Linh La Giới

Chương 1:

Màwpwun đwuhxêukznm vừwizsa mớcaaji buôwuhxng xuốargfng, ngàwpwuy mùpjoja hèbyca gióykgx đwuhxêukznm mang theo nóykgxng bỏxcmang hơxcmai thởowum phấjthkt phơxcma qua nhữebying cáwhaanh đwuhxồfekcng hoa, từwizsng đwuhxợdocwt hưktryơxcmang khícxeh say lòcjykng ngưktryờpsqli ởowum trong khôwuhxng khícxeh lan tràwpwun ra. Ởexnk Ngọctgac Thủzhfsy thàwpwunh, trong hậbycau việwpwun khổfekcng lồfekc củzhfsa Hạeskz gia, mộnmstt sâqaktn nhỏxcma khôwuhxng ngừwizsng truyềbyzbn ra mộnmstt tiếdejbng tiếdejbng vang" ba "" ba "" ba ".
 
Thanh âqaktm khi thìugzl dồfekcn dậbycap, khi thìugzl thong thảwuhx. Trong việwpwun, mộnmstt thiếdejbu niêukznn mưktryờpsqli bốargfn mưktryờpsqli lăkzgam tuổfekci, đwuhxứnmstng ởowum mộnmstt câqakty cọctgac gỗkzga dùpjojng sứnmstc đwuhxáwhaanh cọctgac gỗkzga. Trêukznn tráwhaan khôwuhxng ngừwizsng chảwuhxy xuốargfng mồfekc hôwuhxi,hắqibln đwuhxãlnnz duy trìugzl đwuhxộnmstng táwhaac nhưktry vậbycay thờpsqli gian rấjthkt lâqaktu. Cọctgac gỗkzga vẫoeyzn kiêukznn cốargf đwuhxang khôwuhxng ngừwizsng trung thàwpwunh pháwhaat ra biêukznn đwuhxộnmst rung đwuhxộnmstng nhỏxcma bévukw, cũbyzbng khôwuhxng vìugzl nhữebying cúkhzb đwuhxáwhaanh màwpwu gãlnnzy.
 
Ádyjanh mắqiblt thiếdejbu niêukznn trong lúkhzbc đwuhxóykgx mang theo mộnmstt cỗkzga quậbycat cưktryờpsqlng thầoeyzn sắqiblc, áwhaanh mắqiblt hai mắqiblt bêukznn trong trong suốargft, rồfekci lạeskzi lộnmst ra vẽsnxn kiêukznn nghịipns bấjthkt khuấjthkt.Trêukznn khuôwuhxn mặzuqst tuấjthkn mỹzlfl, trắqiblng nõoeyzn làwpwun da mang theo mộnmstt tia bệwpwunh trạeskzng, cóykgx lẽsnxn làwpwu bởowumi vìugzl thờpsqli gian dàwpwui kịipnsch liệwpwut vậbycan đwuhxộnmstng,thiếdejbu niêukznn khóykgx khăkzgan thởowum gấjthkp cóykgx chúkhzbt dồfekcn dậbycap. Trêukznn ngưktryờpsqli trưktryờpsqlng bàwpwuo màwpwuu xanh đwuhxầoeyzy nếdejbp uốargfn, đwuhxãlnnz bịipns mồfekc hôwuhxi ưktryớcaajt đwuhxẫoeyzm dáwhaan trêukznn lưktryng.
 
Thờpsqli gian trôwuhxi qua, thiếdejbu niêukznn dưktryờpsqlng nhưktry khôwuhxng cóykgx cảwuhxm giáwhaac, dầoeyzn dầoeyzn, áwhaanh trăkzgang đwuhxãlnnz muốargfn hiệwpwun trêukznn ngọctgan câqakty. Mỗkzgai mộnmstt lầoeyzn tứnmst chi đwuhxáwhaanh vàwpwuo cọctgac gỗkzga, thiếdejbu niêukznn đwuhxềbyzbu rấjthkt nhỏxcma mộnmstt chúkhzbt nhícxehu màwpwuy, song chưktryởowumng bởowumi vìugzl mạeskznh mẽsnxn đwuhxáwhaanh lêukznn cáwhaai cọctgac cứnmstng rắqibln, đwuhxãlnnz đwuhxỏxcma thẫoeyzm màwpwuu máwhaau.
 
" ba "" ba ".
 
Thiếdejbu niêukznn giốargfng nhưktry máwhaay móykgxc khôwuhxng biếdejbt mệwpwut mỏxcmai, lầoeyzn lưktryợdocwt đwuhxem chícxehnh mìugzlnh tứnmst chi đwuhxáwhaanh lêukznn cáwhaai cọctgac chắqiblc chắqibln.

 
Đwuhxộnmstt nhiêukznn, lỗkzga tai thiếdejbu niêukznn bỗkzgang nhúkhzbc nhícxehch, hắqibln nghe đwuhxưktryợdocwc giốargfng nhưktry cóykgx tiếdejbng bưktryớcaajc châqaktn ởowum ngoàwpwui việwpwun cửkytna vang lêukznn. Thiếdejbu niêukznn ngừwizsng lạeskzi đwuhxộnmstng táwhaac, cẩzgsxn thậbycan nghe, quảwuhx nhiêukznn nghe thấjthky tiếdejbng bưktryớcaajc châqaktn đwuhxang ởowum hưktryớcaajng nơxcmai nàwpwuy dầoeyzn dầoeyzn tớcaaji gầoeyzn.
 
Bỗkzgang nhiêukznn, mộnmstt đwuhxạeskzo nhâqaktn ảwuhxnh xuấjthkt hiệwpwun ởowum nộnmsti việwpwun. Thiếdejbu niêukznn chứnmstng kiếdejbn ngưktryờpsqli nàwpwuy, trêukznn mặzuqst nhấjthkt thờpsqli lộnmst ra mộnmstt tia vui sưktryớcaajng khôwuhxng dễplra dàwpwung pháwhaat giáwhaac. Bìugzlnh thưktryờpsqlng, thiếdejbu niêukznn ởowum tiểcjyku việwpwun cóykgx thểcjyk nóykgxi làwpwu vứnmstt đwuhxi cũbyzbng khôwuhxng cóykgx tộnmstc nhâqaktn đwuhxếdejbn, đwuhxưktryơxcmang nhiêukznn trừwizs bỏxcma lúkhzbc nàwpwuy xuấjthkt hiệwpwun ngưktryờpsqli ởowum trưktryớcaajc mặzuqst thiếdejbu niêukznn.
 
Xuấjthkt hiệwpwun ởowum việwpwun môwuhxn, làwpwu mộnmstt gãlnnz hơxcman 40 tuổfekci trung niêukznn, trêukznn ngưktryờpsqli mặzuqsc áwhaao lôwuhxng màwpwuu đwuhxen, chứnmstng kiếdejbn thiếdejbu niêukznn, ngưktryờpsqli trung niêukznn trêukznn mặzuqst cũbyzbng lộnmst ra thảwuhxn nhiêukznn ýpdhb cưktryờpsqli.
 
"Hạeskz Ngôwuhxn, đwuhxãlnnz trễplra thếdejb nàwpwuy, vẫoeyzn còcjykn luyệwpwun tậbycap?" Ngưktryờpsqli trung niêukznn thanh âqaktm ôwuhxn hòcjyka.
 
Ngưktryờpsqli thiếdejbu niêukznn mộnmstt mựuzfqc đwuhxáwhaanh cáwhaai cọctgac gỗkzga, têukznn làwpwu Hạeskz Ngôwuhxn. Màwpwu ngưktryờpsqli trung niêukznn còcjykn lạeskzi làwpwu mộnmstt trong Hạeskz gia chícxehn vịipns trưktryởowumng lãlnnzo, têukznn làwpwu Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu, cũbyzbng làwpwu Hạeskz Ngôwuhxn Tam gia gia, Hạeskz Ngôwuhxn phụplra thâqaktn Tam thúkhzbc. Sau khi Hạeskz Ngôwuhxn phụplra thâqaktn mấjthkt, Hạeskz Ngôwuhxn ởowum cùpjojng mẫoeyzu thâqaktn, mộnmstt ngưktryờpsqli bảwuhxo hộnmst Hạeskz Ngôwuhxn dầoeyzn dầoeyzn khôwuhxn lớcaajn, chícxehnh làwpwu thờpsqli đwuhxiểcjykm Hạeskz Ngôwuhxn táwhaam tuổfekci, mẫoeyzu thâqaktn cũbyzbng bỏxcma lạeskzi Hạeskz Ngôwuhxn vĩjyegnh biệwpwut cõoeyzi đwuhxờpsqli, từwizs nay vềbyzb sau trêukznn thếdejb giớcaaji nàwpwuy, còcjykn chỉpjoj cóykgx vịipns nàwpwuy Tam gia gia làwpwu đwuhxốargfi vớcaaji Hạeskz Ngôwuhxn tốargft nhấjthkt.
 
Nếdejbu khôwuhxng phảwuhxi cóykgx Tam gia gia, Hạeskz Ngôwuhxn cóykgx thểcjyk sớcaajm đwuhxãlnnz bịipns đwuhxuổfekci đwuhxi ra khỏxcmai Hạeskz gia, lưktryu lạeskzc đwuhxầoeyzu đwuhxưktryờpsqlng! Cho dùpjoj bâqakty giờpsql còcjykn cóykgx thểcjyk ởowum lạeskzi Hạeskz gia, Hạeskz Ngôwuhxn cũbyzbng chỉpjoj cóykgx thểcjyk ởowum tạeskzi cáwhaai tiểcjyku việwpwun vứnmstt đwuhxi, bấjthkt quáwhaa Hạeskz Ngôwuhxn cũbyzbng khôwuhxng cóykgx bởowumi vậbycay màwpwu buồfekcn bựuzfqc khôwuhxng vui, thấjthkt bạeskzi hoàwpwun toàwpwun. Cũbyzbng chỉpjoj bởowumi vìugzl nhưktry thếdejb, Hạeskz Ngôwuhxn Tam gia gia mớcaaji cóykgx thểcjyk đwuhxốargfi vớcaaji Hạeskz Ngôwuhxn chăkzgam sóykgxc hếdejbt mựuzfqc.
 
Chứnmstng kiếdejbn Tam gia gia, tâqaktm tìugzlnh Hạeskz Ngôwuhxn vốargfn rốargfi rắqiblm tựuzfqa hồfekc tốargft mộnmstt ícxeht, ba bưktryớcaajc chạeskzy đwuhxếdejbn trưktryớcaajc mặzuqst Tam gia gia, ngữebyi khícxeh kiêukznn đwuhxịipnsnh: " Tam gia gia, ta nhấjthkt đwuhxịipnsnh phảwuhxi đwuhxem kinh mạeskzch đwuhxềbyzbu đwuhxảwuhx thôwuhxng, trởowum thàwpwunh võoeyz giảwuhx châqaktn chícxehnh giốargfng phụplra thâqaktn!"
 
Nghe đwuhxưktryợdocwc Hạeskz Ngôwuhxn nóykgxi nhưktry vậbycay, Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu thầoeyzm than mộnmstt tiếdejbng, nụplra cưktryờpsqli trêukznn mặzuqst lạeskzi càwpwung sâqaktu. Hạeskz Ngôwuhxn trờpsqli sinh thểcjyk chấjthkt kévukwm cỏxcmai, ởowum con đwuhxưktryờpsqlng võoeyz đwuhxạeskzo, cơxcma hồfekc cóykgx thểcjyk nhậbycan đwuhxịipnsnh làwpwu khôwuhxng cóykgx thàwpwunh tựuzfqu lớcaajn. Nhưktryng Hạeskz Ngôwuhxn khôwuhxng khuấjthkt phụplrac, vẫoeyzn kiêukznn trìugzl khắqiblc khổfekc tu luyệwpwun.
 
Mưktryờpsqli năkzgam thờpsqli gian khắqiblc khổfekc, Hạeskz Ngôwuhxn trừwizs thâqaktn thểcjyk thoáwhaang cưktryờpsqlng tráwhaang mộnmstt ícxeht, phưktryơxcmang diệwpwun kháwhaac cơxcma hồfekc khôwuhxng cóykgx tiếdejbn bộnmst. Nhưktry Hạeskz Ngôwuhxn toàwpwun thâqaktn mộnmstt trăkzgam lẻfgni táwhaam võoeyz đwuhxạeskzo kinh mạeskzch đwuhxếdejbn bâqakty giờpsql vẫoeyzn chưktrya cóykgx đwuhxảwuhx thôwuhxng cáwhaai nàwpwuo. Loạeskzi nàwpwuy hiệwpwun tưktryợdocwng ởowum ngưktryờpsqli ta, ícxeht cóykgx thểcjyk xuấjthkt hiệwpwun, nhưktryng lạeskzi cốargf tìugzlnh xuấjthkt hiệwpwun trêukznn ngưktryờpsqli Hạeskz Ngôwuhxn.
 
Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu trầoeyzm ngâqaktm mộnmstt chúkhzbt, chợdocwt áwhaanh mắqiblt nhìugzln thẳuhrcng Hạeskz Ngôwuhxn, trêukznn mặzuqst lộnmst ra mộnmstt cáwhaai tưktryơxcmai cưktryờpsqli nóykgxi: " Hạeskz Ngôwuhxn, ngàwpwuy mai Trưktryởowumng lãlnnzo hộnmsti, Đwuhxạeskzi trưktryởowumng lãlnnzo vừwizsa rồfekci đwuhxãlnnz đwuhxáwhaap ứnmstng giúkhzbp ta, nếdejbu cóykgx Đwuhxạeskzi trưktryởowumng lãlnnzo trợdocw giúkhzbp, thìugzl cóykgx thểcjyk đwuhxem bàwpwui vịipns mẫoeyzu thâqaktn ngưktryơxcmai đwuhxểcjyk vàwpwuo trong nhàwpwu thờpsql Hạeskz gia tổfekc tôwuhxng."
 
Hạeskz Ngôwuhxn nghe thếdejb, nhấjthkt thờpsqli hưktryng phấjthkn màwpwu nhảwuhxy dựuzfqng lêukznn, ôwuhxm Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu kinh hỉpjoj nóykgxi: " Tam gia gia, Đwuhxạeskzi gia gia thậbycat sựuzfq đwuhxáwhaap ứnmstng ngưktryờpsqli sao? Ha ha, bàwpwui vịipns mẫoeyzu thâqaktn, thậbycat sựuzfq cóykgx thểcjyk vàwpwuo nhàwpwu thờpsql dòcjykng họctga sao?"
 
Hạeskz Ngôwuhxn áwhaanh mắqiblt tỏxcmaa sáwhaang, trong lòcjykng hưktryng phấjthkn, căkzgan bảwuhxn khôwuhxng thểcjyk dùpjojng ngôwuhxn từwizs nàwpwuo đwuhxểcjyk diễplran tảwuhx. Hạeskz Ngôwuhxn lúkhzbc nàwpwuy, hậbycan khôwuhxng thểcjyk đwuhxem tin tứnmstc nàwpwuy nóykgxi cho cáwhaac thàwpwunh viêukznn Hạeskz gia.
 
Hạeskz Ngôwuhxn mẫoeyzu thâqaktn qua đwuhxờpsqli đwuhxãlnnz sáwhaau năkzgam, nhưktryng bàwpwui vịipns vẫoeyzn khôwuhxng thểcjyk vàwpwuo nhàwpwu thờpsql Hạeskz gia. Đwuhxiềbyzbu nàwpwuy cơxcma hồfekc trởowum thàwpwunh câqakty đwuhxinh trong lòcjykng Hạeskz Ngôwuhxn!

 
Hạeskz Ngôwuhxn xuấjthkt thếdejb sau còcjykn khôwuhxng đwuhxếdejbn mộnmstt tuổfekci, thi thểcjyk phụplra thâqaktn trong Tộnmsti Ádyjac Sâqaktm Lâqaktm đwuhxưktryợdocwc mang trởowum vềbyzb, màwpwu từwizs đwuhxóykgx vềbyzb sau, mẫoeyzu thâqaktn thưktryờpsqlng thưktryờpsqlng bịipns ngưktryờpsqli kháwhaac chỉpjoj vàwpwuo mặzuqst mắqiblng nhữebying lờpsqli áwhaac đwuhxộnmstc. Mọctgai ngưktryờpsqli, tấjthkt cảwuhx mọctgai ngưktryờpsqli tưktryởowumng bởowumi vìugzl mẫoeyzu thâqaktn, phụplra thâqaktn mớcaaji cóykgx thểcjyk chếdejbt ởowum Tộnmsti Ádyjac Sâqaktm Lâqaktm. Màwpwu mẫoeyzu thâqaktn, cũbyzbng khôwuhxng đwuhxi phảwuhxn kícxehch nhữebying ngưktryờpsqli mắqiblng bàwpwu, bàwpwu chịipnsu đwuhxựuzfqng. Bấjthkt quáwhaa, chỉpjoj cóykgx trưktryớcaajc mặzuqst mộnmstt mìugzlnh Hạeskz Ngôwuhxn, khuôwuhxn mặzuqst băkzgang lãlnnznh sưktryơxcmang lạeskznh mớcaaji cóykgx thểcjyk lộnmst ra névukwt tưktryơxcmai cưktryờpsqli.
 
Màwpwu tạeskzo thàwpwunh nguyêukznn nhâqaktn, kếdejbt quảwuhx vậbycay, làwpwu bởowumi vìugzl mẫoeyzu thâqaktn Hạeskz Ngôwuhxn cũbyzbng khôwuhxng phảwuhxi ngưktryờpsqli Long Chi đwuhxạeskzi lụplrac, nàwpwung làwpwu ngưktryờpsqli Ádyjam Dạeskz đwuhxạeskzi lụplrac. Mưktryờpsqli năkzgam trưktryớcaajc, phụplra thâqaktn Hạeskz Ngôwuhxn cóykgx mộnmstt lầoeyzn tiếdejbn vàwpwuo Tộnmsti Ádyjac Sâqaktm Lâqaktm, bấjthkt ngờpsql vậbycay màwpwu lạeskzi đwuhxem Hạeskz Ngôwuhxn mẫoeyzu thâqaktn trong Tộnmsti Ádyjac Sâqaktm Lâqaktm trởowum vềbyzb. Phảwuhxi biếdejbt rằritdng, ngưktryờpsqli Long Chi đwuhxạeskzi lụplrac cùpjojng ngưktryờpsqli Ádyjam Dạeskz đwuhxạeskzi lụplrac làwpwu đwuhxịipnsch nhâqaktn vĩjyegnh viễplran, Hạeskz Ngôwuhxn phụplra thâqaktn trong Tộnmsti Ádyjac rừwizsng rậbycam mang vềbyzb mộnmstt nữebyi nhâqaktn Ádyjam Dạeskz đwuhxạeskzi lụplrac, cóykgx thểcjyk nghĩjyeg tháwhaai đwuhxộnmst ngưktryờpsqli trong gia tộnmstc nhưktry thếdejb nàwpwuo rồfekci. Màwpwu phụplra thâqaktn Hạeskz Ngôwuhxn khôwuhxng cầoeyzn cáwhaach nhìugzln củzhfsa nhữebying ngưktryờpsqli kháwhaac, cơxcma hồfekc bịipns mọctgai ngưktryờpsqli phảwuhxn đwuhxốargfi, phụplra thâqaktn dứnmstt khoáwhaat cùpjojng mẫoeyzu thâqaktn thàwpwunh thâqaktn, lúkhzbc sau sanh ra Hạeskz Ngôwuhxn.
 
Hạeskz Ngôwuhxn xuấjthkt thếdejb lúkhzbc sau, nhũbyzbng lờpsqli đwuhxồfekcn đwuhxãlnnzi mớcaaji dầoeyzn dầoeyzn tiêukznu trừwizs, chícxehnh làwpwu Hạeskz Ngôwuhxn xuấjthkt thếdejb gầoeyzn mộnmstt năkzgam, phụplra thâqaktn ngay tạeskzi mộnmstt lầoeyzn đwuhxi Tộnmsti Ádyjac Sâqaktm Lâqaktm, rốargft cuộnmstc khôwuhxng thểcjyk còcjykn sốargfng trởowum vềbyzb.
 
Từwizs đwuhxóykgx vềbyzb sau, Hạeskz Ngôwuhxn cùpjojng mẫoeyzu thâqaktn khôwuhxng còcjykn cóykgx ngàwpwuy nàwpwuo bìugzlnh an, tấjthkt cảwuhx mọctgai ngưktryờpsqli khôwuhxng hềbyzb đwuhxốargfi xửkytn tốargft vớcaaji mẫoeyzu tửkytn hai ngưktryờpsqli. Cũbyzbng cóykgx ngưktryờpsqli, thậbycam chícxeh muốargfn giếdejbt chếdejbt mẫoeyzu tửkytn Hạeskz Ngôwuhxn. Nhưktryng ởowum gia tộnmstc Tam gia gia Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu vẫoeyzn cựuzfqc lựuzfqc bảwuhxo hộnmst mẫoeyzu tửkytn Hạeskz Ngôwuhxn, lúkhzbc nàwpwuy mớcaaji cho mẫoeyzu tửkytn Hạeskz Ngôwuhxn ởowum lạeskzi Hạeskz gia. Bấjthkt quáwhaa, mẫoeyzu tửkytn ởowum Hạeskz gia, ngay cảwuhx ngưktryờpsqli hầoeyzu bìugzlnh thưktryờpsqlng cũbyzbng khôwuhxng bằritdng.
 
Hạeskz Ngôwuhxn mẫoeyzu thâqaktn sau khi chếdejbt, bàwpwui vịipns cũbyzbng khôwuhxng cho phévukwp tiếdejbn vàwpwuo Hạeskz gia từwizs đwuhxưktryờpsqlng.
 
"Hạeskz Ngôwuhxn, ngưktryơxcmai sau khi lớcaajn lêukznn, nhấjthkt đwuhxịipnsnh phảwuhxi trởowum thàwpwunh mộnmstt ngưktryờpsqli giốargfng phụplra thâqaktn ngưktryơxcmai, mộnmstt đwuhxỉpjojnh thiêukznn lậbycap đwuhxịipnsa nam tửkytn háwhaan."
 
"Hạeskz Ngôwuhxn, mẹfgni cảwuhx đwuhxờpsqli nàwpwuy cóykgx hai cáwhaai tâqaktm nguyệwpwun.Tâqaktm nguyệwpwun thứnmst nhấjthkt chícxehnh làwpwu ngưktryơxcmai cóykgx thểcjyk hảwuhxo hảwuhxo sốargfng sóykgxt, tâqaktm nguyệwpwun thứnmst hai. tâqaktm nguyệwpwun thứnmst hai đwuhxóykgx làwpwu cóykgx thểcjyk ởowum cùpjojng phụplra thâqaktn ngưktryơxcmai mộnmstt chỗkzga."
 
Hạeskz Ngôwuhxn mẫoeyzu thâqaktn trưktryớcaajc khi chếdejbt, ởowum bêukznn ngưktryờpsqli mẫoeyzu thâqaktn, Hạeskz Ngôwuhxn nghe mẫoeyzu thâqaktn mộnmstt chữebyi mộnmstt chữebyi nóykgxi ra nhữebying lờpsqli nàwpwuy, nưktryớcaajc mắqiblt căkzgan bảwuhxn khôwuhxng thểcjyk khốargfng chếdejb.
 
Mỗkzgai lầoeyzn hồfekci tưktryởowumng lạeskzi nhữebying lờpsqli mẫoeyzu thâqaktn trưktryớcaajc khi chếdejbt, Hạeskz Ngôwuhxn sẽsnxn nhịipnsn khôwuhxng đwuhxưktryợdocwc nắqiblm tay, sóykgxng lòcjykng phậbycap phồfekcng. Bàwpwui vịipns phụplra thâqaktn ởowum trong nhàwpwu thờpsql họctga, màwpwu bàwpwui vịipns mẫoeyzu thâqaktn lạeskzi khôwuhxng cho phévukwp. Hạeskz Ngôwuhxn vẫoeyzn đwuhxềbyzbu muốargfn đwuhxem bàwpwui vịipns mẫoeyzu thâqaktn đwuhxưktrya vàwpwuo nhàwpwu thờpsql tổfekc tôwuhxng, cùpjojng phụplra thâqaktn mộnmstt chỗkzga.
 
"Ha ha, Hạeskz Ngôwuhxn, tuy rằritdng Đwuhxạeskzi trưktryởowumng lãlnnzo đwuhxáwhaap ứnmstng ởowum Trưktryởowumng lãlnnzo hộnmsti hỗkzga trợdocw, bấjthkt quáwhaa sựuzfq tìugzlnh còcjykn khôwuhxng chắqiblc chắqibln. Chờpsql lúkhzbc hậbycau thiêukznn trưktryởowumng lãlnnzo hộnmsti, mớcaaji cóykgx thểcjyk quyếdejbt đwuhxịipnsnh." Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu chứnmstng kiếdejbn Hạeskz Ngôwuhxn hoan hôwuhx bộnmst dáwhaang nhảwuhxy nhóykgxt, trong lòcjykng lạeskzi cảwuhxm tháwhaan đwuhxứnmstng lêukznn. Sáwhaau năkzgam thờpsqli gian, hắqibln mộnmstt mựuzfqc cốargf gắqiblng cốargf gắqiblng thuyếdejbt phụplrac tộnmstc trưktryởowumng cùpjojng Trưktryởowumng lãlnnzo hộnmsti đwuhxem Hạeskz Ngôwuhxn bàwpwui vịipns mẫoeyzu thâqaktn đwuhxểcjyk vàwpwuo nhàwpwu thờpsql Hạeskz gia. Cho tớcaaji hôwuhxm nay, Đwuhxạeskzi trưktryởowumng lãlnnzo Hạeskz Lai mớcaaji đwuhxồfekcng ýpdhb lợdocwi ícxehch lớcaajn đwuhxáwhaap ứnmstng trợdocw giúkhzbp Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu ởowum Trưktryởowumng lãlnnzo hộnmsti nóykgxi chuyệwpwun.
 
Đwuhxạeskzi trưktryởowumng lãlnnzo Hạeskz Lai ởowum Hạeskz gia vai vềbyzb rấjthkt cao, so vớcaaji Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu cao hơxcman, cho dùpjoj làwpwu tộnmstc trưktryởowumng, cũbyzbng trịipnsnh trọctgang lo lắqiblng ýpdhb kiếdejbn củzhfsa Hạeskz Lai. Cho nêukznn nếdejbu cóykgx Hạeskz Lai ởowum Trưktryởowumng lãlnnzo hộnmsti hỗkzga trợdocw nóykgxi chuyệwpwun, chuyệwpwun tìugzlnh liềbyzbn dễplra dàwpwung hơxcman nhiềbyzbu.
 
Nhìugzln thấjthky Hạeskz Ngôwuhxn lúkhzbc nàwpwuy, Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu nhớcaaj lạeskzi phụplra thâqaktn Hạeskz Ngôwuhxn, phụplra thâqaktn Hạeskz Ngôwuhxn Hạeskz Đwuhxôwuhxng Thăkzgang làwpwu đwuhxệwpwu tửkytn Hạeskz gia trẻfgni tuổfekci xuấjthkt sắqiblc nhấjthkt, Hạeskz Đwuhxôwuhxng Thăkzgang mớcaaji mưktryờpsqli táwhaam tuổfekci đwuhxãlnnz đwuhxem toàwpwun thâqaktn mộnmstt trăkzgam lẻfgni táwhaam kinh mạeskzch võoeyz đwuhxạeskzo chủzhfs yếdejbu hoàwpwun toàwpwun đwuhxảwuhx thôwuhxng, võoeyz đwuhxạeskzo tu vi vừwizsa mớcaaji tu luyệwpwun tớcaaji cảwuhxnh giớcaaji tẩzgsxy tủzhfsy. Nếdejbu khôwuhxng cóykgx chuyệwpwun bấjthkt ngờpsql hơxcman mưktryờpsqli năkzgam trưktryớcaajc, chỉpjoj sợdocw giờpsql cóykgx thểcjyk bưktryớcaajc vàwpwuo cảwuhxnh giớcaaji Tiêukznn thiêukznn trởowum thàwpwunh Linh sưktry.
 
Đwuhxáwhaang tiếdejbc.

 
Lúkhzbc trưktryớcaajc Hạeskz Đwuhxôwuhxng Thăkzgang, cũbyzbng làwpwu ngưktryờpsqli đwuhxưktryợdocwc chọctgan đwuhxảwuhxm nhiệwpwum chứnmstc vịipns tộnmstc trưktryởowumng. Nếdejbu Hạeskz Đwuhxôwuhxng Thăkzgang khôwuhxng chếdejbt, đwuhxịipnsa vịipns Hạeskz Ngôwuhxn cũbyzbng sẽsnxn biếdejbn hóykgxa long trờpsqli lởowum đwuhxấjthkt.
 
Ai, nhâqaktn sinh, vốargfn tràwpwun ngậbycap rấjthkt nhiềbyzbu biếdejbn cốargf!
 
"Tam gia gia, ta nhấjthkt đwuhxịipnsnh cốargf gắqiblng tu luyệwpwun, sẽsnxn khôwuhxng làwpwum cho ngưktryờpsqli thấjthkt vọctgang!" Hạeskz Ngôwuhxn kícxehch đwuhxộnmstng, rấjthkt nhanh tỉpjojnh táwhaao lạeskzi, kiêukznn đwuhxịipnsnh nóykgxi vớcaaji Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu.
 
Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu lắqiblc đwuhxầoeyzu nóykgxi: " Hạeskz Ngôwuhxn, cóykgx lẽsnxn ngưktryơxcmai cóykgx thểcjyk theo văkzgan đwuhxạeskzo, theo văkzgan đwuhxạeskzo cũbyzbng giốargfng nhau cóykgx thểcjyk vưktryơxcman cao nha? Ngưktryơxcmai xem ta, đwuhxưktryờpsqlng võoeyz đwuhxạeskzo, kỳezqu thậbycat mớcaaji gầoeyzn giai đwuhxoạeskzn đwuhxoáwhaan thểcjyk."
 
Đwuhxâqakty khôwuhxng phảwuhxi lầoeyzn đwuhxầoeyzu tiêukznn Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu khuyêukznn bảwuhxo Hạeskz Ngôwuhxn buôwuhxng tha tu luyệwpwun võoeyz đwuhxạeskzo, bấjthkt quáwhaa Hạeskz Ngôwuhxn khôwuhxng nghe lờpsqli khuyêukznn bảwuhxo củzhfsa hắqibln. Trong chícxehn vịipns trưktryởowumng lãlnnzo Hạeskz gia, cóykgx ba ngưktryờpsqli đwuhxi khôwuhxng theo con đwuhxưktryờpsqlng võoeyz đwuhxạeskzo, Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu làwpwu mộnmstt trong ba ngưktryờpsqli đwuhxóykgx.
 
Biếdejbt Tam gia gia làwpwu vìugzl mìugzlnh, cho nêukznn Hạeskz Ngôwuhxn cũbyzbng khôwuhxng bởowumi vìugzl Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu nóykgxi nhưktry vậbycay màwpwu sinh khícxeh.
 
Lúkhzbc nàwpwuy, Hạeskz Ngôwuhxn trầoeyzm mặzuqsc mộnmstt hồfekci lâqaktu, kỳezqu thậbycat hắqibln cũbyzbng biếdejbt, lờpsqli đwuhxềbyzb nghịipns củzhfsa Tam gia gia, vớcaaji hắqibln màwpwu nóykgxi cóykgx lẽsnxn làwpwu đwuhxúkhzbng.
 
"Tam gia gia, mẹfgni hy vọctgang cháwhaau tu luyệwpwun võoeyz đwuhxạeskzo, nhưktry phụplra thâqaktn trởowum thàwpwunh cưktryờpsqlng giảwuhx!"
 
Lờpsqli Hạeskz Ngôwuhxn nóykgxi ra, Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu khôwuhxng nóykgxi cáwhaai gìugzl nữebyia. Hắqibln biếdejbt, Hạeskz Ngôwuhxn cóykgx lẽsnxn cảwuhx đwuhxờpsqli cũbyzbng khôwuhxng thay đwuhxổfekci cỗkzga ýpdhb chícxeh nàwpwuy.
 
Vỗkzga trêukznn vai Hạeskz Ngôwuhxn, Hạeskz Trưktryờpsqlng Hàwpwu áwhaanh mắqiblt hiềbyzbn làwpwunh nhìugzln Hạeskz Ngôwuhxn nóykgxi: " Tu luyệwpwun tốargft đwuhxi, ta tin tưktryởowumng ngưktryơxcmai mộnmstt ngàwpwuy nàwpwuo đwuhxóykgx sẽsnxn thàwpwunh côwuhxng, Hạeskz Ngôwuhxn!"
 
Hạeskz Ngôwuhxn đwuhxiểcjykm đwuhxiểcjykm đwuhxầoeyzu, trong áwhaanh mắqiblt, cũbyzbng lộnmst ra mộnmstt névukwt tựuzfq tin. Hai tròcjykng mắqiblt màwpwuu đwuhxen, giốargfng trong trờpsqli đwuhxêukznm lóykgxe ra, sáwhaang ngờpsqli hữebyiu thầoeyzn. Ởexnk trong lòcjykng Hạeskz Ngôwuhxn, vẫoeyzn cóykgx mộnmstt thanh âqaktm kêukznu gọctgai, nóykgxi hắqibln vĩjyegnh viễplran sẽsnxn khôwuhxng buôwuhxng bỏxcma. Mỗkzgai khi đwuhxêukznm dàwpwui yêukznn tĩjyegnh nhớcaaj tớcaaji mẫoeyzu thâqaktn, toàwpwun thâqaktn Hạeskz Ngôwuhxn liềbyzbn tràwpwun ngậbycap lựuzfqc lưktryợdocwng.
 
Buổfekci sáwhaang ngàwpwuy thứnmst hai, Hạeskz Ngôwuhxn ăkzgan qua hai cáwhaai báwhaanh nưktryớcaajng, ngồfekci ởowum trong phòcjykng cũbyzb náwhaat luyệwpwun tậbycap viếdejbt chữebyi. Tuy rằritdng mộnmstt lòcjykng tu luyệwpwun võoeyz đwuhxạeskzo, nhưktryng Hạeskz Ngôwuhxn cho tớcaaji bâqakty giờpsql vẫoeyzn đwuhxọctgac sáwhaach viếdejbt chữebyi.
 
Lúkhzbc Hạeskz Ngôwuhxn viếdejbt đwuhxếdejbn chữebyi thứnmst táwhaam mưktryơxcmai bảwuhxy trêukznn giấjthky Tuyêukznn Thàwpwunh, trong việwpwun truyềbyzbn đwuhxếdejbn tiếdejbng bưktryớcaajc châqaktn nhỏxcma vụplran, Hạeskz Ngôwuhxn khôwuhxng khỏxcmai ngẩzgsxng đwuhxầoeyzu nhìugzln lạeskzi theo hưktryớcaajng cửkytna phòcjykng, thấjthky làwpwu nha hoàwpwun củzhfsa tộnmstc trưktryởowumng, têukznn làwpwu Tiểcjyku Thúkhzby.