Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1:

- Diệkxkop Huyềdlkjn, Diệkxkop Huyềdlkjn, ngưmvevơpexai cópszb sao khôfkcbng? Chếosxrt tiệkxkot, sao ngưmvevờmldei củglfma ngưmvevơpexai nópszbng quáicqv, sinh mệkxkonh ởfcej đzhcrâuvpdy khôfkcbng cópszb y sưmvev, tỉuqqbnh đzhcri, mau tỉuqqbnh lạuqqbi!

Mộzhcrt giọtnapng nópszbi hơpexai sốraqjt ruộzhcrt vang lêwrasn trong ópszbc Diệkxkop Huyềdlkjn, nhưmvev xa tậcidzn châuvpdn trờmldei lạuqqbi gầkncfn ngay trưmvevớmldec mắnvqqt.

Cópszb chuyệkxkon gìgcnc? Chẳutelng phảmvevi ta đzhcrãmlde chếosxrt sao? Ai đzhcrang kêwrasu ta?

Diệkxkop Huyềdlkjn đzhcrau đzhcrầkncfu nhưmvev búpnwpa bổuqqb, trong ópszbc toàdclzn làdclz tiếosxrng vùcler vùcler, ngưmvevờmldei nópszbng nhưmvev lửqchga, ýtugz thứwhqdc chợnzqwt xa chợnzqwt gầkncfn, mơpexa hồlwul.

Khôfkcbng lẽkbiq đzhcrâuvpdy làdclz thếosxr giớmldei sau khi chếosxrt? Vậcidzy màdclz ta còlctcn cópszb thểdclz suy nghĩfecb, cópszb lẽkbiq đzhcrâuvpdy làdclz linh hồlwuln củglfma ta.

Trong bópszbng tốraqji khôfkcbng giớmldei hạuqqbn, Diệkxkop Huyềdlkjn tựutrr giễvsaeu. Chợnzqwt ópszbc đzhcrau nhópszbi, dưmvevờmldeng nhưmvev cópszb mộzhcrt sốraqj kýtugz ứwhqdc vỡkxxx náicqvt chiếosxru trong đzhcrầkncfu hắnvqqn, khôfkcbng ngừuwnbng lấvrohp lópszbe.

Diệkxkop Huyềdlkjn, Diệkxkop Tiêwrasu Dao, rốraqjt cuộzhcrc ta làdclz ai? Vìgcnc sao cópszb hai phầkncfn kýtugz ứwhqdc?

Mộzhcrt giọtnapng nópszbi cháicqvn ghéutrrt mấvroht kiêwrasn nhẫawoxn vang lêwrasn gầkncfn đzhcrópszb:

- Trầkncfn Tinh, ngưmvevơpexai kêwrasu la cáicqvi gìgcnc, ồlwuln àdclzo làdclzm ta nhứwhqdc đzhcrầkncfu. Diệkxkop Huyềdlkjn đzhcrồlwul phếosxr vậcidzt, đzhcri đzhcrưmvevờmldeng cũuwnbng téutrr ngãmlde xỉuqqbu cho đzhcrưmvevợnzqwc, vứwhqdt quáicqvch tạuqqbi đzhcrâuvpdy cho rồlwuli, giữcler lạuqqbi cũuwnbng chỉuqqb vưmvevớmldeng vívsaeu!

Nhưmvev cópszb thùclerng nưmvevớmldec lạuqqbnh đzhcrổuqqb ậcidzp xuốraqjng đzhcrầkncfu Diệkxkop Huyềdlkjn.

Diệkxkop Huyềdlkjn giậcidzt nảmvevy mìgcncnh, đzhcroạuqqbn kýtugz ứwhqdc trong ópszbc hoàdclzn toàdclzn nốraqji vớmldei nhau, mắnvqqt khéutrrp chợnzqwt mởfcej bừuwnbng bắnvqqn ra mộzhcrt tia sáicqvng.

- Diệkxkop Huyềdlkjn, rốraqjt cuộzhcrc ngưmvevơpexai đzhcrãmlde tỉuqqbnh rồlwuli!

Mộzhcrt khuôfkcbn mặafnst vui mừuwnbng đzhcrậcidzp vàdclzo mắnvqqt Diệkxkop Huyềdlkjn, hắnvqqn quay đzhcrầkncfu cẩtgjvn thậcidzn quan sáicqvt bốraqjn phívsaea, pháicqvt hiệkxkon mìgcncnh đzhcrang ởfcej trong mộzhcrt hang núpnwpi âuvpdm lạuqqbnh, sau lưmvevng làdclz cỏleys khôfkcb đzhcrơpexan giảmvevn trảmvevi dưmvevớmldei đzhcrấvroht, đzhcráicqv cứwhqdng rắnvqqn truyềdlkjn đzhcrếosxrn lạuqqbnh lẽkbiqo qua lớmldep cỏleys khôfkcb mỏleysng manh.

Bảmvevy, táicqvm đzhcrứwhqda trẻtecz mặafnsc đzhcrồlwul xộzhcrc xệkxkoch, biểdclzu tìgcncnh sợnzqw hãmldei ngồlwuli trong hang núpnwpi. Lũuwnb trẻtecz cópszb trai cópszb gáicqvi, khoảmvevng mưmvevờmldei tuổuqqbi. Cáicqvc đzhcrôfkcbi mắnvqqt nhỏleys lấvrohp lópszbe tia sáicqvng biểdclzu lộzhcr kinh hoàdclzng trong lòlctcng, nhìgcncn nhữclerng khuôfkcbn mặafnst đzhcrópszb kýtugz ứwhqdc trong đzhcrầkncfu Diệkxkop Huyềdlkjn hiệkxkon rõlctc hơpexan.

Diệkxkop Huyềdlkjn thầkncfm giậcidzt mìgcncnh:

- Năckxqm 2122 lịupptch Huyềdlkjn Vũuwnb, Diệkxkop Tiêwrasu Dao ta sốraqjng lạuqqbi ởfcej trăckxqm năckxqm sau!

Diệkxkop Tiêwrasu Dao, Luyệkxkon Hồlwuln Sưmvev hoàdclzng giai báicqvt phẩtgjvm, danh hiệkxkou Tiêwrasu Dao Hồlwuln Hoàdclzng.

Thiêwrasn Huyềdlkjn đzhcrạuqqbi lụsowcc lấvrohy võlctc đzhcrứwhqdng đzhcrầkncfu, muốraqjn trởfcej thàdclznh võlctc giảmvev đzhcrỉuqqbnh cao thìgcnc phảmvevi cópszb võlctc hồlwuln cưmvevờmldeng đzhcrạuqqbi. Luyệkxkon Hồlwuln Sưmvev làdclz nhâuvpdn vậcidzt đzhcrặafnsc biệkxkot thay võlctc giảmvev nâuvpdng cao phẩtgjvm cấvrohp võlctc hồlwuln, đzhcràdclzo mópszbc tiềdlkjm lựutrrc võlctc hồlwuln, cũuwnbng làdclz nghềdlkj cao quýtugz nhấvroht thếosxr giớmldei nàdclzy, đzhcrứwhqdng trêwrasn võlctc giảmvev võlctc đzhcrạuqqbo.

Diệkxkop Tiêwrasu Dao vàdclzo trăckxqm năckxqm trưmvevớmldec làdclz mộzhcrt Luyệkxkon Hồlwuln Sưmvev hoàdclzng giai báicqvt phẩtgjvm, cáicqvch đzhcrếosxr giai cửqchgu phẩtgjvm chỉuqqb mộzhcrt bưmvevớmldec. Nguyêwrasn Thiêwrasn Huyềdlkjn đzhcrạuqqbi lụsowcc Luyệkxkon Hồlwuln Sưmvev mạuqqbnh hơpexan hắnvqqn vềdlkj đzhcrạuqqbo võlctc hồlwuln chỉuqqb đzhcrếosxrm trêwrasn đzhcrầkncfu ngópszbn tay.

Lúpnwpc còlctcn sốraqjng danh tiếosxrng củglfma Diệkxkop Tiêwrasu Dao khôfkcbng thua gìgcnc mấvrohy đzhcrờmldei Hồlwuln Đzkclếosxr cửqchgu phẩtgjvm trêwrasn Thiêwrasn Huyềdlkjn đzhcrạuqqbi lụsowcc.

Khôfkcbng chỉuqqb vìgcnc Diệkxkop Tiêwrasu Dao pháicqv vỡkxxx kỷyyna lụsowcc Hồlwuln Hoàdclzng trẻtecz tuổuqqbi nhấvroht Thiêwrasn Huyềdlkjn đzhcrạuqqbi lụsowcc vạuqqbn năckxqm nay, càdclzng vìgcnc hắnvqqn làdclz Luyệkxkon Đzkclan Sưmvev cửqchgu phẩtgjvm đzhcrỉuqqbnh cao nhấvroht đzhcrạuqqbi lụsowcc. Trậcidzn Văckxqn Sưmvev vàdclz Luyệkxkon Khívsae Sưmvev, giỏleysi toàdclzn diệkxkon, còlctcn họtnapc võlctc đzhcrạuqqbo đzhcrếosxrn cảmvevnh giớmldei Võlctc Hoàdclzng báicqvt giai.

Khópszbe môfkcbi Diệkxkop Huyềdlkjn cong lêwrasn, mắnvqqt sáicqvng nhưmvev trờmldei sao:

- Trăckxqm năckxqm trưmvevớmldec ta ngoàdclzi ýtugz muốraqjn chếosxrt trong Huyềdlkjn vựutrrc, khôfkcbng ngờmlde đzhcrãmlde sốraqjng lạuqqbi. Kiếosxrp trưmvevớmldec thiêwrasn phúpnwp võlctc đzhcrạuqqbo củglfma ta thấvrohp, thứwhqdc tỉuqqbnh phếosxr võlctc hồlwuln, cốraqj gắnvqqng nhiềdlkju nhưmvev vậcidzy chỉuqqb trởfcej thàdclznh Võlctc Hoàdclzng báicqvt giai. Đzkclờmldei nàdclzy ta phảmvevi vưmvevợnzqwt qua kiếosxrp trưmvevớmldec, đzhcrộzhcrt pháicqv Võlctc Đzkclếosxr cửqchgu giai, võlctc pháicqv hưmvev khôfkcbng, nhìgcncn xem Thiêwrasn giớmldei hưmvev vôfkcb mờmlde mịupptt trong truyềdlkjn thuyếosxrt cópszb thậcidzt sựutrr tồlwuln tạuqqbi khôfkcbng?

Mộzhcrt thanh niêwrasn mặafnst cựutrrc kỳutel xấvrohu xívsae lồlwuli lõlctcm, môfkcbi vừuwnba dàdclzy vừuwnba bựutrr cháicqvn ghéutrrt nópszbi, khinh thưmvevờmldeng liếosxrc xéutrro Diệkxkop Huyềdlkjn:

- Hừuwnb! Thậcidzt làdclz kẻtecz ngớmlde ngẩtgjvn, giờmlde đzhcrang trong tìgcncnh huốraqjng gìgcnc còlctcn cưmvevờmldei đzhcrưmvevợnzqwc, sao mớmldei rồlwuli khôfkcbng ngãmlde chếosxrt luôfkcbn đzhcri.

Trầkncfn Tinh tứwhqdc giậcidzn quáicqvt:

- Vưmvevơpexang Việkxkot, câuvpdm mồlwulm chópszb củglfma ngưmvevơpexai lạuqqbi!

Trầkncfn Tinh mópszbc ra mộzhcrt cáicqvi báicqvnh bao chay đzhcrưmveva cho Diệkxkop Huyềdlkjn:

- Kệkxko hắnvqqn đzhcri Diệkxkop Huyềdlkjn, đzhcrópszbi rồlwuli phảmvevi khôfkcbng? Ăbgoln cáicqvi báicqvnh bao nàdclzy trưmvevớmldec đzhcri.

Đzkclúpnwpng làdclz Diệkxkop Huyềdlkjn hơpexai đzhcrópszbi, hắnvqqn cầkncfm lấvrohy báicqvnh bao nhai ngồlwulm ngoàdclzm.

Trong đzhcrầkncfu Diệkxkop Huyềdlkjn dầkncfn nhớmlde lạuqqbi xảmvevy ra chuyệkxkon gìgcnc.

Nhópszbm thiếosxru niêwrasn bọtnapn họtnap làdclz đzhcrệkxko tửqchg củglfma Tinh Huyềdlkjn họtnapc việkxkon Lam Nguyệkxkot thàdclznh, theo lãmldeo sưmvev đzhcrếosxrn Hắnvqqc Phong Lĩfecbnh trảmvevi nghiệkxkom. Thàdclznh viêwrasn ban sơpexa cấvrohp đzhcra sốraqj chỉuqqb đzhcrảmvev thôfkcbng hai, ba huyềdlkjn mạuqqbch, khôfkcbng cópszb cảmvev mộzhcrt Võlctc Sĩfecb nêwrasn bọtnapn họtnap chỉuqqb lòlctcng vòlctcng ngoàdclzi Hắnvqqc Phong Lĩfecbnh, kiếosxrn thứwhqdc chúpnwpt dãmlde thúpnwp, yêwrasu thúpnwp cấvrohp thấvrohp.

Cuộzhcrc trảmvevi nghiệkxkom nàdclzy làdclz tiếosxrt mụsowcc truyềdlkjn thốraqjng củglfma Tinh Huyềdlkjn họtnapc việkxkon, mỗraqji năckxqm mộzhcrt lầkncfn trêwrasn cơpexa bảmvevn sẽkbiq khôfkcbng cópszb nguy hiểdclzm gìgcnc. Khôfkcbng ngờmlde lầkncfn nàdclzy xảmvevy ra chuyệkxkon ngoàdclzi ýtugz muốraqjn, mộzhcrt con Liệkxkot Phong Báicqvo chợnzqwt xuấvroht hiệkxkon ởfcej ngoàdclzi rìgcnca Hắnvqqc Phong Lĩfecbnh. Liệkxkot Phong Báicqvo làdclz yêwrasu thúpnwp nhịuppt giai, thựutrrc lựutrrc khủglfmng bốraqj, thưmvevờmldeng chỉuqqb xuấvroht hiệkxkon sâuvpdu trong Hắnvqqc Phong Lĩfecbnh. Ba lãmldeo sưmvev dẫawoxn đzhcrộzhcri vìgcnc bảmvevo vệkxko đzhcrệkxko tửqchg đzhcrãmlde đzhcráicqvnh nhau vớmldei Liệkxkot Phong Báicqvo, trong hỗraqjn loạuqqbn nhiềdlkju đzhcrệkxko tửqchg tảmvevn ra.

Hiệkxkon giờmlde đzhcráicqvm thiếosxru niêwrasn trong hang núpnwpi làdclz đzhcrệkxko tửqchg chung mộzhcrt ban, lúpnwpc hỗraqjn loạuqqbn bọtnapn họtnap liềdlkju mạuqqbng muốraqjn vềdlkj chỗraqj cắnvqqm trạuqqbi nhưmvevng vìgcnc ívsaet khi vàdclzo rừuwnbng núpnwpi bấvroht hạuqqbnh chạuqqby sai hưmvevớmldeng, chờmlde khi pháicqvt hiệkxkon đzhcrãmlde khôfkcbng biếosxrt ởfcej chốraqjn nàdclzo. Càdclzng sợnzqw bọtnapn họtnap càdclzng đzhcri lung tung, kếosxrt quảmvev càdclzng đzhcri càdclzng xa, hoàdclzn toàdclzn lạuqqbc đzhcrưmvevờmldeng, cuốraqji cùclerng mấvroht hơpexan nửqchga ngàdclzy mớmldei tìgcncm đzhcrưmvevợnzqwc mộzhcrt hang núpnwpi nghỉuqqb tạuqqbm.

Bâuvpdy giờmlde trong lòlctcng cảmvev đzhcráicqvm rấvroht sợnzqw, chỉuqqb cópszb thểdclz cầkncfu nguyệkxkon đzhcráicqvm lãmldeo sưmvev họtnapc việkxkon đzhcrếosxrn cứwhqdu việkxkon.

Diệkxkop Huyềdlkjn do lúpnwpc chạuqqby trốraqjn kinh hoàdclzng bịuppt sẩtgjvy châuvpdn đzhcrậcidzp đzhcrầkncfu vàdclzo cụsowcc đzhcráicqv ngấvroht xỉuqqbu, khôfkcbng nhờmlde Trầkncfn Tinh cõlctcng vềdlkj chắnvqqc hắnvqqn đzhcrãmlde bịuppt dãmlde thúpnwp xung quanh ăckxqn thịupptt.

Trôfkcbng thấvrohy Trầkncfn Tinh cho Diệkxkop Huyềdlkjn cáicqvi báicqvnh bao, Vưmvevơpexang Việkxkot đzhcrứwhqdng bậcidzt dậcidzy quáicqvt to:

- Trầkncfn Tinh, ai cho ngưmvevơpexai tặafnsng báicqvnh bao cho Diệkxkop Huyềdlkjn? Diệkxkop Huyềdlkjn chỉuqqb làdclz phếosxr vậcidzt mớmldei mởfcej mộzhcrt huyềdlkjn mạuqqbch, ởfcej lạuqqbi đzhcrâuvpdy chỉuqqb kéutrro châuvpdn sau củglfma chúpnwpng ta. Ngưmvevơpexai tặafnsng đzhcrồlwul ăckxqn cho hắnvqqn hoàdclzn toàdclzn làdclz lãmldeng phívsae lưmvevơpexang thựutrrc!

Trầkncfn Tinh liếosxrc xéutrro Vưmvevơpexang Việkxkot, cưmvevờmldei khẩtgjvy nópszbi:

- Đzkclópszb làdclz đzhcrồlwul ăckxqn củglfma ta, ngưmvevơpexai cópszb quyềdlkjn gìgcnc?

- Cáicqvi gìgcnc màdclz đzhcrồlwul ăckxqn củglfma ngưmvevơpexai? Giờmlde cảmvev đzhcráicqvm chúpnwpng ta bịuppt kẹyfgct tạuqqbi đzhcrâuvpdy, cáicqvc lãmldeo sưmvev khôfkcbng biếosxrt khi nàdclzo mớmldei đzhcrếosxrn, tấvroht cảmvev đzhcrồlwul ăckxqn làdclz củglfma chung. Ngưmvevơpexai lãmldeng phívsae thựutrrc vậcidzt cópszb qua sựutrr đzhcrồlwulng ýtugz củglfma mọtnapi ngưmvevờmldei chưmveva? Ngưmvevơpexai cõlctcng phếosxr vậcidzt nàdclzy vềdlkj ta khôfkcbng nópszbi gìgcnc, nhưmvevng khôfkcbng cho phéutrrp lãmldeng phívsae lưmvevơpexang thựutrrc.

Vưmvevơpexang Việkxkot đzhcrếosxrn trưmvevớmldec mặafnst Trầkncfn Tinh, xòlctce tay ra lạuqqbnh lùclerng nópszbi:

- Lấvrohy hếosxrt tấvroht cảmvev thứwhqdc ăckxqn trêwrasn ngưmvevờmldei củglfma ngưmvevơpexai ra đzhcrâuvpdy, đzhcrểdclz mọtnapi ngưmvevờmldei bảmvevo quảmvevn. Ngưmvevơpexai cứwhqd lãmldeng phívsae thứwhqdc ăckxqn nhưmvev vậcidzy chưmveva đzhcrợnzqwi đzhcrếosxrn lãmldeo sưmvev tìgcncm đzhcrưmvevợnzqwc thìgcnc tấvroht cảmvev đzhcrãmlde chếosxrt đzhcrópszbi.

Cáicqvc đzhcrệkxko tửqchg kháicqvc trong hang ngưmvevờmldei run lêwrasn, cùclerng nhìgcncn sang. Trong núpnwpi hoang rừuwnbng vắnvqqng ai đzhcrềdlkju biếosxrt tầkncfm quan trọtnapng củglfma thứwhqdc ăckxqn, tưmvevởfcejng tưmvevợnzqwng cópszb thểdclz sẽkbiq bịuppt chếosxrt đzhcrópszbi tạuqqbi đzhcrâuvpdy, mấvrohy nữcler đzhcrệkxko tửqchg run rẩtgjvy.

Trầkncfn Tinh đzhcrứwhqdng bậcidzt dậcidzy lạuqqbnh lùclerng quáicqvt:

- Đzkclâuvpdy làdclz thứwhqdc ăckxqn ta tựutrr mang theo, tạuqqbi sao phảmvevi cho ngưmvevơpexai?

Vưmvevơpexang Việkxkot siếosxrt chặafnst hai nắnvqqm tay, khuôfkcbn mặafnst xấvrohu xívsae co giậcidzt, mắnvqqt hívsae lópszbe tia sáicqvng lạuqqbnh, huyềdlkjn khívsae tứwhqd mạuqqbnh chuyểdclzn đzhcrộzhcrng trong ngưmvevờmldei chựutrrc chờmlde đzhcráicqvnh nhau.

- Rốraqjt cuộzhcrc ngưmvevơpexai cópszb đzhcrưmveva khôfkcbng? Đzkclăckxqng bởfceji: Sópszbi Giàdclz