Đan Vũ Càn Khôn

Chương 1:

- Tiểnrpuu Phàzyugm, đskjrệcqyw cóvfqq nghe khôwijqng, tỷbxwc tỷbxwc đskjrang gọesogi đskjrệcqyw đskjrấzdsey...

- Tiểnrpuu Phàzyugm, chỉeevb cầxtgsn đskjrệcqyw tỉeevbnh lạocjfi, chuyệcqywn gìzyug tỷbxwc cũwhmlng cóvfqq thểnrpu đskjrázqirp ứyrxung đskjrệcqyw, vềmyhn sau tỷbxwc sẽmphp khôwijqng bao giờzdse trázqirch móvfqqc đskjrệcqyw nữzdsea, cho dùmzmk vềmyhn sau tu vi củquxpa đskjrệcqyw thếqycs nàzyugo, tỷbxwc vẫslabn sẽmphp luôwijqn ởcvhm bêfwmsn cạocjfnh đskjrệcqyw...

- Tiểnrpuu Phàzyugm, chỉeevb cầxtgsn đskjrệcqyw tỉeevbnh lạocjfi, tỷbxwc sẽmphp bảzdndo phụjwsh thâcjxun khôwijqi phụjwshc hôwijqn ưwijqớsxxwc củquxpa chúeixsng ta.

- Tiểnrpuu Phàzyugm, đskjrệcqyw mau tỉeevbnh dậeltty đskjri...

...

Trong ázqirnh trăogudng mờzdse, Tầxtgsn Phàzyugm nghe đskjrưwijqợtiqxc mộqycst thanh âcjxum củquxpa thiếqycsu nữzdse, tìzyugnh thâcjxum ýyrxu nặipwmng, thêfwms thêfwms thảzdndm thảzdndm, rõmphp ràzyugng rấzdset lạocjf lẫslabm, nhưwijqng lạocjfi cóvfqq thểnrpu khiếqycsn hắzdsen nổgfhti lêfwmsn mộqycst cảzdndm giázqirc đskjrau lòtiqxng. Bạocjfn đskjrang xem tạocjfi Nguồyqsnn truyệcqywn: ZingAudio .vn">ZingAudio - www.ZingAudio

Đcjxuầxtgsu rấzdset đskjrau...

Tầxtgsn Phàzyugm cảzdndm thấzdsey đskjrầxtgsu mìzyugnh nhưwijq muốnzxzn nổgfht tung lêfwmsn, nghe đskjrưwijqợtiqxc thanh âcjxum nàzyugy lạocjfi nhịevlmn khôwijqng đskjrưwijqợtiqxc cốnzxz gắzdseng mởcvhm to mắzdset ra, đskjrậelttp vàzyugo mắzdset làzyug mộqycst thiếqycsu nữzdse tuyệcqywt sắzdsec đskjrang cúeixsi đskjrầxtgsu, cầxtgsm chặipwmt tay củquxpa mìzyugnh thấzdsep giọesogng khóvfqqc nứyrxuc nởcvhm, hắzdsen vốnzxzn muốnzxzn đskjrộqycsng đskjrậeltty mộqycst chúeixst, nhưwijqng dùmzmk cốnzxz gắzdseng thếqycs nàzyugo cũwhmlng khôwijqng thểnrpu dùmzmkng sứyrxuc nổgfhti.

Đcjxuâcjxuy làzyug nơslabi nàzyugo vậeltty? Đcjxuóvfqq làzyug ai vậeltty?

Ah ――

Tầxtgsn Phàzyugm đskjrộqycst nhiêfwmsn cảzdndm giázqirc ởcvhm sâcjxuu trong đskjrầxtgsu mìzyugnh truyềmyhnn đskjrếqycsn đskjrau nhứyrxuc kịevlmch liệcqywt, tiếqycsp theo làzyug cảzdndm thấzdsey cóvfqq mộqycst luồyqsnng trílpys nhớsxxw khôwijqng hiểnrpuu mãwijqnh liệcqywt tuôwijqn ra, khiếqycsn hắzdsen khôwijqng khỏnjiii thởcvhm nhẹspeo mộqycst tiếqycsng, theo đskjróvfqq con mắzdset cũwhmlng khôwijqng khỏnjiii lầxtgsn nữzdsea nhắzdsem lạocjfi.

- Tiểnrpuu Phàzyugm, Tiểnrpuu Phàzyugm...

Nghe thấzdsey tiếqycsng thởcvhm nhẹspeo kia mơslab hồyqsn truyềmyhnn đskjrếqycsn, côwijq gázqiri lạocjfi nhịevlmn khôwijqng đskjrưwijqợtiqxc vui vẻsfnq, ngẩzdndng đskjrầxtgsu lêfwmsn, nưwijqớsxxwc mắzdset lưwijqng tròtiqxng, vừzdsea hay nhìzyugn thấzdsey bộqycs dạocjfng thốnzxzng khổgfht củquxpa Tầxtgsn Phàzyugm.

- Tiểnrpuu Phàzyugm, đskjrệcqyw phảzdndi cốnzxz cầxtgsm cựfwms, tỷbxwc đskjri tìzyugm y sưwijq...

Thiếqycsu nữzdse gạocjft đskjri nưwijqớsxxwc mắzdset, lòtiqxng nóvfqqng nhưwijq lửzqira đskjrốnzxzt chạocjfy vộqycsi ra ngoàzyugi, màzyug Tầxtgsn Phàzyugm thìzyug vìzyug phảzdndn ứyrxung hỗcqywn loạocjfn trong óvfqqc đskjrang thốnzxzng khổgfht, cho nêfwmsn cũwhmlng khôwijqng đskjrểnrpu ýyrxu nhiềmyhnu.

...

Ta còtiqxn chưwijqa chếqycst?

Võmphp Thiêfwmsn đskjrạocjfi lụjwshc? Đcjxuạocjfi Kiềmyhnn quốnzxzc?

Đcjxuâcjxuy khôwijqng phảzdndi làzyug Đcjxuịevlma Cầxtgsu sao?

Tầxtgsn Phàzyugm cảzdndm giázqirc trong đskjrầxtgsu mìzyugnh nhưwijq bịevlm đskjrạocjfi lưwijqợtiqxng tin tứyrxuc quấzdsen lấzdsey nhau, giốnzxzng nhưwijq sắzdsep nổgfht tung vậeltty, mặipwmc dùmzmk hắzdsen cóvfqq tílpysnh tìzyugnh vôwijq cùmzmkng cứyrxung cỏnjiii, thầxtgsn kinh cóvfqq thểnrpu so vớsxxwi dâcjxuy thédesxp, nhưwijqng giờzdse khắzdsec nàzyugy cũwhmlng khôwijqng khỏnjiii đskjrau đskjrếqycsn suýyrxut hôwijqn mêfwms.

Cũwhmlng khôwijqng biếqycst đskjrãwijq qua bao lâcjxuu, trong đskjrầxtgsu củquxpa hắzdsen mớsxxwi miễrlgkn cưwijqỡzqirng bìzyugnh tĩeyqanh lạocjfi. Hắzdsen cóvfqq cảzdndm giázqirc tấzdset cảzdnd nhưwijq mộqycsng ảzdndo, khôwijqng châcjxun thậelttt. Hắzdsen nhắzdsem chặipwmt mắzdset lạocjfi rồyqsni mộqycst lúeixsc lâcjxuu mớsxxwi từzdse từzdse mởcvhm mắzdset ra, đskjrậelttp vàzyugo mắzdset làzyug mộqycst gian phòtiqxng vớsxxwi phong cázqirch kiếqycsn trúeixsc cùmzmkng cázqirch bàzyugi trílpys vậelttt phẩzdndm trong phòtiqxng rấzdset thanh nhãwijq kházqirc biệcqywt, cổgfht kílpysnh! Màzyug Linh Khílpys trong khôwijqng khílpys hắzdsen hôwijq hấzdsep cũwhmlng đskjrậelttm đskjrặipwmc hơslabn so vớsxxwi trưwijqớsxxwc kia, lạocjfi làzyugm cho ngưwijqờzdsei ta cảzdndm thấzdsey rấzdset sảzdndng khoázqiri, đskjrâcjxuy làzyug chuyệcqywn trưwijqớsxxwc kia hắzdsen khôwijqng thểnrpu tưwijqởcvhmng tưwijqợtiqxng nổgfhti.

Gặipwmp tìzyugnh huốnzxzng nhưwijq vậeltty, lạocjfi phốnzxzi hợtiqxp vớsxxwi nhữzdseng trílpys nhớsxxw khôwijqng hiểnrpuu trong đskjrầxtgsu, Tầxtgsn Phàzyugm vềmyhn cơslab bảzdndn đskjrãwijq rõmphp chuyệcqywn gìzyug xảzdndy ra. Cho dùmzmk đskjrồyqsn vậelttt trong phòtiqxng đskjrềmyhnu làzyug giả dôwijq́i thìzyug khôwijqng khílpys nàzyugy cũwhmlng khôwijqng thểnrpu làzyugm giảzdnd a! Trêfwmsn Đcjxuịevlma Cầxtgsu làzyugm sao cóvfqq thểnrpu cóvfqq đskjrưwijqợtiqxc Linh Khílpys nồyqsnng đskjrậelttm nhưwijq vậeltty đskjrưwijqợtiqxc.

Hắzdsen run rẩzdndy bờzdse môwijqi, muốnzxzn nóvfqqi gìzyug đskjróvfqq nhưwijqng lạocjfi khôwijqng cázqirch nàzyugo nóvfqqi ra đskjrưwijqợtiqxc, chỉeevb chôwijqn bílpys mậelttt vàzyugo thậelttt sâcjxuu trong lòtiqxng

Ởabih Đcjxuịevlma Cầxtgsu, Tầxtgsn Phàzyugm làzyug đskjrệcqyw tửzqir củquxpa mộqycst Đcjxuan Môwijqn ẩzdndn thếqycs. Nhưwijqng dùmzmk sao hắzdsen cũwhmlng làzyug ngưwijqờzdsei củquxpa xãwijq hộqycsi hiệcqywn đskjrạocjfi. Từzdse nhỏnjii cũwhmlng đskjrếqycsn trưwijqờzdseng, côwijqng tázqirc sinh hoạocjft nhưwijq ngưwijqờzdsei bìzyugnh thưwijqờzdseng. Tựfwms nhiêfwmsn cũwhmlng lêfwmsn mạocjfng, thậelttm chílpys còtiqxn xem qua nhữzdseng tiểnrpuu thuyếqycst huyềmyhnn ảzdndo lưwijqu hàzyugnh rộqycsng rãwijqi trêfwmsn mạocjfng. Hắzdsen đskjrốnzxzi vớsxxwi nhữzdseng việcqywc xuyêfwmsn viêfwmṣt, trọesogng sinh thưwijqờzdseng hay đskjrưwijqợtiqxc nhắzdsec tớsxxwi trong đskjróvfqq kỳxxmk thậelttt cũwhmlng khôwijqng xa lạocjf gìzyug!

Chỉeevb cóvfqq đskjriềmyhnu, hắzdsen khôwijqng nghĩeyqa rằzrkpng chuyệcqywn nàzyugy lạocjfi xảzdndy ra trêfwmsn ngưwijqờzdsei mìzyugnh!

- Lòtiqx đskjran nổgfht tung, khiếqycsn cho khôwijqng gian vặipwmn vẹspeoo. Thếqycs nhưwijqng ta cóvfqq quýyrxu nhâcjxun phùmzmk trợtiqx, linh hồyqsnn khôwijqng bịevlm tiêfwmsu diệcqywt màzyug xuyêfwmsn qua khôwijqng gian vàzyug thờzdsei gian, đskjrưwijqa đskjrếqycsn nơslabi gọesogi làzyug Võmphp Thiêfwmsn đskjrạocjfi lụjwshc nàzyugy, nhậelttp vàzyugo ngưwijqờzdsei thiếqycsu niêfwmsn cùmzmkng têfwmsn cùmzmkng họesog kia...

Tầxtgsn Phàzyugm bấzdset đskjrắzdsec dĩeyqa lắzdsec đskjrầxtgsu, trong nộqycsi tâcjxum hắzdsen khôwijqng khỏnjiii nổgfhti lêfwmsn mộqycst hồyqsni tưwijq vịevlm phứyrxuc tạocjfp. Sau khi sưwijq phóvfqq quy thiêfwmsn, hắzdsen khôwijqng còtiqxn ngưwijqờzdsei thâcjxun nàzyugo nữzdsea. Hơslabn nữzdsea, bởcvhmi vìzyug thâcjxun phậelttn đskjrặipwmc thùmzmk nêfwmsn hắzdsen cũwhmlng khôwijqng thílpysch kếqycst giao vớsxxwi ngưwijqờzdsei kházqirc. Cũwhmlng vìzyug thếqycs màzyug hắzdsen khôwijqng cóvfqq lấzdsey mộqycst vịevlm bằzrkpng hữzdseu nàzyugo. Nhưwijqng dùmzmk sao Đcjxuịevlma Cầxtgsu cũwhmlng làzyug nhàzyug hắzdsen, nơslabi hắzdsen sinh sốnzxzng hai mưwijqơslabi năogudm nay, hắzdsen đskjrốnzxzi vớsxxwi chỗcqyw đskjróvfqq vẫslabn cóvfqq chúeixst lưwijqu luyếqycsn.

Bấzdset quázqir Tầxtgsn Phàzyugm vốnzxzn khôwijqng phảzdndi làzyug ngưwijqờzdsei bi quan. Hắzdsen biếqycst rõmphp khi lòtiqx đskjran nổgfht tung, bảzdndn thâcjxun đskjrãwijq chếqycst đskjri. Có thêfwms̉ lạocjfi sốnzxzng đskjrãwijq rấzdset may mắzdsen, nghĩeyqa nhiềmyhnu cũwhmlng vôwijq ílpysch. Đcjxuiềmyhnu chỉeevbnh cảzdndm xúeixsc củquxpa mìzyugnh, tâcjxum tílpysnh củquxpa Tầxtgsn Phàzyugm cũwhmlng dầxtgsn bìzyugnh thảzdndn lạocjfi, rấzdset nhanh nhìzyugn thẳabihng vàzyugo hiệcqywn trạocjfng củquxpa mìzyugnh, cũwhmlng bắzdset đskjrầxtgsu suy nghĩeyqa thâcjxun phậelttn vàzyug tìzyugnh cảzdndnh củquxpa mìzyugnh hiệcqywn giờzdse.

Tílpysnh danh: Tầxtgsn Phàzyugm.

Tuổgfhti: 15 tuổgfhti

Thâcjxun phậelttn: Đcjxuệcqyw tửzqir Châcjxun Võmphp thếqycs gia cửzqiru phẩzdndm Nam Phong thàzyugnh, Đcjxuạocjfi Kiềmyhnn quốnzxzc .

- Châcjxun Võmphp thếqycs gia làzyug quýyrxu tộqycsc củquxpa Đcjxuạocjfi Kiềmyhnn quốnzxzc, đskjrạocjft tớsxxwi cửzqiru phẩzdndm, cửzqiru phẩzdndm làzyug phẩzdndm cấzdsep thấzdsep nhấzdset, nhấzdset phẩzdndm làzyug cao nhấzdset.

- Tuy làzyug loạocjfi thấzdsep nhấzdset, nhưwijqng dùmzmk sao vẫslabn cóvfqq thâcjxun phậelttn quýyrxu tộqycsc, cũwhmlng khôwijqng tệcqyw... Đcjxuã đskjrêfwmśn nơslabi này, vậeltty thìzyug yêfwmsn ổgfhtn màzyug ởcvhm thôwijqi...

Sau khi nghĩeyqa thôwijqng suốnzxzt, Tầxtgsn Phàzyugm cóvfqq chúeixst tựfwms giễrlgku cưwijqờzdsei khổgfht mộqycst tiếqycsng, cốnzxz gắzdseng xua đskjri cảzdndm giázqirc khôwijqng khỏnjiie trong ngưwijqờzdsei. Hắzdsen ngồyqsni dậeltty, hai mắzdset đskjrázqirnh giázqir hoàzyugn cảzdndnh bốnzxzn phílpysa.

Cóvfqq trílpys nhớsxxw trưwijqớsxxwc kia củquxpa "Tầxtgsn Phàzyugm" chỉeevb dẫslabn, hắzdsen cũwhmlng rấzdset nhanh quen thuộqycsc. Hắzdsen pházqirt hiệcqywn gian phòtiqxng mìzyugnh ởcvhm hiệcqywn giờzdse diệcqywn tílpysch kházqir lớsxxwn, bàzyugi trílpys trang hoàzyugng, thậelttm chílpys còtiqxn tốnzxzt hơslabn chỗcqyw ởcvhm củquxpa hắzdsen ởcvhm trêfwmsn Đcjxuịevlma Cầxtgsu nữzdsea. Đcjxuốnzxzi vớsxxwi cázqiri nàzyugy, Tầxtgsn Phàzyugm cũwhmlng tưwijqơslabng đskjrốnzxzi hàzyugi lòtiqxng.

- Bấzdset quázqir, Tầxtgsn Phàzyugm trưwijqớsxxwc kia bịevlm ngưwijqờzdsei ázqirm toázqirn trọesogng thưwijqơslabng chílpys tửzqir, xem ra sau nàzyugy ta còtiqxn phảzdndi phiềmyhnn toázqiri mộqycst hồyqsni rồyqsni!

Đcjxuồyqsnng thờzdsei, Tầxtgsn Phàzyugm cũwhmlng rấzdset nhanh nghĩeyqa tớsxxwi tìzyugnh cảzdndnh mìzyugnh sắzdsep phảzdndi đskjrốnzxzi mặipwmt, hắzdsen cúeixsi đskjrầxtgsu nhưwijq cóvfqq đskjriềmyhnu suy nghĩeyqa.

- Tiểnrpuu Phàzyugm, đskjrệcqyw đskjrãwijq tỉeevbnh?

Đcjxuúeixsng lúeixsc nàzyugy, thiếqycsu nữzdse vừzdsea mớsxxwi rờzdsei đskjri mang theo mộqycst lãwijqo tiêfwmsn sinh đskjri đskjrếqycsn, trôwijqng thấzdsey Tầxtgsn Phàzyugm đskjrãwijq tỉeevbnh lạocjfi, lậelttp tứyrxuc kinh hỉeevb khiếqycsn hai mắzdset hiệcqywn lêfwmsn mộqycst hồyqsni hàzyugo quang.

Thiếqycsu nữzdse nàzyugy cóvfqq mộqycst mázqiri tóvfqqc đskjren nházqirnh thậelttt dàzyugi, đskjrôwijqi mắzdset sázqirng, lôwijqng màzyugy nhỏnjii nhắzdsen, khuôwijqn mặipwmt xuấzdset chúeixsng, khílpys chấzdset thanh nhãwijq, mặipwmc mộqycst thâcjxun quầxtgsn ázqiro màzyugu xanh biếqycsc, tuổgfhti khôwijqng lớsxxwn lắzdsem, nhưwijqng cũwhmlng đskjrãwijq thấzdsey đskjrưwijqợtiqxc vẻsfnq đskjrẹspeop nghiêfwmsng nưwijqớsxxwc nghiêfwmsng thàzyugnh củquxpa nàzyugng.

Tầxtgsn Phàzyugm nhậelttn ra thiếqycsu nữzdse tuyệcqywt sắzdsec nàzyugy têfwmsn làzyug Tầxtgsn Li, trêfwmsn danh nghĩeyqaa làzyug tỷbxwc tỷbxwc củquxpa Tầxtgsn Phàzyugm, khôwijqng chỉeevb cóvfqq sắzdsec đskjrẹspeop nổgfhti tiếqycsng Nam Phong thàzyugnh màzyug thiêfwmsn phúeixs cũwhmlng kinh ngưwijqờzdsei, đskjrưwijqợtiqxc Tầxtgsn gia chủ coi làzyug hòtiqxn ngọesogc quýyrxu trêfwmsn tay. Trêfwmsn thựfwmsc tếqycs nàzyugng chílpysnh làzyug thêfwms tửzqir đskjrãwijq đskjrịevlmnh từzdse bédesx củquxpa Tầxtgsn Phàzyugm, nhưwijqng sau nàzyugy Tầxtgsn gia gia chủquxp khôwijqng cóvfqq con gázqiri, cộqycsng thêfwmsm Tầxtgsn Phàzyugm trưwijqớsxxwc kia khôwijqng quázqir tiếqycsn bộqycs, phụjwsh thâcjxun Tầxtgsn Phàzyugm liềmyhnn thu Tầxtgsn Li làzyugm con gázqiri nuôwijqi, đskjrểnrpu trázqirnh tai họesoga cho mộqycst nữzdse tửzqir tốnzxzt nhưwijq vậeltty.

Tuy rằzrkpng trong trílpys nhớsxxw trưwijqớsxxwc kia đskjrãwijq biếqycst đskjrưwijqợtiqxc "tỷbxwc tỷbxwc" củquxpa mìzyugnh rấzdset đskjrẹspeop, nhưwijqng lúeixsc tậelttn mắzdset nhìzyugn thấzdsey, Tầxtgsn Phàzyugm vẫslabn khôwijqng khỏnjiii cóvfqq chúeixst thấzdset thầxtgsn -- xinh đskjrẹspeop, băogudng cơslab ngọesogc cốnzxzt, eo thon châcjxun dàzyugi, trêfwmsn ngưwijqờzdsei Tầxtgsn Li quảzdnd thậelttt tậelttp hợtiqxp hếqycst cázqiri đskjrẹspeop củquxpa nhâcjxun gian! Càzyugng khóvfqq đskjrưwijqợtiqxc làzyug khílpys chấzdset thanh nhãwijq kia, xuấzdset trầxtgsn nhưwijq Tiêfwmsn Tửzqir vậeltty. Tầxtgsn Phàzyugm cũwhmlng vìzyug vẻsfnq đskjrẹspeop củquxpa nàzyugng màzyug ngâcjxuy ngốnzxzc trong chốnzxzc lázqirt. Trêfwmsn Đcjxuịevlma Cầxtgsu, hắzdsen chưwijqa từzdseng nhìzyugn thấzdsey nữzdse tửzqir nàzyugo cóvfqq vẻsfnq đskjrẹspeop tuyệcqywt mỹspeo nhưwijq nàzyugng!