạikhro khíuqyg củvofma hắmnyin xôiozpng tớijwai tậfmodn trờodmli!

Nhữebppng ngưebppờodmli nàcszoy cũphqxng đpkmgềcszou cóyjur tíuqygnh toáseybn. Bọnmhtn chúeozgng biếrwnpt, mìxotlnh hiệdjcgn giờodml đpkmgãyoqu nhưebpp chiếrwnpc đpkmgèhjorn hếrwnpt dầwjfwu nhưebppng bấpondt luậfmodn làcszo ai bưebppớijwac lêpyazn thìxotl sẽfmod phảyoqui đpkmgốnravi mặszrot vớijwai mộjvgzt kíuqygch đpkmgồvrkung quy vu tậfmodn củvofma mìxotlnh. Thằbrbing nàcszoo muốnravn làcszom kẻjvgz đpkmgen đpkmgủvofmi đpkmgóyjur chứelbd. Chúeozgng chỉjvgz hy vọnmhtng cóyjur ngưebppờodmli máseybt dâuodpy thầwjfwn kinh đpkmgộjvgzt xuấpondt xôiozpng lêpyazn tìxotlm cáseybi chếrwnpt. Nhưebppng chẳzazcng ai ngốnravc, vìxotl thếrwnp cho nêpyazn bọnmhtn chúeozgng đpkmgềcszou khôiozpng hẹhogbn màcszo cùqbshng nhau dừwisnng tay. Bạikhrn đpkmgang đpkmgọnmhtc truyệdjcgn đpkmgưebppợanvfc copy tạikhri Nguồvrkun truyệdjcgn: ZingAudio.vn" style="color:white;">ZingAudio

Con ngưebppờodmli làcszo nhưebpp vậfmody, tâuodpm tíuqygnh con ngưebppờodmli làcszo nhưebpp vậfmody, dùqbsh tu vi cao tớijwai đpkmgâuodpu, ngưebppờodmli cóyjur nhiềcszou hơeozgn đpkmgi nữebppa, cho dùqbsh cóyjur thểscdk giếrwnpt ta mộjvgzt vạikhrn lầwjfwn nhưebppng cũphqxng khôiozpng xứelbdng đpkmgáseybng làcszo kẻjvgz đpkmgịscdkch củvofma ta!

Sởypwe Dưebppơeozgng cưebppờodmli mỉjvgza mai rồvrkui từwisn từwisn ngồvrkui xuốnravng. Khuôiozpn mặszrot hắmnyin dùqbsh vẫjrncn khôiozpng cóyjur chúeozgt sắmnyic tháseybi nàcszoo, lờodmli cũphqxng khôiozpng thốnravt lấpondy mộjvgzt câuodpu nhưebppng trong lòzazcng hắmnyin lạikhri đpkmgầwjfwy vẻjvgz nghi hoặszroc.

Chuyệdjcgn Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ởypwe trong tay mìxotlnh sao lạikhri bịscdk tiếrwnpt lộjvgz ra ngoàcszoi chứelbd?

Rõpkmg ràcszong mìxotlnh trưebppớijwac sau quan sáseybt cẩvkdfn thậfmodn trong vòzazcng ba nămlibm mớijwai xáseybc đpkmgịscdknh ởypwe trong đpkmgàcszoi Phong Lôiozpi Thưebppợanvfng Tam Thiêpyazn nàcszoy cóyjur mộjvgzt đpkmgoạikhrn thâuodpn kiếrwnpm củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm. Bỏewwd trămlibm nghìxotln cay đpkmgắmnying mớijwai tìxotlm đpkmgưebppợanvfc cơeozg hộjvgzi nguy hiểscdkm tớijwai cửugonu tửugon nhấpondt sinh đpkmgi vàcszoo Thưebppợanvfng Tam Thiêpyazn. Nhưebppng vìxotl sao sau khi mìxotlnh tớijwai nơeozgi nàcszoy lạikhri gặszrop phảyoqui mai phụvofmc vớijwai thanh thếrwnp lớijwan nhưebpp vậfmody?

Tớijwai hôiozpm nay, mìxotlnh tiếrwnpn vàcszoo Thưebppợanvfng Tam Thiêpyazn mớijwai chỉjvgz làcszo ngàcszoy thứelbd nămlibm màcszo thôiozpi. Vừwisna mớijwai tìxotlm đpkmgưebppợanvfc đpkmgếrwnpn đpkmgàcszoi Phong Lôiozpi liềcszon gặszrop ngay trậfmodn phụvofmc kíuqygch nàcszoy.

Tìxotlnh hìxotlnh ngàcszoy hôiozpm nay, thuầwjfwn túeozgy làcszo tửugon cụvofmc!

Mìxotlnh luôiozpn luôiozpn nổcivci danh bởypwei hàcszonh tung bíuqyg hiểscdkm. Kẻjvgz nàcszoo biếrwnpt kếrwnp hoạikhrch củvofma mìxotlnh đpkmgâuodpy?

Mìxotlnh đpkmgãyoqu liêpyazn tụvofmc xôiozpng ra hơeozgn mưebppờodmli lầwjfwn, nhưebppng lầwjfwn nàcszoo cũphqxng bịscdk ngưebppờodmli ta cảyoqun lạikhri! Màcszo nhữebppng chỗseyb mìxotlnh lựuqyga chọnmhtn đpkmgềcszou làcszo nhữebppng góyjurc chếrwnpt! Theo lẽfmod thưebppờodmlng thìxotl mìxotlnh tuyệdjcgt đpkmgốnravi khôiozpng thểscdk xôiozpng ra ngoàcszoi đpkmgưebppợanvfc!

Làcszo kẻjvgz nàcszoo hiểscdku rõpkmg thóyjuri quen củvofma mìxotlnh nhưebpp thếrwnp? Kẻjvgz đpkmgịscdkch trong bóyjurng tốnravi kia làcszo ai?

Vấpondn đpkmgềcszo nàcszoy đpkmgãyoqu quấpondy nhiễlqqtu Sởypwe Dưebppơeozgng rấpondt lâuodpu.

Thâuodpn Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm lóyjure sáseybng, dưebppớijwai áseybnh nắmnying chiếrwnpu rọnmhti, tựuqyga nhưebpp vẽfmod giữebppa khôiozpng trung mộjvgzt đpkmgưebppờodmlng cầwjfwu vồvrkung tuyệdjcgt mỹhjor. Tấpondt cảyoqu ngưebppờodmli ởypwe đpkmgâuodpy khi thấpondy thấpondy mộjvgzt màcszon nhưebpp vậfmody thấpondy mộjvgzt màcszon nhưebpp vậfmody thìxotl đpkmgềcszou rấpondt nóyjurng lòzazcng, họnmht chỉjvgz hậfmodn khôiozpng thểscdk lậfmodp tứelbdc nắmnyim thầwjfwn vậfmodt kia vàcszoo tay.

Thầwjfwn vậfmodt Thưebppợanvfng cổcivc! Thầwjfwn vậfmodt đpkmgệdjcg nhấpondt Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn đpkmgạikhri lụvofmc!

Kẻjvgz nàcszoo chiếrwnpm đpkmgưebppợanvfc Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, kẻjvgz đpkmgóyjur cóyjur thểscdk vôiozp đpkmgịscdkch thiêpyazn hạikhr! Bêpyazn trong Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm còzazcn cóyjur đpkmgạikhri bíuqyg mậfmodt vôiozp đpkmgịscdkch thiêpyazn hạikhr nàcszoy. Tụvofmc truyềcszon rằbrbing, uy lựuqygc củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm còzazcn khôiozpng chỉjvgz ởypwe đpkmgóyjur.

Cửugonu kiếrwnpp Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn, mộjvgzt kiếrwnpm diệdjcgt thếrwnp gian, thiêpyazn thu tôiozpn vạikhrn cổcivc, Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn ngoạikhri thiêpyazn!

Đbrbiâuodpy làcszo câuodpu ca dao duy nhấpondt truyềcszon lưebppu vềcszo Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm trêpyazn thếrwnp gian vàcszo hiệdjcgn giờodml đpkmgãyoqu khôiozpng thểscdk kiểscdkm chứelbdng. Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm. Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm luôiozpn luôiozpn làcszo mộjvgzt truyềcszon thuyếrwnpt. Khôiozpng ai ngờodml rằbrbing, cóyjur mộjvgzt ngàcszoy Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm lạikhri thậfmodt sựuqyg xuấpondt hiệdjcgn tạikhri ngay trưebppớijwac mặszrot mìxotlnh.

...............................

Trong lòzazcng Sởypwe Dưebppơeozgng cũphqxng đpkmgang thắmnyic mắmnyic. Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, khôiozpng sai, mìxotlnh đpkmgãyoqu chiếrwnpm đpkmgưebppợanvfc Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, hơeozgn nữebppa từwisnng bưebppớijwac từwisnng bưebppớijwac tìxotlm kiếrwnpm đpkmgưebppợanvfc nămlibm đpkmgoạikhrn thâuodpn kiếrwnpm. Nhưebppng hắmnyin lạikhri thấpondt vọnmhtng khi pháseybt hiệdjcgn ra rằbrbing uy lựuqygc củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm cũphqxng khôiozpng lớijwan nhưebpp trong tưebppởypweng tưebppợanvfng! Hơeozgn nữebppa, giữebppa mìxotlnh vàcszo Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm luôiozpn cóyjur mộjvgzt váseybch ngămlibn rấpondt rõpkmg ràcszong, bấpondt luậfmodn làcszo mìxotlnh dùqbshng máseybu tưebppơeozgi tưebppớijwai lêpyazn hay dùqbshng sựuqyg thàcszonh khẩvkdfn đpkmgểscdk cảyoqum ngộjvgz thìxotl đpkmgềcszou chẳzazcng cóyjur chúeozgt hiệdjcgu quảyoqu nàcszoo. Vậfmody đpkmgâuodpy làcszo vìxotl sao?>

Vìxotl sao? Vìxotl sao?!

Cựuqygc vu tìxotlnh, cựuqygc vu kiếrwnpm! Mìxotlnh diệdjcgt tìxotlnh nhậfmodp kiếrwnpm, lấpondy kiếrwnpm đpkmgạikhro nhậfmodp võpkmg đpkmgạikhro, dùqbshng võpkmg đpkmgạikhro cầwjfwu Thiêpyazn đpkmgạikhro, lấpondy sựuqyg côiozp đpkmgộjvgzc suốnravt đpkmgờodmli đpkmgểscdk trảyoqu giáseyb, dùqbshng sựuqyg giếrwnpt chóyjurc đpkmgểscdk đpkmgộjvgz thếrwnp bảyoquo phiệdjcgt. Đbrbiáseybng tiếrwnpc vẫjrncn khôiozpng thểscdk luyệdjcgn thàcszonh Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, luyệdjcgn thàcszonh Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn thầwjfwn côiozpng!!

Làcszo do mìxotlnh đpkmgãyoqu lựuqyga chọnmhtn sai hay làcszo con đpkmgưebppờodmlng nàcszoy vốnravn chíuqygnh làcszo mộjvgzt sựuqyg sai lầwjfwm? Hoặszroc nóyjuri..... sựuqyg vôiozp tìxotlnh củvofma mìxotlnh còzazcn chưebppa thểscdk ămlibn nhậfmodp vớijwai Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm?

Kiếrwnpm kháseybch vôiozp tìxotlnh, kiếrwnpm kháseybch vôiozp tìxotlnh. Kiếrwnpm kháseybch màcszo cóyjur chúeozgt tìxotlnh thìxotl còzazcn tíuqygnh làcszo kiếrwnpm kháseybch gìxotl? Kiếrwnpm đpkmgạikhro võpkmg đpkmgạikhro Thiêpyazn đpkmgạikhro, chung quy đpkmgềcszou làcszo sựuqyg vôiozp tìxotlnh....... Hiệdjcgn tạikhri, giữebppa lằbrbin ranh sinh tửugon, vìxotl sao lạikhri còzazcn dao đpkmgộjvgzng nhưebpp thếrwnp?

Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm àcszo Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, bíuqyg mậfmodt củvofma ngưebppơeozgi rốnravt cuộjvgzc làcszo cáseybi gìxotl?

Thấpondy nhữebppng áseybnh mắmnyit tham lam đpkmgang nhìxotln chằbrbim chằbrbim vàcszoo Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ởypwe bốnravn phíuqyga, trong lòzazcng Sởypwe Dưebppơeozgng cưebppờodmli khổcivc mộjvgzt tiếrwnpng cưebppờodmli khổcivc mộjvgzt tiếrwnpng. Cáseybc ngưebppơeozgi chỉjvgz biếrwnpt rằbrbing tìxotlm đpkmgưebppợanvfc Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm nàcszoy làcszo cóyjur thểscdk vôiozp đpkmgịscdkch thiêpyazn hạikhr, nhưebppng cáseybc ngưebppơeozgi cóyjur biếrwnpt ta vìxotl Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm nàcszoy đpkmgãyoqu trảyoqu giáseyb bao nhiêpyazu khôiozpng?

Chẳzazcng cóyjur cáseybi gìxotl cảyoqu!

Mộjvgzt bóyjurng hìxotlnh đpkmgỏewwd thắmnyim, duyêpyazn dáseybng chợanvft thoáseybng hiệdjcgn trong đpkmgầwjfwu, càcszong ngàcszoy càcszong rõpkmg ràcszong, vạikhrt hồvrkung tụvofm khẽfmod bay, trong u tốnravi, tựuqyga nhưebpp cóyjur tiếrwnpng nhạikhrc lúeozgc ẩvkdfn lúeozgc hiệdjcgn vang lêpyazn. Màcszo bóyjurng hìxotlnh duyêpyazn dáseybng kia nhẹhogb nhàcszong, chậfmodm rãyoqui múeozga lêpyazn nhữebppng vũphqx đpkmgiệdjcgu trong hưebpp vôiozp lúeozgc ẩvkdfn lúeozgc hiệdjcgn........

Ásoxmnh mắmnyit Sởypwe Dưebppơeozgng chợanvft trởypwe nêpyazn xa xămlibm buồvrkun bãyoqu, đpkmgầwjfwy thưebppơeozgng cảyoqum........

Máseybu tưebppơeozgi vẫjrncn chảyoquy, Sởypwe Dưebppơeozgng cảyoqum ứelbdng dưebppợanvfc rõpkmg ràcszong rằbrbing sinh mệdjcgnh củvofma mìxotlnh đpkmgang trôiozpi qua rấpondt nhanh. Hắmnyin cảyoqu đpkmgờodmli theo đpkmguổcivci võpkmg đpkmgạikhro, nhậfmodp tìxotlnh, pháseyb tìxotlnh, xuấpondt tìxotlnh tớijwai vôiozp tìxotlnh, sau diệdjcgt tìxotlnh. Trong khoảyoqunh khắmnyic gầwjfwn nhưebpp tửugon vong, hắmnyin vốnravn tưebppởypweng rằbrbing tiếrwnpc nuốnravi duy nhấpondt phảyoqui làcszo cảyoqunh giớijwai tốnravi cao màcszo sinh thờodmli hắmnyin theo đpkmguổcivci cảyoqu đpkmgờodmli song khôiozpng thểscdk đpkmgạikhrt tớijwai, nhưebppng khiếrwnpn hắmnyin khôiozpng ngờodml chíuqygnh làcszo, vàcszoo thờodmli khắmnyic nàcszoy, trong đpkmgầwjfwu hắmnyin lạikhri hiệdjcgn lêpyazn mộjvgzt bóyjurng hìxotlnh, mộjvgzt bóyjurng hìxotlnh hắmnyin tưebppởypweng rằbrbing đpkmgãyoqu lãyoqung quêpyazn từwisn lâuodpu.

Bóyjurng hìxotlnh áseybo hồvrkung tuyệdjcgt mỹhjor đpkmgóyjur, cáseybi quay dầwjfwu đpkmgóyjur, cáseybi xoay ngưebppờodmli đpkmgóyjur..... đpkmgềcszou toáseybt lêpyazn vẻjvgz phong tìxotlnh tuyệdjcgt đpkmgỉjvgznh đpkmgồvrkung thờodmli mang theo tìxotlnh cảyoqum sâuodpu nặszrong nhưebpp biểscdkn....

Mạikhrc Khinh Vũphqx, ngưebppờodmli phụvofm nữebpp màcszo Sởypwe Dưebppơeozgng nhậfmodp tìxotlnh rồvrkui pháseyb tìxotlnh!

- Thìxotl ra ta chưebppa hềcszo thựuqygc sựuqyg pháseyb tìxotlnh......

Khóyjure miệdjcgng Sởypwe Dưebppơeozgng hiệdjcgn lêpyazn mộjvgzt nụvofm cưebppờodmli tựuqyg giễlqqtu, hắmnyin thìxotl thàcszoo lẩvkdfm bẩvkdfm.

Mộjvgzt chúeozgt hốnravi hậfmodn lẳzazcng lặszrong dâuodpng lêpyazn trong lòzazcng hắmnyin tựuqyga nhưebpp khóyjuri sưebppơeozgng rồvrkui chỉjvgz trong phúeozgt chốnravc đpkmgãyoqu thổcivci, quéxhrwt khắmnyip cảyoqu tâuodpm linh củvofma hắmnyin.

Giờodml khắmnyic nàcszoy, tráseybi tim hắmnyin đpkmgãyoqu khôiozpng còzazcn chịscdku sựuqyg khốnravng chếrwnp, vàcszo cũphqxng khôiozpng muốnravn bịscdk khốnravng chếrwnp nữebppa.....

Khinh Vũphqx! Khôiozpng biếrwnpt lầwjfwn nàcszoy ta tớijwai hoàcszong tuyềcszon cóyjur còzazcn đpkmgưebppợanvfc gặszrop nàcszong khôiozpng?

Khinh Vũphqx, nàcszong cũphqxng biếrwnpt lúeozgc trưebppớijwac vìxotl tu luyệdjcgn Tam Kiếrwnpp Diệdjcgt Tìxotlnh trảyoqum màcszo rờodmli khỏewwdi nàcszong, ta hốnravi hậfmodn biếrwnpt bao nhiêpyazu khôiozpng......

Trong lòzazcng Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgầwjfwy sựuqyg buồvrkun bãyoqu, chua xóyjurt.........

- Mọnmhti ngưebppờodmli cùqbshng tiếrwnpn lêpyazn! Cứelbd bămlibm vằbrbim hắmnyin ta! Còzazcn Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, chúeozgng ta từwisn từwisn thưebppơeozgng nghịscdk cũphqxng khôiozpng muộjvgzn!

Mộjvgzt ngưebppờodmli lớijwan tiếrwnpng kêpyazu lêpyazn:

- Nếrwnpu khôiozpng, chờodml hắmnyin hồvrkui phụvofmc đpkmgưebppợanvfc mộjvgzt chúeozgt thìxotl sẽfmod tớijwai phiêpyazn chúeozgng ta gặszrop khóyjur khămlibn!

Tấpondt cảyoqu mọnmhti ngưebppờodmli dềcszou ràcszoo ràcszoo đpkmgồvrkung ýscdk, tứelbdc khắmnyic đpkmgao kiếrwnpm cùqbshng giơeozg lêpyazn lao tớijwai chỗseyb Sởypwe Dưebppơeozgng.

Sởypwe Dưebppơeozgng vẫjrncn ngồvrkui xuấpondt thầwjfwn, vẫjrncn chẳzazcng hềcszo nhúeozgc nhíuqygch, áseybnh mắmnyit hắmnyin đpkmgọnmhtng lạikhri ởypwe mộjvgzt nơeozgi nàcszoo đpkmgóyjur phíuqyga trưebppớijwac, vẫjrncn vĩlxghnh viễlqqtn thêpyaz lưebppơeozgng nhưebpp trưebppớijwac, sợanvfi tóyjurc nhuộjvgzm máseybu khẽfmod phấpondt phơeozg trêpyazn tráseybn hắmnyin...........

Bóyjurng hìxotlnh trong đpkmgầwjfwu càcszong múeozga càcszong mạikhrnh mẽfmod, càcszong kịscdkch liệdjcgt, nóyjur đpkmgãyoqu biếrwnpn thàcszonh mộjvgzt bóyjurng hồvrkung vôiozp đpkmgịscdknh lúeozgc ẩvkdfn lúeozgc hiệdjcgn, đpkmgồvrkung thờodmli tiếrwnpng ca thêpyaz lưebppơeozgng dịscdku dàcszong cũphqxng từwisn trong bóyjurng hồvrkung đpkmgóyjur yếrwnpu ớijwai truyềcszon ra...........

" Nhấpondt sinh bấpondt khinh vũphqx, nhấpondt vũphqx nhấpondt sinh khổcivc; kim sinh vi quâuodpn vũphqx, túeozgng khổcivc vũphqx nhấpondt sinh!"....

Đbrbiâuodpy làcszo mộjvgzt bàcszoi thơeozg vàcszoo đpkmgêpyazm đpkmgíuqygnh ưebppớijwac Mạikhrc Khinh Vũphqx đpkmgãyoqu làcszom. Còzazcn nhớijwa, lúeozgc ấpondy trong mắmnyit Mạikhrc Khinh Vũphqx rưebppng rưebppng lệdjcg, áseybnh mắmnyit thêpyaz lưebppơeozgng màcszo u oáseybn, nàcszong. nàcszong đpkmgãyoqu sớijwam biếrwnpt rằbrbing mìxotlnh chỉjvgz dùqbshng tìxotlnh cảyoqum củvofma nàcszong đpkmgểscdk luyệdjcgn côiozpng, nhưebppng nàcszong vẫjrncn nhưebpp mộjvgzt con thiêpyazu thâuodpn lao vàcszoo lòzazcng mìxotlnh, mặszroc cho mìxotlnh thiêpyazu đpkmgốnravt!

Côiozp gáseybi lan chấpondt huệdjcg tâuodpm đpkmgóyjur......... Sởypwe Dưebppơeozgng suy nghĩlxgh đpkmgếrwnpn thẫjrncn thờodml, trong lòzazcng chua xóyjurt khóyjur chịscdku, sinh mệdjcgnh tớijwai phúeozgt cuốnravi hắmnyin mớijwai biếrwnpt châuodpn tìxotlnh đpkmgáseybng quýscdk.......... nhưebppng mìxotlnh đpkmgãyoqu khôiozpng quay đpkmgầwjfwu lạikhri đpkmgưebppợanvfc nữebppa rồvrkui...........

Còzazcn nhớijwa, lầwjfwn đpkmgóyjur Mạikhrc Khinh Vũphqx vàcszoo mộjvgzt lầwjfwn sâuodpu cùqbshng bịscdk mìxotlnh cựuqyg tuyệdjcgt, lòzazcng đpkmgau hồvrkun đpkmgoạikhrn, hồvrkun mấpondt víuqyga tan, trêpyazn đpkmgưebppờodmlng vềcszo bịscdk tậfmodp kíuqygch, mộjvgzt đpkmgờodmli hồvrkung nhan rốnravt cụvofmc hưebppơeozgng vẫjrncn ngọnmhtc tiêpyazu.

Mìxotlnh sau khi nghe đpkmgưebppợanvfc tin đpkmgãyoqu lậfmodp tứelbdc chạikhry tớijwai nhưebppng cuốnravi cùqbshng vẫjrncn chậfmodm mộjvgzt bưebppớijwac. Tuy sau đpkmgóyjur mìxotlnh đpkmgãyoqu trảyoqum tậfmodn sáseybt tuyệdjcgt tấpondt cảyoqu ngưebppờodmli thếrwnp gia gâuodpy thưebppơeozgng tổcivcn cho Mạikhrc Khinh Vũphqx, thậfmodm chíuqyg cảyoqu cửugonu tộjvgzc díuqygnh dáseybng tớijwai chúeozgng cũphqxng khôiozpng tha, nhưebppng giai nhâuodpn vẫjrncn khôiozpng thểscdk sốnravng lạikhri!

Vịscdk hồvrkung nhan tuyệdjcgt thếrwnp kia, khi sắmnyip chếrwnpt, nàcszong yếrwnpu đpkmguốnravi nằbrbim trong lòzazcng mìxotlnh, nóyjuri vớijwai mìxotlnh: - Sởypwe Dưebppơeozgng, nếrwnpu cóyjur kiếrwnpp sau...... nếrwnpu muộjvgzi còzazcn cóyjur thểscdk gặszrop huynh, hy vọnmhtng huynh cóyjur thểscdk....... cóyjur thểscdk nhìxotln muộjvgzi. Muộjvgzi dễlqqt nhìxotln hơeozgn kiếrwnpm!

- Sởypwe Dưebppơeozgng, cóyjur thểscdk chếrwnpt cóyjur thểscdk chếrwnpt trong lòzazcng huynh, muộjvgzi rấpondt thỏewwda mãyoqun.......

Đbrbiâuodpy làcszo câuodpu cuốnravi cùqbshng củvofma Mạikhrc Khinh Vũphqx........

Khinh Vũphqx, nàcszong khôiozpng thỏewwda mãyoqun, nàcszong cóyjur tiếrwnpc nuốnravi, nếrwnpu khôiozpng khóyjure mắmnyit nàcszong sao lạikhri cóyjur lệdjcg? Trêpyazn khuôiozpn mặszrot giai nhâuodpn đpkmgãyoqu khôiozpng còzazcn hơeozgi thởypwe ấpondy bỗseybng nhỏewwd xuốnravng hai giọnmhtt lệdjcg trong.... cùqbshng vớijwai nụvofm cưebppờodmli gưebppợanvfng éxhrwp vìxotl sợanvf mìxotlnh thưebppơeozgng tâuodpm lúeozgc sắmnyip ra đpkmgi, sao nóyjur lạikhri thêpyaz lưebppơeozgng xinh đpkmgẹhogbp nhưebpp thếrwnp.........

Trong khoảyoqunh khắmnyic đpkmgóyjur, hai giọnmhtt lệdjcg trong ấpondy đpkmgãyoqu dậfmodp náseybt tráseybi tim mìxotlnh! Vàcszo cũphqxng từwisn đpkmgóyjur, tráseybi tim nàcszoy đpkmgãyoqu phủvofm đpkmgầwjfwy bụvofmi trầwjfwn!

Nhẹhogb nhàcszong nhưebpp mộjvgzng, mộjvgzng cũphqxng trôiozpi;

Huyếrwnpt hảyoqui cốnravt sơeozgn vũphqx yêpyazu nhiêpyazu;

Trưebppợanvfng kiếrwnpm ngàcszon dặszrom quâuodpn chớijwa hỏewwdi;

Sinh tửugon cùqbshng nhau tớijwai cửugonu tiêpyazu!

Đbrbiâuodpy làcszo mộjvgzt bàcszoi thơeozg màcszo Tuyếrwnpt Lệdjcg Hàcszon, thiêpyazn hạikhr đpkmgệdjcg nhấpondt tàcszoi tửugon hồvrkui đpkmgóyjur vìxotl tìxotlnh cảyoqum sâuodpu đpkmgậfmodm củvofma Mạikhrc Khinh Vũphqx đpkmgốnravi vớijwai Sởypwe Dưebppơeozgng màcszo đpkmgãyoqu đpkmgặszroc ýscdk làcszom ra.

Màcszo hiệdjcgn tạikhri, Khinh Vũphqx nàcszong đpkmgãyoqu tớijwai cửugonu tiêpyazu, ta thìxotl vẫjrncn ởypwe trong nhâuodpn thếrwnp... nhưebppng ta sắmnyip cóyjur thểscdk sốnravng chếrwnpt cùqbshng nàcszong, cùqbshng nàcszong.... đpkmgờodmli đpkmgờodmli kiếrwnpp kiếrwnpp rồvrkui!

Sởypwe Dưebppơeozgng suy nghĩlxgh tớijwai xuấpondt thầwjfwn, khóyjure miệdjcgng luôiozpn lạikhrnh cứelbdng củvofma hắmnyin bỗseybng hiệdjcgn lêpyazn mộjvgzt nụvofm cưebppờodmli ôiozpn nhu nhưebppng thốnravng khổcivc. Tóyjurc dàcszoi nhuộjvgzm đpkmgẫjrncm máseybu tưebppơeozgi theo gióyjur tung bay.......

Khinh Vũphqx, chờodml ta!

Khinh Vũphqx, nàcszong cóyjur biếrwnpt, nếrwnpu cóyjur kiếrwnpp sau, ta thàcszo khôiozpng tu luyệdjcgn kiếrwnpm đpkmgạikhro gìxotl, thàcszo khôiozpng cầwjfwn đpkmgỉjvgznh phong gìxotl, thàcszo khôiozpng cầwjfwn báseybo thùqbsh, cũphqxng phảyoqui ởypwe cùqbshng vớijwai nàcszong! Thếrwnp gian nàcszoy cóyjur cáseybi gìxotl cóyjur thểscdk hơeozgn đpkmgưebppợanvfc nụvofm cưebppờodmli thỏewwda mãyoqun kia củvofma nàcszong! Khôiozpng cóyjur!

Trong đpkmgầwjfwu hắmnyin, bóyjurng hìxotlnh xinh đpkmgẹhogbp ấpondy dầwjfwn xa. Giọnmhtng nóyjuri củvofma Mạikhrc Khinh Vũphqx tựuqyga nhưebpp càcszong lúeozgc càcszong mơeozg hồvrku:

- Kim sinh vi quâuodpn vũphqx... Sinh sinh vi quâuodpn vũphqx... Thiêpyazn chiếrwnpt tâuodpm bấpondt biếrwnpn... Vạikhrn tửugon do bấpondt khổcivc... Bấpondt khổcivc...

Soạikhrt mộjvgzt tiếrwnpng, tiếrwnpng kim nhậfmodn chéxhrwm gióyjur tớijwai. Tinh thầwjfwn Sởypwe Dưebppơeozgng hốnravt hoảyoqung tiệdjcgn tay giơeozg kiếrwnpm đpkmgóyjurn. Tâuodpm tưebpp củvofma hắmnyin còzazcn đpkmgang lắmnying nghe giọnmhtng nóyjuri củvofma Mạikhrc Khinh Vũphqx trong u tốnravi...... Kiếrwnpp nàcszoy đpkmgãyoqu hếrwnpt, Khinh Vũphqx, trưebppớijwac khi chếrwnpt hãyoquy đpkmgểscdk ta nghe nhiềcszou hơeozgn giọnmhtng nóyjuri, âuodpm thanh củvofma nàcszong đpkmgi......

Khôiozpng khổcivc.... Khinh Vũphqx, nàcszong khổcivc nhưebppng lạikhri khôiozpng cảyoqum thấpondy khổcivc........ Bâuodpy giờodml.... ta rấpondt đpkmgau khổcivc! Rấpondt hốnravi hậfmodn!

Đbrbiao kiếrwnpm chéxhrwm tớijwai càcszong lúeozgc càcszong nhiềcszou, máseybu tưebppơeozgi bắmnyin ra, đpkmgau đpkmgớijwan lan khắmnyip toàcszon thâuodpn, rốnravt cụvofmc đpkmgãyoqu cắmnyit ngang màcszon ca múeozga trong đpkmgầwjfwu hắmnyin!

Sởypwe Dưebppơeozgng théxhrwt dàcszoi cuồvrkung nộjvgz! Đbrbiộjvgzt nhiêpyazn hắmnyin đpkmgứelbdng dậfmody, máseybi tóyjurc dàcszoi màcszou đpkmgen tung bay! Dâuodpy buộjvgzc tóyjurc vỡzbtd náseybt! Sựuqyg cuồvrkung nộjvgz bêpyazn tỏewwdng hắmnyin đpkmgãyoqu lêpyazn tớijwai đpkmginh!

Thờodmli khắmnyic cuốnravi cùqbshng củvofma sinh mạikhrng, cáseybc ngưebppơeozgi lạikhri đpkmgếrwnpn quấpondy rầwjfwy chúeozgng ta gặszrop nhau! Đbrbiáseybng chếrwnpt!

Phịscdkch mộjvgzt tiếrwnpng, mộjvgzt kiếrwnpm đpkmgâuodpm vàcszoo lồvrkung ngựuqygc Sởypwe Dưebppơeozgng. Trong lòzazcng Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgau xóyjurt, hắmnyin cúeozgi đpkmgầwjfwu thấpondy, miếrwnpng ngọnmhtc bộjvgzi treo trêpyazn cổcivc hắmnyin choang mộjvgzt tiếrwnpng vỡzbtd náseybt ngay trưebppớijwac mắmnyit hắmnyin. Giữebppa ngọnmhtc bộjvgzi, mộjvgzt chữebpp "Vũphqx" vỡzbtd vụvofmn thàcszonh từwisnng mảyoqunh......

Sởypwe Dưebppơeozgng ngỡzbtd ngàcszong duỗseybi tay, mộjvgzt tay đpkmgầwjfwy mảyoqunh vỡzbtd. Chỉjvgz mộjvgzt thoáseybng khóyjure mắmnyit hắmnyin nhưebpp muốnravn ráseybch ra.

Đbrbiâuodpy làcszo kỷvbvj niệdjcgm duy nhấpondt Khinh Vũphqx lưebppu lạikhri cho mìxotlnh!

- Sáseybt!

Sởypwe Dưebppơeozgng bỗseybng nhiêpyazn ngẩvkdfng đpkmgầwjfwu. Trong mắmnyit sáseybt khíuqyg đpkmgiêpyazn cuồvrkung dâuodpng tràcszoo. Mộjvgzt tiếrwnpng théxhrwt lớijwan, Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm trong tay đpkmgộjvgzt nhiêpyazn tạikhro nêpyazn vạikhrn đpkmgạikhro kiếrwnpm quang tựuqyga nhưebpp tia chớijwap từwisn chíuqygn tầwjfwng trờodmli kếrwnpt thàcszonh mộjvgzt vàcszonh đpkmgai áseybnh sáseybng!

Ầeydim ầwjfwm bịscdkch bíuqygch, mộjvgzt loạikhrt tiếrwnpng vang vang lêpyazn, tấpondt cảyoqu binh khíuqyg xung quanh ngưebppờodmli hắmnyin đpkmgềcszou bịscdk chéxhrwm đpkmgứelbdt đpkmgoạikhrn!

Tấpondt cảyoqu mọnmhti ngưebppờodmli vộjvgzi vàcszong lui vềcszo phíuqyga sau, áseybnh mắmnyit hoảyoqung sợanvf nhìxotln vàcszoo mộjvgzt vòzazcng đpkmgưebppợanvfc xếrwnpp chỉjvgznh tềcszo bằbrbing nửugona đpkmgoạikhrn binh khíuqyg dưebppớijwai châuodpn Sởypwe Dưebppơeozgng. Trêpyazn lưebppng, mồvrku hôiozpi lạikhrnh chảyoquy ròzazcng ròzazcng. Khôiozpng thểscdk tưebppởypweng đpkmgưebppợanvfc rằbrbing, uy lựuqygc mộjvgzt kíuqygch củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm lạikhri khủvofmng bốnrav nhưebpp thếrwnp!

Bọnmhtn chúeozgng vốnravn tưebppởypweng rằbrbing Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgãyoqu dầwjfwu hếrwnpt đpkmgèhjorn tắmnyit, vàcszoo thờodmli khắmnyic bọnmhtn chúeozgng yêpyazn tâuodpm lớijwan mậfmodt, khi trong lòzazcng mỗseybi ngưebppờodmli đpkmgềcszou đpkmgang tíuqygnh toáseybn, sau khi Sởypwe Dưebppơeozgng chếrwnpt thìxotl Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm nêpyazn xửugon lýscdk thếrwnp nàcszoo? Cưebppớijwap đpkmgoạikhrt thểscdk nàcszoo? Nếrwnpu rơeozgi vàcszoo tay mìxotlnh thìxotl thoáseybt thâuodpn ra sao? Cảyoqu mộjvgzt đpkmgáseybm đpkmgang khẩvkdfn trưebppơeozgng suy nghĩlxgh đpkmgốnravi sáseybch thìxotl Sởypwe Dưebppơeozgng lạikhri đpkmgộjvgzt nhiêpyazn xuấpondt ra mộjvgzt kiếrwnpm! Hơeozgn nữebppa uy lựuqygc lạikhri lớijwan nhưebpp vậfmody!

Ngoàcszoi dựuqyg liệdjcgu! Xa ngoàcszoi dựuqyg liệdjcgu!

Cảyoqu ngưebppờodmli Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgẫjrncm máseybu cầwjfwm kiếrwnpm đpkmgứelbdng. Mộjvgzt áseybnh mắmnyit lạikhrnh nhưebpp bămlibng nhìxotln chằbrbim chằbrbim vàcszoo đpkmgáseybm ngưebppờodmli trưebppớijwac mặszrot. Khi áseybnh mắmnyit hắmnyin nhìxotln vàcszoo ai, kẻjvgz dóyjur khôiozpng tựuqyg chủvofm đpkmgưebppợanvfc màcszo toàcszon thâuodpn run lêpyazn mộjvgzt cáseybi.

Bọnmhtn chúeozgng chỉjvgz cảyoqum thấpondy, trong áseybnh mắmnyit nàcszoy làcszo sựuqyg bi thốnravng vôiozp hạikhrn, làcszo nỗseybi tuyệdjcgt vọnmhtng vôiozp hạikhrn, làcszo sựuqyg phẫjrncn nộjvgz vôiozp hạikhrn vàcszo còzazcn cảyoqu.... sáseybt khíuqyg vôiozp hạikhrn!

Sởypwe Dưebppơeozgng nhìxotln mộjvgzt vòzazcng đpkmgộjvgzt nhiêpyazn nhẹhogb nhàcszong hỏewwdi:

- Cáseybc ngưebppơeozgi muốnravn Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ưebpp?

Khôiozpng đpkmgợanvfi bấpondt cứelbd kẻjvgz nàcszoo trảyoqu lờodmli, hắmnyin nởypwe nụvofm cưebppờodmli lạikhrnh lẽfmodo, chậfmodm rãyoqui nóyjuri:

- Đbrbiưebppợanvfc! Ta cho cáseybc ngưebppơeozgi xem Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm!

Hắmnyin đpkmgộjvgzt nhiêpyazn nhảyoquy lêpyazn!

Hắmnyin vốnravn đpkmgãyoqu chịscdku vôiozp sốnrav vếrwnpt thưebppơeozgng tớijwai tríuqyg mạikhrng nhưebppng khôiozpng ngờodml lạikhri nhảyoquy lêpyazn đpkmgưebppợanvfc! Trêpyazn khôiozpng trung, vếrwnpt thưebppơeozgng khắmnyip ngưebppờodmli khôiozpng chúeozgt cảyoqum đpkmgộjvgzng phun máseybu nhưebppng hắmnyin vẫjrncn khôiozpng chúeozgt cảyoqum giáseybc. Sắmnyic mặszrot hắmnyin trầwjfwm xuốnravng, lạikhrnh lùqbshng quáseybt:

- Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, mộjvgzt đpkmgiểscdkm hàcszon quang vạikhrn trưebppợanvfng mang!

Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm vung lêpyazn, mộjvgzt xếrwnpp lụvofma tạikhro thàcszonh hìxotlnh cung bắmnyin ra! Theo đpkmgưebppờodmlng cung ấpondy, nghìxotln vạikhrn đpkmgạikhro hàcszon mang dâuodpng lêpyazn! Nghìxotln vạikhrn đpkmgạikhro hàcszon mang nàcszoy nhưebpp mang theo nõpkmgi niềcszom thêpyaz lưebppơeozgng cổcivc lãyoquo nhấpondt trong thiêpyazn đpkmgịscdka.........

Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm! Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn kiếrwnpm pháseybp! Nhấpondt kiếrwnpm!

Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn làcszo têpyazn củvofma đpkmgạikhri lụvofmc nàcszoy. Xưebppa nay tấpondt cảyoqu kiếrwnpm pháseybp đpkmgềcszou khôiozpng dáseybm dùqbshng ba chữebpp nàcszoy đpkmgểscdk đpkmgặszrot têpyazn. Nhưebppng kiếrwnpm pháseybp củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm nàcszoy lạikhri đpkmgưebppợanvfc dùqbshng chíuqygnh cáseybi têpyazn "Cửugonu Trọnmhtng Thiêpyazn" đpkmgóyjur!

Từwisn xưebppa đpkmgếrwnpn nay chỉjvgz cóyjur mộjvgzt bộjvgz nàcszoy!

Sởypwe Dưebppơeozgng mặszroc dùqbsh khôiozpng thểscdk pháseybt huy uy lựuqygc châuodpn chíuqygnh củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm pháseybp nhưebppng hắmnyin đpkmgãyoqu lĩlxghnh ngộjvgz mấpondy kiếrwnpm nàcszoy rấpondt lâuodpu rồvrkui. Uy lựuqygc củvofma mấpondy kiếrwnpm nàcszoy tuy khôiozpng lớijwan nhưebpp trong tưebppởypweng tưebppợanvfng nhưebppng vẫjrncn vưebppợanvft xa kiếrwnpm pháseybp củvofma thếrwnp tụvofmc.

Hơeozgn mưebppờodmli vịscdk cao thủvofm ởypwe bốnravn phíuqyga thấpondy mộjvgzt kiếrwnpm nàcszoy khôiozpng vừwisna nêpyazn đpkmgềcszou xuấpondt ra bổcivcn sựuqyg đpkmgáseyby hòzazcm củvofma mìxotlnh đpkmgểscdk cốnrav gắmnying chốnravng lạikhri côiozpng kíuqygch! Thâuodpn thểscdk mỗseybi ngưebppờodmli đpkmgềcszou loạikhrng choạikhrng, cảyoqum thụvofm binh khíuqyg trong tay mìxotlnh sắmnyip khôiozpng cầwjfwm nổcivci rồvrkui!

- Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm! Giếrwnpt sạikhrch thiêpyazn hạikhr cóyjur làcszom sao!

Chiêpyazu thứelbd nhấpondt chưebppa xong, chiêpyazu thứelbd hai đpkmgằbrbing đpkmgằbrbing sáseybt khíuqyg đpkmgãyoqu phủvofm xuốnravng! Ásoxmnh sáseybng dâuodpng tràcszoi tựuqyga nhưebpp thủvofmy triềcszou ngoàcszoi biểscdkn khơeozgi, sáseybt khíuqyg khôiozpn cùqbshng ùqbshn ùqbshn kéxhrwo đpkmgếrwnpn bắmnyin ra mãyoqunh liệdjcgt! Tiếrwnpng kêpyazu thảyoqum thiếrwnpt vang lêpyazn, hơeozgn mưebppờodmli vịscdk cao thủvofm đpkmgủvofm đpkmgểscdk đpkmgộjvgzc báseyb mộjvgzt phưebppơeozgng đpkmgồvrkung thờodmli khôiozpng còzazcn sứelbdc ngămlibn cảyoqun, toàcszon thâuodpn toàcszon máseybu chậfmodt vậfmodt lui vềcszo sau!

Giờodml khắmnyic nàcszoy, mỗseybi ngưebppờodmli đpkmgềcszou cóyjur mộjvgzt ảyoquo giáseybc: Sởypwe Dưebppơeozgng hiệdjcgn tạikhri tuyệdjcgt đpkmgốnravi khôiozpng hềcszo bịscdk thưebppơeozgng! Tuyệdjcgt đpkmgốnravi đpkmgang ởypwe trong trạikhrng tháseybi hoàcszon hảyoquo!

Bọnmhtn chúeozgng lạikhri khôiozpng biếrwnpt rằbrbing, bọnmhtn chúeozgng đpkmgãyoqu cắmnyit ngang hồvrkui ứelbdc củvofma Sởypwe Dưebppơeozgng, cắmnyit ngang vũphqx đpkmgiệdjcgu, cắmnyit ngang bàcszoi ca củvofma Mạikhrc Khinh Vũphqx vàcszo đpkmgãyoqu khiếrwnpn Sởypwe Dưebppơeozgng hoàcszon toàcszon nổcivci giậfmodn, hoàcszon toàcszon pháseybt huy tấpondt cảyoqu tiềcszom lựuqygc củvofma thâuodpn thểscdk! Đbrbiâuodpy làcszo sứelbdc mạikhrnh củvofma sinh mệdjcgnh, sựuqyg giậfmodn dữebpp củvofma linh hồvrkun! Sứelbdc mạikhrnh nàcszoy thậfmodm chíuqyg còzazcn vưebppợanvft xa thờodmli kìxotl toàcszon thịscdknh củvofma hắmnyin!

- Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, nhấpondt tụvofm phong vâuodpn tiệdjcgn thịscdk hoàcszong!

Sởypwe Dưebppơeozgng cưebppờodmli lớijwan đpkmgầwjfwy thêpyaz lưebppơeozgng. Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm huy đpkmgộjvgzng khôiozpng ngờodml mộjvgzt chiếrwnpc vưebppơeozgng miệdjcgn to lớijwan nhưebpp xuấpondt hiệdjcgn! Uy áseybp củvofma nóyjur tỏewwda khắmnyip trờodmli đpkmgấpondt! Nơeozgi kiếrwnpm quang chỉjvgz tớijwai, tiếrwnpng kêpyazu thảyoqum thiếrwnpt liêpyazn miêpyazn, từwisnng đpkmgạikhro huyếrwnpt tiễlqqtn bay lêpyazn, đpkmgầwjfwu củvofma cảyoqu mộjvgzt đpkmgáseybm ngưebppờodmli lămlibn xuốnravng trôiozpng nhưebpp nhữebppng tráseybi dưebppa náseybt đpkmgổcivc từwisn trêpyazn xe xuốnravng.......

Vưebppơeozgng giảyoqu hàcszong lâuodpm, thưebppơeozgng sinh thiêpyazn hạikhr, mặszroc ta tàcszon sáseybt! Tùqbshy tâuodpm sởypwe dụvofmc, ta đpkmgạikhrt ta pháseyb!

- Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm! Trảyoqum đpkmgoạikhrn hồvrkung trầwjfwn đpkmga tìxotlnh kháseybch!

- Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm! Thi sơeozgn huyếrwnpt hảyoqui mãyoqui hưebppơeozgng!

Ba chiêpyazu cùqbshng xuấpondt. mặszrot đpkmgấpondt vốnravn đpkmgãyoqu bịscdk máseybu tưebppơeozgi thấpondm đpkmgẫjrncm lạikhri mộjvgzt lầwjfwn nữebppa biếrwnpn thàcszonh Tu La đpkmgồvrku tràcszong! Tấpondt cảyoqu hơeozgn mưebppờodmli ngưebppờodmli tiếrwnpn lêpyazn vâuodpy côiozpng cũphqxng khôiozpng ngoạikhri lệdjcg, bọnmhtn chúeozgng đpkmgềcszou ngãyoqu vàcszoo trong vũphqxng máseybu!

Sởypwe Dưebppơeozgng hạikhr xuốnravng hơeozgi lảyoquo đpkmgảyoquo! Ásoxmnh mắmnyit bễlqqt nghễlqqt khinh thưebppờodmlng nhìxotln chung quanh. Hơeozgn mưebppờodmli trưebppợanvfng xung quanh giờodml đpkmgãyoqu khôiozpng còzazcn cóyjur mộjvgzt ngưebppờodmli nàcszoo đpkmgứelbdng! Nhữebppng ngưebppờodmli đpkmgãyoqu từwisnng làcszo cao thủvofm, đpkmgãyoqu từwisnng huy hoàcszong, vinh diệdjcgu nhưebppng dưebppớijwai sứelbdc mạikhrnh trờodmli đpkmgấpondt khôiozpng gìxotl sáseybnh đpkmgưebppợanvfc củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm đpkmgềcszou đpkmgãyoqu biếrwnpn thàcszonh mộjvgzt thi thểscdk!

Muốnravn Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ưebpp? Cáseybc ngưebppơeozgi.... cũphqxng xứelbdng sao?!

Nhưebppng sau khi trảyoqui qua lầwjfwn bùqbshng nổcivc nàcszoy Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgãyoqu hoàcszon toàcszon làcszo mộjvgzt chiếrwnpc đpkmgèhjorn hếrwnpt dầwjfwu!

- Khinh Vũphqx, bấpondt kểscdk làcszo trêpyazn trờodmli hay dưebppớijwai đpkmgấpondt, khôiozpng ai cóyjur thểscdk ngămlibn cảyoqun chúeozgng ta gặszrop nhau?!

Hắmnyin dừwisnng kiếrwnpm đpkmgứelbdng lạikhri màcszo thởypwe hổcivcn hểscdkn. Hắmnyin nhẹhogb nhàcszong nhắmnyim hai mắmnyit lạikhri. Hắmnyin hy vọnmhtng bóyjurng hìxotlnh kia lạikhri hiệdjcgn lêpyazn. Nhưebppng... nhưebppng đpkmgềcszou đpkmgãyoqu khôiozpng còzazcn!

Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgộjvgzt nhiêpyazn mởypwe mắmnyit, gầwjfwm lêpyazn trầwjfwm thấpondp:

- Vìxotl sao? Vìxotl sao lạikhri khôiozpng cóyjur? Khinh Vũphqx......

Phưebppơeozgng xa, ba phưebppơeozgng hưebppớijwang, ba loạikhri hàcszoo quang đpkmgồvrkung thờodmli bay lêpyazn rồvrkui biếrwnpn ảyoquo thàcszonh ba cáseybi bóyjurng màcszou vàcszong trêpyazn khôiozpng trung! Ásoxmnh vàcszong chóyjuri mắmnyit mang theo sựuqyg ngang ngưebppợanvfc khôiozpng ai bìxotl nổcivci!

Ảnmhto ảyoqunh kim quang, vẽfmod thàcszonh Vưebppơeozgng!

Cáseybi nàcszoy đpkmgạikhri biểscdku cho ba vịscdk Võpkmg giảyoqu Vưebppơeozgng cấpondp xuấpondt trưebppớijwang!

Đbrbiồvrkung tửugon Sởypwe Dưebppơeozgng co rúeozgt lạikhri, hắmnyin cưebppờodmli khổcivc mộjvgzt tiếrwnpng rồvrkui vôiozp lựuqygc nhìxotln ba cáseybi bóyjurng màcszou vàcszong, trong lòzazcng lạikhrnh buốnravt! Khôiozpng thểscdk tưebppởypweng đpkmgưebppợanvfc sáseybt chiêpyazu thứelbdc sựuqyg củvofma đpkmgốnravi phưebppơeozgng tớijwai giờodml mớijwai ra!

Mìxotlnh chỉjvgz làcszo Võpkmg tôiozpn, khoảyoqung cáseybch tớijwai Vưebppơeozgng cấpondp mặszroc dùqbsh chỉjvgz kéxhrwm cóyjur mộjvgzt bậfmodc nhưebppng mộjvgzt bậfmodc nàcszoy lạikhri chẳzazcng kháseybc nàcszoo giữebppa trờodmli vàcszo đpkmgấpondt!

Ba vịscdk Vưebppơeozgng cấpondp! Thậfmodt làcszo bạikhro tay!

- Hảyoquo kiếrwnpm pháseybp, khôiozpng hổcivc làcszo Đbrbiộjvgzc Kiếrwnpm võpkmg tôiozpn! Chỉjvgz cóyjur đpkmgiềcszou, Thưebppợanvfng Tam Thiêpyazn nàcszoy khôiozpng phảyoqui làcszo nơeozgi màcszo mộjvgzt têpyazn Đbrbiộjvgzc Kiếrwnpm võpkmg tôiozpn nhưebpp ngưebppơeozgi cóyjur thểscdk giưebppơeozgng oai!

Mộjvgzt ngưebppờodmli hòzazca hoãyoqun nóyjuri:

- Chỉjvgz tiếrwnpc ta khôiozpng thểscdk đpkmgáseybnh mộjvgzt trậfmodn côiozpng bằbrbing vớijwai ngưebppơeozgi! Thậfmodt đpkmgáseybng tiếrwnpc!

Theo tiếrwnpng nóyjuri, hai ngưebppờodmli còzazcn lạikhri cũphqxng cùqbshng hiệdjcgn thâuodpn. Ba ngưebppờodmli đpkmgềcszou áseybo bàcszoo rộjvgzng, tay áseybo lớijwan đpkmgang ngựuqyg gióyjur tớijwai, dáseybng vẻjvgz tiêpyazu sáseybi, sắmnyic mặszrot thong dong.

Ásoxmnh mắmnyit Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgãyoqu hơeozgi mơeozg hồvrku:

- Cáseybc ngưebppơeozgi ba vịscdk vưebppơeozgng giảyoqu.... cũphqxng muốnravn Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm ưebpp?

- Sai! Chúeozgng ta cũphqxng chẳzazcng muốnravn Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm màcszo muốnravn ngưebppơeozgi chếrwnpt!

Ba ngưebppờodmli đpkmgồvrkung thờodmli mỉjvgzm cưebppờodmli, phong đpkmgộjvgz trang nghiêpyazm:

- Nhưebppng thuậfmodn tiệdjcgn lấpondy đpkmgưebppợanvfc Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm thìxotl cũphqxng coi nhưebpp làcszo cóyjur thu hoạikhrch ngoàcszoi ýscdk muốnravn. Làcszo đpkmgạikhri thu hoạikhrch!

Sởypwe Dưebppơeozgng cưebppờodmli lãyoqunh ngạikhro, sốnravng lưebppng thắmnying tắmnyip ngạikhro nghễlqqt nóyjuri:

- Chỉjvgz tiếrwnpc cáseybc ngưebppơeozgi khôiozpng hiểscdku Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm! Cáseybc ngưebppơeozgi vĩlxghnh viễlqqtn khôiozpng chiếrwnpm đpkmgưebppợanvfc nóyjur!

Ásoxmnh mắmnyit hắmnyin trởypwe nêpyazn dứelbdt khoáseybt!

Hiệdjcgn tạikhri hắmnyin đpkmgãyoqu khôiozpng còzazcn sứelbdc đpkmgểscdk chiếrwnpn đpkmgấpondu nữebppa!

Nhưebppng vẫjrncn còzazcn cóyjur thểscdk pháseybt ra mộjvgzt kíuqygch cuốnravi cùqbshng! Hủvofmy diệdjcgt!

Hủvofmy diệdjcgt bảyoqun thâuodpn! Hủvofmy diệdjcgt Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm! Hủvofmy diệdjcgt kẻjvgz đpkmgịscdkch!

Kiếrwnpm quang chợanvft lóyjure, Sởypwe Dưebppơeozgng mạikhrnh mẽfmod đpkmgảyoquo ngưebppợanvfc Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm đpkmgâuodpm vàcszoo tim mìxotlnh! Đbrbiôiozpi mắmnyit khôiozpng hềcszo cóyjur chúeozgt tìxotlnh cảyoqum nàcszoo nhìxotln lêpyazn ba ngưebppờodmli trêpyazn khôiozpng, quáseybt:

- Lấpondy máseybu tim ta, pháseyb hủvofmy vạikhrn kiếrwnpp! Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm chủvofm, đpkmgiêpyazn đpkmgảyoquo Càcszon Khôiozpn!

Đbrbiâuodpy làcszo mộjvgzt kiếrwnpm duy nhấpondt hắmnyin cóyjur thểscdk pháseybt huy hoàcszon toàcszon uy lựuqygc. Lúeozgc trưebppớijwac nhìxotln thấpondy kiếrwnpm quyếrwnpt hắmnyin đpkmgãyoqu biếrwnpt mộjvgzt kiếrwnpm nàcszoy mìxotlnh cóyjur thểscdk thi triểscdkn. Nhưebppng mộjvgzt kiếrwnpm nhưebpp vậfmody lạikhri cầwjfwn dùqbshng sinh mệdjcgnh củvofma bảyoqun thâuodpn đpkmgểscdk thôiozpi đpkmgộjvgzng!

Kiếrwnpm pháseybp nhưebpp vậfmody ai dáseybm dùqbshng?

Mộjvgzt kiếrwnpm nàcszoy thi triểscdkn thìxotl ngưebppờodmli tấpondt phảyoqui chếrwnpt!

Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm đpkmgộjvgzt nhiêpyazn lóyjure sáseybng dữebpp dộjvgzi, thanh kiếrwnpm giờodml nhưebpp mộjvgzt mặszrot trờodmli xuấpondt hiệdjcgn giữebppa khoảyoqung khôiozpng, kiếrwnpm khíuqyg sắmnyic béxhrwn đpkmgộjvgzt nhiêpyazn trởypwe nêpyazn cuồvrkung bạikhro, sứelbdc mạikhrnh cuồvrkung mãyoqunh khôiozpng ngờodml đpkmgưebppa cảyoqu thâuodpn thểscdk Sởypwe Dưebppơeozgng lêpyazn giữebppa khôiozpng trung!

Đbrbiâuodpy làcszo mộjvgzt chiêpyazu cuốnravi cùqbshng củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm! Dùqbshng máseybu trong tim mìxotlnh, hiếrwnpn tếrwnp linh hồvrkun củvofma bảyoqun thâuodpn đpkmgểscdk kíuqygch pháseybt kiếrwnpm hồvrkun! Đbrbiâuodpy chíuqygnh làcszo chiêpyazu thứelbdc tuyệdjcgt đpkmgốnravi cùqbshng chếrwnpt vớijwai đpkmgịscdkch! Mộjvgzt chiêpyazu nàcszoy thậfmodm chíuqyg cóyjur thểscdk chéxhrwm giếrwnpt đpkmgốnravi thủvofm cao cưebppờodmlng hơeozgn mìxotlnh vàcszoi cấpondp!

Chíuqygnh làcszo Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm hồvrkun tựuqyg chủvofm sáseybt nhâuodpn, hủvofmy diệdjcgt hếrwnpt thảyoquy!

- Lui!

Ba vịscdk cao thủvofm vưebppơeozgng giảyoqu kinh hãyoqui đpkmgồvrkung thờodmli nhanh chóyjurng chạikhry trốnravn! Tốnravc đpkmgộjvgz thong dong khi bọnmhtn họnmht tớijwai so vớijwai giờodml thậfmodt đpkmgúeozgng làcszo kéxhrwm ngàcszon dặszrom! Vàcszo cáseybi khíuqyg đpkmgộjvgz ung dung tiêpyazu sáseybi kia cũphqxng đpkmgãyoqu biếrwnpn mấpondt chẳzazcng còzazcn đpkmgâuodpu nữebppa!

Bọnmhtn chúeozgng tuyệdjcgt đpkmgốnravi khôiozpng ngờodml vịscdk Đbrbiộjvgzc Kiếrwnpm võpkmg tôiozpn nàcszoy lạikhri cóyjur thểscdk kíuqygch, pháseybt ra mộjvgzt chiêpyazu nàcszoy!

Ầeydim mộjvgzt tiếrwnpng, mộjvgzt đpkmgạikhro kiếrwnpm quang rựuqygc sáseybng tung bay lêpyazn, chiếrwnpu khiếrwnpn cảyoqu bầwjfwu trờodmli biếrwnpn thàcszonh màcszou trắmnying bạikhrc! Ba vịscdk vưebppơeozgng giảyoqu gầwjfwn nhưebpp ngay cảyoqu ngămlibn cảyoqun cũphqxng khôiozpng kịscdkp, màcszo còzazcn khôiozpng kịscdkp kêpyazu lêpyazn mộjvgzt tiếrwnpng đpkmgãyoqu hôiozpi phi yêpyazn diệdjcgt!

Thậfmodm chíuqyg, kim ảyoqunh màcszo lựuqygc lưebppợanvfng Vưebppơeozgng cấpondp củvofma bọnmhtn họnmht huyễlqqtn hóyjura ra vẫjrncn còzazcn đpkmgang thoáseybng hiệdjcgn trêpyazn khôiozpng trung nhưebppng tíuqygnh mệdjcgnh củvofma bọnmhtn họnmht đpkmgãyoqu vềcszo vớijwai hưebpp vôiozp!

Mộjvgzt kíuqygch củvofma kiếrwnpm hồvrkun Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm, trong phạikhrm vi sứelbdc mạikhrnh thìxotl ngay cảyoqu thiêpyazn đpkmgịscdka cũphqxng cóyjur thểscdk hủvofmy diệdjcgt huốnravng chi chỉjvgz làcszo ba vịscdk Võpkmg giảyoqu Vưebppơeozgng cấpondp?

Đbrbiộjvgzt nhiêpyazn Sởypwe Dưebppơeozgng cảyoqum thấpondy hơeozgi buồvrkun cưebppờodmli. Hắmnyin cưebppờodmli khổcivc, chẳzazcng lẽfmod bíuqyg mậfmodt vôiozp đpkmgịscdkch thiêpyazn hạikhr củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm lạikhri chíuqygnh làcszo cáseybi nàcszoy ưebpp? Nhưebpp vậfmody, thầwjfwn vậfmodt đpkmgệdjcg nhấpondt đpkmgạikhri lụvofmc nàcszoy còzazcn giáseyb trịscdk gìxotl nữebppa chứelbd?

Nhưebppng hắmnyin nhưebpp đpkmgãyoqu cảyoqum thấpondy rằbrbing, bíuqyg mậfmodt đpkmgóyjur hẳzazcn khôiozpng chỉjvgz nhưebpp vậfmody. Song bíuqyg mậfmodt châuodpn chíuqygnh củvofma Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm mìxotlnh đpkmgãyoqu khôiozpng cóyjur cơeozg hộjvgzi đpkmgểscdk khai quậfmodt rồvrkui......

Sởypwe Dưebppơeozgng thởypwe dàcszoi mộjvgzt tiếrwnpng, đpkmgang ởypwe giữebppa khôiozpng trung, áseybnh mắmnyit hắmnyin tùqbshy ýscdk liếrwnpc mộjvgzt cáseybi, hắmnyin pháseybt hiệdjcgn mộjvgzt nhâuodpn vậfmodt màcszo bảyoqun thâuodpn cho rằbrbing tuyệdjcgt đpkmgốnravi khôiozpng nêpyazn xuấpondt hiệdjcgn tạikhri đpkmgâuodpy.

Xa xa, mộjvgzt ngưebppờodmli mặszroc áseybo trắmnying đpkmgang chếrwnpt lặszrong nhìxotln sang bêpyazn nàcszoy, khuôiozpn mặszrot hắmnyin đpkmgầwjfwy vẻjvgz ngỡzbtd ngàcszong!

- Mạikhrc Thiêpyazn Cơeozg!?

Ásoxmnh mắmnyit Sởypwe Dưebppơeozgng chiếrwnpu thẳzazcng, hắmnyin rốnravt cụvofmc cũphqxng hiểscdku vìxotl sao mìxotlnh hàcszonh đpkmgộjvgzng bíuqyg ẩvkdfn nhưebpp vậfmody màcszo vẫjrncn bịscdk ngưebppờodmli mai phụvofmc, vìxotl sao tấpondt cảyoqu côiozpng kíuqygch củvofma mìxotlnh đpkmgềcszou bịscdk ngưebppờodmli pháseybn đpkmgoáseybn chíuqygnh xáseybc chặszron hếrwnpt đpkmgưebppờodmlng!

Thìxotl ra làcszo hắmnyin, Thầwjfwn Bàcszon Quỷvbvj Toáseybn Mạikhrc Thiêpyazn Cơeozg!

Chẳzazcng tráseybch mìxotlnh lạikhri thấpondt bạikhri thảyoqum hạikhri nhưebpp thếrwnp!

Sởypwe Dưebppơeozgng muốnravn cưebppờodmli thảyoqum, muốnravn tựuqyg giễlqqtu, muốnravn.... nhưebppng hắmnyin khôiozpng thểscdk, hắmnyin đpkmgãyoqu mấpondt đpkmgi tấpondt cảyoqu sứelbdc mạikhrnh, hắmnyin cũphqxng khôiozpng kịscdkp tựuqyg hỏewwdi......

Thâuodpn hìxotlnh Sởypwe Dưebppơeozgng chậfmodm rãyoqui hạikhr xuốnravng, chậfmodm rãyoqui ngãyoqu xuốnravng, trôiozpng tựuqyga nhưebpp mộjvgzt chiếrwnpc láseyb khôiozp phiêpyazu linh cuốnravi thu. Hắmnyin ngãyoqu xuốnravng, trêpyazn khuôiozpn mặszrot mang theo nụvofm cưebppờodmli nhàcszon nhạikhrt lạikhri ấpondm áseybp, hắmnyin thìxotl thàcszoo nóyjuri: "Khinh Vũphqx, nếrwnpu cóyjur kiếrwnpp sau, bạikhrn quâuodpn thiêpyazn hạikhr vũphqx!"

Nếrwnpu cáseybi chếrwnpt làcszo khôiozpng tráseybnh khỏewwdi vậfmody hãyoquy ôiozpm lấpondy cáseybi chếrwnpt bằbrbing lòzazcng nhiệdjcgt tìxotlnh lớijwan nhấpondt, bằbrbing kháseybt khao mạikhrnh mẽfmod nhấpondt! Bởypwei vìxotl nơeozgi ấpondy, cóyjur ngưebppờodmli màcszo mìxotlnh yêpyazu!

Trong u tốnravi, tựuqyga hồvrku trêpyazn mặszrot đpkmgấpondt trắmnying xóyjura mêpyaznh môiozpng báseybt ngáseybt, trờodmli cao tuyếrwnpt rơeozgi lảyoqu tảyoqu, dưebppớijwai dấpondt áseybnh bạikhrc rảyoqui khắmnyip, mộjvgzt bóyjurng hìxotlnh sắmnyic đpkmgỏewwd duyêpyazn dáseybng đpkmgang nhẹhogb nhàcszong khiêpyazu vũphqx ởypwe đpkmgóyjur, bóyjurng hìxotlnh nhưebpp nghêpyaznh đpkmgóyjurn hắmnyin, cũphqxng lạikhri nhưebpp lo lắmnying cho Sởypwe Dưebppơeozgng. Dùqbsh thấpondy khôiozpng rõpkmg mặszrot nàcszong nhưebppng nàcszoy áseybnh mắmnyit thâuodpm tìxotlnh ôiozpn nhu lưebppu luyếrwnpn khôiozpng oáseybn khôiozpng hốnravi đpkmgóyjur lạikhri rấpondt rõpkmg ràcszong..... Đbrbiiệdjcgu múeozga uyểscdkn chuyểscdkn đpkmgóyjur càcszong lúeozgc càcszong nhanh, múeozga thẳzazcng tớijwai cửugonu thiêpyazn cửugonu đpkmgịscdka nhưebppng lạikhri thêpyaz lưebppơeozgng lãyoqunh diễlqqtm nhưebpp nhữebppng giọnmhtt máseybu......

Nơeozgi tráseybi tim Sởypwe Dưebppơeozgng, mũphqxi Cửugonu Kiếrwnpp kiếrwnpm đpkmgộjvgzt nhiêpyazn pháseybt ra quang huy chóyjuri mắmnyit, chóyjuri tớijwai rựuqygc sáseybng cảyoqu mắmnyit ngưebppờodmli!

Sởypwe Dưebppơeozgng đpkmgãyoqu nhắmnyim mắmnyit nhưebppng hắmnyin nhưebpp nghe đpkmgưebppợanvfc mộjvgzt giọnmhtng nóyjuri lúeozgc ẩvkdfn lúeozgc hiệdjcgn trong u tốnravi, giọnmhtng nóyjuri đpkmgóyjur mang theo sựuqyg mệdjcgt mỏewwdi cùqbshng nỗseybi vui sưebppớijwang, tựuqyga hồvrku nhưebpp đpkmgãyoqu nhưebpp trúeozgt đpkmgưebppợanvfc gáseybnh nặszrong sau ngàcszon nămlibm ngàcszon nămlibm dàcszoi chờodml đpkmgợanvfi:

- Chíuqygn kiếrwnpp đpkmgãyoqu thàcszonh khôiozpng! Sốnravng chếrwnpt vẫjrncn thong dong! Trờodmli xanh cóyjur thểscdk váseyb! Cầwjfwn gìxotl đpkmgợanvfi kiếrwnpp sau.....Àeozgi, rốnravt cụvofmc cũphqxng đpkmgãyoqu đpkmgợanvfi đpkmgưebppợanvfc rồvrkui......

Trong giọnmhtng nóyjuri ấpondy, chỉjvgz hai mưebppơeozgi chữebpp ngắmnyin ngủvofmi nhưebppng khôiozpng ngờodml lạikhri mang theo vôiozp sốnrav bểscdk râuodpu, mịscdkt mờodml tớijwai mứelbdc khôiozpng thểscdk tớijwai......

Tiếrwnpp theo, quang huy chóyjuri mắmnyit bắmnyin ra từwisn vịscdk tríuqyg tráseybi tim hắmnyin rồvrkui bắmnyin, lóyjure lêpyazn khôiozpng trung sau đpkmgóyjur đpkmgộjvgzt nhiêpyazn tỏewwda ra chóyjuri mắmnyit khắmnyip trờodmli khiếrwnpn cảyoqu thiêpyazn đpkmgịscdka sáseybng lêpyazn, khiếrwnpn tấpondt cảyoqu ngưebppờodmli chứelbdng kiếrwnpn dùqbsh mởypwe to mắmnyit nhưebpp cũphqxng chỉjvgz nhưebpp mộjvgzt thằbrbing mùqbsh!

Chỉjvgz chợanvft lóyjure lêpyazn nhưebpp vậfmody, vúeozgt thằbrbing lêpyazn chíuqygn tầwjfwng trờodmli sau đpkmgóyjur biếrwnpn mấpondt vôiozp tung vôiozp ảyoqunh chỉjvgz trong khoảyoqunh khắmnyic......

Trêpyazn đpkmgàcszoi Phong Lôiozpi, tiếrwnpng gióyjur gàcszoo théxhrwt nhưebpp khóyjurc nhưebpp kểscdk, nhưebpp lặszrop lạikhri câuodpu nóyjuri kia củvofma Sởypwe Dưebppơeozgng: "Nếrwnpu cóyjur kiếrwnpp sau... nguyệdjcgn… cùqbshng… nàcszong… múeozga…. dưebppớijwai… bầwjfwu trờodmli..."