Độc Tôn Tam Giới

Chương 1:

Giang Trầiydnn cảlrbqm giáemppc dưhkllờntcung nhưhkll trong đkwngầiydnu mìhkllnh loạbpcan thàviifnh mộtdhgt đkwngoàviifn bộtdhgt nhãlaavo, cảlrbqm giáemppc nàviify giốruring nhưhkll làviif đkwngang nằikgjm mơzdjl, nhưhkllng nằikgjm mơzdjl thìhkll khômwkrng thểtdhg nàviifo châulopn thậviift đkwngếqgran mứldsqc nàviify đkwngưhkllợtpccc. Mỗqpdsi mộtdhgt tấklgdc da thịxqqyt quanh thâulopn, mỗqpdsi mộtdhgt khốrurii xưhkllơzdjlng cốrurit, đkwngềsjdiu đkwngau đkwngớjsgpn khômwkrng chịxqqyu nổigkgi.

- Ta đkwngãlaav chếqgrat rồtoyei sao? Đctmvang chịxqqyu nỗqpdsi khổigkg luyệznvln thâulopn trong mấklgdy tầiydnng đkwngịxqqya ngụbovbc sao ?

Trựmlzbc giáemppc đkwngầiydnu tiêntcun củkenua Giang Trầiydnn làviif cảlrbqm giáemppc mìhkllnh đkwngãlaav chếqgrat. Thếqgra nhưhkllng, Sinh Mệznvlnh Khígncp Tứldsqc nhưhkll cóntcu nhưhkll khômwkrng củkenua thâulopn thểtdhg, lạbpcai phảlrbqng phấklgdt đkwngang nhắvxsrc nhởsivt hắvxsrn, hắvxsrn còqpdsn sốruring.

Cũqbodng khômwkrng biếqgrat cảlrbqm giáemppc nhưhkll vậviify giằikgjng co bao lâulopu. Trong giâulopy láemppt, Giang Trầiydnn cốruri gắvxsrng mởsivt mắvxsrt ra, lạbpcai pháemppt hiệznvln mìhkllnh nằikgjm ởsivt trong mộtdhgt bộtdhg quan tàviifi.

Nằikgjm ởsivt trong quan tàviifi? Nóntcui nhưhkll vậviify, mìhkllnh làviif thậviift đkwngãlaav chếqgrat? Giang Trầiydnn lòqpdsng tràviifn đkwngầiydny bi thưhkllơzdjlng.

- Đctmváemppng tiếqgrac đkwngáemppng buồtoyen, Giang Trầiydnn ta thâulopn làviif Thiêntcun Đctmvếqgra chi tửbucf, lạbpcai trờntcui sinh Tháemppi Ântcum Chi Thểtdhg, khômwkrng thểtdhg tu luyệznvln võklgd đkwngạbpcao. Dùcxxm cóntcu phụbovb hoàviifng luyệznvln chếqgra Nhậviift Nguyệznvlt Thầiydnn Đctmvan cho ta, đkwngểtdhg cho ta thọmlzb cùcxxmng trờntcui đkwngấklgdt, kếqgrat quảlrbq Thiêntcun Đctmvạbpcao hạbpcao kiếqgrap buômwkrng xuốruring, lạbpcai thàviifnh vưhkllớjsgpng vígncpu củkenua phụbovb thâulopn, cuốrurii cùcxxmng tráemppnh khômwkrng đkwngưhkllợtpccc vậviifn mệznvlnh bỏewxq mìhkllnh. . .

- Ồtpcc? Kinh mạbpcach củkenua ta làviif chuyệznvln gìhkll xảlrbqy ra? Thậviifm chígncp cóntcu châulopn khígncp chạbpcay! Tuy rấklgdt nhỏewxq. . . Khômwkrng đkwngúruring! Cáemppi nàviify. . . Đctmvâulopy khômwkrng phảlrbqi thâulopn thểtdhg củkenua ta, đkwngâulopy tuyệznvlt đkwngốrurii khômwkrng phảlrbqi làviif nhụbovbc thểtdhg củkenua ta! Ta trờntcui sinh Tháemppi Ântcum Chi Thểtdhg, trong cơzdjl thểtdhg làviifm sao cóntcu thểtdhg cóntcu châulopn khígncp du đkwngộtdhgng?

- Hơzdjln nữbovba, nếqgrau nhưhkll ta đkwngãlaav chếqgrat, trong cơzdjl thểtdhg sao cóntcu thểtdhg cóntcu châulopn khígncp du đkwngộtdhgng?

Giang Trầiydnn nằikgjm ởsivt trong quan tàviifi, đkwngầiydnu óntcuc phảlrbqng phấklgdt cóntcu mộtdhgt dòqpdsng đkwngiệznvln kígncpch đkwngộtdhgng màviif qua. Đctmvồtoyeng thờntcui, hắvxsrn cũqbodng pháemppt hiệznvln, bộtdhg dạbpcang thâulopn thểtdhg nằikgjm ởsivt trong quan tàviifi nàviify, cărurin bảlrbqn khômwkrng phảlrbqi bảlrbqn thâulopn củkenua hắvxsrn.

- Cáemppi nàviify. . . Đctmvâulopy rốrurit cuộtdhgc xảlrbqy ra chuyệznvln gìhkll? Thâulopn thểtdhg nàviify củkenua ai?

Cáemppi pháemppt hiệznvln ngạbpcac nhiêntcun nàviify, làviifm cho Giang Trầiydnn vừbucfa mừbucfng vừbucfa sợtpcc.

Rấklgdt nhanh, hắvxsrn ởsivt trong thâulopn thểtdhg nàviify, đkwngọmlzbc đkwngếqgran mộtdhgt ígncpt trígncp nhớjsgp lưhkllu lạbpcai.

- Chủkenu nhâulopn thâulopn thểtdhg nàviify cũqbodng gọmlzbi làviif Giang Trầiydnn? Chưhkll hầiydnu chi tửbucf củkenua Đctmvômwkrng Phưhkllơzdjlng Vưhkllơzdjlng Quốruric Giang Hãlaavn Châulopu. Têntcun làviif trùcxxmng têntcun, nhưhkllng đkwngiềsjdiu nàviify hiểtdhgn nhiêntcun khômwkrng phảlrbqi ta a! Ta đkwngưhkllờntcung đkwngưhkllờntcung Thiêntcun Đctmvếqgra chi tửbucf, nhưhkll thếqgra nàviifo thàviifnh chưhkll hầiydnu chi tửbucf củkenua Vưhkllơzdjlng Quốruric phàviifm tụbovbc?

Trong đkwngầiydnu Giang Trầiydnn tràviifn ngậviifp nghi vấklgdn.

- Chẳcyezng lẽzdjl ta thậviift sựmlzb đkwngãlaav ởsivt trong Chưhkll Thiêntcun hạbpcao kiếqgrap chếqgrat đkwngi? Cáemppi nàviify chẳcyezng lẽzdjl làviif chuyêntcủn sinh kýqssw túruric trong truyềsjdin thuyếqgrat? Chưhkll Thiêntcun nghiềsjdin náemppt, Luâulopn Hồtoyei sụbovbp đkwngổigkg, theo lýqssw thuyếqgrat ta ởsivt trong hạbpcao kiếqgrap đkwngãlaav chếqgrat, khômwkrng cóntcu khảlrbq năruring vàviifo luâulopn hồtoyei. Nóntcui nhưhkll vậviify, ta thậviift sựmlzb chuyêntcủn sinh?

Trảlrbqi qua mảlrbqnh vỡqbod ýqssw thứldsqc củkenua tiềsjdin nhiệznvlm Giang Trầiydnn, Giang Trầiydnn rốrurit cụbovbc xáemppc nhậviifn sựmlzb thậviift nàviify.

- Khômwkrng thểtdhg tưhkllởsivtng đkwngưhkllợtpccc, kiếqgrap trưhkllớjsgpc ta làviif Thiêntcun Đctmvếqgra chi tửbucf, nhưhkllng lạbpcai làviif Tháemppi Ântcum Chi Thểtdhg khômwkrng thểtdhg tu luyệznvln. Sau khi chuyêntcủn sinh, thàviifnh chưhkll hầiydnu chi tửbucf củkenua Vưhkllơzdjlng Quốruric phàviifm tụbovbc, ngưhkllợtpccc lạbpcai đkwngãlaav cóntcu tưhkll chấklgdt tu luyệznvln. Cáemppi nàviify thậviift sựmlzb làviif thiêntcun đkwngạbpcai châulopm chọmlzbc a!

- Chưhkll Thiêntcun nghiềsjdin náemppt, trậviift tựmlzb băruring diệznvlt. . . Giang Trầiydnn ta kiếqgrap trưhkllớjsgpc sốruring trărurim vạbpcan nărurim, mặmlzbc dùcxxm cùcxxmng Nhậviift Nguyệznvlt đkwngồtoyeng thọmlzb, nhưhkllng hạbpcao kiếqgrap vừbucfa đkwngếqgran, lạbpcai mộtdhgt chúrurit bềsjdi bộtdhgn cũqbodng khômwkrng thểtdhg giúrurip. Tháemppi Ântcum Chi Thểtdhg, khômwkrng thểtdhg tu luyệznvln, sinh tửbucf cuốrurii cùcxxmng khômwkrng thểtdhg tựmlzb chủkenu. Vậviifn mệznvlnh tựmlzba nhưhkll bụbovbi đkwngấklgdt, gióntcu thổigkgi liềsjdin táemppn.

Nghĩorof đkwngếqgran kiếqgrap trưhkllớjsgpc nhiềsjdiu loạbpcai tao ngộtdhg, nghĩorof đkwngếqgran kiếqgrap trưhkllớjsgpc phụbovb thâulopn thâulopn làviif Thiêntcun Đctmvếqgra, khômwkrng tiếqgrac hao phígncp Thầiydnn Nguyêntcun vìhkll hắvxsrn luyệznvln chếqgra Nhậviift Nguyệznvlt Thầiydnn Đctmvan, đkwngểtdhg cho hắvxsrn dùcxxmng phàviifm thai chi thểtdhg, đkwngưhkllợtpccc Nhậviift Nguyệznvlt chi thọmlzb. Giang Trầiydnn khômwkrng khỏewxqi cóntcu chúrurit thấklgdt thầiydnn.

Hắvxsrn biếqgrat rõklgd, kiếqgrap trưhkllớjsgpc kiếqgrap nàviify sinh tửbucf biệznvlt ly, cóntcu lẽzdjl làviif vĩorofnh biệznvlt!

Mặmlzbc dùcxxm kiếqgrap trưhkllớjsgpc hắvxsrn sốruring qua trărurim vạbpcan tuếqgra nguyệznvlt, mặmlzbc dùcxxm hắvxsrn cóntcu đkwngạbpcai trígncp tuệznvl, nghĩorof đkwngếqgran Thiêntcun Đctmvếqgra phụbovb thâulopn cẩqoqwn thậviifn chiếqgrau cốruri, liềsjdin lãlaav chãlaav rơzdjli lệznvl.

Hắvxsrn biếqgrat rõklgd, Chưhkll Thiêntcun nghiềsjdin náemppt, coi nhưhkll làviif Thiêntcun Đctmvếqgra, chỉqwtk sợtpcc cũqbodng khóntcu ởsivt trong hạbpcao kiếqgrap may mắvxsrn thoáemppt khỏewxqi.

Nhấklgdt niệznvlm đkwngếqgran đkwngâulopy, Giang Trầiydnn khômwkrng khỏewxqi cóntcu chúrurit bựmlzbc mìhkllnh.

Bấklgdt quáempp, trong nháemppy mắvxsrt linh hồtoyen củkenua hắvxsrn xúruric đkwngộtdhgng kinh mạbpcach, giốruring nhưhkll mộtdhgt đkwngạbpcao lômwkri đkwngiệznvln kígncpch xạbpca linh hồtoyen củkenua hắvxsrn. Nhưhkll làviif ngưhkllờntcui cựmlzbc kháemppt gặmlzbp đkwngưhkllợtpccc mộtdhgt đkwngáemppm cam tuyềsjdin!

Trong kinh mạbpcach, châulopn khígncp chậviifm rãlaavi lưhkllu đkwngộtdhgng, tuy nhỏewxq yếqgrau, nhỏewxq yếqgrau đkwngếqgran cơzdjl hồtoye muốrurin khômwkr kiệznvlt. Nhưhkllng màviif, đkwngúruring làviif mộtdhgt đkwngạbpcao châulopn khígncp yếqgrau ớjsgpt nàviify, lạbpcai nhưhkll hỏewxqa hoa nhen nhóntcum táemppnh mạbpcang chi quang củkenua hắvxsrn, đkwngem nhữbovbng cảlrbqm xúruric tiêntcuu cựmlzbc quékenut qua sạbpcach sẽzdjl.

- Tu luyệznvln! Ha ha, tu luyệznvln! Chẳcyezng bao lâulopu sau, đkwngốrurii vớjsgpi ta trờntcui sinh Tháemppi Ântcum Chi Thểtdhg màviif nóntcui, làviif mộtdhgt kháemppi niệznvlm xa xỉqwtk hạbpcang gìhkll? Kiếqgrap trưhkllớjsgpc, ta khômwkrng thểtdhg tu luyệznvln, lạbpcai chưhklla từbucfng hưhkllớjsgpng vậviifn mệznvlnh khuấklgdt phụbovbc. Hômwkrm nay, ta chuyêntcủn sinh đkwngạbpcat đkwngưhkllợtpccc tưhkll chấklgdt tu luyệznvln, chẳcyezng lẽzdjl khômwkrng phảlrbqi vậviifn mệznvlnh chi mômwkrn mởsivt ra cho ta mộtdhgt khe hởsivt sao?

- Ta làviif Thiêntcun Đctmvếqgra chi tửbucf, chưhkllởsivtng quảlrbqn Thiêntcun Lang Thưhkll Uyểtdhgn trărurim vạn nărurim, Chưhkll Thiêntcun đkwngiểtdhgn tịxqqych, ta khômwkrng chỗqpds nàviifo khômwkrng duyệznvlt; Chưhkll Thiêntcun pháemppp mômwkrn, ta khômwkrng gìhkll khômwkrng biếqgrat. Mộtdhgt thâulopn đkwngan đkwngạbpcao tu vi, càviifng làviif nổigkgi tiếqgrang Chưhkll Thiêntcun. Chỉqwtk tiếqgrac kiếqgrap trưhkllớjsgpc đkwngầiydny bụbovbng kinh luâulopn, mộtdhgt bụbovbng lýqssw luậviifn khômwkrng thểtdhg thựmlzbc tiễviifn. Hômwkrm nay, đkwngưhkllợtpccc chuyêntcủn sinh Tạbpcao Hóntcua, đkwngãlaav cóntcu tưhkll chấklgdt tu luyệznvln, Giang Trầiydnn ta càviifng cóntcu sợtpcc gìhkll? Cóntcu lýqssw do gìhkll cúrurii đkwngầiydnu nhậviifn thua?

Nghĩorof đkwngếqgran đkwngâulopy, Giang Trầiydnn lậviifp tứldsqc cảlrbqm thấklgdy rộtdhgng mởsivt trong sáemppng.

Nhữbovbng cảlrbqm xúruric tinh thầiydnn sa súrurit kia, cũqbodng dầiydnn dầiydnn hóntcua giảlrbqi khômwkrng ígncpt. Hắvxsrn cảlrbqm thấklgdy, lầiydnn nàviify chuyêntcủn sinh, cóntcu lẽzdjl làviif vậviifn mệznvlnh chuyểtdhgn cơzdjl, làviif Đctmvạbpcai Tạbpcao Hóntcua củkenua hắvxsrn!

Đctmvúruring vậviify, nguyêntcun lai cáemppi gọmlzbi làviif thâulopn phậviifn chưhkll hầiydnu chi tửbucf củkenua Giang Trầiydnn kia, từbucf góntcuc đkwngộtdhg đkwngịxqqya vịxqqy kiếqgrap trưhkllớjsgpc củkenua hắvxsrn đkwngếqgran xem, thậviift sựmlzb làviif nhỏewxq yếqgrau đkwngếqgran khômwkrng cóntcu ýqssw nghĩorofa.

Nhưhkllng màviif, thâulopn phậviifn lạbpcai thấklgdp kékenum nhỏewxq yếqgrau, cóntcu mộtdhgt đkwngiểtdhgm làviif hắvxsrn kiếqgrap trưhkllớjsgpc khômwkrng cóntcu. Cáemppi kia chígncpnh làviif tưhkll cáemppch tu luyệznvln!

Tưhkll cáemppch tu luyệznvln, tựmlzba nhưhkll mộtdhgt cáemppi lạbpcach trờntcui.

Kiếqgrap trưhkllớjsgpc, hắvxsrn thâulopn phậviifn làviif cao quýqssw, nhưhkll Cửbucfu Thiêntcun Long Phưhkllợtpccng, lạbpcai chỉqwtk cóntcu thểtdhg ởsivt phígncpa sau nhìhklln ngưhkllờntcui kháemppc tu luyệznvln.

Kiếqgrap nầiydny, hắvxsrn thâulopn phậviifn thấklgdp kékenum, tựmlzba nhưhkll con sâulopu cái kiêntcún, đkwngãlaav cóntcu tưhkll cáemppch từbucf hàviifng dưhkllớjsgpi chóntcut bắvxsrt đkwngầiydnu câuloṕt bưhkllơzdjĺc.

Tu luyệznvln chi đkwngạbpcao vômwkr cùcxxmng vômwkr tậviifn, chỉqwtk cầiydnn cóntcu cơzdjl duyêntcun, Kim Lâulopn ngộtdhg phong, gặmlzbp gióntcu có thêntcủ hóntcua rồtoyeng, con sâulopu cái kiêntcún cũqbodng đkwngồtoyeng dạbpcang cóntcu thểtdhg tiếqgrau ngạbpcao trờntcui cao!

Hômwkrm nay, cơzdjl duyêntcun đkwngếqgran rồtoyei!

Thiêntcun Đctmvếqgra chi tửbucf, chưhkllởsivtng quảlrbqn Thiêntcun Lang Thưhkll Uyểtdhgn, trărurim vạn nărurim tuếqgra nguyệznvlt, cơzdjl hồtoye làviif đkwngọmlzbc tậviifn sáemppch vởsivt, kiếqgran thứldsqc uyêntcun báemppc. Nóntcui hắvxsrn đkwngầiydny bụbovbng kinh luâulopn, ýqssw chígncp vạbpcan tưhkllợtpccng cũqbodng khômwkrng tígncpnh khoa trưhkllơzdjlng.

Đctmvầiydny mìhkllnh lýqssw luậviifn, từbucf Chưhkll Thiêntcun, cho tớjsgpi phàviifm tụbovbc, cóntcu thểtdhg nóntcui khômwkrng cóntcu lĩorofnh vựmlzbc màviif Giang Trầiydnn hắvxsrn chưhklla quen thuộtdhgc.

Ởbpgn kiếqgrap trưhkllớjsgpc, trong trărurim vạn nărurim nhàviifm cháemppn, Giang Trầiydnn khômwkrng thểtdhg tu luyệznvln, lạbpcai ưhklla thígncpch dạbpcay đkwngồtoye đkwngệznvl. Dùcxxmng đkwngồtoye đkwngệznvl làviifm thígncp nghiệznvlm, đkwngem lýqssw luậviifn biếqgran thàviifnh thựmlzbc tếqgra.

Trărurim vạn nărurim thờntcui gian, khômwkrng biếqgrat sáemppng tạbpcao ra bao nhiêntcuu thiêntcun tàviifi.

Cáemppi gìhkll làviif cơzdjl duyêntcun?

Hắvxsrn chuyêntcủn sinh rômwkr̀i, mang theo trígncp nhớjsgp củkenua Thiêntcun Đctmvếqgra chi tửbucf, nhậviifn đkwngưhkllợtpccc thâulopn thểtdhg chếqgrat oan củkenua chưhkll hầiydnu chi tửbucf Giang Trầiydnn.

Kiếqgrap trưhkllớjsgpc ởsivt trêntcun ngưhkllờntcui đkwngồtoye đkwngệznvl làviifm nhữbovbng thígncp nghiệznvlm kia, hômwkrm nay, rốrurit cụbovbc cóntcu thểtdhg tựmlzb mìhkllnh thựmlzbc hiệznvln!

Cáemppi nàviify làviif cơzdjl duyêntcun!

Nhấklgdt niệznvlm đkwngếqgran đkwngâulopy, Giang Trầiydnn nhịxqqyn khômwkrng đkwngưhkllợtpccc vạbpcan phầiydnn kígncpch đkwngộtdhgng.

Vừbucfa lúruric đkwngóntcu, mộtdhgt thanh âulopm vỡqbod tan thanh thúruriy, truyềsjdin vàviifo trong tai củkenua hắvxsrn, phảlrbqng phấklgdt cóntcu đkwngồtoye vậviift gìhkll đkwngóntcu bịxqqy rớjsgpt bểtdhg.