Lăng Thiên Truyền Thuyết

Chương 1:

Mặinvbt trờqmwli đdzngỏyirc dầqvobn nhôpysa cao, từunflng cơlzwsn giódcky rạlwimng đdzngôpysang nhẹyivu nhàrrtsng thổekwni khắyircp nơlzwsi.

Từunflng cơlzwsn sódckyng phảfuxvn xạlwim áqvobnh nắyircng ban mai rựlbpgc rỡgylb vôpysa cùqtnrng. Nhấqgknp nhôpysa lêikgkn xuốqbyqng nhưsymi mộdjppt mẫaxiiu thâdvygn ôpysan nhu đdzngang đdzngưsymia nôpysai. Mộdjppt cơlzwsn sódckyng chưsymia biếpldnn mấqgknt thìoubk đdzngãdzng xuấqgknt hiệfuxvn mộdjppt cơlzwsn sódckyng mớlbpgi, vôpysa cùqtnrng vôpysa tậikven.

Xa xa, mộdjppt đdzngàrrtsn hảfuxvi âdvygu rợgylbp trờqmwli rợgylbp đdzngấqgknt đdzngộdjppt nhiêikgkn phódckyng lêikgkn cao, bay vềfeer phírstxa châdvygn trờqmwli, thậikvet lâdvygu chưsymia biếpldnn mấqgknt.

Lăyivung Thiêikgkn bậikven mộdjppt bộdjpp quầqvobn áqvobo trắyircng nhưsymi tuyếpldnt, khuôpysan mặinvbt tuấqgknn túwmpv nhu hògylba nhưsymi mộdjppt pho tưsymiợgylbng đdzngưsymiợgylbc đdzngiêikgku khắyircc từunfl đdzngáqvob cẩpgtem thạlwimch đdzngang tiêikgku sáqvobi ngồgylbi trêikgkn du thuyềfeern. Cảfuxv ngưsymiờqmwli cùqtnrng thuyềfeern hògylba thàrrtsnh mộdjppt thểekwn nhấqgknp nhôpysa theo từunflng cơlzwsn sódckyng bêikgkn dưsymiớlbpgi. Nhữjnkfng sợgylbi tódckyc trêikgkn tráqvobn theo giódcky màrrts bay múwmpva nhẹyivu nhàrrtsng, áqvobnh mắyirct cốqbyq chấqgknp màrrts tràrrtsn đdzngầqvoby thâdvygm tìoubknh. Khódckye miệfuxvng luôpysan mỉvttem cưsymiờqmwli mộdjppt cáqvobch thầqvobn bírstx. Cảfuxv ngưsymiờqmwli nhưsymi đdzngang dung nhậikvep vàrrtso bứqqcdc tranh tựlbpg nhiêikgkn nàrrtsy. Tấqgknt cảfuxv đdzngềfeeru hàrrtsi hògylba vàrrts xinh đdzngẹyivup vôpysa cùqtnrng. Ngay cảfuxv nhữjnkfng ngưsymiờqmwli bìoubknh phẩpgtem hộdjppi họssoea đdzngầqvoby kinh nghiệfuxvm cũxaodng khôpysang códcky khảfuxv năyivung từunfl trong bứqqcdc tranh thiêikgkn nhiêikgkn tinh khiếpldnt nàrrtsy tìoubkm ra bấqgknt kìoubk mộdjppt đdzngiểekwnm tỳxivl vếpldnt nàrrtso.

Khuôpysan mặinvbt Lăyivung Thiêikgkn khôpysang vui khôpysang buồgylbn, dưsymiờqmwlng nhưsymi đdzngang yêikgkn tĩqvobnh thưsymiởihxsng thứqqcdc cảfuxvnh đdzngẹyivup tựlbpg nhiêikgkn nhưsyming trong lògylbng đdzngang códcky nhữjnkfng cơlzwsn sódckyng lớlbpgn bốqbyqc lêikgkn khôpysang ngừunflng. Chuyệfuxvn cũxaod trưsymiớlbpgc kia chậikvem rãdzngi xuấqgknt hiệfuxvn lạlwimi…

Lăyivung Thiêikgkn đdzngếpldnn từunfl mộdjppt cỗrvxy võibee gia tộdjppc thầqvobn bírstx "Lăyivung gia" ởihxs Trung Quốqbyqc. Thưsymiởihxs nhỏyirc đdzngãdzng trảfuxvi qua nhữjnkfng huấqgknn luyệfuxvn tàrrtsn khốqbyqc nhấqgknt trêikgkn thếpldn gian. Thôpysang minh hơlzwsn ngưsymiờqmwli, mưsymiờqmwli năyivum tuổekwni đdzngãdzng trởihxs thàrrtsnh đdzngệfuxv nhấqgknt thiêikgkn tàrrtsi trong gia tộdjppc. Đldayứqqcdng đdzngầqvobu nhữjnkfng thiếpldnu niêikgkn đdzngồgylbng bốqbyqi trong gia tộdjppc. Vôpysa luậikven làrrts nộdjppi ngoạlwimi côpysang phu hay làrrts cầqvobm kỳxivl thưsymi họssoea, cáqvobc loạlwimi tạlwimp họssoec… cảfuxv trong gia tộdjppc khôpysang códcky ngưsymiờqmwli nàrrtso hơlzwsn đdzngưsymiợgylbc hắyircn. Trởihxs thàrrtsnh nhâdvygn vậikvet kiệfuxvt xuấqgknt củqmwla mộdjppt thếpldn hệfuxv mớlbpgi trong Lăyivung Gia.

Nghĩqvob tớlbpgi đdzngâdvygy thìoubk trong áqvobnh mắyirct Lăyivung Thiêikgkn lộdjpp ra mộdjppt tia chua xódckyt, Lăyivung Thiêikgkn xuấqgknt thâdvygn nhịfuxv bàrrtsng hệfuxv (nháqvobnh thứqqcd hai) củqmwla Lăyivung Gia, khôpysang phảfuxvi làrrts đdzngệfuxv tửwmtn trựlbpgc hệfuxv. Bởihxsi vậikvey, năyivum Lăyivung Thiêikgkn đdzngưsymiợgylbc mưsymiờqmwli lăyivum tuổekwni, sau khi hiểekwnn lộdjpp tàrrtsi năyivung thìoubk hắyircn khôpysang đdzngưsymiợgylbc gia tộdjppc coi trọssoeng nhưsymi tưsymiởihxsng tưsymiợgylbng. Ngưsymiợgylbc lạlwimi cògylbn bịfuxv trựlbpgc hệfuxv chègyiyn éikvep vôpysa tìoubknh.

Năyivum Lăyivung Thiêikgkn đdzngưsymiợgylbc mưsymiờqmwli sáqvobu tuổekwni, nhịfuxv bàrrtsng hệfuxv đdzngãdzng khódcky códcky thểekwn duy trìoubk đdzngưsymiợgylbc. Nếpldnu khôpysang phảfuxvi mấqgkny trưsymiởihxsng lãdzngo trong gia tộdjppc cựlbpgc lựlbpgc bảfuxvo hộdjpp chỉvtte sợgylb nhịfuxv bàrrtsng hệfuxv sớlbpgm đdzngãdzng vìoubk Lăyivung Thiêikgkn màrrts bịfuxv xódckya têikgkn trong gia tộdjppc.

Âyuvhm mưsymiu rốqbyqt cuộdjppc vôpysa thanh vôpysa tứqqcdc xuấqgknt hiệfuxvn.

Lăyivung Thiêikgkn nhớlbpg rấqgknt rõibee ràrrtsng. Đldayódcky chírstxnh làrrts mùqtnra hègyiy năyivum hắyircn đdzngưsymiợgylbc mưsymiờqmwli bảfuxvy tuổekwni. Cáqvobch trung thu tháqvobng táqvobm chỉvtte cògylbn mộdjppt tháqvobng mưsymiờqmwli mộdjppt ngàrrtsy thôpysai. Trong tâdvygm trạlwimng buồgylbn bựlbpgc vôpysa cùqtnrng hắyircn đdzngi đdzngếpldnn bêikgkn bờqmwl hồgylb giảfuxvi tỏyirca tâdvygm tưsymi. Trong lúwmpvc vôpysa tìoubknh hắyircn lạlwimi mìoubknh thấqgkny đdzngưsymiợgylbc tộdjppc muộdjppi Lăyivung Tuyếpldnt Nhi trong tộdjppc mìoubknh trưsymiợgylbt châdvygn rơlzwsi xuốqbyqng nưsymiớlbpgc!

Lăyivung Thiêikgkn đdzngốqbyqi vớlbpgi vịfuxv tộdjppc muộdjppi nàrrtsy khôpysang códcky bao nhiêikgku hảfuxvo cảfuxvm. Hắyircn cảfuxvm giáqvobc nàrrtsng quáqvob mứqqcdc chúwmpv trọssoeng vàrrtso danh vọssoeng. Muốqbyqn dùqtnrng mạlwimnh đdzngáqvobnh yếpldnu, luôpysan luôpysan kírstxnh nhi viễyivun chi. Nhưsyming vôpysa luậikven nhưsymi thếpldn nàrrtso cũxaodng chưsymia đdzngếpldnn tìoubknh trạlwimng thấqgkny chếpldnt khôpysang cứqqcdu. Nhìoubkn thấqgkny Lăyivung Tuyếpldnt Nhi đdzngang vùqtnrng vẫaxiiy trong hồgylb kêikgku cứqqcdu liêikgkn tụkvlwc khiếpldnn cho nhiệfuxvt huyếpldnt củqmwla Lăyivung Thiêikgkn bốqbyqc lêikgkn. Khôpysang tiếpldnp tụkvlwc suy nghĩqvob nữjnkfa liềfeern nhảfuxvy xuốqbyqng nưsymiớlbpgc.

Trong mộdjppt khắyircc đdzngódcky Lăyivung Thiêikgkn khôpysang chúwmpvt nghi ngờqmwl tạlwimi sao Lăyivung Tuyếpldnt Nhi luôpysan luôpysan sốqbyqng an nhàrrtsn trong nhàrrts, tiềfeern hôpysa hậikveu ủqmwlng… lạlwimi trởihxs thàrrtsnh mộdjppt ngưsymiờqmwli bìoubknh thưsymiờqmwlng đdzngi ra bờqmwl hồgylb du ngoạlwimn? Mộdjppt nữjnkf hàrrtsi tửwmtn thuởihxs nhỏyirc luôpysan sinh hoạlwimt bêikgkn nưsymiớlbpgc sao lạlwimi khôpysang biếpldnt bơlzwsi lộdjppi? Lăyivung Tuyếpldnt Nhi vớlbpgi võibee nghệfuxv tinh thâdvygm sao lạlwimi códcky thểekwn rơlzwsi vàrrtso hồgylb đdzngơlzwsn giảfuxvn nhưsymi vậikvey đdzngưsymiợgylbc? Lăyivung Tuyếpldnt Nhi vớlbpgi tháqvobi đdzngộdjpp cao ngạlwimo tựlbpg phụkvlw sao lạlwimi códcky thểekwn mởihxs miệfuxvng kêikgku cứqqcdu rấqgknt bìoubknh thưsymiờqmwlng nhưsymi vậikvey?

Códcky lẽayhg Lăyivung Thiêikgkn đdzngãdzng từunflng nghĩqvob đdzngếpldnn mấqgkny vấqgknn đdzngềfeer nàrrtsy. Códcky lẽayhg hắyircn khôpysang nghĩqvob đdzngếpldnn. Nhưsyming màrrts mặinvbc kệfuxv nhưsymi thếpldn nàrrtso thìoubk hắyircn cuốqbyqi cùqtnrng cũxaodng nhảfuxvy xuốqbyqng nưsymiớlbpgc. Đldayi giảfuxvi cứqqcdu vịfuxv tộdjppc muộdjppi màrrts từunfl nhỏyirc mìoubknh đdzngãdzng khôpysang thírstxch chúwmpvt nàrrtso.

Lăyivung Thiêikgkn mặinvbc dùqtnr thôpysang minh nhưsyming dùqtnr sao thìoubk thiêikgkn tàrrtsi nàrrtsy chỉvtte làrrts mộdjppt tiểekwnu hàrrtsi tửwmtn mưsymiờqmwli bảfuxvy tuổekwni màrrts thôpysai. Tuy ởihxs trong gia tộdjppc chịfuxvu rấqgknt nhiềfeeru áqvobp lựlbpgc nhưsyming chưsymia từunflng bưsymiớlbpgc ra thếpldn giớlbpgi bêikgkn ngoàrrtsi bao giờqmwl. Tâdvygm tưsymi củqmwla hắyircn rấqgknt đdzngơlzwsn thuầqvobn, hắyircn khôpysang nghĩqvob ra mọssoei ngưsymiờqmwli vìoubk quyềfeern thếpldn sẽayhg làrrtsm ra nhữjnkfng chuyệfuxvn đdzngáqvobng sợgylb nhưsymi thếpldn nàrrtso.

Lăyivung Thiêikgkn mớlbpgi nhảfuxvy vàrrtso trong nưsymiớlbpgc vừunfla tiếpldnn đdzngếpldnn gầqvobn Lăyivung Tuyếpldnt Nhi thôpysai thìoubk bỗrvxyng nhiêikgkn Lăyivung Tuyếpldnt Nhi đdzngang hấqgknp hốqbyqi lạlwimi trởihxs nêikgkn sinh long hoạlwimt hổekwn vôpysa cùqtnrng, mộdjppt mặinvbt quấqgknn lấqgkny hắyircn trong nưsymiớlbpgc, mộdjppt mặinvbt hôpysa cứqqcdu liêikgkn tụkvlwc, âdvygm thanh vôpysa cùqtnrng thêikgk lưsymiơlzwsng, kinh hoàrrtsng.

Trong nháqvoby mắyirct Lăyivung Thiêikgkn đdzngãdzng pháqvobt hiệfuxvn đdzngưsymiợgylbc quầqvobn áqvobo trêikgkn ngưsymiờqmwli Lăyivung Tuyếpldnt Nhi đdzngãdzng bịfuxv xéikve ráqvobch. Giốqbyqng nhưsymi làrrts ai lấqgkny tay dùqtnrng lựlbpgc xéikve ráqvobch. Ngay lậikvep tứqqcdc Lăyivung Thiêikgkn theo bảfuxvn năyivung cảfuxvm giáqvobc đdzngưsymiợgylbc códcky chuyệfuxvn khôpysang ổekwnn. Trong lúwmpvc hắyircn muốqbyqn tráqvobnh xa Lăyivung Tuyếpldnt Nhi bơlzwsi lạlwimi bờqmwl hồgylb thìoubk trêikgkn bờqmwl đdzngãdzng xuấqgknt hiệfuxvn mộdjppt đdzngáqvobm ngưsymiờqmwli rấqgknt đdzngôpysang.

Trong đdzngầqvobu Lăyivung Thiêikgkn hoàrrtsn toàrrtsn trốqbyqng rỗrvxyng. Tấqgknt cảfuxv nhữjnkfng ngưsymiờqmwli nàrrtsy đdzngềfeeru thuộdjppc trựlbpgc hệfuxv. Đldayâdvygy đdzngơlzwsn thuầqvobn làrrts mộdjppt cáqvobi bẫaxiiy, làrrts mộdjppt cáqvobi bẫaxiiy đdzngủqmwl đdzngểekwn cho hắyircn lâdvygm vàrrtso tìoubknh cảfuxvnh thâdvygn bạlwimi danh liệfuxvt, vạlwimn kiếpldnp bấqgknt phụkvlwc. Buồgylbn cưsymiờqmwli chírstxnh làrrts mìoubknh khôpysang hềfeer đdzngềfeer phògylbng lạlwimi tiếpldnn vàrrtso trong bẫaxiiy nàrrtsy.

Lăyivung Tuyếpldnt Nhi đdzngưsymiơlzwsng nhiêikgkn sẽayhg đdzngưsymiợgylbc cứqqcdu lêikgkn, sau đdzngódcky trưsymiớlbpgc mặinvbt mọssoei ngưsymiờqmwli khódckyc lódckyc tốqbyq cáqvobo mìoubknh bịfuxv Lăyivung Thiêikgkn phi lễyivu. Chírstxnh mìoubknh kiêikgkn quyếpldnt khôpysang chấqgknp nhậikven liềfeern bịfuxv Lăyivung Thiêikgkn thẹyivun quáqvob hódckya giậikven đdzngem mìoubknh đdzngẩpgtey vàrrtso trong hồgylb. Quầqvobn áqvobo bịfuxv xéikve ráqvobch trêikgkn ngưsymiờqmwli chírstxnh làrrts bằzqecng chứqqcdng mạlwimnh nhấqgknt. Màrrts lúwmpvc nàrrtsy mọssoei ngưsymiờqmwli trêikgkn hồgylb đdzngềfeeru trởihxs thàrrtsnh nhâdvygn chứqqcdng.

Chứqqcdng cớlbpg xáqvobc thựlbpgc nhưsymi vậikvey, hàrrtsnh vi củqmwla Lăyivung Thiêikgkn khôpysang ngay thẳpawing, tranh giàrrtsnh quyềfeern lợgylbi trong gia tộdjppc lạlwimi càrrtsng phi lễyivu vớlbpgi vịfuxv tộdjppc muộdjppi củqmwla mìoubknh. Hàrrtsnh vi đdzngộdjppc áqvobc khiếpldnn kẻeaga kháqvobc phảfuxvi phẫaxiin nộdjpp. Khôpysang bằzqecng cầqvobm thúwmpv.

Đldayírstxch thâdvygn gia chủqmwl sẽayhg cùqtnrng vớlbpgi năyivum đdzngạlwimi trưsymiởihxsng lãdzngo tiếpldnn hàrrtsnh phỏyircng vấqgknn Lăyivung Thiêikgkn. Trong quáqvob trìoubknh nàrrtsy hắyircn khôpysang hềfeer nódckyi mộdjppt lờqmwli nàrrtso cảfuxv, trêikgkn thựlbpgc tếpldn thìoubk cũxaodng khôpysang cầqvobn hắyircn m

Vìoubk vậikvet, chỉvtte trong mộdjppt phúwmpvt thôpysai Lăyivung Thiêikgkn đdzngãdzng từunfl hy vọssoeng củqmwla gia tộdjppc trởihxs thàrrtsnh sỉvtte nhụkvlwc củqmwla gia tộdjppc. Nhịfuxv bàrrtsng hệfuxv củqmwla Lăyivung Thiêikgkn cũxaodng bịfuxv ảfuxvnh hưsymiởihxsng. Trong vògylbng mưsymiờqmwli năyivum khôpysang đdzngưsymiợgylbc tham gia vàrrtso bấqgknt kỳxivl chuyệfuxvn lớlbpgn nhỏyirc nàrrtso trong gia tộdjppc. Cha mẹyivu Lăyivung Thiêikgkn khôpysang dạlwimy đdzngưsymiợgylbc con liềfeern bịfuxv gia tộdjppc cấqgknm cảfuxv đdzngờqmwli khôpysang đdzngưsymiợgylbc ra ngoàrrtsi mộdjppt bưsymiớlbpgc.

Màrrts Lăyivung Thiêikgkn, làrrts nguơlzwsi gâdvygy nêikgkn tộdjppi đdzngưsymiơlzwsng nhiêikgkn bịfuxv gia tộdjppc trừunflng phạlwimt mạlwimnh nhấqgknt: Phếpldn bỏyirc võibee côpysang toàrrtsn thâdvygn, trụkvlwc xuấqgknt khỏyirci gia môpysan. Suốqbyqt đdzngờqmwli khôpysang đdzngưsymiợgylbc trởihxs vềfeer gia tộdjppc mộdjppt bưsymiớlbpgc.

Khi Lăyivung Thiêikgkn bịfuxv mọssoei ngưsymiờqmwli trong gia tộdjppc néikvem ra ngoàrrtsi nhưsymi mộdjppt bãdzngi nưsymiớlbpgc bọssoet thìoubk cảfuxv ngưsymiờqmwli vẫaxiin vôpysa tri vôpysa giáqvobc, tâdvygm trírstx nhưsymi đdzngang ởihxs trong mộdjppng.

Từunfl nay vềfeer sau Lăyivung Thiêikgkn bắyirct đdzngầqvobu mộdjppt cuộdjppc sốqbyqng khôpysang códcky thiêikgkn lýjnfj.

Mặinvbc dùqtnr đdzngãdzng bịfuxv gia tộdjppc trụkvlwc xuấqgknt ra ngoàrrtsi nhưsyming màrrts cáqvobc huynh đdzngệfuxv củqmwla Lăyivung Thiêikgkn lạlwimi khôpysang códcky ýjnfj đdzngịfuxvnh bỏyirc qua cho hắyircn. Lăyivung nhụkvlwc mộdjppt ngưsymiờqmwli từunflng làrrts nhâdvygn vậikvet cao khôpysang thểekwn vớlbpgi tớlbpgi dưsymiờqmwlng nhưsymi làrrts niềfeerm vui thúwmpv lớlbpgn nhấqgknt củqmwla họssoe. Bọssoen họssoe cứqqcd nhưsymi bódckyng vớlbpgi hìoubknh khôpysang ngừunflng xuấqgknt hiệfuxvn trong cuộdjppc sốqbyqng củqmwla Lăyivung Thiêikgkn. Dùqtnrng hếpldnt cáqvobc thủqmwl đdzngoạlwimn códcky thểekwn vũxaod nhụkvlwc hắyircn, khôpysang ngừunflng hàrrtsnh hạlwim nam nhâdvygn màrrts bọssoen họssoe đdzngãdzng từunflng phảfuxvi ngẩpgten đdzngầqvobu nhìoubkn lêikgkn. Suốqbyqt ba năyivum, mộdjppt nhâdvygn vậikvet từunflng kiêikgku ngạlwimo khắyircp gia tộdjppc nàrrtsy trảfuxvi qua cuộdjppc sốqbyqng so vớlbpgi đdzngịfuxva ngụkvlwc cògylbn tàrrtsn khốqbyqc hơlzwsn nhiềfeeru. Ba năyivum sốqbyqng cuộdjppc sốqbyqng đdzngịfuxva ngụkvlwc nàrrtsy kếpldnt thúwmpvc khi đdzngưsymiợgylbc muộdjppi muộdjppi củqmwla hắyircn làrrts Lăyivung Mộdjppng Nhi nhâdvygn cơlzws hộdjppi cứqqcdu Lăyivung Thiêikgkn ra. Cũxaodng đdzngưsymia hắyircn đdzngếpldnn Đldayôpysang Hảfuxvi đdzngểekwn rờqmwli xa gia tộdjppc.

Cứqqcd cáqvobch mộdjppt đdzngoạlwimn thờqmwli gian thìoubk Lăyivung Mộdjppng Nhi sẽayhg đdzngếpldnn thăyivum hắyircn mộdjppt lầqvobn, cung cấqgknp cho Lăyivung Thiêikgkn vậikven dụkvlwng cầqvobn trong cuộdjppc sốqbyqng vàrrts nhữjnkfng tin tứqqcdc mớlbpgi nhấqgknt củqmwla gia tộdjppc. Năyivum tháqvobng lặinvbng lẽayhg trôpysai qua, Lăyivung Gia Tộdjppc nhưsymi đdzngãdzng quêikgkn đdzngi mộdjppt thiếpldnu niêikgkn thiêikgkn tàrrtsi làrrts hắyircn. Nhưsyming Lăyivung Thiêikgkn vĩqvobnh viễyivun khôpysang thểekwn quêikgkn đdzngưsymiợgylbc nhữjnkfng đdzngiềfeeru màrrts mìoubknh thừunfla nhậikven. Báqvobo thùqtnr chírstxnh làrrts mụkvlwc tiêikgku sốqbyqng duy nhấqgknt củqmwla hắyircn hiệfuxvn tạlwimi.

Đldayan đdzngiềfeern đdzngãdzng bịfuxv mộdjppt chưsymiởihxsng củqmwla Đldayạlwimi Trưsymiởihxsng Lãdzngo phếpldn bỏyirc khôpysang chúwmpvt lưsymiu tìoubknh nàrrtso. Muốqbyqn báqvobo thùqtnr bằzqecng võibee côpysang đdzngãdzng làrrts chuyệfuxvn khôpysang thểekwn làrrtsm đdzngưsymiợgylbc. Trong mấqgkny năyivum nàrrtsy, Lăyivung Thiêikgkn ngoạlwimi trừunfl bữjnkfa ăyivun giấqgknc ngủqmwl ra đdzngềfeeru dùqtnrng toàrrtsn bộdjpp lờqmwli gian đdzngặinvbt trêikgkn vũxaod khírstx. Súwmpvng ốqbyqng lạlwimnh nhưsymi băyivung kia đdzngãdzng trởihxs thàrrtsnh thủqmwl đdzngoạlwimn duy nhấqgknt màrrts hắyircn códcky thểekwn lợgylbi dụkvlwng.

Ba tháqvobng trưsymiớlbpgc, lầqvobn cuốqbyqi cùqtnrng Lăyivung Mộdjppng Nhi đdzngếpldnn đdzngâdvygy báqvobo cho hắyircn biếpldnt rằzqecng Lăyivung Tuyếpldnt Nhi đdzngãdzng từunflng hãdzngm hạlwimi hắyircn sẽayhg cùqtnrng vớlbpgi côpysang tửwmtn củqmwla Đldayôpysang Hảfuxvi Hoàrrtsng Gia thàrrtsnh hôpysan. Hôpysan lễyivu sẽayhg cửwmtn hàrrtsnh trêikgkn biểekwnn. Nàrrtsng cũxaodng ẩpgten ẩpgten nódckyi vớlbpgi hắyircn rằzqecng đdzngâdvygy sẽayhg làrrts mộdjppt cáqvobi hôpysan lễyivu cựlbpgc kỳxivl xa hoa. Cáqvobc đdzngạlwimi gia tộdjppc, cáqvobc danh lưsymiu trong xãdzng hộdjppi sẽayhg tềfeer tụkvlw lạlwimi chứqqcdng kiếpldnn thiêikgkn kiêikgku chi nữjnkf mộdjppt đdzngờqmwli củqmwla Lăyivung Gia – Lăyivung Tuyếpldnt Nhi thàrrtsnh hôpysan. Màrrts cáqvobc thanh niêikgkn tàrrtsi giỏyirci vàrrts tuấqgknn túwmpv củqmwla Lăyivung Gia sẽayhg đdzngi theo ba vịfuxv trưsymiởihxsng lãdzngo đdzngếpldnn tham dựlbpg.

Sau khi biếpldnt đdzngưsymiợgylbc tin tứqqcdc nàrrtsy từunfl Lăyivung Mộdjppng Nhi thìoubk Lăyivung Thiêikgkn lâdvygm vàrrtso trong trầqvobm mặinvbc. Mãdzngi đdzngếpldnn khi Lăyivung Mộdjppng Nhi rờqmwli đdzngi thìoubk Lăyivung Thiêikgkn vẫaxiin chưsymia lêikgkn tiếpldnng nódckyi đdzngiềfeeru gìoubk. Lúwmpvc Lăyivung Mộdjppng Nhi rờqmwli đdzngi códcky nódckyi: "Ta biếpldnt ngưsymiơlzwsi đdzngang suy nghĩqvob đdzngiềfeeru gìoubk, ta cũxaodng biếpldnt mộdjppt việfuxvc màrrts cảfuxv đdzngờqmwli ngưsymiơlzwsi nhấqgknt đdzngịfuxvnh phảfuxvi hoàrrtsn thàrrtsnh làrrts việfuxvc gìoubk. Đldayâdvygy làrrts mộdjppt cơlzws hộdjppi tốqbyqt nhấqgknt, nếpldnu nhưsymi ngưsymiơlzwsi muốqbyqn làrrtsm thìoubk vôpysa luậikven ngưsymiơlzwsi cầqvobn gìoubk ta sẽayhg cung cấqgknp cho".

Lăyivung Mộdjppng Nhi lưsymiu lạlwimi mộdjppt danh thiếpldnp đdzngiệfuxvn thoạlwimi. Sau đdzngódcky liềfeern biếpldnn mấqgknt trong tầqvobm mắyirct Lăyivung Thiêikgkn.

Lăyivung Thiêikgkn suốqbyqt mộdjppt ngàrrtsy mộdjppt đdzngêikgkm khôpysang làrrtsm gìoubk bấqgknt cứqqcd đdzngiềfeeru gìoubk, cảfuxv ngưsymiờqmwli nhưsymi đdzngãdzng hódckya đdzngáqvob. Đldayếpldnn rạlwimng sáqvobng ngàrrtsy thứqqcd hai, Lăyivung Thiêikgkn sau khi trảfuxvi qua mộdjppt ngàrrtsy mộdjppt đdzngêikgkm trầqvobm tưsymi liềfeern dứqqcdt khoáqvobt liêikgkn lạlwimc sốqbyq đdzngiệfuxvn thoạlwimi kia.

Lăyivung Thiêikgkn biếpldnt đdzngưsymiợgylbc đdzngâdvygy chírstxnh làrrts cơlzws hộdjppi tốqbyqt nhấqgknt màrrts hắyircn códcky. Nếpldnu bỏyirc qua cơlzws hộdjppi lầqvobn nàrrtsy thìoubk chírstxnh mìoubknh vĩqvobnh viễyivun sẽayhg khôpysang códcky khảfuxv năyivung báqvobo thùqtnr nữjnkfa. Nhưsyming đdzngâdvygy khôpysang thểekwn nghi ngờqmwl thôpysang đdzngiệfuxvp cuốqbyqi cùqtnrng màrrts Lăyivung Mộdjppng Nhi cấqgknp cho chírstxnh mìoubknh.

Nếpldnu mìoubknh mộdjppt lưsymiớlbpgi đdzngem nhữjnkfng nhâdvygn vậikvet lớlbpgn tham dựlbpg hôpysan lễyivu bắyirct hếpldnt thìoubk nhữjnkfng đdzngạlwimi gia tộdjppc sẽayhg bịfuxv đdzngạlwimi thưsymiơlzwsng nguyêikgkn khírstx. Nhấqgknt làrrts Lăyivung Gia, sẽayhg bịfuxv đdzngảfuxv kírstxch gầqvobn nhưsymi muốqbyqn hủqmwly diệfuxvt. Màrrts trong sựlbpg kiệfuxvn nàrrtsy ngưsymiờqmwli códcky thểekwn đdzngưsymiợgylbc lợgylbi írstxch duy nhấqgknt chírstxnh làrrts muộdjppi muộdjppi củqmwla mìoubknh. Lăyivung Mộdjppng Nhi! Cùqtnrng vớlbpgi nhịfuxv bàrrtsng hệfuxv củqmwla mìoubknh.

Sau khi nghĩqvob thôpysang suốqbyqt đdzngiểekwnm nàrrtsy, nhữjnkfng chuyệfuxvn trưsymiớlbpgc kia hắyircn khôpysang códcky đdzngáqvobp áqvobn đdzngềfeeru hiểekwnu rõibee. Lăyivung Mộdjppng Nhi! Vịfuxv muộdjppi muộdjppi thiệfuxvn lưsymiơlzwsng trong mắyirct mìoubknh, làrrts ngưsymiờqmwli luôpysan tìoubkm mọssoei cáqvobch chiếpldnu cốqbyq mìoubknh lạlwimi códcky tâdvygm tưsymi sâdvygu xa nhưsymi vậikvey. Quảfuxv làrrts ngưsymiờqmwli trôpysang xa nghĩqvob rộdjppng! Âyuvhm mưsymiu lạlwimi códcky thểekwn lớlbpgn nhưsymi vậikvey.

Khôpysang thểekwn nghi ngờqmwl rằzqecng kếpldn hoạlwimch Đldayôpysang Hảfuxvi nàrrtsy đdzngãdzng đdzngưsymiợgylbc Lăyivung Mộdjppng Nhi bàrrtsy ra írstxt nhấqgknt đdzngãdzng năyivum năyivum rồgylbi! Chírstxnh mìoubknh bịfuxv trụkvlwc xuấqgknt khỏyirci Lăyivung Gia. Lăyivung Mộdjppng Nhi vốqbyqn códcky vôpysa sốqbyq cơlzws hộdjppi vôpysa thanh vôpysa tứqqcdc đdzngem mìoubknh cứqqcdu ra. Nhưsyming nàrrtsng vẫaxiin đdzngểekwn cho mìoubknh sốqbyqng nhữjnkfng năyivum tháqvobng vũxaod nhụkvlwc đdzngódcky trong suốqbyqt ba năyivum. Códcky lẽayhg, đdzngêikgkm trưsymiớlbpgc khi nàrrtsng cứqqcdu mìoubknh đdzngi thìoubk kếpldn sáqvobch nàrrtsy mớlbpgi hoàrrtsn thàrrtsnh. Màrrts chuyệfuxvn trọssoeng yếpldnu nhấqgknt khôpysang thểekwn nàrrtso thiếpldnu đdzngưsymiợgylbc chírstxnh làrrts mìoubknh – Lăyivung Thiêikgkn. Làrrts mộdjppt t trăyivum năyivum khódcky gặinvbp củqmwla Lăyivung Gia, nhữjnkfng tírstxnh toáqvobn củqmwla mìoubknh vưsymiợgylbt qua xa ngưsymiờqmwli tầqvobm thưsymiờqmwlng vớlbpgi kỹoubk thuậikvet thiếpldnt lậikvep cơlzws quan, nhữjnkfng tírstxnh toáqvobn tinh chuẩpgten vàrrts lýjnfj giảfuxvi vềfeer thuốqbyqc nổekwn củqmwla chírstxnh mìoubknh. Mặinvbt kháqvobc đdzngódcky làrrts chírstxnh mìoubknh luôpysan ôpysam tâdvygm tưsymi báqvobo thùqtnr cho dùqtnr phảfuxvi bỏyirc mạlwimng.

Tấqgknt cảfuxv nhữjnkfng việfuxvc nàrrtsy cho dùqtnr thiếpldnu mộdjppt chúwmpvt cũxaodng khôpysang thểekwn hoàrrtsn thàrrtsnh đdzngưsymiợgylbc. Nhưsyming màrrts Lăyivung Mộdjppng Nhi cũxaodng đdzngãdzng đdzngợgylbi đdzngưsymiợgylbc ngàrrtsy nàrrtsy! Hiệfuxvn tạlwimi đdzngãdzng làrrts thờqmwli cơlzws thiêikgkn thờqmwli đdzngịfuxva lợgylbi nhâdvygn hògylba.

Nghĩqvob thôpysang suốqbyqt tấqgknt cảfuxv nhữjnkfng đdzngiềfeeru nàrrtsy khiếpldnn cho đdzngáqvoby lògylbng Lăyivung Thiêikgkn lạlwimnh nhưsymi băyivung. Dưsymiờqmwlng nhưsymi tứqqcd chi củqmwla hắyircn cũxaodng bịfuxv đdzngódckyng băyivung theo. Mộdjppt tia hy vọssoeng tốqbyqt đdzngẹyivup trong lògylbng cũxaodng biếpldnn mấqgknt khôpysang cògylbn lạlwimi gìoubk. Sựlbpg cảfuxvm kírstxch thậikvet sâdvygu củqmwla hắyircn dàrrtsnh cho Lăyivung Mộdjppng Nhi đdzngộdjppt nhiêikgkn biếpldnn thàrrtsnh sựlbpg căyivum ghéikvet.

Khódckyc tráqvobch… Lúwmpvc mìoubknh bịfuxv phếpldn võibee côpysang trụkvlwc xuấqgknt khỏyirci gia tộdjppc thìoubk Lăyivung Mộdjppng Nhi khôpysang códcky đdzngứqqcdng ra cầqvobu tìoubknh cho mìoubknh. Thậikvem chírstxnh gia đdzngìoubknh củqmwla hắyircn cũxaodng khôpysang códcky mộdjppt ngưsymiờqmwli nàrrtso bưsymiớlbpgc ra cầqvobu tìoubknh. Thìoubk ra chírstxnh mìoubknh sớlbpgm đdzngãdzng bịfuxv biếpldnn thàrrtsnh mộdjppt kiệfuxvn côpysang cụkvlw, mộdjppt kiệfuxvn côpysang cụkvlw tranh quyềfeern đdzngoạlwimt lợgylbi! Màrrts pháqvobt sinh chuyệfuxvn Lăyivung Tuyếpldnt Nhi hãdzngm hạlwimi mìoubknh khôpysang chỉvtte códcky ngưsymiờqmwli trong nhấqgknt hệfuxv chờqmwl đdzngợgylbi. Ngay cảfuxv ngưsymiờqmwli trong nhịfuxv bàrrtsng hệfuxv củqmwla mìoubknh cũxaodng trôpysang mong kếpldnt quảfuxv nàrrtsy sớlbpgm xuấqgknt hiệfuxvn! Đldayem võibee côpysang chírstxnh mìoubknh phếpldn bỏyirc, trụkvlwc xuấqgknt khỏyirci gia môpysan. Trựlbpgc hệfuxv đdzngãdzng códcky thểekwn đdzngem mộdjppt uy hiếpldnp lớlbpgn nhấqgknt tiêikgku trừunfl đdzngi, màrrts nhịfuxv bàrrtsng hệfuxv củqmwla mìoubknh cũxaodng mai phụkvlwc mộdjppt khốqbyqi bom nguyêikgkn tửwmtn hủqmwly thiêikgkn diệfuxvt đdzngịfuxva.

Kếpldn hoạlwimch nàrrtsy códcky thểekwn vôpysa thanh vôpysa tứqqcdc tiếpldnn hàrrtsnh írstxt nhấqgknt năyivum năyivum rồgylbi! Khódcky tráqvobch, khôpysang códcky đdzngịfuxva phưsymiơlzwsng nàrrtso đdzngưsymia mìoubknh đdzngếpldnn màrrts Lăyivung Mộdjppng Nhi lạlwimi chọssoen Đldayôpysang Hảfuxvi. Nódckyi vậikvey thìoubk chuyệfuxvn kếpldnt hôpysan củqmwla Lăyivung Tuyếpldnt Nhi đdzngãdzng đdzngưsymiợgylbc đdzngịfuxvnh ra írstxt nhấqgknt mưsymiờqmwli năyivum trưsymiớlbpgc rồgylbi. Đldayiềfeeru màrrts bọssoen họssoe chờqmwl đdzngợgylbi chírstxnh làrrts mộdjppt kírstxch trírstx mạlwimng trong hôpysan lễyivu củqmwla Lăyivung Tuyếpldnt Nhi thôpysai.

Bâdvygy giờqmwl, biệfuxvt việfuxvn cửwmtn hàrrtsnh hôpysan lễyivu củqmwla Hoàrrtsng Gia Đldayôpysang Hảfuxvi sớlbpgm đdzngãdzng đdzngưsymiợgylbc chôpysan mộdjppt lưsymiợgylbng thuốqbyqc nỗrvxy thậikvet lớlbpgn dưsymiớlbpgi đdzngấqgknt rồgylbi! Mộdjppt lưsymiợgylbng thuốqbyqc nỗrvxy mạlwimnh mẽayhg đdzngủqmwl đdzngểekwn cho mộdjppt tògylba núwmpvi nhỏyirc trởihxs thàrrtsnh mộdjppt cáqvobi hồgylb nưsymiớlbpgc đdzngang lẳpawing lặinvbng đdzngặinvbt dưsymiớlbpgi lògylbng đdzngấqgknt. Màrrts đdzngiềfeeru cògylbn thiếpldnu chírstxnh làrrts ngưsymiờqmwli châdvygm ngògylbi màrrts thôpysai.

Vôpysa luậikven làrrts ngưsymiờqmwli nàrrtso đdzngi châdvygm ngògylbi thuốqbyqc nổekwn nàrrtsy sẽayhg khôpysang códcky chúwmpvt may mắyircn! Màrrts trêikgkn thếpldn giớlbpgi nàrrtsy ngưsymiờqmwli nguyệfuxvn ýjnfj bỏyirc tírstxnh mạlwimng chírstxnh mìoubknh đdzngãdzng írstxt lạlwimi càrrtsng írstxt. Cũxaodng khôpysang phảfuxvi mỗrvxyi mộdjppt ngưsymiờqmwli đdzngềfeeru códcky dũxaodng khírstx nàrrtsy.

Nhưsyming Lăyivung Thiêikgkn lạlwimi khôpysang nhưsymi vậikvey. Lăyivung Thiêikgkn códcky thểekwn sốqbyqng đdzngếpldnn bâdvygy giờqmwl chỉvtte códcky mộdjppt mụkvlwc đdzngírstxch duy nhấqgknt: Báqvobo thùqtnr! Lăyivung Thiêikgkn cùqtnrng vớlbpgi Lăyivung Tuyếpldnt Nhi códcky mốqbyqi th khôpysang đdzngộdjppi trờqmwli chung! Trựlbpgc hệfuxv đdzngệfuxv tửwmtn củqmwla Lăyivung Gia chàrrts đdzngạlwimp, vũxaod nhụkvlwc hắyircn suốqbyqt ba năyivum cũxaodng khiếpldnn cho Lăyivung Thiêikgkn tuyệfuxvt đdzngốqbyqi khôpysang đdzngểekwn cho bọssoen họssoe tồgylbn tạlwimi trêikgkn đdzngờqmwli! Đldayưsymia nhữjnkfng ngưsymiờqmwli nàrrtsy suốqbyqng đdzngịfuxva ngụkvlwc cho dùqtnr làrrts chírstxnh mìoubknh cũxaodng bịfuxv tan xưsymiơlzwsng náqvobt thịfuxvt theo hắyircn cũxaodng khôpysang hốqbyqi tiếpldnc. Nguồgylbn truyệfuxvn: Nguồgylbn truyệfuxvn: ZingAudio.vn" style="color:white;">ZingAudio.vn

Lăyivung Thiêikgkn sau khi liêikgkn lạlwimc vớlbpgi sốqbyq đdzngiệfuxvn thoạlwimi kia chỉvtte nódckyi mộdjppt írstxt côpysang cụkvlw mìoubknh cầqvobn. Lăyivung Thiêikgkn cảfuxvnh cáqvobo bọssoen họssoe mộdjppt cáqvobch nghiêikgkm trọssoeng. Mỗrvxyi mộdjppt ngưsymiờqmwli bọssoen họssoe khôpysang đdzngưsymiợgylbc coi thưsymiờqmwlng vọssoeng đdzngộdjppng. Lầqvobn hàrrtsnh đdzngộdjppng đdzngem thuốqbyqc nỗrvxy kírstxch pháqvobt nàrrtsy chỉvtte thuộdjppc vềfeer mộdjppt mìoubknh hắyircn.

Lăyivung Thiêikgkn biếpldnt rấqgknt rõibee chỉvtte cầqvobn mộdjppt chúwmpvt dịfuxv thưsymiờqmwlng cũxaodng đdzngủqmwl đdzngem hàrrtsnh đdzngộdjppng báqvobo thùqtnr nàrrtsy khôpysang thuậikven lợgylbi hoàrrtsn thàrrtsnh. Mặinvbc dùqtnr biếpldnt đdzngưsymiợgylbc mìoubknh đdzngang bịfuxv lợgylbi dụkvlwng nhưsyming Lăyivung Thiêikgkn vẫaxiin cam lògylbng trởihxs thàrrtsnh mộdjppt quâdvygn cờqmwl cựlbpgc kỳxivl nguy hiểekwnm trong lầqvobn hàrrtsnh đdzngộdjppng nàrrtsy. Nhưsyming hắyircn đdzngốqbyqi vớlbpgi vịfuxv trírstx củqmwla quâdvygn cờqmwl nàrrtsy Lăyivung Thiêikgkn hàrrtsi lògylbng vôpysa cùqtnrng.

Mộdjppng Nhi. Muộdjppi muôpysai củqmwla ta, mặinvbc dùqtnr ngưsymiơlzwsi chỉvtte lợgylbi dụkvlwng ta thôpysai nhưsyming màrrts ta vẫaxiin cảfuxvm kírstxch ngưsymiơlzwsi! Trong lògylbng Lăyivung Thiêikgkn đdzngãdzng hạlwim quyếpldnt tâdvygm: Ngưsymiơlzwsi đdzngãdzng muốqbyqn gia tộdjppc nàrrtsy, muốqbyqn ngồgylbi lêikgkn vịfuxv trírstx kia. Nhưsymi vậikvey ta sẽayhg giúwmpvp ngưsymiơlzwsi!

Mọssoei sựlbpg đdzngãdzng đdzngưsymiợgylbc chuẩpgten bịfuxv sẵaxiin sàrrtsng!

Táqvobc giảfuxv phong lăyivung thiêikgkn hạlwim

Quyểekwnn 1: Thiêikgkn tinh thiếpldnu niêikgkn