Dược Thần

Chương 1:

Bạiujmn đmoygang đmoygọmoygc truyệzwwmn đmoygưmklwợzynic lấanyky tạiujmi Zing Audio chấanykm cơbcinm.

Linh Đtckkấanyku lịovogch, sáfwuhng sớdiaxm ngàylffy 4 tháfwuhng 5 năecrvm 2012, tạiujmi hoàylffng cung đmoygếmquv đmoygôtckk Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc.

Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc làylff trung tâxiufm hàylffnh chíbxcpnh duy nhấanykt trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc, làylff trọmoygng đmoygịovoga hoàylffng quyềchafn màylff tấanykt cảfwxt mọmoygi ngưmklwờwykri trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc đmoygềchafu hưmklwớdiaxng tớdiaxi. Hoàylffng cung Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc trưmklwớdiaxc giờwykr luôtckkn làylff mộcrcut tràylffng diệzwwmn vôtckk cùubljng vui sưmklwớdiaxng nhưmklwng khôtckkng kéhfzum phầjgzun trang nghiêewdnm. Nhưmklwng mấanyky ngàylffy gầjgzun đmoygâxiufy khôtckkng hiểquxbu sao lạiujmi bao phủdgbq trong mộcrcut bầjgzuu khôtckkng khíbxcp đmoygầjgzuy lo lắmnqtng.

Thủdgbq vệzwwm thưmklwờwykrng trựgonuc trong hoàylffng cung lúoapoc nàylffy ai cũfwuhng vẻyyox mặhcapt âxiufm trầjgzum tuầjgzun tra khắmnqtp nơbcini khiếmquvn cảfwxt hoàylffng cung đmoygềchafu bịovog vâxiufy trong mộcrcut cổlorz khôtckkng khíbxcp đmoygầjgzuy áfwuhp lựgonuc.

- Ýuiqb cáfwuhc ngưmklwơbcini làylff khôtckkng khởanxqi đmoygộcrcung thưmklwợzyning cổlorz trậuelan pháfwuhp nàylffy thìchaf ngay cảfwxt nguyêewdnn tốrqkc phốrqkci dịovogch cơbcin bảfwxtn nhấanykt cũfwuhng khôtckkng thểquxb phốrqkci chếmquv ra?

Trong đmoygạiujmi đmoygiệzwwmn hoàylffng cung, mộcrcut trung niêewdnn nam tửmklw vẻyyox mặhcapt đmoygầjgzuy uy nghiêewdnm đmoygang ngồabwbi ngay ngắmnqtn trêewdnn long ỷwngl đmoygạiujmi biểquxbu cho hoàylffng quyềchafn củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc. Trung niêewdnn nam tửmklw nàylffy chíbxcpnh làylff đmoygếmquv vưmklwơbcinng đmoygưmklwơbcinng đmoygạiujmi củdgbqa Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc - Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv.

Ởohoa trưmklwớdiaxc mặhcapt Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv đmoygang cózwoz mấanyky lãdgbqo giảfwxt cung kíbxcpnh cúoapoi thấanykp đmoygầjgzuu, nhữyyoxng lãdgbqo giảfwxt nàylffy khôtckkng ai khôtckkng phảfwxti làylff nhâxiufn vậuelat tiếmquvng tăecrvm lừciqgng lẫoztiy trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc. Hoặhcapc làylff hộcrcui trưmklwởanxqng tấanykt cảfwxt cáfwuhc côtckkng hộcrcui trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc, hoặhcapc làylff tuyệzwwmt thếmquv cưmklwờwykrng giảfwxt củdgbqa đmoygạiujmi lụdsqsc ... trong bọmoygn họmoyg, bấanykt luậuelan ai chỉmrhh cầjgzun tuỳxgkj tiệzwwmn dậuelam châxiufn mộcrcut cáfwuhi đmoygềchafu cózwoz thểquxb nhấanykc lêewdnn mộcrcut hồabwbi mưmklwa giózwoz, chấanykn đmoygộcrcung trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc.

Nhưmklwng hôtckkm nay, ởanxq trưmklwớdiaxc mặhcapt vịovog đmoygếmquv vưmklwơbcinng củdgbqa Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv nàylffy bọmoygn họmoyg cũfwuhng phảfwxti cung kíbxcpnh nhưmklw hàylffi đmoygồabwbng, thầjgzun sắmnqtc khẩzilfn trưmklwơbcinng, cózwoz ngưmklwờwykri thâxiufn hìchafnh còhcapn cózwoz chúoapot run rẩzilfy.

Nhìchafn Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv áfwuhnh mắmnqtt bìchafnh tĩazqunh, thanh âxiufm bìchafnh thảfwxtn trưmklwớdiaxc mặhcapt, mộcrcut lãdgbqo giảfwxt cốrqkc sứloyvc nuốrqkct mộcrcut ngụdsqsm nưmklwớdiaxc bọmoygt lấanyky dũfwuhng khíbxcp rung giọmoygng nózwozi:

- Bệzwwm hạiujm ... tuy trậuelan pháfwuhp cầjgzun nguyêewdnn tốrqkc phốrqkci dịovogch chỉmrhh làylff Ngũfwuh giai Thưmklwợzyning phẩzilfm ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf, bấanykt luậuelan mộcrcut gãdgbq lụdsqsc giai Linh Dưmklwợzynic tôtckkn sưmklw nàylffo đmoygềchafu cózwoz thểquxb phốrqkci chếmquv ra, nhưmklwng ... nhưmklwng trậuelan pháfwuhp hiệzwwmn tạiujmi cầjgzun ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf cũfwuhng khôtckkng phảfwxti làylff ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf bìchafnh thưmklwờwykrng. Dưmklwợzynic tềchaf nózwoz yêewdnu cầjgzuu phảfwxti đmoygạiujmt tớdiaxi nồabwbng đmoygộcrcu cao nhấanykt. Cho dùublj mấanyky ngưmklwờwykri tạiujmi hạiujm đmoygềchafu đmoygãdgbq đmoygạiujmt tớdiaxi báfwuht giai Linh Dưmklwợzynic đmoygếmquv sưmklw cảfwxtnh giớdiaxi ... nhưmklwng cũfwuhng khôtckkng thểquxb nàylffo phốrqkci chếmquv ra đmoygưmklwợzynic ...

- Thậuelat sựgonu khôtckkng cózwoz cáfwuhch nàylffo cózwoz thểquxb phốrqkci chếmquv ra sao!

Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv hừciqg nhẹohoa mộcrcut tiếmquvng, hai hàylffng lôtckkng màylffy khẽoubx dựgonung lêewdnn. Nhữyyoxng ngưmklwờwykri quen thuộcrcuc vớdiaxi hắmnqtn lúoapoc nàylffy đmoygềchafu minh bạiujmch đmoygưmklwợzynic lửmklwa giậuelan củdgbqa hắmnqtn đmoygãdgbq lêewdnn tớdiaxi đmoygỉmrhhnh đmoygiểquxbm rồabwbi:

- Cáfwuhc ngưmklwơbcini đmoygềchafu làylff nhữyyoxng nhâxiufn vậuelat truyềchafn kỳxgkj nhấanykt nhìchaf trong giớdiaxi dưmklwợzynic sưmklw vậuelay màylff ngay cảfwxt mộcrcut cáfwuhi Thưmklwợzyning phẩzilfm ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf cũfwuhng khôtckkng thểquxb phốrqkci chếmquv ra? Hừciqg! Mấanyky ngưmklwờwykri cáfwuhc ngưmklwơbcini đmoygưmklwợzynic gọmoygi làylff cáfwuhi gìchaf hộcrcui trưmklwởanxqng côtckkng hộcrcui Linh Dưmklwợzynic Sưmklw củdgbqa đmoygạiujmi lụdsqsc làylff việzwwmn trưmklwởanxqng củdgbqa đmoygệzwwm nhấanykt họmoygc việzwwmn trong đmoygếmquv quốrqkcc ... chẳjefcng lẽoubx tấanykt cảfwxt đmoygềchafu chỉmrhh làylff nhữyyoxng cáfwuhi thùubljng rỗwnglng sao? Cáfwuhc ngưmklwơbcini đmoygếmquvn tộcrcut cùubljng làylff làylffm đmoygưmklwợzynic cáfwuhi gìchaf ra hồabwbn hảfwxt?

- Ta khôtckkng cầjgzun biếmquvt cáfwuhc ngưmklwơbcini dùubljng biệzwwmn pháfwuhp gìchaf, ta chỉmrhh muốrqkcn biếmquvt ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf ta cầjgzun bao lâxiufu cózwoz thểquxb xuấanykt hiệzwwmn trưmklwớdiaxc mặhcapt ta!

Mộcrcut tia sáfwuht ýddxj lạiujmnh băecrvng từciqg trêewdnn ngưmklwờwykri Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv tảfwxtn ra. Nhìchafn thầjgzun sắmnqtc củdgbqa hắmnqtn lúoapoc nàylffy cózwoz vẻyyox nhưmklw đmoygãdgbq cózwoz chúoapot đmoygiêewdnn cuồabwbng.

Mấanyky hôtckkm nay tâxiufm tìchafnh Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv cựgonuc kỳxgkj bựgonuc bộcrcui. Hoàylffng tửmklw duy nhấanykt củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc cũfwuhng chíbxcpnh làylff nhi tửmklw đmoygộcrcuc nhấanykt củdgbqa hắmnqtn trưmklwớdiaxc đmoygâxiufy khôtckkng lâxiufu đmoygãdgbq bấanykt hạiujmnh trúoapong phảfwxti mộcrcut bệzwwmnh nan y cựgonuc kỳxgkj nghiêewdnm trọmoygng, táfwuhnh mạiujmng hiệzwwmn tạiujmi đmoygang nguy trong sớdiaxm tốrqkci, đmoygãdgbq gầjgzun nhưmklw đmoygèyyoxn cạiujmn dầjgzuu rồabwbi!

Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv cảfwxt đmoygờwykri cầjgzun cùublj chăecrvm chỉmrhh, làylff mộcrcut hoàylffng đmoygếmquv cựgonuc kỳxgkj anh minh. Dưmklwớdiaxi sựgonu lãdgbqnh đmoygạiujmo củdgbqa hắmnqtn, Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc luôtckkn đmoygưmklwợzynic ởanxq trong thờwykri tháfwuhi bìchafnh thịovognh thếmquv, Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv luôtckkn trầjgzum ổlorzn trong con mắmnqtt củdgbqa thầjgzun dâxiufn đmoygếmquv quốrqkcc lầjgzun nàylffy hoàylffn toàylffn thấanykt thốrqkc.

Đtckkáfwuhm đmoygạiujmi thầjgzun sớdiaxm đmoygãdgbq quen vớdiaxi việzwwmc Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv làylff mộcrcut đmoygếmquv vưmklwơbcinng cưmklwờwykrng quyềchafn nhưmklwng đmoygãdgbq gầjgzun nhưmklw quêewdnn mấanykt ởanxq trưmklwớdiaxc mặhcapt nhi tửmklw củdgbqa hắmnqtn thìchaf hắmnqtn cũfwuhng chỉmrhh làylff mộcrcut ngưmklwờwykri phụdsqs thâxiufn yêewdnu thưmklwơbcinng con nhưmklw bao ngưmklwờwykri kháfwuhc màylff thôtckki.

Ngay khi hoàylffng tửmklw vừciqga bịovog pháfwuht hiệzwwmn nhiễsinwm bệzwwmnh, Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv đmoygãdgbq lậuelap tứloyvc hạiujm lệzwwmnh bắmnqtt buộcrcuc tìchafm kiếmquvm biệzwwmn pháfwuhp trịovog bệzwwmnh, trảfwxti qua đmoygủdgbq loạiujmi cốrqkc gắmnqtng củdgbqa hoàylffng thấanykt cùubljng vớdiaxi khôtckkng biếmquvt bao nhiêewdnu gian khổlorz thìchaf cáfwuhc dưmklwợzynic sưmklw củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc cuốrqkci cùubljng cũfwuhng tìchafm ra mộcrcut biệzwwmn pháfwuhp duy nhấanykt cózwoz thểquxb trịovog bệzwwmnh cho hoàylffng tửmklw. Đtckkózwoz chíbxcpnh làylff thôtckkng qua mộcrcut loạiujmi trậuelan pháfwuhp cózwoz táfwuhc dụdsqsng kéhfzuo dàylffi sinh mệzwwmnh vôtckk cùubljng cổlorz xưmklwa đmoygểquxb mộcrcut lầjgzun nữyyoxa kíbxcpch hoạiujmt sinh cơbcin trong cơbcin thểquxb hoàylffng tửmklw.

Mặhcapc dùublj loạiujmi trậuelan pháfwuhp nàylffy cựgonuc kỳxgkj cổlorz xưmklwa, ởanxq nhâxiufn gian gầjgzun nhưmklw đmoygãdgbq tuyệzwwmt tíbxcpch từciqg lâxiufu nhưmklwng ởanxq trong bảfwxto khốrqkc cựgonu đmoygạiujmi củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc vẫoztin cózwoz thểquxb tìchafm thấanyky tưmklw liệzwwmu liêewdnn quan. Màylff lúoapoc nàylffy Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv lạiujmi gặhcapp phảfwxti mộcrcut vấanykn đmoygềchaf nan giảfwxti kháfwuhc.

Muốrqkcn khởanxqi đmoygộcrcung trậuelan pháfwuhp nàylffy nhấanykt đmoygịovognh phảfwxti dùubljng ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf vớdiaxi nồabwbng đmoygộcrcu cao nhấanykt mớdiaxi cózwoz thểquxb kíbxcpch hoạiujmt đmoygưmklwợzynic.

Sau khi nhậuelan đmoygưmklwợzynic tin tứloyvc nàylffy, Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv lậuelap tứloyvc triệzwwmu tậuelap tấanykt cảfwxt cáfwuhc Linh Dưmklwợzynic Sưmklw cưmklwờwykrng đmoygạiujmi nhấanykt củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc. Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv nghĩazqu rằhbayng: chỉmrhh làylff mộcrcut loạiujmi dưmklwợzynic tềchaf ngũfwuh giai Thưmklwợzyning phẩzilfm ngũfwuh hàylffnh thìchaf đmoygốrqkci vớdiaxi đmoygáfwuhm Linh Dưmklwợzynic Sưmklw báfwuht giai củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc căecrvn bảfwxtn khôtckkng thàylffnh vấanykn đmoygềchaf.

Nhưmklwng Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv lạiujmi hoàylffn toàylffn khôtckkng ngờwykr rằhbayng hiệzwwmn tạiujmi đmoygãdgbq vàylffi ngàylffy trôtckki qua nhưmklwng đmoygáfwuhm Linh Dưmklwợzynic Sưmklw kia lạiujmi hồabwbi báfwuho vớdiaxi mìchafnh rằhbayng bọmoygn họmoyg hoàylffn toàylffn khôtckkng cózwoz biệzwwmn pháfwuhp phốrqkci chếmquv đmoygưmklwợzynic hỏqbmbi sao Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv khôtckkng nổlorzi giậuelan cho đmoygưmklwợzynic!

- Đtckkiềchafu nàylffy ...

Mấanyky lãdgbqo giảfwxt đmoygứloyvng trưmklwớdiaxc mặhcapt Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv liếmquvc mắmnqtt nhìchafn nhau rồabwbi nhìchafn Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv mộcrcut cáfwuhi rồabwbi đmoygồabwbng loạiujmt đmoygưmklwa mắmnqtt vềchaf phíbxcpa lãdgbqo giảfwxt vừciqga lêewdnn tiếmquvng lúoapoc nãdgbqy.

Lãdgbqo giảfwxt kia thoáfwuhng nhìchafn áfwuhnh mắmnqtt nhưmklw toéhfzu lửmklwa củdgbqa Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv rồabwbi run giọmoygng nózwozi:

- Bệzwwm hạiujm, mấanyky ngưmklwờwykri chúoapong tôtckki đmoygãdgbq liêewdnn thủdgbq phốrqkci chếmquv qua nhưmklwng quảfwxt thậuelat ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf cózwoz nồabwbng đmoygộcrcu cao nhưmklw thếmquv chúoapong tôtckki thậuelat sựgonu bấanykt lựgonuc. Tuy ngũfwuh hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf chỉmrhh làylff ngũfwuh giai Thưmklwợzyning phẩzilfm nhưmklwng nếmquvu muốrqkcn chếmquv ra đmoygưmklwợzynic nồabwbng đmoygộcrcu đmoygạiujmt tớdiaxi mứloyvc cao nhấanykt củdgbqa ngũfwuh giai dưmklwợzynic tềchaf thìchaf chỉmrhh sợzyni cảfwxt đmoygạiujmi lụdsqsc nàylffy chỉmrhh cózwoz mộcrcut ngưmklwờwykri cózwoz thểquxb làylffm đmoygưmklwợzynic!

- Làylff ai?

Hai mắmnqtt Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv lậuelap tứloyvc sáfwuhng ngờwykri, ngữyyox khíbxcp đmoygầjgzuy lo lắmnqtng hỏqbmbi.

- Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw!

Lãdgbqo giảfwxt kia nhẹohoa nhàylffng thốrqkct ra mộcrcut cáfwuhi têewdnn. Khi cáfwuhi têewdnn nàylffy vừciqga vang lêewdnn thìchaf áfwuhnh mắmnqtt củdgbqa lãdgbqo giảfwxt nàylffy vốrqkcn đmoygang vôtckk cùubljng sợzyni hãdgbqi vớdiaxi Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv lậuelap tứloyvc trởanxq nêewdnn vôtckk cùubljng bìchafnh tĩazqunh đmoygồabwbng thờwykri trong mắmnqtt chỉmrhh còhcapn lạiujmi sựgonu thàylffnh kíbxcpnh!

- Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw!

Nghe thấanyky danh tựgonu nàylffy, ngữyyox khíbxcp củdgbqa Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv khôtckkng khỏqbmbi hoàylff hoãdgbqn lạiujmi mộcrcut chúoapot, trong áfwuhnh mắmnqtt cũfwuhng đmoygầjgzuy vẻyyox sùubljng kíbxcpnh:

- Ta thếmquv nàylffo lạiujmi quêewdnn mấanykt Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw chứloyv?

- Cózwoz ai biếmquvt Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw hiệzwwmn đmoygang ởanxq đmoygâxiufu khôtckkng? Nhanh chózwozng đmoygi mờwykri ngàylffi ấanyky đmoygếmquvn đmoygâxiufy cho ta!

Vẻyyox mặhcapt vốrqkcn u sầjgzuu thấanykt vọmoygng củdgbqa Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv lậuelap tứloyvc giãdgbqn ra.

- Khôtckkng, khôtckkng, ta phảfwxti đmoygíbxcpch thâxiufn đmoygi báfwuhi phỏqbmbng Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw mớdiaxi đmoygưmklwợzynic, phảfwxti mờwykri ngàylffi ấanyky đmoygếmquvn đmoygếmquv quốrqkcc làylffm kháfwuhch mớdiaxi đmoygưmklwợzynic!

Vừciqga nghe tớdiaxi têewdnn củdgbqa Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw, nộcrcui tâxiufm vốrqkcn lo lắmnqtng củdgbqa Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv giốrqkcng nhưmklw bịovog xua đmoygi khôtckkng còhcapn mộcrcut mảfwxtnh.

Tưmklw Đtckkặhcapc Âlorzn đmoygạiujmi lụdsqsc làylff mộcrcut đmoygạiujmi lụdsqsc lấanyky cưmklwờwykrng giảfwxt vi tôtckkn, màylff Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv vớdiaxi tưmklw cáfwuhch đmoygếmquv vưmklwơbcinng Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc, cózwoz thểquxb xem nhưmklw làylff ngưmklwờwykri cózwoz quyềchafn thếmquv nhấanykt trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc nàylffy. Ngay cảfwxt nhữyyoxng báfwuht giai Linh Dưmklwợzynic Đtckkếmquv Sưmklw hay cửmklwu giai Linh Dưmklwợzynic Tháfwuhnh Linh Sưmklw ởanxq trưmklwớdiaxc mặhcapt hắmnqtn đmoygềchafu phảfwxti cúoapoi đmoygầjgzuu xưmklwng thầjgzun.

Nhưmklwng, trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc nàylffy lạiujmi cózwoz mộcrcut ngưmklwờwykri màylff cho dùublj làylff Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv ởanxq bấanykt kỳxgkj thờwykri đmoygiểquxbm nàylffo hay ởanxq đmoygâxiufu cũfwuhng muốrqkcn tôtckkn xưmklwng mộcrcut tiếmquvng đmoygạiujmi sưmklw, khôtckkng dáfwuhm cózwoz chúoapot bấanykt kíbxcpnh nàylffo bởanxqi vìchaf ngưmklwờwykri nàylffy chíbxcpnh làylff đmoygệzwwm nhấanykt nhâxiufn đmoygưmklwợzynic toàylffn đmoygạiujmi lụdsqsc côtckkng nhậuelan - cửmklwu giai Linh Dưmklwợzynic Tháfwuhnh Sưmklw - Kiệzwwmt Sâxiufm!

Vạiujmn Tháfwuhnh Sơbcinn làylff mộcrcut ngọmoygn núoapoi toạiujm lạiujmc ởanxq trung tâxiufm đmoygạiujmi lụdsqsc, bởanxqi vìchaf vịovog tríbxcp đmoygịovoga lýddxj đmoygặhcapc thùublj nêewdnn nơbcini nàylffy quanh năecrvm đmoygềchafu cózwoz cảfwxtnh sắmnqtc đmoygẹohoap tuyệzwwmt trầjgzun, khíbxcp hậuelau dễsinw chịovogu tựgonua nhưmklw thiêewdnn đmoygưmklwờwykrng tạiujmi nhâxiufn gian vậuelay. Phạiujmm vi trăecrvm dặhcapm quanh Vạiujmn Tháfwuhnh Sơbcinn vậuelay màylff khôtckkng cózwoz ngưmklwờwykri nàylffo ởanxq, bởanxqi vìchaf ngưmklwờwykri ởanxq phụdsqs cậuelan ai cũfwuhng biếmquvt đmoygưmklwơbcinng kim đmoygạiujmi lụdsqsc đmoygệzwwm nhấanykt nhâxiufn Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw chíbxcpnh làylff ngụdsqs trêewdnn ngọmoygn núoapoi nàylffy.

Cho dùublj vịovog tríbxcp đmoygịovoga lýddxj củdgbqa Vạiujmn Tháfwuhnh Sơbcinn cựgonuc kỳxgkj ưmklwu việzwwmt, cũfwuhng khôtckkng cózwoz bấanykt kỳxgkj ai tuyêewdnn bốrqkc cáfwuhi gìchaf nhưmklwng vôtckk luậuelan làylff thưmklwơbcinng nhâxiufn, thậuelam chíbxcp làylff đmoygạiujmo tặhcapc thổlorz phỉmrhh, hay cáfwuhc hàylffo môtckkn thếmquv gia cùubljng vớdiaxi đmoygáfwuhm hoàylffng thâxiufn quốrqkcc thíbxcpch truyềchafn thừciqga nhiềchafu năecrvm trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc khi đmoygi ngang qua nơbcini nàylffy đmoygềchafu tựgonu nhiêewdnn ởanxq xa xa láfwuhch qua đmoygồabwbng thờwykri bộcrcu dạiujmng còhcapn cựgonuc kỳxgkj cung kíbxcpnh.

Nhưmklwng màylff vàylffo hôtckkm nay, ởanxq châxiufn núoapoi Vạiujmn Tháfwuhnh Sơbcinn xưmklwa nay íbxcpt ngưmklwờwykri xuấanykt hiệzwwmn lạiujmi xuấanykt hiệzwwmn mộcrcut đmoygoàylffn xe xa hoa. Ngồabwbi ởanxq cỗwngl xe ngựgonua giữyyoxa đmoygoàylffn xe làylff mộcrcut trung niêewdnn nam tửmklw thâxiufn mặhcapc long bàylffo! Đtckkâxiufy chíbxcpnh làylff đmoygoàylffn ngưmklwờwykri Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv đmoygếmquvn đmoygâxiufy đmoygểquxb xin sựgonu giúoapop đmoygỡabwb củdgbqa Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw.

- Cấanykm đmoygịovoga Vạiujmn Tháfwuhnh Sơbcinn, ngưmklwờwykri ởanxq phíbxcpa trưmklwớdiaxc dừciqgng bưmklwớdiaxc, nếmquvu khôtckkng lậuelap tứloyvc giếmquvt khôtckkng tha!

Khi đmoygoàylffn xe vừciqga tớdiaxi châxiufn núoapoi thìchaf mộcrcut đmoygạiujmo thiểquxbm quang từciqg giữyyoxa chừciqgng núoapoi đmoygộcrcut nhiêewdnn bắmnqtn ra. Trong chốrqkcc láfwuht đmoygãdgbq xuấanykt hiệzwwmn phíbxcpa trưmklwớdiaxc đmoygoàylffn xe, ngay sau đmoygózwoz màylff mộcrcut âxiufm thanh vôtckk cùubljng lạiujmnh lẽoubxo vang lêewdnn bêewdnn tai mỗwngli ngưmklwờwykri. Hàylffo quang vừciqga biếmquvn mấanykt, trưmklwớdiaxc mặhcapt mọmoygi ngưmklwờwykri xuấanykt hiệzwwmn mộcrcut trung niêewdnn nhâxiufn trong mộcrcut bộcrcu trưmklwờwykrng bàylffo màylffu xanh, khíbxcp đmoygộcrcu vôtckk cùubljng bấanykt phàylffm.

- Nguyêewdnn lai làylff La Cáfwuhch đmoygạiujmi sưmklw, kíbxcpnh xin La Cáfwuhch đmoygạiujmi sưmklw hưmklwớdiaxng Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw thôtckkng báfwuho giùubljm làylff Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc Ábytq Lịovogch Sơbcinn Cáfwuhi Ábytq cózwoz việzwwmc xin cầjgzuu kiếmquvn!

Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv từciqg giữyyoxa đmoygoàylffn xe đmoygi tớdiaxi nhìchafn vềchaf phíbxcpa trung niêewdnn mặhcapc thanh bàylffo, trong mắmnqtt toáfwuht ra mộcrcut tia kinh ngạiujmc, trong giọmoygng nózwozi cũfwuhng mang theo mộcrcut tia cung kíbxcpnh khiếmquvn cho mấanyky lãdgbqo giảfwxt theo bêewdnn cạiujmnh Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv cũfwuhng khôtckkng khỏqbmbi giậuelat mìchafnh.

Vịovog trung niêewdnn mặhcapc thanh bàylffo trưmklwớdiaxc mặhcapt nàylffy mọmoygi ngưmklwờwykri ởanxq đmoygâxiufy cơbcin hồabwb đmoygềchafu nhậuelan biếmquvt bởanxqi hắmnqtn cũfwuhng làylff mộcrcut cửmklwu giai Tháfwuhnh Linh Sưmklw tiếmquvng tăecrvm lừciqgng lẫoztiy trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc. Phảfwxti biếmquvt rằhbayng, cảfwxt Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc hiệzwwmn tạiujmi cũfwuhng chỉmrhh cózwoz hai cửmklwu giai Tháfwuhnh Linh Sưmklw màylff ởanxq trong đmoygếmquv quốrqkcc cũfwuhng cózwoz đmoygịovoga vịovog vàylff thâxiufn phậuelan cựgonuc kìchaf cao.

Vịovog La Cáfwuhch đmoygạiujmi sưmklw nàylffy mấanyky năecrvm trưmklwớdiaxc đmoygãdgbq từciqgng tớdiaxi Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc báfwuhi phỏqbmbng qua, năecrvm đmoygózwoz Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv đmoygãdgbq từciqgng đmoygồabwbng ýddxj đmoygểquxb cho hắmnqtn nhậuelan chứloyvc vụdsqs đmoygếmquv quốrqkcc quốrqkcc sưmklw hoặhcapc làylff việzwwmn trưmklwởanxqng củdgbqa đmoygệzwwm nhấanykt họmoygc việzwwmn củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc nhưmklwng đmoygềchafu bịovog hắmnqtn từciqg chốrqkci khiếmquvn cho Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv vôtckk cùubljng tiếmquvc nuốrqkci. Sau đmoygózwoz thìchaf tin tứloyvc vềchaf La Cáfwuhch cũfwuhng thấanykt tung, khôtckkng ngờwykr làylff hắmnqtn lạiujmi tớdiaxi Vạiujmn Tháfwuhnh Sơbcinn làylffm ngưmklwờwykri trôtckkng cửmklwa!

Nghĩazqu đmoygếmquvn đmoygâxiufy, Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv khôtckkng khỏqbmbi vôtckk cùubljng bấanykt đmoygắmnqtc dĩazqu. Chỉmrhh sợzyni trêewdnn cảfwxt đmoygạiujmi lụdsqsc nàylffy cũfwuhng chỉmrhh cózwoz mộcrcut ngưmklwờwykri nhưmklw Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw mớdiaxi cózwoz thểquxb khiếmquvn cho vịovog La Cáfwuhch đmoygạiujmi sưmklw nàylffy cam tâxiufm tìchafnh nguyệzwwmn ởanxq lạiujmi đmoygâxiufy làylffm mộcrcut gãdgbq trôtckkng cửmklwa nhưmklw vậuelay!

- Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw! Hoàylffng đmoygếmquv Ábytq Lịovogch Sơbcinn củdgbqa Linh Đtckkấanyku đmoygếmquv quốrqkcc tớdiaxi báfwuhi phỏqbmbng ngưmklwờwykri!

Trong mộcrcut gian phòhcapng nhỏqbmb trêewdnn đmoygỉmrhhnh Vạiujmn Tháfwuhnh Sơbcinn, mộcrcut lãdgbqo giảfwxt đmoygứloyvng mộcrcut bêewdnn nhìchafn vềchaf phíbxcpa mộcrcut ngưmklwờwykri thanh niêewdnn chỉmrhh tầjgzum hai mưmklwơbcini tuổlorzi nózwozi, sắmnqtc mặhcapt lạiujmi tràylffn ngậuelap cung kíbxcpnh.

Cho dùublj làylff ai cũfwuhng khôtckkng khôtckkng thểquxb nàylffo ngờwykr đmoygưmklwợzynic ngưmklwờwykri thanh niêewdnn tưmklwớdiaxng mạiujmo trôtckkng cựgonuc kỳxgkj bìchafnh thưmklwờwykrng kia chíbxcpnh làylff Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw, ngưmklwờwykri duy nhấanykt trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc đmoygạiujmt đmoygưmklwợzynic danh hiệzwwmu cửmklwu giai Linh Dưmklwợzynic Tháfwuhnh Sưmklw!

Nếmquvu Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv màylff thấanyky đmoygưmklwợzynic lãdgbqo giảfwxt vừciqga lêewdnn tiếmquvng thôtckkng báfwuho cho Kiệzwwmt Sâxiufm chỉmrhh sợzyni hắmnqtn sẽoubx phiềchafn muộcrcun đmoygếmquvn thổlorz huyếmquvt tạiujmi chỗwngl mấanykt. Lãdgbqo giảfwxt nàylffy chíbxcpnh làylff đmoygệzwwm nhấanykt Linh Dưmklwợzynic Sưmklw củdgbqa đmoygếmquv quốrqkcc, làylff sưmklw huynh củdgbqa hộcrcui trưmklwởanxqng Linh Dưmklwợzynic Sưmklw côtckkng hộcrcui Ábytqo Lợzynii Tưmklw - báfwuht giai Linh Dưmklwợzynic Đtckkếmquv Sưmklw - Báfwuhch Sâxiufm Đtckka Cáfwuhch đmoygạiujmi sưmklw.

Nhưmklwng ởanxq nơbcini nàylffy, ngưmklwờwykri cózwoz tiếmquvng tăecrvm lừciqgng lẫoztiy trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc nàylffy ởanxq trưmklwớdiaxc mặhcapt Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygạiujmi sưmklw thâxiufn phậuelan chỉmrhh làylff mộcrcut gãdgbq trợzyni thủdgbq bìchafnh thưmklwờwykrng!

- Ábytq Lịovogch Sơbcinn? Cózwoz biếmquvt hắmnqtn đmoygếmquvn vìchaf chuyệzwwmn gìchaf khôtckkng?

Kiệzwwmt Sâxiufm thoáfwuhng nhíbxcpu màylffy hỏqbmbi. Hiệzwwmn tạiujmi hắmnqtn đmoygang chuẩzilfn bịovog thựgonuc hiệzwwmn mộcrcut lầjgzun phốrqkci chếmquv cựgonuc kỳxgkj trọmoygng yếmquvu cho nêewdnn khôtckkng hi vọmoygng cózwoz bấanykt luậuelan kẻyyox nàylffo quấanyky rầjgzuy. Dùublj ngưmklwờwykri đmoygózwoz cózwoz làylff đmoygếmquv vưmklwơbcinng duy nhấanykt trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc đmoygi nữyyoxa cũfwuhng vậuelay. Trong nộcrcui tâxiufm củdgbqa Kiệzwwmt Sâxiufm thìchaf trêewdnn thếmquv giớdiaxi nàylffy chỉmrhh cózwoz phốrqkci chếmquv dưmklwợzynic tềchaf mớdiaxi làylff trọmoygng yếmquvu nhấanykt, tấanykt cảfwxt nhữyyoxng thứloyv còhcapn lạiujmi đmoygềchafu làylff râxiufu ria!

- Nghe La Cáfwuhch nózwozi làylff Ábytq Lịovogch Sơbcinn đmoygạiujmi đmoygếmquv muốrqkcn hưmklwớdiaxng ngưmklwờwykri thỉmrhhnh cầjgzuu mộcrcut lộcrcu ngũfwuh giai Thưmklwợzyning phẩzilfm Ngũfwuh Hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf cózwoz nồabwbng đmoygộcrcu đmoygạiujmt tớdiaxi mứloyvc cao nhấanykt!

- Chỉmrhh vìchaf chuyệzwwmn nàylffy?

Kiệzwwmt Sâxiufm thoáfwuhng cózwoz chúoapot giậuelat mìchafnh, lậuelap tứloyvc nózwozi:

- Ta nhớdiax trong sốrqkc dưmklwợzynic tềchaf sốrqkc ba lầjgzun trưmklwớdiaxc ta phốrqkci chếmquv còhcapn dưmklw lạiujmi mộcrcut chúoapot dưmklwợzynic tềchaf bởanxqi vìchaf khôtckkng đmoygạiujmt tớdiaxi trạiujmng tháfwuhi hoàylffn mỹvbxq tậuelan cùubljng nêewdnn chuẩzilfn bịovog vứloyvt đmoygi. Ngưmklwơbcini đmoygem cho Ábytq Lịovogch Sơbcinn vàylffi bìchafnh đmoygi. tuy nózwozi làylff chuẩzilfn bịovog vứloyvt đmoygi nhưmklwng mấanyky bìchafnh Ngũfwuh Hàylffnh dưmklwợzynic tềchaf đmoygózwoz đmoygềchafu cózwoz nồabwbng đmoygộcrcu đmoygạiujmt tớdiaxi mứloyvc tậuelan cùubljng củdgbqa giai vịovog!

Dứloyvt lờwykri, Kiệzwwmt Sâxiufm liềchafn xoay ngưmklwờwykri đmoygi vàylffo trong phốrqkci chếmquv thấanykt trong phòhcapng mìchafnh:

- Ta hiệzwwmn tạiujmi cầjgzun tiếmquvn hàylffnh mộcrcut lầjgzun phốrqkci chếmquv cựgonuc kỳxgkj trọmoygng yếmquvu, cho dùublj cózwoz xảfwxty ra bấanykt kỳxgkj chuyệzwwmn gìchaf cũfwuhng khôtckkng đmoygưmklwợzynic tớdiaxi quấanyky rầjgzuy ta!

- Phùublj!

Nhìchafn ba khốrqkci tinh thểquxb hìchafnh thoi tảfwxtn ra màylffu đmoygỏqbmb nhưmklw máfwuhu trưmklwớdiaxc mặhcapt, Kiệzwwmt Sâxiufm thầjgzum thởanxq ra mộcrcut hơbcini thoáfwuhng bìchafnh phụdsqsc tâxiufm thầjgzun cózwoz chúoapot kíbxcpch đmoygộcrcung lạiujmi. Sau mộcrcut láfwuht thìchaf áfwuhnh mắmnqtt củdgbqa hắmnqtn đmoygãdgbq hoàylffn toàylffn trởanxq nêewdnn thanh minh.

Giờwykr phúoapot nàylffy, Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygang đmoygốrqkci diệzwwmn vớdiaxi thửmklw tháfwuhch lớdiaxn nhấanykt từciqg sau khi hắmnqtn tấanykn thăecrvng lêewdnn cửmklwu giai Linh Dưmklwợzynic Tháfwuhnh Sưmklw tớdiaxi nay, bởanxqi vìchaf hắmnqtn chuẩzilfn bịovog phốrqkci chếmquv ra Tháfwuhnh cấanykp linh dưmklwợzynic tềchaf trong truyềchafn thuyếmquvt cózwoz thểquxb làylffm cho mộcrcut mộcrcut hoảfwxt hệzwwm linh đmoygồabwb bìchafnh thưmklwờwykrng sau khi phụdsqsc dụdsqsng cózwoz thểquxb trong thờwykri gian ngắmnqtn lậuelap tứloyvc đmoygạiujmt tớdiaxi cửmklwu giai Tháfwuhnh Linh Sưmklw cảfwxtnh giớdiaxi - Hoảfwxt Thầjgzun Dịovogch!

Vìchaf tậuelap hợzynip đmoygủdgbq tàylffi liệzwwmu đmoygểquxb phốrqkci chếmquv Hoảfwxt Thầjgzun Dịovogch màylff Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygãdgbq đmoygiềchafu đmoygộcrcung tấanykt cảfwxt nhữyyoxng trợzyni lựgonuc màylff hắmnqtn cózwoz thểquxb đmoygiềchafu đmoygộcrcung đmoygưmklwợzynic, cuốrqkci cùubljng mấanykt gầjgzun mưmklwờwykri năecrvm mớdiaxi thu đmoygưmklwợzynic ba miếmquvng vậuelat liệzwwmu cuốrqkci cùubljng trưmklwớdiaxc mặhcapt nàylffy. Đtckkâxiufy chíbxcpnh làylff ba khốrqkci linh hạiujmch củdgbqa hoảfwxt hệzwwm cựgonu long đmoygãdgbq ngoàylffi cửmklwu giai cózwoz đmoygộcrcu phùublj hợzynip vớdiaxi hoảfwxt hệzwwm nguyêewdnn tốrqkc đmoygạiujmt tớdiaxi 95% đmoygồabwbng thờwykri dung lưmklwợzyning hoảfwxt nguyêewdnn tốrqkc bêewdnn trong cơbcin hồabwb làylff giốrqkcng nhau nhưmklw đmoygúoapoc!

Khẽoubx lưmklwớdiaxt mắmnqtt nhìchafn đmoygốrqkcng tàylffi liệzwwmu vàylff dụdsqsng cụdsqs đmoygầjgzuy đmoygủdgbq đmoygặhcapt trêewdnn mặhcapt bàylffn mộcrcut lưmklwợzynit, Kiệzwwmt Sâxiufm gậuelat gậuelat đmoygầjgzuu mộcrcut cáfwuhi rồabwbi đmoygi tớdiaxi trưmklwớdiaxc chỗwngl đmoygặhcapt gầjgzun mưmklwờwykri bìchafnh thuỷwngl tinh đmoygựgonung đmoygủdgbq loạiujmi chấanykt lỏqbmbng màylffu sắmnqtc bấanykt đmoygồabwbng rồabwbi cầjgzum lấanyky cáfwuhi bìchafnh đmoygầjgzuu tiêewdnn lêewdnn, thuầjgzun thụdsqsc mởanxq nắmnqtp bìchafnh rồabwbi nhanh chózwozng đmoygem thứloyv chấanykt lỏqbmbng màylffu đmoygỏqbmb trong đmoygózwoz đmoygổlorz vàylffo miệzwwmng mìchafnh rồabwbi thuậuelan tay néhfzum cáfwuhi bìchafnh khôtckkng trong tay đmoygi rồabwbi tiếmquvp tụdsqsc cầjgzum cáfwuhi bìchafnh đmoygựgonung chấanykt lỏqbmbng màylffu tíbxcpm lêewdnn ...

Đtckkộcrcung táfwuhc củdgbqa hắmnqtn vôtckk cùubljng thuầjgzun thụdsqsc nhưmklw hàylffnh vâxiufn lưmklwu thuỷwngl, khôtckkng hềchaf cózwoz chúoapot dừciqgng lạiujmi nàylffo tạiujmo nêewdnn mộcrcut cảfwxtm giáfwuhc vôtckk cùubljng tinh tếmquv nhuầjgzun nhuyễsinwn.

- Hoảfwxt hệzwwm linh lựgonuc miễsinwn dịovogch dưmklwợzynic tềchaf!

- Nguyêewdnn tốrqkc cảfwxtm ứloyvng dưmklwợzynic tềchaf!

- Tăecrvng cưmklwờwykrng nhanh nhẹohoan dưmklwợzynic tềchaf!

- Tăecrvng cưmklwờwykrng tinh thầjgzun lựgonuc dưmklwợzynic tềchaf!

...

Mộcrcut lọmoyg phụdsqs trợzyni dưmklwợzynic tềchaf nhanh chózwozng bịovog đmoygổlorz vàylffo trong miệzwwmng Kiệzwwmt Sâxiufm, cuốrqkci cùubljng gầjgzun mưmklwờwykri bìchafnh thuỷwngl tinh đmoygựgonung đmoygủdgbq loạiujmi chấanykt lỏqbmbng màylffu sắmnqtc bấanykt đmoygồabwbng trêewdnn bàylffn đmoygãdgbq trốrqkcng khôtckkng.

Hai tròhcapng mắmnqtt củdgbqa Kiệzwwmt Sâxiufm hiệzwwmn lêewdnn mộcrcut đmoygạiujmo quang mang, sau đmoygózwoz hắmnqtn rấanykt nhanh cầjgzum lấanyky ba khốrqkci linh thạiujmch hoảfwxt hệzwwm cựgonu long kia đmoygi tớdiaxi trưmklwớdiaxc mộcrcut cáfwuhi bìchafnh lớdiaxn bêewdnn trong đmoygựgonung đmoygầjgzuy mộcrcut loạiujmi chấanykt lỏqbmbng màylffu bạiujmc trắmnqtng nhưmklw áfwuhnh trăecrvng rồabwbi khôtckkng chúoapot do dựgonu néhfzum chúoapong vàylffo trong. Ngay thờwykri đmoygiểquxbm néhfzum đmoygi, hai tay Kiệzwwmt Sâxiufm lay đmoygộcrcung vôtckk cùubljng xảfwxto diệzwwmu mang theo mộcrcut loạiujmi chấanykn đmoygộcrcung đmoygặhcapc biệzwwmt khiếmquvn cho ba khốrqkci linh hạiujmch kíbxcpch thưmklwớdiaxc cỡabwb nhưmklw nắmnqtm tay kia khi rơbcini vàylffo trong bìchafnh chấanykt lỏqbmbng màylffu bạiujmc kia lạiujmi khôtckkng cózwoz chúoapot bọmoygt nưmklwớdiaxc nàylffo hiệzwwmn lêewdnn!

- Xoet ...

Sau khi ba khốrqkci linh thạiujmch đmoygãdgbq dung nhậuelap vàylffo trong chấanykt lỏqbmbng màylffu bạiujmc thìchaf hoảfwxt hệzwwm năecrvng lưmklwợzyning bêewdnn trong chúoapong nhanh chózwozng toảfwxt ra hồabwbng quang kèyyoxm theo nhữyyoxng tiếmquvng xoẹohoat xoẹohoat liêewdnn tụdsqsc, bằhbayng mắmnqtt thưmklwờwykrng cózwoz thểquxb thấanyky đmoygưmklwợzynic ba khốrqkci linh thạiujmch kia đmoygang nhanh chózwozng bịovog hoàylff tan. Chỉmrhh chốrqkcc láfwuht côtckkng phu sau, cảfwxt ba khốrqkci linh thạiujmch đmoygãdgbq biếmquvn mấanykt khôtckkng vôtckk tung đmoygồabwbng thờwykri ởanxq đmoygáfwuhy bìchafnh cózwoz mộcrcut dòhcapng chấanykt lỏqbmbng sềchafn sệzwwmt màylffu đmoygỏqbmb thẫoztim khẽoubx lưmklwu đmoygộcrcung pháfwuht ra từciqgng đmoygợzynit hồabwbng quang nhàylffn nhạiujmt. Ởohoa ngay phíbxcpa trêewdnn đmoygáfwuhm chấanykt lỏqbmbng màylffu đmoygỏqbmb nàylffy làylff mộcrcut mảfwxtng chấanykt lỏqbmbng trong suốrqkct.

Nguyêewdnn tốrqkc phâxiufn ly dịovogch cózwoz thểquxb táfwuhch ra bấanykt luậuelan cáfwuhi gìchaf linh tinh, linh hạiujmch, linh lựgonuc, khoáfwuhng thạiujmch ... thuộcrcuc thểquxb rắmnqtn. Hơbcinn nữyyoxa còhcapn cózwoz thểquxb phâxiufn ly tạiujmp chấanykt bêewdnn trong ra thàylffnh mộcrcut loạiujmi dưmklwợzynic tềchaf phụdsqs trợzyni kháfwuhc.

Đtckkáfwuhm chấanykt lỏqbmbng màylffu đmoygỏqbmb thẫoztim kia chíbxcpnh làylff tinh hoa hoảfwxt nguyêewdnn tốrqkc đmoygưmklwợzynic Nguyêewdnn tốrqkc phâxiufn ly dịovogch phâxiufn ly ra từciqg ba khốrqkci linh hạiujmch hoảfwxt hệzwwm kia.

Kiệzwwmt Sâxiufm do đmoygãdgbq phụdsqs dụdsqsng Nguyêewdnn tốrqkc cảfwxtm ứloyvng dưmklwợzynic tềchaf nêewdnn rấanykt rõbcin ràylffng cảfwxtm nhậuelan đmoygưmklwợzynic bêewdnn trong đmoygáfwuhm chấanykt lỏqbmbng màylffu đmoygỏqbmb kia đmoygang bàylffnh trưmklwớdiaxng hoảfwxt hệzwwm nguyêewdnn tốrqkc vôtckk cùubljng khổlorzng lồabwb.

Từciqg bêewdnn cạiujmnh lấanyky ra mộcrcut thứloyv nhưmklw cáfwuhi ốrqkcng húoapot to cỡabwb đmoygầjgzuu ngózwozn tay cáfwuhi, Kiệzwwmt Sâxiufm nhanh chózwozng rúoapot phầjgzun chấanykt lỏqbmbng trong suốrqkct bêewdnn trong bìchafnh ra. Chỉmrhh mộcrcut láfwuht sau, trong bìchafnh chỉmrhh còhcapn lạiujmi hoàylffn toàylffn làylff hoảfwxt nguyêewdnn tốrqkc tinh hoa màylffy đmoygỏqbmb sẫoztim kia.

Hai tay Kiệzwwmt Sâxiufm bay nhanh trêewdnn cáfwuhi bàylffn đmoygầjgzuy tàylffi liệzwwmu vàylff dụdsqsng kia, đmoygạiujmi lưmklwợzyning cáfwuhc loạiujmi chấanykt lỏqbmbng vớdiaxi cáfwuhc phâxiufn lưmklwợzyning bấanykt đmoygồabwbng cùubljng cáfwuhc vậuelat phẩzilfm, dưmklwợzynic liệzwwmu ... kháfwuhc nhau theo từciqgng thao táfwuhc củdgbqa Kiệzwwmt Sâxiufm đmoygầjgzuu nhậuelap vàylffo trong bìchafnh. Đtckkộcrcung táfwuhc hai tay củdgbqa Kiệzwwmt Sâxiufm rấanykt nhanh tạiujmo nêewdnn đmoygạiujmo đmoygạiujmo thủdgbq ảfwxtnh, tốrqkcc đmoygộcrcu nhưmklw vậuelay cho dùublj làylff cưmklwờwykrng giảfwxt thấanykt giai Hoàylffng Linh Sưmklw cũfwuhng khózwoz cózwoz thểquxb đmoygạiujmt đmoygưmklwợzynic, nhưmklwng khôtckkng ngờwykr giờwykr phúoapot nàylffy lạiujmi xuấanykt hiệzwwmn trêewdnn đmoygôtckki tay củdgbqa mộcrcut Linh Dưmklwợzynic Sưmklw khôtckkng hềchaf cózwoz chúoapot linh kỹvbxq nàylffo!

Chỉmrhh chốrqkcc láfwuht côtckkng phu sau, đmoygốrqkcng bìchafnh dụdsqsng cụdsqs vàylff vậuelat liệzwwmu to to nhỏqbmb nhỏqbmb trêewdnn mặhcapt bàylffn đmoygãdgbq khôtckkng còhcapn lạiujmi chúoapot gìchaf, chỉmrhh còhcapn lạiujmi mộcrcut bìchafnh dưmklwợzynic tềchaf màylffu xanh da trờwykri vàylff mộcrcut lọmoyg thuốrqkcc bộcrcut màylffu vàylffng nâxiufu.

Đtckkếmquvn bưmklwớdiaxc nàylffy, tinh hoa hoảfwxt nguyêewdnn tốrqkc trong bìchafnh đmoygãdgbq trảfwxti qua biếmquvn hoáfwuh vàylff phảfwxtn ứloyvng liêewdnn tụdsqsc nhưmklwng trưmklwớdiaxc sau vẫoztin vôtckk cùubljng ổlorzn đmoygịovognh. Lúoapoc trưmklwớdiaxc hoảfwxt nguyêewdnn tốrqkc vôtckk cùubljng bàylffnh trưmklwớdiaxng thìchaf hiệzwwmn tạiujmi rõbcin ràylffng cózwoz thểquxb cảfwxtm giáfwuhc đmoygưmklwợzynic nózwoz tựgonua hồabwb nhưmklw đmoygãdgbq thu liễsinwm lạiujmi toàylffn bộcrcu, khôtckkng chúoapot nàylffo táfwuhn pháfwuht ra ngoàylffi.

Thoáfwuhng do dựgonu mộcrcut chúoapot, Kiệzwwmt Sâxiufm liềchafn đmoygem lọmoyg thuốrqkcc bộcrcut màylffu vàylffng nâxiufu kia đmoygổlorz vàylffo trong bìchafnh dưmklwợzynic tềchaf màylffu xanh da trờwykri, sau khi hai thứloyv đmoygãdgbq trộcrcun đmoygềchafu vàylffo nhau thìchaf hắmnqtn mớdiaxi vôtckk cùubljng cẩzilfn thậuelan vàylff chậuelam rãdgbqi đmoygổlorz chúoapong vàylffo trong bìchafnh chứloyv tinh hoa hoảfwxt nguyêewdnn tốrqkc kia.

Vớdiaxi đmoygộcrcung táfwuhc cầjgzun phảfwxti cẩzilfn thậuelan vàylff tậuelap trung cao đmoygộcrcu nhưmklw vậuelay khuếmquvn cho vầjgzung tráfwuhn Kiệzwwmt Sâxiufm rịovogn mồabwb hôtckki thấanykm ưmklwớdiaxt đmoygẫoztim cảfwxt hai bêewdnn tózwozc mai.

Thựgonuc tếmquv thìchaf trong lúoapoc phốrqkci chếmquvt Hoảfwxt Thầjgzun Dịovogch, ởanxq bưmklwớdiaxc cuốrqkci cùubljng cầjgzun dùubljng mộcrcut loạiujmi thựgonuc vậuelat gọmoygi làylff Long Diễsinwm Thảfwxto éhfzup ra nưmklwớdiaxc cốrqkct rồabwbi trung hoàylff vàylffo vớdiaxi dưmklwợzynic tềchaf nhưmklwng đmoygáfwuhng tiếmquvc làylff loạiujmi Long Diễsinwm Thảfwxto kia từciqg ngàylffn năecrvm trưmklwớdiaxc đmoygãdgbq hoàylffn toàylffn biếmquvn mấanykt trêewdnn đmoygạiujmi lụdsqsc rồabwbi.

Khôtckkng cózwoz Long Diễsinwm Thảfwxto, Kiệzwwmt Sâxiufm chỉmrhh đmoygàylffnh phảfwxti dùubljng báfwuhch niêewdnn Mạiujmn Đtckkàylff La phấanykn trộcrcun vớdiaxi chấanykt dịovogch thuỷwngl nguyêewdnn tốrqkc éhfzup ra từciqg Long Tâxiufm Thảfwxto đmoygểquxb thay thếmquv.

Sựgonu thay thếmquv nhưmklw vậuelay trêewdnn lýddxj luậuelan làylff cózwoz thểquxb thựgonuc hiệzwwmn đmoygưmklwợzynic nhưmklwng hiệzwwmu quảfwxt chíbxcpnh thứloyvc nhưmklw thếmquv nàylffo thìchaf Kiệzwwmt Sâxiufm cũfwuhng khôtckkng cáfwuhch nàylffo nắmnqtm chắmnqtc đmoygưmklwợzynic. Bấanykt quáfwuh do khôtckkng cózwoz Long Diễsinwm Thảfwxto nêewdnn Kiệzwwmt Sâxiufm chỉmrhh cózwoz thểquxb bấanykt đmoygắmnqtc dĩazqu làylffm ra hàylffnh đmoygộcrcung nhưmklw vậuelay màylff thôtckki.

Mấanyky ngàylffn năecrvm qua, theo văecrvn minh linh lựgonuc khôtckkng ngừciqgng pháfwuht triểquxbn, sứloyvc mạiujmnh củdgbqa nhâxiufn loạiujmi cũfwuhng khôtckkng ngừciqgng tăecrvng lêewdnn, thếmquv cụdsqsc đmoygạiujmi lụdsqsc liêewdnn tụdsqsc rung chuyểquxbn, chiếmquvn tranh liêewdnn miêewdnn khôtckkng ngừciqgng pháfwuh hưmklw cáfwuhc loạiujmi nguyêewdnn tốrqkc tiêewdnn thiêewdnn củdgbqa đmoygạiujmi lụdsqsc khiếmquvn cho đmoygạiujmi lưmklwợzyning vậuelat phẩzilfm vàylff dưmklwợzynic liệzwwmu biếmquvn mấanykt hoàylffn toàylffn.