Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1:

- Diệrfpmp Huyềhafnn, Diệrfpmp Huyềhafnn, ngưoycpơqyyji cópcpg sao khôqdgcng? Chếnakwt tiệrfpmt, sao ngưoycpờcvmpi củjruxa ngưoycpơqyyji nópcpgng quáezsh, sinh mệrfpmnh ởcvmp đemvcâqgrry khôqdgcng cópcpg y sưoycp, tỉveranh đemvci, mau tỉveranh lạgkumi!

Mộokaat giọqyyjng nópcpgi hơqyyji sốrbyyt ruộokaat vang lêmppin trong ópcpgc Diệrfpmp Huyềhafnn, nhưoycp xa tậrwwan châqgrrn trờcvmpi lạgkumi gầmppin ngay trưoycpớrzjwc mắgziht.

Cópcpg chuyệrfpmn gìzqsw? Chẳdoiung phảteoki ta đemvcãvfkh chếnakwt sao? Ai đemvcang kêmppiu ta?

Diệrfpmp Huyềhafnn đemvcau đemvcầmppiu nhưoycp búeufva bổceqj, trong ópcpgc toàlopyn làlopy tiếnakwng vùjrux vùjrux, ngưoycpờcvmpi nópcpgng nhưoycp lửyjuaa, ýrfpm thứadtvc chợkghdt xa chợkghdt gầmppin, mơqyyj hồqdgc.

Khôqdgcng lẽhzzl đemvcâqgrry làlopy thếnakw giớrzjwi sau khi chếnakwt? Vậrwway màlopy ta còrxksn cópcpg thểwlfi suy nghĩdjem, cópcpg lẽhzzl đemvcâqgrry làlopy linh hồqdgcn củjruxa ta.

Trong bópcpgng tốrbyyi khôqdgcng giớrzjwi hạgkumn, Diệrfpmp Huyềhafnn tựnxue giễigahu. Chợkghdt ópcpgc đemvcau nhópcpgi, dưoycpờcvmpng nhưoycp cópcpg mộokaat sốrbyy kýrfpm ứadtvc vỡwlfi náezsht chiếnakwu trong đemvcầmppiu hắgzihn, khôqdgcng ngừuxaong lấoiurp lópcpge.

Diệrfpmp Huyềhafnn, Diệrfpmp Tiêmppiu Dao, rốrbyyt cuộokaac ta làlopy ai? Vìzqsw sao cópcpg hai phầmppin kýrfpm ứadtvc?

Mộokaat giọqyyjng nópcpgi cháezshn ghékmlit mấoiurt kiêmppin nhẫmniin vang lêmppin gầmppin đemvcópcpg:

- Trầmppin Tinh, ngưoycpơqyyji kêmppiu la cáezshi gìzqsw, ồqdgcn àlopyo làlopym ta nhứadtvc đemvcầmppiu. Diệrfpmp Huyềhafnn đemvcồqdgc phếnakw vậrwwat, đemvci đemvcưoycpờcvmpng cũhclqng tékmli ngãvfkh xỉverau cho đemvcưoycpợkghdc, vứadtvt quáezshch tạgkumi đemvcâqgrry cho rồqdgci, giữebjq lạgkumi cũhclqng chỉvera vưoycpớrzjwng víkmliu!

Nhưoycp cópcpg thùjruxng nưoycpớrzjwc lạgkumnh đemvcổceqj ậrwwap xuốrbyyng đemvcầmppiu Diệrfpmp Huyềhafnn.

Diệrfpmp Huyềhafnn giậrwwat nảteoky mìzqswnh, đemvcoạgkumn kýrfpm ứadtvc trong ópcpgc hoàlopyn toàlopyn nốrbyyi vớrzjwi nhau, mắgziht khékmlip chợkghdt mởcvmp bừuxaong bắgzihn ra mộokaat tia sáezshng.

- Diệrfpmp Huyềhafnn, rốrbyyt cuộokaac ngưoycpơqyyji đemvcãvfkh tỉveranh rồqdgci!

Mộokaat khuôqdgcn mặxifmt vui mừuxaong đemvcậrwwap vàlopyo mắgziht Diệrfpmp Huyềhafnn, hắgzihn quay đemvcầmppiu cẩmjhin thậrwwan quan sáezsht bốrbyyn phíkmlia, pháezsht hiệrfpmn mìzqswnh đemvcang ởcvmp trong mộokaat hang núeufvi âqgrrm lạgkumnh, sau lưoycpng làlopy cỏmppi khôqdgc đemvcơqyyjn giảteokn trảteoki dưoycpớrzjwi đemvcấoiurt, đemvcáezsh cứadtvng rắgzihn truyềhafnn đemvcếnakwn lạgkumnh lẽhzzlo qua lớrzjwp cỏmppi khôqdgc mỏmpping manh.

Bảteoky, táezshm đemvcứadtva trẻbkvp mặxifmc đemvcồqdgc xộokaac xệrfpmch, biểwlfiu tìzqswnh sợkghd hãvfkhi ngồqdgci trong hang núeufvi. Lũhclq trẻbkvp cópcpg trai cópcpg gáezshi, khoảteokng mưoycpờcvmpi tuổceqji. Cáezshc đemvcôqdgci mắgziht nhỏmppi lấoiurp lópcpge tia sáezshng biểwlfiu lộokaa kinh hoàlopyng trong lòrxksng, nhìzqswn nhữebjqng khuôqdgcn mặxifmt đemvcópcpg kýrfpm ứadtvc trong đemvcầmppiu Diệrfpmp Huyềhafnn hiệrfpmn rõsxss hơqyyjn.

Diệrfpmp Huyềhafnn thầmppim giậrwwat mìzqswnh:

- Năadtvm 2122 lịlakmch Huyềhafnn Vũhclq, Diệrfpmp Tiêmppiu Dao ta sốrbyyng lạgkumi ởcvmp trăadtvm năadtvm sau!

Diệrfpmp Tiêmppiu Dao, Luyệrfpmn Hồqdgcn Sưoycp hoàlopyng giai báezsht phẩmjhim, danh hiệrfpmu Tiêmppiu Dao Hồqdgcn Hoàlopyng.

Thiêmppin Huyềhafnn đemvcạgkumi lụefqcc lấoiury võsxss đemvcứadtvng đemvcầmppiu, muốrbyyn trởcvmp thàlopynh võsxss giảteok đemvcỉveranh cao thìzqsw phảteoki cópcpg võsxss hồqdgcn cưoycpờcvmpng đemvcạgkumi. Luyệrfpmn Hồqdgcn Sưoycp làlopy nhâqgrrn vậrwwat đemvcặxifmc biệrfpmt thay võsxss giảteok nâqgrrng cao phẩmjhim cấoiurp võsxss hồqdgcn, đemvcàlopyo mópcpgc tiềhafnm lựnxuec võsxss hồqdgcn, cũhclqng làlopy nghềhafn cao quýrfpm nhấoiurt thếnakw giớrzjwi nàlopyy, đemvcứadtvng trêmppin võsxss giảteok võsxss đemvcạgkumo.

Diệrfpmp Tiêmppiu Dao vàlopyo trăadtvm năadtvm trưoycpớrzjwc làlopy mộokaat Luyệrfpmn Hồqdgcn Sưoycp hoàlopyng giai báezsht phẩmjhim, cáezshch đemvcếnakw giai cửyjuau phẩmjhim chỉvera mộokaat bưoycpớrzjwc. Nguyêmppin Thiêmppin Huyềhafnn đemvcạgkumi lụefqcc Luyệrfpmn Hồqdgcn Sưoycp mạgkumnh hơqyyjn hắgzihn vềhafn đemvcạgkumo võsxss hồqdgcn chỉvera đemvcếnakwm trêmppin đemvcầmppiu ngópcpgn tay.

Lúeufvc còrxksn sốrbyyng danh tiếnakwng củjruxa Diệrfpmp Tiêmppiu Dao khôqdgcng thua gìzqsw mấoiury đemvcờcvmpi Hồqdgcn Đrzjwếnakw cửyjuau phẩmjhim trêmppin Thiêmppin Huyềhafnn đemvcạgkumi lụefqcc.

Khôqdgcng chỉvera vìzqsw Diệrfpmp Tiêmppiu Dao pháezsh vỡwlfi kỷhafn lụefqcc Hồqdgcn Hoàlopyng trẻbkvp tuổceqji nhấoiurt Thiêmppin Huyềhafnn đemvcạgkumi lụefqcc vạgkumn năadtvm nay, càlopyng vìzqsw hắgzihn làlopy Luyệrfpmn Đrzjwan Sưoycp cửyjuau phẩmjhim đemvcỉveranh cao nhấoiurt đemvcạgkumi lụefqcc. Trậrwwan Văadtvn Sưoycp vàlopy Luyệrfpmn Khíkmli Sưoycp, giỏmppii toàlopyn diệrfpmn, còrxksn họqyyjc võsxss đemvcạgkumo đemvcếnakwn cảteoknh giớrzjwi Võsxss Hoàlopyng báezsht giai.

Khópcpge môqdgci Diệrfpmp Huyềhafnn cong lêmppin, mắgziht sáezshng nhưoycp trờcvmpi sao:

- Trăadtvm năadtvm trưoycpớrzjwc ta ngoàlopyi ýrfpm muốrbyyn chếnakwt trong Huyềhafnn vựnxuec, khôqdgcng ngờcvmp đemvcãvfkh sốrbyyng lạgkumi. Kiếnakwp trưoycpớrzjwc thiêmppin phúeufv võsxss đemvcạgkumo củjruxa ta thấoiurp, thứadtvc tỉveranh phếnakw võsxss hồqdgcn, cốrbyy gắgzihng nhiềhafnu nhưoycp vậrwway chỉvera trởcvmp thàlopynh Võsxss Hoàlopyng báezsht giai. Đrzjwờcvmpi nàlopyy ta phảteoki vưoycpợkghdt qua kiếnakwp trưoycpớrzjwc, đemvcộokaat pháezsh Võsxss Đrzjwếnakw cửyjuau giai, võsxss pháezsh hưoycp khôqdgcng, nhìzqswn xem Thiêmppin giớrzjwi hưoycp vôqdgc mờcvmp mịlakmt trong truyềhafnn thuyếnakwt cópcpg thậrwwat sựnxue tồqdgcn tạgkumi khôqdgcng?

Mộokaat thanh niêmppin mặxifmt cựnxuec kỳcwgx xấoiuru xíkmli lồqdgci lõsxssm, môqdgci vừuxaoa dàlopyy vừuxaoa bựnxue cháezshn ghékmlit nópcpgi, khinh thưoycpờcvmpng liếnakwc xékmlio Diệrfpmp Huyềhafnn:

- Hừuxao! Thậrwwat làlopy kẻbkvp ngớrzjw ngẩmjhin, giờcvmp đemvcang trong tìzqswnh huốrbyyng gìzqsw còrxksn cưoycpờcvmpi đemvcưoycpợkghdc, sao mớrzjwi rồqdgci khôqdgcng ngãvfkh chếnakwt luôqdgcn đemvci.

Trầmppin Tinh tứadtvc giậrwwan quáezsht:

- Vưoycpơqyyjng Việrfpmt, câqgrrm mồqdgcm chópcpg củjruxa ngưoycpơqyyji lạgkumi!

Trầmppin Tinh mópcpgc ra mộokaat cáezshi báezshnh bao chay đemvcưoycpa cho Diệrfpmp Huyềhafnn:

- Kệrfpm hắgzihn đemvci Diệrfpmp Huyềhafnn, đemvcópcpgi rồqdgci phảteoki khôqdgcng? Ăwtrfn cáezshi báezshnh bao nàlopyy trưoycpớrzjwc đemvci.

Đrzjwúeufvng làlopy Diệrfpmp Huyềhafnn hơqyyji đemvcópcpgi, hắgzihn cầmppim lấoiury báezshnh bao nhai ngồqdgcm ngoàlopym.

Trong đemvcầmppiu Diệrfpmp Huyềhafnn dầmppin nhớrzjw lạgkumi xảteoky ra chuyệrfpmn gìzqsw.

Nhópcpgm thiếnakwu niêmppin bọqyyjn họqyyj làlopy đemvcệrfpm tửyjua củjruxa Tinh Huyềhafnn họqyyjc việrfpmn Lam Nguyệrfpmt thàlopynh, theo lãvfkho sưoycp đemvcếnakwn Hắgzihc Phong Lĩdjemnh trảteoki nghiệrfpmm. Thàlopynh viêmppin ban sơqyyj cấoiurp đemvca sốrbyy chỉvera đemvcảteok thôqdgcng hai, ba huyềhafnn mạgkumch, khôqdgcng cópcpg cảteok mộokaat Võsxss Sĩdjem nêmppin bọqyyjn họqyyj chỉvera lòrxksng vòrxksng ngoàlopyi Hắgzihc Phong Lĩdjemnh, kiếnakwn thứadtvc chúeufvt dãvfkh thúeufv, yêmppiu thúeufv cấoiurp thấoiurp.

Cuộokaac trảteoki nghiệrfpmm nàlopyy làlopy tiếnakwt mụefqcc truyềhafnn thốrbyyng củjruxa Tinh Huyềhafnn họqyyjc việrfpmn, mỗrbyyi năadtvm mộokaat lầmppin trêmppin cơqyyj bảteokn sẽhzzl khôqdgcng cópcpg nguy hiểwlfim gìzqsw. Khôqdgcng ngờcvmp lầmppin nàlopyy xảteoky ra chuyệrfpmn ngoàlopyi ýrfpm muốrbyyn, mộokaat con Liệrfpmt Phong Báezsho chợkghdt xuấoiurt hiệrfpmn ởcvmp ngoàlopyi rìzqswa Hắgzihc Phong Lĩdjemnh. Liệrfpmt Phong Báezsho làlopy yêmppiu thúeufv nhịlakm giai, thựnxuec lựnxuec khủjruxng bốrbyy, thưoycpờcvmpng chỉvera xuấoiurt hiệrfpmn sâqgrru trong Hắgzihc Phong Lĩdjemnh. Ba lãvfkho sưoycp dẫmniin đemvcộokaai vìzqsw bảteoko vệrfpm đemvcệrfpm tửyjua đemvcãvfkh đemvcáezshnh nhau vớrzjwi Liệrfpmt Phong Báezsho, trong hỗrbyyn loạgkumn nhiềhafnu đemvcệrfpm tửyjua tảteokn ra.

Hiệrfpmn giờcvmp đemvcáezshm thiếnakwu niêmppin trong hang núeufvi làlopy đemvcệrfpm tửyjua chung mộokaat ban, lúeufvc hỗrbyyn loạgkumn bọqyyjn họqyyj liềhafnu mạgkumng muốrbyyn vềhafn chỗrbyy cắgzihm trạgkumi nhưoycpng vìzqsw íkmlit khi vàlopyo rừuxaong núeufvi bấoiurt hạgkumnh chạgkumy sai hưoycpớrzjwng, chờcvmp khi pháezsht hiệrfpmn đemvcãvfkh khôqdgcng biếnakwt ởcvmp chốrbyyn nàlopyo. Càlopyng sợkghd bọqyyjn họqyyj càlopyng đemvci lung tung, kếnakwt quảteok càlopyng đemvci càlopyng xa, hoàlopyn toàlopyn lạgkumc đemvcưoycpờcvmpng, cuốrbyyi cùjruxng mấoiurt hơqyyjn nửyjuaa ngàlopyy mớrzjwi tìzqswm đemvcưoycpợkghdc mộokaat hang núeufvi nghỉvera tạgkumm.

Bâqgrry giờcvmp trong lòrxksng cảteok đemvcáezshm rấoiurt sợkghd, chỉvera cópcpg thểwlfi cầmppiu nguyệrfpmn đemvcáezshm lãvfkho sưoycp họqyyjc việrfpmn đemvcếnakwn cứadtvu việrfpmn.

Diệrfpmp Huyềhafnn do lúeufvc chạgkumy trốrbyyn kinh hoàlopyng bịlakm sẩmjhiy châqgrrn đemvcậrwwap đemvcầmppiu vàlopyo cụefqcc đemvcáezsh ngấoiurt xỉverau, khôqdgcng nhờcvmp Trầmppin Tinh cõsxssng vềhafn chắgzihc hắgzihn đemvcãvfkh bịlakm dãvfkh thúeufv xung quanh ăadtvn thịlakmt.

Trôqdgcng thấoiury Trầmppin Tinh cho Diệrfpmp Huyềhafnn cáezshi báezshnh bao, Vưoycpơqyyjng Việrfpmt đemvcứadtvng bậrwwat dậrwway quáezsht to:

- Trầmppin Tinh, ai cho ngưoycpơqyyji tặxifmng báezshnh bao cho Diệrfpmp Huyềhafnn? Diệrfpmp Huyềhafnn chỉvera làlopy phếnakw vậrwwat mớrzjwi mởcvmp mộokaat huyềhafnn mạgkumch, ởcvmp lạgkumi đemvcâqgrry chỉvera kékmlio châqgrrn sau củjruxa chúeufvng ta. Ngưoycpơqyyji tặxifmng đemvcồqdgc ăadtvn cho hắgzihn hoàlopyn toàlopyn làlopy lãvfkhng phíkmli lưoycpơqyyjng thựnxuec!

Trầmppin Tinh liếnakwc xékmlio Vưoycpơqyyjng Việrfpmt, cưoycpờcvmpi khẩmjhiy nópcpgi:

- Đrzjwópcpg làlopy đemvcồqdgc ăadtvn củjruxa ta, ngưoycpơqyyji cópcpg quyềhafnn gìzqsw?

- Cáezshi gìzqsw màlopy đemvcồqdgc ăadtvn củjruxa ngưoycpơqyyji? Giờcvmp cảteok đemvcáezshm chúeufvng ta bịlakm kẹsaekt tạgkumi đemvcâqgrry, cáezshc lãvfkho sưoycp khôqdgcng biếnakwt khi nàlopyo mớrzjwi đemvcếnakwn, tấoiurt cảteok đemvcồqdgc ăadtvn làlopy củjruxa chung. Ngưoycpơqyyji lãvfkhng phíkmli thựnxuec vậrwwat cópcpg qua sựnxue đemvcồqdgcng ýrfpm củjruxa mọqyyji ngưoycpờcvmpi chưoycpa? Ngưoycpơqyyji cõsxssng phếnakw vậrwwat nàlopyy vềhafn ta khôqdgcng nópcpgi gìzqsw, nhưoycpng khôqdgcng cho phékmlip lãvfkhng phíkmli lưoycpơqyyjng thựnxuec.

Vưoycpơqyyjng Việrfpmt đemvcếnakwn trưoycpớrzjwc mặxifmt Trầmppin Tinh, xòrxkse tay ra lạgkumnh lùjruxng nópcpgi:

- Lấoiury hếnakwt tấoiurt cảteok thứadtvc ăadtvn trêmppin ngưoycpờcvmpi củjruxa ngưoycpơqyyji ra đemvcâqgrry, đemvcểwlfi mọqyyji ngưoycpờcvmpi bảteoko quảteokn. Ngưoycpơqyyji cứadtv lãvfkhng phíkmli thứadtvc ăadtvn nhưoycp vậrwway chưoycpa đemvcợkghdi đemvcếnakwn lãvfkho sưoycp tìzqswm đemvcưoycpợkghdc thìzqsw tấoiurt cảteok đemvcãvfkh chếnakwt đemvcópcpgi.

Cáezshc đemvcệrfpm tửyjua kháezshc trong hang ngưoycpờcvmpi run lêmppin, cùjruxng nhìzqswn sang. Trong núeufvi hoang rừuxaong vắgzihng ai đemvcềhafnu biếnakwt tầmppim quan trọqyyjng củjruxa thứadtvc ăadtvn, tưoycpởcvmpng tưoycpợkghdng cópcpg thểwlfi sẽhzzl bịlakm chếnakwt đemvcópcpgi tạgkumi đemvcâqgrry, mấoiury nữebjq đemvcệrfpm tửyjua run rẩmjhiy.

Trầmppin Tinh đemvcứadtvng bậrwwat dậrwway lạgkumnh lùjruxng quáezsht:

- Đrzjwâqgrry làlopy thứadtvc ăadtvn ta tựnxue mang theo, tạgkumi sao phảteoki cho ngưoycpơqyyji?

Vưoycpơqyyjng Việrfpmt siếnakwt chặxifmt hai nắgzihm tay, khuôqdgcn mặxifmt xấoiuru xíkmli co giậrwwat, mắgziht híkmli lópcpge tia sáezshng lạgkumnh, huyềhafnn khíkmli tứadtv mạgkumnh chuyểwlfin đemvcộokaang trong ngưoycpờcvmpi chựnxuec chờcvmp đemvcáezshnh nhau.

- Rốrbyyt cuộokaac ngưoycpơqyyji cópcpg đemvcưoycpa khôqdgcng? Đrzjwăadtvng bởcvmpi: Sópcpgi Giàlopy