Đệ Nhất Lang Vương

Chương 1:

Trong nhànaqv tùwhot củybtwa thànaqvnh phốoysf, hànaqvng ngànaqvn tùwhot nhâzjpfn trọanarng tộoiaoi cấwhotp S đanarềnactu quỳsiqj xuốoysfng trưmztqớmlafc cửjriva.

“Tiễasqfn đanarạhzkki ca ra tùwhot!”

Xoạhzkkt!

Phófckwng tầpkaam mắccket đanari qua lànaqv hànaqvng ngànaqvn lưmztqng hùwhotm vai gấwhotu quỳsiqj xuốoysfng đanarềnactu tănaqvm tắcckep, quảgnwp thựjnwhc khófckw mànaqv tưmztqởpoehng tưmztqợbwxmng đanarưmztqợbwxmc, lànaqv loạhzkki ngưmztqờdvwpi thếiaat nànaqvo mớmlafi cófckw thểhcjo khiếiaatn cho cảgnwp đanaráanajm ngưmztqờdvwpi trưmztqớmlafc kia chưmztqa vànaqvo ngụnzloc đanarãzhjy từowdtng lànaqv nhữlrqjng nhâzjpfn vậozzlt thuộoiaoc hànaqvng vưmztqơozzlng giảgnwp cófckw thểhcjo hôhkqo mưmztqa gọanari giófckw trong giớmlafi xãzhjy hộoiaoi đanaren phảgnwpi kícckenh nểhcjo đanarếiaatn nhưmztq vậozzly!

Mànaqv cảgnwpnh tưmztqợbwxmng nànaqvy trong mắccket ngưmztqờdvwpi thanh niêsiqjn vớmlafi khuôhkqon mặybtwt anh tuấwhotn, ănaqvn mặybtwc giảgnwpn dịoiao lạhzkki chỉqwaq nhưmztq mộoiaot lànaqvn khófckwi nhạhzkkt nhoànaqv chẳymujng đanaráanajng đanarểhcjo tâzjpfm đanarếiaatn vậozzly.

“Đpguaứqgrfng dậozzly đanari! Tôhkqoi khôhkqong ởpoeh đanarâzjpfy, mấwhoty ngưmztqờdvwpi tựjnwh cảgnwpi tạhzkko cho tốoysft, nhớmlaf kỹghcz, sau nànaqvy đanarưmztqợbwxmc thảgnwp ra thìgcjk phảgnwpi đanarềnactn đanaráanajp cho tổanar quốoysfc, đanarừowdtng cófckw đanari lànaqvm mấwhoty chuyệccken xấwhotu xa nữlrqja!”

“Vâzjpfng, xin nghe theo chỉqwaq thịoiao củybtwa đanarạhzkki ca”.

Ínusht phúvwvft sau, theo sựjnwh dẫgcjkn dắccket củybtwa nhâzjpfn viêsiqjn giáanajm ngụnzloc, ngưmztqờdvwpi thanh niêsiqjn đanarãzhjy đanari đanarếiaatn trưmztqớmlafc cổanarng chícckenh.

Ởqaht lềnact đanarưmztqờdvwpng, cófckw nănaqvm chiếiaatc xe Jeep đanarỗryto ngay trưmztqớmlafc mặybtwt củybtwa Vu Kiệccket.

Mộoiaot ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong trung niêsiqjn trêsiqjn vai đanareo quâzjpfn hànaqvm thưmztqợbwxmng táanaj bưmztqớmlafc xuốoysfng khỏozzli chiếiaatc xe, sắcckec mặybtwt trởpoeh nêsiqjn nghiêsiqjm túvwvfc, tiếiaatp đanarófckw thựjnwhc hiệccken đanarộoiaong táanajc chànaqvo tiêsiqju chuẩsiqjn củybtwa mộoiaot quâzjpfn nhâzjpfn.

Vu Kiệccket lậozzlp tứqgrfc đanarứqgrfng nghiêsiqjm, cảgnwp ngưmztqờdvwpi thẳymujng tắcckep.

“Chúvwvfc mừowdtng cậozzlu mãzhjyn hạhzkkn, đanarãzhjy tròzeoxn nănaqvm nănaqvm rồvwvfi, Lang Nha cuốoysfi cùwhotng cũlqctng đanarãzhjy đanarợbwxmi đanarưmztqợbwxmc vịoiao Lang vưmztqơozzlng nànaqvy ra tùwhot, thếiaat nànaqvo, trởpoeh vềnact đanarộoiaoi ngũlqct tiếiaatp tụnzloc dẫgcjkn dắccket đanaráanajm ranh con kia nhéinfh!”, ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong trung niêsiqjn mởpoeh lờdvwpi mờdvwpi trưmztqớmlafc.

Vu Kiệccket trầpkaam giọanarng nófckwi: “Thôhkqoi, loạhzkki ngưmztqờdvwpi đanarãzhjy từowdtng vànaqvo tùwhot nhưmztq tôhkqoi khôhkqong nêsiqjn bôhkqoi nhọanar Lang Nha thìgcjk hơozzln”.

“Bôhkqoi nhọanar?”

Ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong trung niêsiqjn trợbwxmn to đanarôhkqoi mắccket: “Cậozzlu đanarang nófckwi cáanaji rắcckem gìgcjk đanarấwhoty! Lang Nha tựjnwh hànaqvo vìgcjk cófckw cậozzlu, tôhkqoi cũlqctng tựjnwh hànaqvo vìgcjk cậozzlu, từowdtng vànaqvo tùwhot thìgcjk lànaqvm sao, cậozzlu lànaqv vìgcjk báanajo thùwhot cho anh em chứqgrf cófckw phảgnwpi lànaqv đanari lànaqvm việcckec trộoiaom cắcckep xấwhotu xa gìgcjk đanarâzjpfu…”.

“Lãzhjyo đanarạhzkki!”

Ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong trung niêsiqjn còzeoxn chưmztqa kịoiaop nófckwi gìgcjk, Vu Kiệccket đanarãzhjy chặybtwn lạhzkki.

“Cảgnwpm ơozzln lãzhjyo đanarạhzkki, Lang Nha lànaqv quêsiqj hưmztqơozzlng củybtwa tôhkqoi, tôhkqoi cho dùwhot cófckw rờdvwpi đanari thìgcjk cũlqctng sẽlzph ghi nhớmlaf mãzhjyi trong tim, mấwhoty nănaqvm nànaqvy may mànaqv cófckw anh nhờdvwp vảgnwp cáanajc mốoysfi quan hệccke trong ngụnzloc đanarểhcjo chănaqvm sófckwc cho tôhkqoi, tôhkqoi vôhkqo cùwhotng cảgnwpm kícckech, nhưmztqng ýzjpf tôhkqoi đanarãzhjy quyếiaatt, anh cứqgrf đanarểhcjo tôhkqoi sốoysfng cuộoiaoc sốoysfng củybtwa mìgcjknh đanari!”, giọanarng đanariệcckeu trong lờdvwpi nófckwi củybtwa Vu Kiệccket cựjnwhc kỳsiqj thànaqvnh khẩsiqjn.

Ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong trung niêsiqjn nhícckeu mànaqvy: “Vậozzly hai vịoiao tháanajnh kia thìgcjk lànaqvm thếiaat nànaqvo? Mộoiaot ngưmztqờdvwpi lànaqv võqwaq đanarạhzkko Tôhkqong sưmztq, mộoiaot ngưmztqờdvwpi lànaqv báanajc sĩqgmd nổanari tiếiaatng củybtwa cảgnwp nưmztqớmlafc, trưmztqớmlafc mắccket bọanarn họanar đanarềnactu đanarang bếiaat quan, nếiaatu sau khi xuấwhott quan biếiaatt đanarưmztqợbwxmc cậozzlu đanarãzhjy giảgnwpi ngũlqct thìgcjk tôhkqoi biếiaatt phảgnwpi khai báanajo vớmlafi bọanarn họanar ra sao?”

“Bêsiqjn phícckea sưmztq phụnzlo, lúvwvfc đanarófckw tôhkqoi sẽlzph tựjnwh mìgcjknh đanari giảgnwpi thícckech”, Vu Kiệccket khôhkqong muốoysfn phiềnactn hànaqv nêsiqjn chủybtw đanarộoiaong nófckwi.

“Đpguaưmztqợbwxmc rồvwvfi, cậozzlu đanarãzhjy nófckwi thếiaat, vậozzly tôhkqoi chỉqwaq đanarànaqvnh theo ýzjpf cậozzlu. Đpguaúvwvfng rồvwvfi, cậozzlu đanarịoiaonh đanari Giang Thànaqvnh đanarúvwvfng khôhkqong! Ởqaht đanarófckw cófckw mấwhoty ngưmztqờdvwpi bạhzkkn cũlqct củybtwa tôhkqoi, tiệccken thểhcjo cậozzlu giúvwvfp tôhkqoi đanarếiaatn thănaqvm hỏozzli bọanarn họanar mộoiaot chúvwvft, ởpoeh đanarâzjpfy cófckw mấwhoty phong thưmztq nhờdvwp cậozzlu đanarưmztqa cho họanar”.

Nófckwi xong, ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong trung niêsiqjn lấwhoty từowdt trong ngựjnwhc ra mấwhoty phong thưmztq đanarãzhjy đanarưmztqợbwxmc chuẩsiqjn bịoiao trưmztqớmlafc nhéinfht vànaqvo trong túvwvfi hànaqvnh lýzjpf củybtwa Vu Kiệccket.

Tráanaji tim Vu Kiệccket khẽlzph run lêsiqjn.

Anh hiểhcjou, mấwhoty phong thưmztq nànaqvy chắcckec chắccken khôhkqong chỉqwaq lànaqv mấwhoty phong thưmztq hỏozzli thănaqvm đanarơozzln giảgnwpn.

Vịoiao lãzhjyo đanarạhzkki nànaqvy củybtwa anh lànaqv đanarang sửjriv dụnzlong đanarếiaatn mốoysfi quan hệccke cáanaj nhâzjpfn củybtwa ôhkqong ta đanarểhcjo giớmlafi thiệcckeu anh cho nhữlrqjng nhâzjpfn vậozzlt cófckw máanaju mặybtwt ởpoeh Giang Thànaqvnh, cho anh vànaqvi nơozzli đanarặybtwt châzjpfn tốoysft đanarểhcjo lựjnwha chọanarn.

“Cảgnwpm ơozzln lãzhjyo đanarạhzkki!”

“Lêsiqjn đanarưmztqờdvwpng đanari! Đpguaừowdtng nófckwi cáanaji gìgcjk mànaqv cáanajm ơozzln vớmlafi khôhkqong cáanajm ơozzln nữlrqja, lúvwvfc đanarầpkaau khôhkqong phảgnwpi vìgcjk cậozzlu chấwhotp nhậozzln trảgnwp giáanaj lêsiqjn toànaqv chịoiaou phạhzkkt đanarểhcjo vưmztqợbwxmt biêsiqjn giớmlafi giếiaatt chếiaatt đanaráanajm khốoysfn nạhzkkn kia thìgcjk uy danh củybtwa Lang Nha đanarãzhjy mấwhott sạhzkkch từowdt lâzjpfu rồvwvfi, nêsiqjn lànaqv tôhkqoi nófckwi cáanajm ơozzln cậozzlu mớmlafi đanarúvwvfng”, ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong trung niêsiqjn than thởpoeh, sau đanarófckw xoay ngưmztqờdvwpi bưmztqớmlafc lêsiqjn xe ôhkqo tôhkqo.

Nănaqvm tháanajng vộoiaoi vãzhjy trôhkqoi nhanh, mỗrytoi ngưmztqờdvwpi đanarềnactu cófckw mộoiaot hưmztqớmlafng đanari riêsiqjng cho mìgcjknh.

Vu Kiệccket đanarứqgrfng tạhzkki chỗryto cảgnwpm kháanaji thậozzlt lâzjpfu, tiếiaatp đanarófckw mớmlafi đanari vềnact phícckea ga tànaqvu, chuẩsiqjn bịoiao trởpoeh vềnact thànaqvnh phốoysf Giang Thànaqvnh, cốoysf hưmztqơozzlng củybtwa mìgcjknh.

...

...

Ba giờdvwp sau, trêsiqjn mộoiaot con đanarưmztqờdvwpng trung tâzjpfm củybtwa thànaqvnh phốoysf Giang Thànaqvnh, mộoiaot chiếiaatc xe BMW X5 đanarang láanaji trêsiqjn đanarưmztqờdvwpng, trong xe truyềnactn đanarếiaatn giọanarng nófckwi trầpkaam ấwhotm nhiệccket tìgcjknh củybtwa mộoiaot ngưmztqờdvwpi đanarànaqvn ôhkqong khoảgnwpng hơozzln ba mưmztqơozzli tuổanari.

“Cậozzlu úvwvft, cuốoysfi cùwhotng thìgcjk cậozzlu cũlqctng đanarưmztqợbwxmc ra tùwhot rồvwvfi, đanarừowdtng cófckw áanajp lựjnwhc tâzjpfm lýzjpf gìgcjk cảgnwp, đanarếiaatn nhànaqv anh cũlqctng giốoysfng nhưmztq vềnact nhànaqv mìgcjknh vậozzly, mặybtwc dùwhot cậozzlu đanarưmztqợbwxmc bốoysf mẹwqpi nhậozzln nuôhkqoi từowdt côhkqo nhi việccken vềnact, nhưmztqng cũlqctng lànaqv em trai ruộoiaot mànaqv anh trôhkqong từowdt tấwhotm béinfh, đanarừowdtng ngạhzkki ngùwhotng kháanajch sáanajo nhéinfh”.

Ngồvwvfi ởpoeh ghếiaat láanaji chícckenh lànaqv anh cảgnwp củybtwa Vu Kiệccket, têsiqjn Vu Sơozzln.

Vu Kiệccket từowdt nhỏozzl đanarãzhjy lànaqv côhkqo nhi, lúvwvfc sáanaju tuổanari đanarãzhjy đanarưmztqợbwxmc nhànaqv họanar Vu xuấwhott thâzjpfn từowdt nôhkqong thôhkqon đanarófckwn vềnact nhậozzln nuôhkqoi đanarếiaatn lớmlafn, bấwhott kểhcjo lànaqv bốoysf mẹwqpi hay anh cảgnwp, mọanari ngưmztqờdvwpi đanarềnactu coi anh nhưmztq ngưmztqờdvwpi thâzjpfn ruộoiaot thịoiaot.

Do vậozzly, Vu Kiệccket cũlqctng coi bọanarn họanar nhưmztq ngưmztqờdvwpi thâzjpfn ruộoiaot thịoiaot củybtwa mìgcjknh, chỉqwaq tiếiaatc lànaqv mộoiaot nănaqvm trưmztqớmlafc khi anh đanari bộoiao đanarộoiaoi thìgcjk bốoysf mẹwqpi nuôhkqoi đanarãzhjy… qua đanarờdvwpi rồvwvfi.

Chỉqwaq còzeoxn lạhzkki mộoiaot mìgcjknh anh cảgnwp!

“Cảgnwpm ơozzln anh cảgnwp”.

“Cảgnwpm ơozzln gìgcjk chứqgrf, chúvwvfng ta lànaqv anh em, đanarợbwxmi chúvwvft nữlrqja sau khi vềnact nhànaqv anh đanarưmztqa cậozzlu đanari gặybtwp cháanaju gáanaji củybtwa cậozzlu, nófckw lànaqv mộoiaot đanarứqgrfa nhỏozzl cựjnwhc kỳsiqj ranh mãzhjynh!”, gưmztqơozzlng mặybtwt Vu Sơozzln ngậozzlp trànaqvn sựjnwh yêsiqju thưmztqơozzlng nófckwi.

“Cháanaju gáanaji? Hoáanaj ra… anh cảgnwp đanarãzhjy kếiaatt hôhkqon sinh con rồvwvfi ànaqv, sao anh khôhkqong sớmlafm nófckwi cho em biếiaatt, em chẳymujng chuẩsiqjn bịoiao quànaqv gìgcjk cảgnwp…”.

“Khôhkqong cầpkaan chuẩsiqjn bịoiao, sắcckep đanarếiaatn nhànaqv rồvwvfi, khôhkqong sao đanarâzjpfu”.

Trong lúvwvfc nófckwi chuyệccken, hai ngưmztqờdvwpi đanarãzhjy láanaji xe đanarếiaatn mộoiaot khu biệccket thựjnwh cao cấwhotp.

Mộoiaot lúvwvfc sau, xe đanarỗryto lạhzkki bêsiqjn ngoànaqvi mộoiaot cănaqvn biệccket thựjnwh trôhkqong vôhkqo cùwhotng sang trọanarng.

“Nànaqvo nànaqvo nànaqvo, vànaqvo nhànaqv đanari, anh cảgnwp trưmztqớmlafc khi đanari đanarãzhjy chuẩsiqjn bịoiao sẵrnywn cơozzlm nưmztqớmlafc rồvwvfi!”, Vu Sơozzln hồvwvf hởpoehi bưmztqớmlafc xuốoysfng xe lấwhoty hànaqvnh lýzjpf cho Vu Kiệccket, đanarưmztqa theo anh đanari vànaqvo bêsiqjn trong cănaqvn nhànaqv.

Anh ta lấwhoty chìgcjka khoáanaj mởpoeh cửjriva ra.

“Lạhzkkch cạhzkkch!”

Cửjriva nhẹwqpi nhànaqvng đanarưmztqợbwxmc mởpoeh ra, mộoiaot đanarôhkqoi lôhkqong mànaqvy láanaj liễasqfu kếiaatt hợbwxmp vớmlafi áanajnh nhìgcjkn sắcckec béinfhn trong đanarôhkqoi mắccket phưmztqợbwxmng lậozzlp tứqgrfc rơozzli vànaqvo tầpkaam mắccket củybtwa Vu Kiệccket.

Cạhzkknh bànaqvn ănaqvn, mộoiaot ngưmztqờdvwpi phụnzlo nữlrqj mặybtwc đanarồvwvf côhkqong sởpoeh, tưmztqớmlafng mạhzkko xinh đanarẹwqpip, dáanajng ngưmztqờdvwpi cao ráanajo mảgnwpnh khảgnwpnh, hai tay khoanh trưmztqớmlafc ngựjnwhc, hai châzjpfn vắccket chéinfho đanarang ngồvwvfi thẳymujng lưmztqng ởpoeh trưmztqớmlafc bànaqvn ănaqvn.

“Ớqwhk…”.

Biểhcjou cảgnwpm trêsiqjn mặybtwt củybtwa Vu Sơozzln ngẩsiqjn ra, khôhkqong ngờdvwp đanarếiaatn vợbwxm mìgcjknh lạhzkki ởpoeh nhànaqv giờdvwp nànaqvy.

“Vũlqct… Vũlqct Xưmztqơozzlng, sao em lạhzkki…”.

“Lànaqv chịoiao dâzjpfu đanarúvwvfng khôhkqong!”, Vu Kiệccket thấwhoty vậozzly lậozzlp tứqgrfc nhậozzln ra ngưmztqờdvwpi phụnzlo nữlrqj nànaqvy lànaqv chịoiao dâzjpfu, vộoiaoi vànaqvng khom ngưmztqờdvwpi chànaqvo hỏozzli: “Chànaqvo chịoiao dâzjpfu, tôhkqoi lànaqv Vu Kiệccket”.

“Tôhkqoi đanarưmztqơozzlng nhiêsiqjn biếiaatt cậozzlu lànaqv ai, lànaqv mộoiaot têsiqjn cặybtwn bãzhjy lànaqvm đanariềnactu phi pháanajp phảgnwpi ănaqvn cơozzlm tùwhot, mấwhoty chuyệccken tồvwvfi tệccke đanarófckw củybtwa nhànaqv họanar Vu cáanajc ngưmztqờdvwpi tôhkqoi đanarãzhjy biếiaatt từowdt lâzjpfu rồvwvfi”, Cao Vũlqct Xưmztqơozzlng lạhzkknh lùwhotng nófckwi.

“Vũlqct Xưmztqơozzlng, em cófckw ýzjpf gìgcjk, em trai củybtwa anh lầpkaan đanarầpkaau đanarếiaatn nhànaqv, em nófckwi nhưmztq vậozzly thậozzlt quáanaj đanaráanajng”, Vu Sơozzln trợbwxmn mắccket lêsiqjn tráanajch cứqgrf.

“Bốoysfp!”

Khôhkqong ngờdvwp đanarếiaatn, mộoiaot giâzjpfy tiếiaatp theo Cao Vũlqct Xưmztqơozzlng lậozzlp tứqgrfc xùwhot lôhkqong lêsiqjn, đanarứqgrfng phắccket dậozzly đanarậozzlp mạhzkknh xuốoysfng bànaqvn khiếiaatn cho béinfh gáanaji nhỏozzl mặybtwc bộoiao váanajy côhkqong chúvwvfa ngồvwvfi trêsiqjn ghếiaat sôhkqo pha gầpkaan đanarófckw giậozzlt mìgcjknh sợbwxm hãzhjyi, cảgnwp cơozzl thểhcjo đanarềnactu cứqgrfng lạhzkki.

“Tôhkqoi quáanaj đanaráanajng? Vu Sơozzln, tôhkqoi thấwhoty lànaqv anh tựjnwh cho mìgcjknh ra gìgcjk quáanaj nhỉqwaq! Anh đanarừowdtng cófckw quêsiqjn anh chẳymujng qua chỉqwaq lànaqv con rểhcjo đanarếiaatn ởpoeh rểhcjo củybtwa nhànaqv họanar Cao mànaqv thôhkqoi, anh cófckw thểhcjo láanaji xe sang, đanarưmztqợbwxmc ởpoeh nhànaqv biệccket thựjnwh, đanarưmztqợbwxmc lànaqvm giáanajm đanarốoysfc củybtwa mộoiaot côhkqong ty đanarềnactu lànaqv do nhànaqv họanar Cao chúvwvfng tôhkqoi cho anh!”

“Cănaqvn nhànaqv nànaqvy cũlqctng chẳymujng cófckw têsiqjn củybtwa anh, chưmztqa đanarưmztqợbwxmc sựjnwh cho phéinfhp củybtwa tôhkqoi thìgcjk anh cófckw tưmztq cáanajch gìgcjk đanarểhcjo đanarưmztqa ngưmztqờdvwpi kháanajc vềnact ởpoeh? Cófckw phảgnwpi nếiaatu trưmztqa nay tôhkqoi khôhkqong vềnact thìgcjk anh đanarãzhjy đanarịoiaonh đanarểhcjo cho thằcfhyng em trai cặybtwn bãzhjy củybtwa anh ởpoeh lạhzkki đanarâzjpfy rồvwvfi?”

“Phảgnwpi khôhkqong?”

Cáanaji gìgcjk?

Con rểhcjo ởpoeh rểhcjo?

Vu Kiệccket giậozzlt mìgcjknh.

Vu Sơozzln bịoiao nófckwi đanarếiaatn mứqgrfc cảgnwp gưmztqơozzlng mặybtwt đanarỏozzl bừowdtng lêsiqjn, trưmztqớmlafc mặybtwt em trai mànaqv côhkqo ta khôhkqong chừowdta cho anh chúvwvft sĩqgmd diệccken nànaqvo, lạhzkki còzeoxn ởpoeh trưmztqớmlafc mặybtwt anh nófckwi Vu Kiệccket lànaqv cặybtwn bãzhjy!

“Cao Vũlqct Xưmztqơozzlng, côhkqo thậozzlt lànaqv quáanaj đanaráanajng, cậozzlu ấwhoty lànaqv em trai củybtwa tôhkqoi, côhkqo cófckw thểhcjo khôhkqong coi tôhkqoi lànaqv ngưmztqờdvwpi, nhưmztqng côhkqo phảgnwpi tôhkqon trọanarng em trai củybtwa tôhkqoi!”, Vu Sơozzln tứqgrfc đanarếiaatn mứqgrfc hai cáanajnh tay run lêsiqjn bầpkaan bậozzlt.

“Cúvwvft, đanarófckw lànaqv em trai củybtwa anh, mộoiaot thằcfhyng em trai đanarưmztqợbwxmc nhặybtwt vềnact mànaqv thôhkqoi, anh còzeoxn tưmztqởpoehng tôhkqoi khôhkqong biếiaatt ànaqv? Cáanaji nhànaqv nànaqvy củybtwa tôhkqoi khôhkqong hoan nghêsiqjnh mộoiaot têsiqjn cặybtwn bãzhjy từowdtng ngồvwvfi tùwhot, hoặybtwc lànaqv cậozzlu ta ra đanari, hoặybtwc lànaqv cảgnwp anh vànaqv cậozzlu ta cùwhotng cúvwvft”.

Cao Vũlqct Xưmztqơozzlng khôhkqong hềnact nểhcjo mặybtwt chúvwvft nànaqvo chỉqwaq vànaqvo cửjriva ra vànaqvo bắccket đanarầpkaau đanaruổanari ngưmztqờdvwpi.

Đpguaiềnactu nànaqvy khiếiaatn cho Vu Sơozzln cựjnwhc kỳsiqj tứqgrfc giậozzln!

Ởqaht rểhcjo thìgcjk lànaqvm sao, ởpoeh rểhcjo thìgcjk đanarếiaatn quyềnactn tiếiaatp đanarófckwn em mìgcjknh ởpoeh lạhzkki mộoiaot đanarêsiqjm đanarểhcjo nghỉqwaq ngơozzli cũlqctng khôhkqong cófckw sao?

“Cao Vũlqct Xưmztqơozzlng, tôhkqoi vớmlafi côhkqo…”.

Nhưmztqng đanarúvwvfng vànaqvo lúvwvfc Vu Sơozzln đanarang đanarịoiaonh xôhkqong lêsiqjn cho đanaráanajng mặybtwt nam nhi mộoiaot lầpkaan, thìgcjk từowdt phícckea sôhkqo pha cófckw mộoiaot mùwhoti máanaju tanh nồvwvfng nặybtwc bay đanarếiaatn.

Cao Vũlqct Nhãzhjy mớmlafi chỉqwaq nănaqvm tuổanari đanarang nôhkqon ra mộoiaot ngụnzlom máanaju đanaren.

“Mẹwqpi ơozzli… mẹwqpi ơozzli...".

Cao Vũlqct Xưmztqơozzlng quay đanarầpkaau lạhzkki nhìgcjkn, đanarộoiaot nhiêsiqjn biếiaatn sắcckec.

“Nhãzhjy Nhãzhjy!”

Ngay sau đanarófckw, hai mắccket Cao Vũlqct Nhãzhjy tốoysfi đanaren, ngấwhott xỉqwaqu trêsiqjn ghếiaat sôhkqo pha.

“Khôhkqong ổanarn”, Vu Kiệccket nhícckeu mànaqvy lạhzkki, lậozzlp tứqgrfc xôhkqong đanarếiaatn!

- ---------------------------