Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 1:

Đvspaôyqzing Lâeqxjm trấbbcxn nóptiri lớreffn cũbyvvng khôyqzing lớreffn nóptiri nhỏzvko cũbyvvng khôyqzing phảyboti làtwkw nhỏzvko.

Thôyqzin trấbbcxn nhưzjgp vậtwkwy kéajkio dàtwkwi từypqe đpubtầvorzu phốlyyp đpubtếoascn cuốlyypi phốlyyp chỉslsu mộqqnxt néajkin hưzjgpơwvytng làtwkw cóptir thểybgc đpubti hếoasct.

Thôyqzin trấbbcxn bìoascnh thưzjgpờissbng vẫrtmun cóptir sinh hoạoeont, bìoascnh thảybotn vôyqzi cùamabng.

Màtwkw thôyqzin trấbbcxn nhưzjgp vậtwkwy mộqqnxt khi xảyboty ra chuyệamabn gìoasc kháaixdc thưzjgpờissbng lậtwkwp tứojihc sẽakmw cóptir ngưzjgpờissbi bàtwkwn luậtwkwn náaixdo nhiệamabt víieon dụptir nhưzjgp làtwkw lúnthic nàtwkwy.

- Cáaixdc ngưzjgpơwvyti cóptir nghe nóptiri khôyqzing têjnwxn Lụptirc Nguyêjnwxn mưzjgpờissbi tuổopogi con củpedqa Lụptirc đpubtạoeoni phu đpubtưzjgpợvefmc mộqqnxt vịuloj tóptirc bạoeonc trắypqeng xóptira tiêjnwxn phong đpubtạoeono cốlyypt thu làtwkwm đpubtệamab tửakmw, cóptir đpubtưzjgpợvefmc tiêjnwxn duyêjnwxn.

Ởoeon trêjnwxn bờissb sôyqzing Triệamabu đpubtạoeoni thẩopogm đpubtang giặajkit quầvorzn áaixdo cấbbcxt tiếoascng.

- Têjnwxn quỷpubt đpubtầvorzu kia đpubtưzjgpợvefmc làtwkwm đpubtệamab tửakmw tiêjnwxn nhâeqxjn sao, cóptir chuyệamabn tốlyypt nhưzjgp vậtwkwy àtwkw?

Ởoeon bêjnwxn cạoeonnh mộqqnxt đpubtạoeoni côyqzi nưzjgpơwvytng cấbbcxt tiếoascng.

- Đvspaúnthing vậtwkwy chuyệamabn gìoasc xảyboty ra vậtwkwy?

Mộqqnxt đpubtạoeoni thẩopogm hỏzvkoi Triệamabu đpubtạoeoni thẩopogm.

- Nghe nóptiri hắypqen tâeqxjm đpubtịuloja tốlyypt, lúnthic nguy nan cứojihu ngưzjgpờissbi, nêjnwxn mớreffi đpubtưzjgpợvefmc thu làtwkwm đpubtệamab tửakmw.

Triệamabu đpubtạoeoni thẩopogm cấbbcxt tiếoascng nóptiri.

- Khôyqzing thểybgc nàtwkwo, têjnwxn quỷpubt đpubtầvorzu Lụptirc Nguyêjnwxn kia màtwkw cứojihu ngưzjgpờissbi àtwkw?

Mộqqnxt đpubtạoeoni thẩopogm nóptiri:

- Ta chỉslsu nhớreff rõctwa têjnwxn quỷpubt đpubtầvorzu nàtwkwy bìoascnh thưzjgpờissbng chỉslsu mang theo mộqqnxt đpubtáaixdm hàtwkwi tửakmw làtwkwm xằdvigng làtwkwm bậtwkwy khắypqep nơwvyti khôyqzing cóptir việamabc gìoasc thìoasc đpubti ăvydan trộqqnxm tráaixdi câeqxjy, thậtwkwm chíieon hắypqen còvorzn nhìoascn léajkin đpubtạoeoni côyqzi nưzjgpơwvytng tắypqem rửakmwa, làtwkwm gìoasc cóptir chuyệamabn cứojihu ngưzjgpờissbi.

- Đvspaúnthing thếoasc ta cũbyvvng thấbbcxy khôyqzing cóptir khảybot năvydang tiểybgcu quỷpubt nàtwkwy từypqe thờissbi mặajkic tãwvyt cho tớreffi bâeqxjy giờissb, hắypqen khôyqzing phảyboti làtwkw ngưzjgpờissbi nhưzjgp vậtwkwy.

Mộqqnxt vịuloj đpubtạoeoni thẩopogm rấbbcxt quen thuộqqnxc Lụptirc Nguyêjnwxn cấbbcxt tiếoascng.

- Bấbbcxt kểybgc thếoasc nàtwkwo têjnwxn tiểybgcu tửakmw Lụptirc Nguyêjnwxn kia cũbyvvng đpubtưzjgpợvefmc tiêjnwxn duyêjnwxn rồmloei, trởcrgg thàtwkwnh tiêjnwxn nhâeqxjn đpubtệamab tửakmw.

Mộqqnxt đpubtạoeoni côyqzi nưzjgpơwvytng tổopogng kếoasct.

- Têjnwxn tiểybgcu quỷpubt Lụptirc Nguyêjnwxn nàtwkwy đpubtúnthing làtwkw may mắypqen.

- Đvspaúnthing thếoasc vềuloj sau hắypqen chíieonnh làtwkw tiêjnwxn nhâeqxjn.

- Tiêjnwxn nhâeqxjn àtwkw, chậtwkwc chậtwkwc.

- Đvspaúnthing thếoasc Tạoeon gia tiểybgcu tứojihc phụptir nghe nóptiri tiểybgcu quỷpubt Lụptirc Nguyêjnwxn nàtwkwy trưzjgpớreffc kia nhìoascn léajkin ngưzjgpơwvyti tắypqem, vềuloj sau trởcrgg thàtwkwnh tiêjnwxn nhâeqxjn nóptiri khôyqzing chừypqeng sẽakmw tìoascm đpubtếoascn ngưzjgpơwvyti.

Mộqqnxt câeqxju nóptiri nàtwkwy khiếoascn cho tiểybgcu tứojihc phụptir củpedqa Tạoeon gia đpubtỏzvko bừypqeng cảybot khuôyqzin mặajkit, nàtwkwng hiệamabn tạoeoni mớreffi mưzjgpờissbi sáaixdu tuổopogi, gảybot chưzjgpa đpubtưzjgpợvefmc nửakmwa năvydam, khuôyqzin mặajkit tráaixdi xoan trong nháaixdy mắypqet đpubtãwvyt ửakmwng đpubtỏzvko cảybot lêjnwxn.

......

Lúnthic nàtwkwy ởcrgg đpubtầvorzu đpubtôyqzing thôyqzin trấbbcxn cóptir mộqqnxt hàtwkwi tửakmw đpubtang đpubtứojihng, ởcrgg bêjnwxn cạoeonnh hắypqen làtwkw mộqqnxt lãwvyto nhâeqxjn tiêjnwxn phong đpubtạoeono cốlyypt cóptir chòvorzm râeqxju dàtwkwi.

Tiểybgcu hàtwkwi tửakmw nàtwkwy dĩpawl nhiêjnwxn làtwkw tiểybgcu tửakmw Lụptirc Nguyêjnwxn còvorzn vịuloj lãwvyto nhâeqxjn tiêjnwxn phong đpubtạoeono cốlyypt kia làtwkw ngưzjgpờissbi thu nhậtwkwn hắypqen.

Lụptirc Nguyêjnwxn nhớreff lạoeoni, mọyqzii chuyệamabn diễslhan ra thếoasc nàtwkwo.

Vàtwkwo buổopogi sáaixdng nay hắypqen cùamabng vớreffi mộqqnxt đpubtáaixdm tiểybgcu đpubtồmloeng ra cáaixdnh rừypqeng ngoàtwkwi trấbbcxn đpubti chơwvyti, lúnthic đpubtóptir ởcrgg phíieona xa xa nhìoascn thâeqxjy mộqqnxt con cọyqzip hắypqen liềulojn sợvefm tớreffi mứojihc hồmloen phi pháaixdch táaixdn, lậtwkwp tứojihc gọyqzii nhữakmwng ngưzjgpờissbi kháaixdc nhảyboty lêjnwxn đpubtạoeoni thụptir, tuy nhiêjnwxn lãwvyto tam béajkio ịuloj củpedqa nhàtwkw họyqzi Cổopog vìoasc thâeqxjn thểybgc quáaixd nặajking cộqqnxng thêjnwxm nguyêjnwxn nhâeqxjn kíieonch đpubtộqqnxng nêjnwxn leo khôyqzing nổopogi lêjnwxn câeqxjy.

Nhìoascn thấbbcxy con cọyqzip đpubtãwvyt tớreffi, lúnthic đpubtóptir hắypqen cũbyvvng sợvefm xanh mặajkit, từypqe trưzjgpớreffc tớreffi nay hắypqen đpubtãwvyt nghe thấbbcxy ngưzjgpờissbi ta nóptiri đpubtếoascn sựvlcn uy phong củpedqa cọyqzip, nuốlyypt chửakmwng khôyqzing íieont ngưzjgpờissbi, lúnthic nàtwkwy tuy hắypqen ởcrgg trêjnwxn tàtwkwng câeqxjy con hổopog ởcrgg dưzjgpớreffi nhưzjgpng vẫrtmun cảybotm nhậtwkwn đpubtưzjgpợvefmc sựvlcn uy phong củpedqa con hổopog.

Đvspaúnthing lúnthic nàtwkwy...

Hắypqen bịuloj trưzjgpợvefmt châeqxjn.

Lúnthic hắypqen phụptirc hồmloei tinh thầvorzn thìoasc con cọyqzip đpubtãwvyt tiếoascn tớreffi trưzjgpớreffc mặajkit, hắypqen sợvefm tớreffi mứojihc hồmloen phi pháaixdch táaixdn, thầvorzm nghĩpawl phảyboti dốlyypc sứojihc liềuloju mạoeonng chạoeony trốlyypn, đpubtạoeoni háaixdn bìoascnh thưzjgpờissbng cũbyvvng khôyqzing chốlyypng nổopogi con cọyqzip chứojih đpubtừypqeng nóptiri làtwkw hắypqen, đpubtúnthing lúnthic nàtwkwy mộqqnxt đpubtạoeono bạoeonch quang xuấbbcxt hiệamabn, đpubtáaixdnh chếoasct con cọyqzip sau đpubtóptir mộqqnxt vịuloj tiêjnwxn trưzjgpởcrggng tóptirc trắypqeng xuấbbcxt hiệamabn.

Tiêjnwxn trưzjgpởcrggng tóptirc trắypqeng nàtwkwy cho rằdvigng mìoascnh ởcrgg trêjnwxn càtwkwnh câeqxjy sởcrgg dĩpawl nhảyboty xuốlyypng làtwkw vìoasc lòvorzng hiệamabp nghĩpawla muốlyypn cứojihu Cổopog lãwvyto tam thấbbcxy mìoascnh khôyqzing tệamab cho nêjnwxn muốlyypn thu làtwkwm đpubtồmloe đpubtệamab.

Trờissbi ạoeon thậtwkwt làtwkw, lúnthic đpubtóptir hắypqen chỉslsu trưzjgpợvefmt châeqxjn màtwkw thôyqzii.

Hắypqen tuy khôyqzing phảyboti làtwkw ngưzjgpờissbi xấbbcxu nhưzjgpng cũbyvvng khôyqzing phảyboti làtwkw ngưzjgpờissbi tốlyypt đpubtạoeoni nhâeqxjn đpubtạoeoni nghĩpawla làtwkwm gìoasc cóptir chuyệamabn bỏzvko mạoeonng mìoascnh cứojihu mạoeonng ngưzjgpờissbi kháaixdc hoàtwkwn toàtwkwn đpubtềuloju làtwkw nguyêjnwxn nhâeqxjn trưzjgpợvefmt châeqxjn màtwkw thôyqzii.

Tuy nhiêjnwxn vịuloj tóptirc trắypqeng tiêjnwxn trưzjgpởcrggng nàtwkwy đpubtãwvyt cho làtwkw nhưzjgp vậtwkwy hắypqen cũbyvvng khôyqzing ngốlyypc màtwkw giảyboti thíieonch rõctwa ràtwkwng.

Đvspaâeqxjy chíieonnh làtwkw tiêjnwxn duyêjnwxn.

Trong truyềulojn thuyếoasct nhữakmwng tiêjnwxn nhâeqxjn cóptir thểybgc nhổopog núnthii bổopog nhạoeonc, nâeqxjng tháaixdi sơwvytn, lấbbcxp bắypqec hảyboti.

Trong lòvorzng Lụptirc Nguyêjnwxn trưzjgpởcrggng trấbbcxn đpubtãwvyt làtwkw đpubtạoeoni quan màtwkw hắypqen khôyqzing đpubtỡiqnb nổopogi tuy nhiêjnwxn nghe nóptiri trêjnwxn trưzjgpởcrggng trấbbcxn còvorzn cóptir huyệamabn lệamabnh, trêjnwxn huyệamabn lệamabnh còvorzn cóptir tri phủpedq trêjnwxn tri phủpedq còvorzn cóptir thừypqea tưzjgpớreffng trêjnwxn thừypqea tưzjgpớreffng còvorzn cóptir hoàtwkwng đpubtếoasc màtwkw nghe nóptiri tiêjnwxn nhâeqxjn so vớreffi hoàtwkwng đpubtếoasc còvorzn lớreffn hơwvytn, thìoasc đpubtâeqxjy làtwkw nhâeqxjn vậtwkwt cỡiqnb nàtwkwo?

Màtwkw bâeqxjy giờissb mìoascnh cóptir cơwvyt hộqqnxi làtwkwm môyqzin hạoeon tiêjnwxn nhâeqxjn sau nàtwkwy khôyqzing chừypqeng sẽakmw trởcrgg thàtwkwnh tiêjnwxn nhâeqxjn.

Hắypqec hắypqec đpubtãwvyt nhưzjgp vậtwkwy mìoascnh tạoeoni sao lạoeoni phảyboti giảyboti thíieonch hiểybgcu lầvorzm nhưzjgp vậtwkwy.

Khôyqzing ngờissb mìoascnh cóptir may mắypqen tốlyypt nhưzjgp vậtwkwy trưzjgpợvefmt châeqxjn kếoasct quảybot đpubtãwvyt mang tớreffi mộqqnxt đpubtoạoeonn tiêjnwxn duyêjnwxn.

Cáaixdi gìoasc gọyqzii làtwkw nhâeqxjn phẩopogm, đpubtâeqxjy chíieonnh làtwkw nhâeqxjn phẩopogm. Nguồmloen truyệamabn: ZingAudio.vn/" style="color:white;font-size:1px;">Đvspaọyqzic Truyệamabn Online Tạoeoni ZingAudio

Vềuloj sau mìoascnh trởcrgg thàtwkwnh tiêjnwxn nhâeqxjn, còvorzn khôyqzing phảyboti làtwkw muốlyypn cóptir bao nhiêjnwxu tiềulojn thìoasc cóptir bấbbcxy nhiêjnwxu tiềulojn sao, muốlyypn làtwkwm quan thìoasc làtwkwm quan, vềuloj sau muốlyypn cưzjgpớreffi nhữakmwng côyqzi vợvefm nhưzjgp tứojihc phụptir nhàtwkw họyqzi Tạoeon cũbyvvng cóptir thểybgc. Lụptirc Nguyêjnwxn nghĩpawl mộqqnxt hồmloei khóptire miệamabng khôyqzing khỏzvkoi bậtwkwt cưzjgpờissbi.

Mặajkic dùamab hắypqen cóptir phẩopogn giảyboto hoạoeont nhưzjgpng dùamab sao cũbyvvng chỉslsu làtwkw hàtwkwi tửakmw mưzjgpờissbi sáaixdu tuổopogi khôyqzing giấbbcxu đpubtưzjgpợvefmc nhiềuloju tâeqxjm tưzjgp.

Chíieonnh vìoasc nghĩpawl mìoascnh sau nàtwkwy sẽakmw trởcrgg thàtwkwnh tiêjnwxn trưzjgpởcrggng trong truyềulojn thuyếoasct nghĩpawl tớreffi nhữakmwng sinh hoạoeont khoáaixdi hoạoeont, Lụptirc Nguyêjnwxn cáaixdo từypqe cha mẹrtmu màtwkw khôyqzing cóptir chúnthit gìoasc nuốlyypi tiếoascc ngưzjgpợvefmc lạoeoni tràtwkwn ngậtwkwp hưzjgpng phấbbcxn, cáaixdc cảybotm giáaixdc vắypqeng nhàtwkw sầvorzu tưzjgp gìoasc đpubtềuloju khôyqzing hềuloj tồmloen tạoeoni.

- Ngưzjgpơwvyti đpubtãwvyt cáaixdo biệamabt cha mẹrtmu, hiệamabn tạoeoni chúnthing ta phảyboti lêjnwxn đpubtưzjgpờissbng thôyqzii.

Tiêjnwxn trưzjgpởcrggng tóptirc trắypqeng cấbbcxt tiếoascng nóptiri.

- Vâeqxjng.

Lụptirc Nguyêjnwxn đpubtãwvyt sớreffm tung tăvydang nhưzjgp chim sẻvhry...

Trêjnwxn bầvorzu trờissbi mâeqxjy trắypqeng bồmloeng bềulojnh.

Ởoeon trêjnwxn bầvorzu trờissbi xuấbbcxt hiệamabn mộqqnxt cáaixdi chéajkin màtwkwu xanh ngọyqzic bíieonch lơwvyt lửakmwng trong đpubtáaixdm mâeqxjy trắypqeng đpubtóptir.

Cáaixdi chéajkin nàtwkwy chỉslsu sợvefm bằdvigng mộqqnxt chiếoascc xe ngựvlcna nhỏzvko.

Ởoeon bêjnwxn trong cáaixdi chéajkin xanh bíieonch kia mộqqnxt lãwvyto giảybot tóptirc trắypqeng ngồmloei xếoascp bằdvigng bêjnwxn cạoeonnh làtwkw mộqqnxt hàtwkwi tửakmw mưzjgpờissbi lăvydam tuổopogi nhìoascn tráaixdi ngóptir phảyboti.

Lụptirc Nguyêjnwxn lúnthic nàtwkwy vôyqzi cùamabng kinh ngạoeonc, tiêjnwxn trưzjgpởcrggng đpubtúnthing làtwkw tiêjnwxn trưzjgpởcrggng cóptir thủpedq đpubtoạoeonn tiêjnwxn gia, vừypqea rồmloei chỉslsu thấbbcxy tiêjnwxn trưzjgpởcrggng móptirc từypqe trong ngưzjgpờissbi ra mộqqnxt cáaixdi chéajkin bìoascnh thưzjgpờissbng quăvydang lêjnwxn khôyqzing trung cáaixdi chéajkin nàtwkwy đpubtãwvyt biếoascn thàtwkwnh lớreffn khôyqzing ngừypqeng, vềuloj sau mìoascnh cùamabng vớreffi y ngồmloei vàtwkwo trong đpubtóptir bay lêjnwxn trêjnwxn khôyqzing trung vôyqzi cùamabng ổopogn trọyqzing khôyqzing hềuloj lay đpubtộqqnxng, lạoeoni khôyqzing hềuloj cảybotm thấbbcxy tiếoascng gióptir lớreffn.

Thủpedq đpubtoạoeonn tiêjnwxn gia quảybot nhiêjnwxn thầvorzn kỳimtd vôyqzi cùamabng.

Tưzjgpơwvytng lai mìoascnh cũbyvvng cóptir thểybgc trởcrgg thàtwkwnh tiêjnwxn trưzjgpởcrggng, Lụptirc Nguyêjnwxn chớreffp mắypqet liêjnwxn tụptirc, đpubtốlyypi vớreffi sinh hoạoeont tưzjgpơwvytng lai vôyqzi cùamabng chờissb mong.

Tiêjnwxn trưzjgpởcrggng tóptirc trắypqeng quáaixdt to mộqqnxt tiếoascng:

- Đvspai..

Cáaixdi chéajkin màtwkwu xanh nàtwkwy liềulojn bay vềuloj phíieona hưzjgpớreffng đpubtôyqzing nam, tiêjnwxn trưzjgpởcrggng tóptirc trắypqeng liềulojn nóptiri:

- Cóptir mộqqnxt sốlyyp việamabc cầvorzn nóptiri cho ngưzjgpơwvyti mộqqnxt phen, phàtwkwm nhâeqxjn cáaixdc ngưzjgpơwvyti gọyqzii chúnthing ta làtwkw tiêjnwxn trưzjgpởcrggng kỳimtd thậtwkwt chúnthing ta khôyqzing phảyboti làtwkw thầvorzn tiêjnwxn chúnthing ta chỉslsu làtwkw tu tiêjnwxn giảybot màtwkw thôyqzii, hấbbcxp thu thiêjnwxn đpubtịuloja linh khíieon rèfghon luyệamabn bảybotn thâeqxjn, cóptir nhữakmwng thủpedq đpubtoạoeonn khiếoascn cho cáaixdc ngưzjgpơwvyti sợvefm hãwvyti tháaixdn phụptirc, ngưzjgpơwvyti làtwkwm đpubtệamab tửakmw củpedqa lãwvyto phu cũbyvvng nêjnwxn biếoasct đpubtiềuloju nàtwkwy, lãwvyto phu họyqzi Lýlyyp têjnwxn làtwkw Nguyêjnwxn bạoeonch chíieonnh làtwkw trưzjgpởcrggng lãwvyto thứojih chíieonn củpedqa Hoa Sơwvytn tiêjnwxn môyqzin.

- Vềuloj phầvorzn Hoa Sơwvytn tiêjnwxn môyqzin thìoasc chíieonnh làtwkw năvydam đpubtạoeoni tiêjnwxn môyqzin ởcrgg Đvspaạoeoni Tấbbcxn quốlyypc, năvydam nghìoascn năvydam trưzjgpớreffc do tổopog sưzjgp gia Thôyqzing Hiểybgcu châeqxjn nhâeqxjn lậtwkwp nêjnwxn.

- Vềuloj sau ngưzjgpơwvyti làtwkw môyqzin hạoeon củpedqa lãwvyto phu chíieonnh làtwkw đpubtệamab tửakmw đpubtờissbi thứojih mưzjgpờissbi củpedqa Hoa Sơwvytn tiêjnwxn môyqzin.

- Vềuloj phầvorzn Hoa Sơwvytn tiêjnwxn môyqzin ởcrgg Hoa Sơwvytn cáaixdch đpubtâeqxjy chụptirc vạoeonn dặajkim còvorzn phảyboti đpubti lâeqxju mộqqnxt phen.