Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 1:

- Hốszoq ngưsvwjờpkyhi chếdodst! Vậtmruy làhxrh ta thậtmrut sựilgh xuyêobznn qua? Còbmpnn báaaefm vàhxrho mộhapnt thiếdodsu niêobznn trùjsxxng têobznn trùjsxxng họixtd khuôffpnn mặrqxut giốszoqng ta y đuojfúktnfc?

Đkxnxinh Hạsjsbo ngồcszsi bêobznn Tẩwvwfy Kiếdodsm Trìktnf, cúktnfi đuojfầxwvyu nhìktnfn câkxnxy kiếdodsm đuojfen rỉvedu séktnft loang lổffpn trong tay. Đkxnxinh Hạsjsbo nhìktnfn khuôffpnn mặrqxut đuojfiểffpnn trai, thanh túktnf phảcphzn chiếdodsu trong nưsvwjớsjsbc, hắasqpn đuojfãuojf thừcutr ngưsvwjờpkyhi ra cảcphz canh giờpkyh vẫxktkn khótqcb thểffpn tin tưsvwjởwrujng.

Đkxnxinh Hạsjsbo nhớsjsb rõaojg tốszoqi hôffpnm qua cùjsxxng đuojfáaaefm bạsjsbn xấawmbu đuojfi ra ngoàhxrhi ăketnn bữtmrua cơtytim chia tay, chúktnfc mừcutrng tốszoqt nghiệwvwfp cấawmbp ba. Cảcphz đuojfáaaefm thỏggzwa sứncumc tưsvwjởwrujng tưsvwjợkdbvng sau khi vàhxrho đuojfạsjsbi họixtdc thìktnf thoảcphzi máaaefi tựilgh do, lưsvwju luyếdodsn đuojfáaaefm bạsjsbn trai cùjsxxng nhau gian khổffpn họixtdc tậtmrup ba năketnm. Mọixtdi ngưsvwjờpkyhi quáaaef hưsvwjng phấawmbn, uốszoqng đuojfếdodsn say túktnfy lúktnfy. Khi Đkxnxinh Hạsjsbo mởwruj mắasqpt ra, tỉvedunh táaaefo lạsjsbi thìktnf thấawmby đuojfãuojf đuojfi đuojfếdodsn thếdods giớsjsbi xa lạsjsb nàhxrhy.

Đkxnxinh Hạsjsbo mờpkyh mịikrnt nửajdxa ngàhxrhy mớsjsbi biếdodst chuyệwvwfn đuojfãuojf khôffpnng thểffpn thay đuojfổffpni, miễsvwjn cưsvwjỡwudbng thuyếdodst phụsnnec mìktnfnh chấawmbp nhậtmrun sựilgh thậtmrut.

Khôffpnng biếdodst tạsjsbi sao trong sựilgh lưsvwju luyếdodsn sinh hoạsjsbt thếdods giớsjsbi đuojfịikrna cầxwvyu trưsvwjớsjsbc nhưsvwjng đuojfáaaefy lòbmpnng Đkxnxinh Hạsjsbo dấawmby lêobznn hưsvwjng phấawmbn khótqcb tảcphz, nhưsvwj đuojfưsvwjợkdbvc đuojfếdodsn cuộhapnc sốszoqng mớsjsbi. Tâkxnxm tìktnfnh Đkxnxinh Hạsjsbo bìktnfnh tĩwzvsnh đuojfếdodsn mứncumc bảcphzn thâkxnxn hắasqpn rấawmbt kinh ngạsjsbc, hắasqpn bìktnfnh tĩwzvsnh chấawmbp nhậtmrun thếdods giớsjsbi vàhxrh thâkxnxn phậtmrun mớsjsbi.

Cótqcb lẽhxrh làhxrh vìktnf trong linh hồcszsn Đkxnxinh Hạsjsbo khôffpnng cam lòbmpnng bìktnfnh an, bìktnfnh thưsvwjờpkyhng, chỉvedu muốszoqn mạsjsbo hiểffpnm.

Mộhapnt canh giờpkyh trưsvwjớsjsbc Đkxnxinh Hạsjsbo đuojfãuojf dung hợkdbvp kýxktk ứncumc chủkdbv cũzhbx, giúktnfp hắasqpn biếdodst đuojfưsvwjợkdbvc nhiềuojfu chuyệwvwfn.

Đkxnxâkxnxy làhxrh thếdods giớsjsbi cótqcb têobznn Vôffpn Tậtmrun đuojfạsjsbi lụsnnec, cưsvwjờpkyhng giảcphz làhxrhm vua, môffpnn pháaaefi lớsjsbp lớsjsbp. Nhâkxnxn loạsjsbi vàhxrh yêobznu ma cộhapnng đuojfồcszsng chúktnfa tểffpn thiêobznn hạsjsb.

Đkxnxinh Hạsjsbo ởwruj trong Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng làhxrh mộhapnt tôffpnng pháaaefi kiếdodsm tu báaaeft phẩwvwfm, ởwruj trong khu Tuyếdodst Châkxnxu, mộhapnt trong Bắasqpc hoang vựilghc mưsvwjờpkyhi sáaaefu đuojfạsjsbi châkxnxu củkdbva Vôffpn Tậtmrun đuojfạsjsbi lụsnnec. Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng làhxrh mộhapnt trong chívaion tôffpnng pháaaefi lớsjsbn nhấawmbt trong nhâkxnxn loạsjsbi, nhịikrn trang, tam pháaaefi, tam tôffpnng. Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng chiếdodsm cứncum phạsjsbm vi mấawmby trăketnm dặrqxum Vấawmbn Kiếdodsm sơtytin, hơtytin vạsjsbn đuojfệwvwf tửajdx dưsvwjớsjsbi tay, cao thủkdbv nhưsvwj mâkxnxy, thiêobznn tàhxrhi lớsjsbp lớsjsbp. Từcutr khi Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng khai pháaaefi đuojfếdodsn giờpkyh đuojfãuojf cótqcb lịikrnch sửajdx hơtytin năketnm trăketnm năketnm.

Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng làhxrh đuojfạsjsbi tôffpnng pháaaefi cótqcb đuojfịikrna vịikrn hiểffpnn háaaefch, bảcphzo vệwvwf hìktnfnh tưsvwjợkdbvng sơtytin môffpnn làhxrh mộhapnt chuyệwvwfn vôffpn cùjsxxng quan trọixtdng.

Tráaaefi ngưsvwjợkdbvc vớsjsbi đuojfiềuojfu nàhxrhy dùjsxx làhxrh cáaaefc cao thủkdbv bay lêobznn trờpkyhi chui xuốszoqng đuojfấawmbt thìktnf cũzhbxng làhxrh con ngưsvwjờpkyhi, cầxwvyn ăketnn uốszoqng đuojfi tiêobznu tiểffpnu, cho nêobznn càhxrhng phảcphzi chúktnf trọixtdng côffpnng táaaefc vệwvwf sinh môffpnn pháaaefi. Đkxnxáaaefm võaojg giảcphz cao cao tạsjsbi thưsvwjợkdbvng khôffpnng muốszoqn lãuojfng phívaio thờpkyhi gian quýxktk giáaaef vàhxrho việwvwfc thu dọixtdn phòbmpnng ốszoqc. Cho nêobznn Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng cótqcb hệwvwf thốszoqng 'tậtmrup đuojfoàhxrhn hậtmruu cầxwvyn' khổffpnng lồcszs.

Đkxnxinh Hạsjsbo khôffpnng phảcphzi đuojfệwvwf tửajdx củkdbva Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng.

Đkxnxinh Hạsjsbo làhxrh đuojfoàhxrhn viêobznn trong tậtmrup đuojfoàhxrhn hậtmruu cầxwvyn.

Nótqcbi chívaionh xáaaefc hơtytin thìktnf Đkxnxinh Hạsjsbo làhxrh gãuojf sai vặrqxut phụsnne tráaaefch quéktnft dọixtdn đuojfưsvwjờpkyhng châkxnxn núktnfi mỗcscgi ngàhxrhy.

Lúktnfc trưsvwjớsjsbc Đkxnxinh Hạsjsbo dung hợkdbvp kýxktk ứncumc, hơtytii lấawmby làhxrhm lạsjsb mộhapnt đuojfiềuojfu làhxrh kýxktk ứncumc trưsvwjớsjsbc mưsvwjờpkyhi tuổffpni củkdbva Đkxnxinh Hạsjsbo thâkxnxn xáaaefc cũzhbx trốszoqng rỗcscgng.

Đkxnxinh Hạsjsbo thâkxnxn xáaaefc cũzhbx khôffpnng biếdodst phụsnne mẫxktku làhxrh ai, cũzhbxng khôffpnng biếdodst tạsjsbi sao gãuojf xuấawmbt hiệwvwfn trong núktnfi củkdbva Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng.

Kýxktk ứncumc duy nhấawmbt liêobznn quan đuojfếdodsn thâkxnxn phậtmrun làhxrh mộhapnt muộhapni muộhapni chưsvwja đuojfếdodsn năketnm tuổffpni cùjsxxng Đkxnxinh Hạsjsbo nưsvwjơtyting tựilgha lẫxktkn nhau. Mộhapnt mùjsxxa đuojfôffpnng giáaaef réktnft năketnm Đkxnxinh Hạsjsbo mưsvwjờpkyhi mộhapnt tuổffpni, khi gãuojf ra ngoàhxrhi làhxrhm việwvwfc khôffpnng hay biếdodst gìktnf, mộhapnt ngưsvwjờpkyhi thấawmby muộhapni muộhapni củkdbva gãuojf bịikrn mộhapnt nữtmru nhâkxnxn áaaefo trắasqpng bívaio ẩwvwfn, cưsvwjờpkyhng đuojfạsjsbi mang đuojfi, khôffpnng biếdodst tung tívaioch.

Cho nêobznn sau mưsvwjờpkyhi mộhapnt tuổffpni, Đkxnxinh Hạsjsbo thâkxnxn xáaaefc cũzhbx trởwruj thàhxrhnh mồcszs côffpni.

Trong thếdods giớsjsbi cưsvwjờpkyhng giảcphz làhxrh vua nàhxrhy, giấawmbc mơtyti củkdbva mỗcscgi thiếdodsu niêobznn làhxrh trởwruj thàhxrhnh cưsvwjờpkyhng giảcphz, Đkxnxinh Hạsjsbo thâkxnxn xáaaefc cũzhbxng khôffpnng ngoạsjsbi lệwvwf.

Huốszoqng chi Đkxnxinh Hạsjsbo muốszoqn rờpkyhi khỏggzwi Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng, đuojfi trong hoang dãuojf đuojfầxwvyy rẫxktky yêobznu ma, tìktnfm vềuojf muộhapni muộhapni bịikrn mấawmbt tívaioch cầxwvyn cótqcb võaojg lựilghc cưsvwjờpkyhng đuojfạsjsbi.

Tiếdodsc rằvdswng Đkxnxinh Hạsjsbo bẩwvwfm sinh căketnn cốszoqt khôffpnng tốszoqt, kinh mạsjsbch nhỏggzw, ngộhapn tívaionh cótqcb hạsjsbn, tưsvwj chấawmbt tiêobznn thiêobznn cựilghc kỳksim kéktnfm cỏggzwi. Từcutr mưsvwjờpkyhi tuổffpni Đkxnxinh Hạsjsbo đuojfãuojf tham gia Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng, mỗcscgi năketnm trắasqpc nghiệwvwfm nhậtmrup tôffpnng mộhapnt lầxwvyn, mãuojfi đuojfếdodsn khi gãuojf mưsvwjờpkyhi bốszoqn tuổffpni tổffpnng cộhapnng bốszoqn lầxwvyn đuojfềuojfu khôffpnng thểffpn thôffpnng qua trắasqpc nghiệwvwfm đuojfơtytin giảcphzn nhấawmbt, trởwruj thàhxrhnh đuojfệwvwf tửajdx kýxktk danh củkdbva Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng.

Nhìktnfn theo kýxktk ứncumc dung hợkdbvp thìktnf thêobznm nửajdxa tháaaefng nữtmrua làhxrh ngàhxrhy Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng mởwrujt tuyểffpnn nhậtmrun đuojfệwvwf tửajdx sơtytin môffpnn.

Kýxktk ứncumc trong đuojfầxwvyu nótqcbi cho Đkxnxinh Hạsjsbo năketnm nay làhxrh cơtyti hộhapni cuốszoqi cùjsxxng củkdbva hắasqpn.

Bởwruji vìktnf theo quy tắasqpc củkdbva Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng sẽhxrh khôffpnng nhậtmrun đuojfệwvwf tửajdx trêobznn mưsvwjờpkyhi bốszoqn tuổffpni.

Thếdods giớsjsbi nàhxrhy cótqcb mộhapnt châkxnxn lýxktk khôffpnng thểffpn bàhxrhn cãuojfi: Nếdodsu mộhapnt ngưsvwjờpkyhi trưsvwjớsjsbc mưsvwjờpkyhi lăketnm tuổffpni khôffpnng thểffpn thôffpnng qua trắasqpc nghiệwvwfm nhậtmrup tôffpnng cơtyti bảcphzn nhấawmbt thìktnf chứncumng minh thiêobznn phúktnf kẻzshe đuojfótqcb quáaaef ráaaefc rưsvwjởwruji, vôffpn duyêobznn vớsjsbi võaojg đuojfạsjsbo vậtmruy làhxrhm ngưsvwjờpkyhi bìktnfnh thưsvwjờpkyhng cho rồcszsi.

- Cha nótqcb, nótqcbi vậtmruy làhxrh ta chỉvedu cótqcb nửajdxa tháaaefng chuẩwvwfn bịikrn?

Đkxnxinh Hạsjsbo nghĩwzvs đuojfếdodsn đuojfâkxnxy nổffpni lêobznn cảcphzm giáaaefc nguy hiểffpnm lửajdxa séktnfm lôffpnng màhxrhy.

Têobznn ngốszoqc bẩwvwfm sinh nàhxrhy thívaioch ứncumng thếdods giớsjsbi mớsjsbi rấawmbt nhanh.

Xuyêobznn vàhxrho thếdods giớsjsbi kỳksim huyễsvwjn yêobznu ma tung hoàhxrhnh, cưsvwjờpkyhng giảcphz nhưsvwj mâkxnxy nếdodsu khôffpnng thểffpn trởwruj thàhxrhnh cưsvwjờpkyhng giảcphz hôffpn mưsvwja gọixtdi giótqcb thìktnf chỉvedu cótqcb thểffpn trởwruj thàhxrhnh phôffpnng nềuojfn tầxwvyng chótqcbt nhấawmbt, khôffpnng cótqcb chúktnft tôffpnn nghiêobznm, sựilgh tồcszsn tạsjsbi, khôffpnng thểffpn nắasqpm giữtmru sốszoqng chếdodst củkdbva mìktnfnh, nhưsvwj con kiếdodsn nhỏggzw béktnf buồcszsn cưsvwjờpkyhi.

Đkxnxốszoqi vớsjsbi Đkxnxinh Hạsjsbo tìktnfnh hìktnfnh thêobzn thảcphzm đuojfótqcb khôffpnng bằvdswng lậtmrup tứncumc cứncuma cổffpn đuojfi đuojfầxwvyu thai kiếdodsp kháaaefc còbmpnn hơtytin.

Nghĩwzvs đuojfếdodsn đuojfâkxnxy lòbmpnng Đkxnxinh Hạsjsbo giótqcbng hồcszsi chuôffpnng cảcphznh báaaefo càhxrhng vang.

Đkxnxinh Hạsjsbo biếdodst hắasqpn phảcphzi hàhxrhnh đuojfộhapnng ngay lậtmrup tứncumc, phảcphzi làhxrhm cáaaefi gìktnf đuojfótqcb.

Thếdods làhxrh Đkxnxinh Hạsjsbo đuojfứncumng lêobznn, bìktnfnh tĩwzvsnh đuojfứncumng bêobznn Tẩwvwfy Kiếdodsm Trìktnf. Đkxnxinh Hạsjsbo suy nghĩwzvs nửajdxa ngàhxrhy, khéktnfp mắasqpt lạsjsbi, trong đuojfầxwvyu xẹzzlgt qua kýxktk ứncumc vàhxrhi chiêobznu thứncumc kiếdodsm thuậtmrut, hắasqpn muốszoqn tìktnfm ra manh mốszoqi biếdodsn mạsjsbnh.

Đkxnxinh Hạsjsbo chợkdbvt mởwruj mắasqpt ra, dưsvwjờpkyhng nhưsvwj nghĩwzvs đuojfếdodsn đuojfiềuojfu gìktnf.

Trưsvwjờpkyhng kiếdodsm loang lổffpn rỉvedu séktnft trong tay Đkxnxinh Hạsjsbo khẽhxrh run, mộhapnt kiếdodsm đuojfâkxnxm ra, mộhapnt thứncumc kiếdodsm pháaaefp cựilghc kỳksim uyêobznn thuộhapnc vậtmrun dụsnneng.

Trong mưsvwjờpkyhi bốszoqn năketnm tuy Đkxnxinh Hạsjsbo thâkxnxn xáaaefc cũzhbx chỉvedu làhxrh gãuojf sai vặrqxut quéktnft sâkxnxn nhưsvwjng làhxrhm mộhapnt trong thàhxrhnh viêobznn ngoàhxrhi cùjsxxng củkdbva đuojfạsjsbi pháaaefi kiếdodsm tu Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng, thờpkyhi gian dàhxrhi mưsvwja dầxwvym thấawmbm đuojfấawmbt, trộhapnm luyệwvwfn tậtmrup, Đkxnxinh Hạsjsbo thâkxnxn xáaaefc cũzhbx ghi nhớsjsb vàhxrhi chiêobznu thứncumc kiếdodsm pháaaefp cấawmbp nhậtmrup môffpnn đuojfơtytin giảcphzn.

Cho nêobznn bâkxnxy giờpkyh Đkxnxinh Hạsjsbo theo kýxktk ứncumc sửajdx dụsnneng kiếdodsm pháaaefp cảcphzm thấawmby mấawmby chiêobznu nàhxrhy uyêobznn tay nhưsvwj hắasqpn đuojfãuojf luyệwvwfn tậtmrup ngàhxrhn vạsjsbn lầxwvyn.

Bộhapn kiếdodsm pháaaefp phòbmpnng thâkxnxn cơtyti bảcphzn nhấawmbt con nívaiot ba tuổffpni trong Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng còbmpnn biếdodst chia làhxrhm mưsvwjờpkyhi sáaaefu chiêobznu.

Mưsvwjờpkyhi hai chiêobznu đuojfầxwvyu khôffpnng cótqcb gìktnf khótqcb, bốszoqn chiêobznu sau hơtytii tinh diệwvwfu. Chúktnfng làhxrh Phâkxnxn Quang, Khai Băketnng, Liêobznu Vâkxnxn, Truy Phong. Phảcphzi mộhapnt hơtytii sửajdx dụsnneng hếdodst, liêobznn miêobznn bấawmbt tậtmrun, kiếdodsm quang cuồcszsn cuộhapnn. Bìktnfnh thưsvwjờpkyhng mưsvwjờpkyhi mấawmby nam nhâkxnxn cao to khôffpnng thểffpn đuojfếdodsn gầxwvyn ngưsvwjờpkyhi dùjsxxng chiêobznu nàhxrhy.

Đkxnxinh Hạsjsbo tậtmrup trung đuojfâkxnxm mộhapnt chuỗcscgi kiếdodsm dựilgha theo kýxktk ứncumc trong đuojfầxwvyu.

Chívaionh Đkxnxinh Hạsjsbo thâkxnxn xáaaefc cũzhbxng khôffpnng ngờpkyh hắasqpn nhanh chótqcbng rơtytii vàhxrho trạsjsbng tháaaefi rấawmbt kỳksim diệwvwfu.

Nếdodsu lúktnfc nàhxrhy cótqcb ai trôffpnng thấawmby sẽhxrh khótqcb tin kinh kêobznu ra tiếdodsng, bởwruji vìktnf mọixtdi ngưsvwjờpkyhi đuojfềuojfu biếdodst Đkxnxinh Hạsjsbo ótqcbc heo củkdbva Vấawmbn Kiếdodsm tôffpnng. Bâkxnxy giờpkyh Đkxnxinh Hạsjsbo nhưsvwj thay đuojfổffpni thàhxrhnh ngưsvwjờpkyhi kháaaefc, đuojfộhapnng táaaefc bưsvwjớsjsbc châkxnxn vôffpn cùjsxxng phiêobznu dậtmrut, tiêobznu sáaaefi, kiếdodsm pháaaefp cótqcb vàhxrhi phầxwvyn hơtytii thởwruj xuấawmbt trầxwvyn. Đkxnxặrqxuc biệwvwft làhxrh bốszoqn kiếdodsm tinh diệwvwfu nhấawmbt, chiêobznu thứncumc nốszoqi liềuojfn chặrqxut chẽhxrh khôffpnng thểffpn lầxwvyn mòbmpn, mộhapnt kiếdodsm nhanh hơtytin mộhapnt kiếdodsm.

Cuốszoqi cùjsxxng kiếdodsm rỉvedu séktnft màhxrhu đuojfỏggzw nhạsjsbt hótqcba thàhxrhnh đuojfốszoqm sáaaefng đuojfỏggzw lăketnn qua lăketnn lạsjsbi bêobznn cạsjsbnh Đkxnxinh Hạsjsbo, cựilghc kỳksim sắasqpc béktnfn.

Vùjsxx vùjsxx vùjsxx vùjsxx vùjsxx!

Trong tiếdodsng xéktnf giótqcb củkdbva kiếdodsm rỉvedu séktnft, Đkxnxinh Hạsjsbo thu kiếdodsm đuojfứncumng.

Khuôffpnn mặrqxut thanh túktnf củkdbva Đkxnxinh Hạsjsbo tràhxrhn ngậtmrup ngạsjsbc nhiêobznn.

- Lạsjsb thậtmrut. Trong trívaio nhớsjsb thìktnf bốszoqn thứncumc cuốszoqi trong bộhapn kiếdodsm pháaaefp kia rấawmbt khótqcb nắasqpm giữtmru, chủkdbv nhâkxnxn thâkxnxn hìktnfnh nàhxrhy tốszoqn hơtytin hai năketnm, luyệwvwfn tậtmrup ngàhxrhn vạsjsbn lầxwvyn cũzhbxng khôffpnng thểffpn hoàhxrhn toàhxrhn uyêobznn tay. Nhưsvwjng tạsjsbi sao ta cảcphzm thấawmby chúktnfng thậtmrut đuojfơtytin giảcphzn, trong đuojfầxwvyu nghĩwzvs đuojfếdodsn chiêobznu thứncumc làhxrh thâkxnxn thểffpn dễsvwj dàhxrhng hoàhxrhn thàhxrhnh?