Chân Linh Cửu Biến

Chương 1:

Dịeooych giảqlrf: Titan

Thởpsfe dàhtmzi nhẹfize nhõxrrfm, Lụwqrsc Bìwdyonh chậpxuxm rãqlrfi thu côfkufng, đardjem huyếtlont mạrgqtch linh lựficac mớqevvi vừqevva đardjộldrzt pháonbh lầoybon nữkqfaa nạrgqtp vàhtmzo trong huyếtlont mạrgqtch, vứgxrut bỏonbh linh thạrgqtch đardjãqlrf bịeooy phếtlon ởpsfe trong tay đardji, cảqlrfm thụwqrs buồfutyng tim mạrgqtnh mẽfkuf vớqevvi nhịeooyp đardjậpxuxp cófkuf lựficac. Lụwqrsc Bìwdyonh phảqlrfng phấrcsbt nghe thanh âcskzm

huyếtlont dịeooych ởpsfe trong mạrgqtch máonbhu "Hoa lạrgqtp lạrgqtp" chảqlrfy qua.

Mộldrzt đardjôfkufi mắuetmt đardjộldrzt ngộldrzt mởpsfe ra ởpsfe trong bófkufng tốgpipi, phảqlrfng phấrcsbt hai viêqlrfn minh tinh thâcskzm thúxrhuy trong bầoybou trờgxrui đardjêqlrfm, diệldefu diệldefu rựficac rỡgpip. Lụwqrsc Bìwdyonh cưknjuờgxrui nhạrgqtt nhìwdyon hếtlont thảqlrfy trong phòcskzng, quảqlrf nhiêqlrfn, đardjộldrzt pháonbh đardjếtlonn Luyệldefn khítraq kỳxolw tầoybong bảqlrfy, hai mắuetmt cófkuf bảqlrfn lĩoxjznh thấrcsby vậpxuxt trong đardjêqlrfm. Dĩoxjz nhiêqlrfn, bảqlrfn lĩoxjznh kia nhìwdyon qua còcskzn rấrcsbt yếtlonu ớqevvt, áonbhnh mắuetmt Lụwqrsc Bìwdyonh cófkuf thểpvnl đardjạrgqtt đardjưknjuợcbrqc, cũmgurng bấrcsbt quáonbh chítraqnh làhtmz cófkuf thểpvnl thấrcsby rõxrrf ràhtmzng hếtlont thảqlrfy vậpxuxt trong phòcskzng nhỏonbh nàhtmzy màhtmz thôfkufi.

Lấrcsby mộldrzt thùpxuxng nưknjuớqevvc, đardjem rửcbrqa đardji tầoybong tạrgqtp chấrcsbt màhtmzu đardjỏonbh sậpxuxm bịeooy chèvynen ébmytp từqevv trong thâcskzn thểpvnl ra sau khi đardjộldrzt pháonbh huyếtlont mạrgqtch. Lụwqrsc Bìwdyonh nằeooym ởpsfe trêqlrfn giưknjuờgxrung gỗgsrj, tốgpipi nay rốgpipt cụwqrsc cófkuf thểpvnl ngủehmf mộldrzt giấrcsbc ngủehmf ngon rồfutyi.

Đnpoti tớqevvi cáonbhi thếtlon giớqevvi nàhtmzy sáonbhu năwqdzm, Lụwqrsc Bìwdyonh khôfkufng cófkuf bấrcsbt kỳxolw đardjiềjknou gìwdyo làhtmz khôfkufng thítraqch ứgxrung, đardjặyycac biệldeft làhtmz sau khi biếtlont cáonbhi thếtlon giớqevvi thầoybon kỳxolw nàhtmzy, Lụwqrsc Bìwdyonh ngưknjuợcbrqc lạrgqti cảqlrfm thấrcsby tâcskzm lýgpip phiêqlrfu lưknjuu bịeooy kítraqch thítraqch mãqlrfnh liệldeft.

Trong nhữkqfang năwqdzm qua, Lụwqrsc Bìwdyonh cốgpip gắuetmng họcchac tậpxuxp hếtlont thảqlrfy vềjkno thếtlon giớqevvi nàhtmzy, mặyycac dùpxux cófkuf tưknju chấrcsbt bìwdyonh thưknjuờgxrung, nhưknjung cốgpip gắuetmng tu luyệldefn đardjếtlonn Luyệldefn khítraq tầoybong thứgxru bảqlrfy, hôfkufm nay rốgpipt cụwqrsc thàhtmznh côfkufng đardjộldrzt pháonbh.

Còcskzn vềjkno huyếtlont mạrgqtch củehmfa mìwdyonh, cáonbhc tiệldefn trưknjuởpsfeng đardjềjknou khôfkufng biếtlont nguyêqlrfn nhâcskzn tạrgqti sao giáonbhc tĩoxjznh trễneye nhưknjung pháonbht triểpvnln nhanh vàhtmz mạrgqtnh nhưknju vậpxuxy. Bảqlrfn thâcskzn hắuetmn dùpxux đardjoáonbhn biếtlont nhưknjung khôfkufng hềjkno dáonbhm thổjkno lộldrz cho ai.

Sáonbhng sớqevvm hôfkufm sau, sau ba tiếtlonng chuôfkufng vàhtmzng, Châcskzn Linh Biệldeft Việldefn lậpxuxp tứgxruc ồfutyn àhtmzo tiếtlonng ngưknjuờgxrui. Bảqlrfy đardjộldrzi đardjệldef tửcbrq cấrcsbp hai gồfutym năwqdzm mưknjuơpyvfi ngưknjuờgxrui nhanh chófkufng từqevv chỗgsrj đardji ra, chạrgqty vềjkno bìwdyonh đardjàhtmzi thứgxru bảqlrfy củehmfa Triềjknou Dưknjuơpyvfng phong quay vềjkno phítraqa áonbhnh sáonbhng mặyycat trờgxrui. Chỉswqd thấrcsby từqevvng bófkufng ngưknjuờgxrui giốgpipng nhưknju cưknjuỡgpipi ngựficaa hoang, nhanh chófkufng vôfkuf cùpxuxng, nếtlonu cófkuf võxrrf lâcskzm cao thủehmf thấrcsby, sợcbrq rằeooyng sẽfkuf trợcbrqn mắuetmt hốgpipc mồfutym.

Nhữkqfang ngưknjuờgxrui nàhtmzy tốgpipc đardjộldrz so vớqevvi cao thủehmf đardjứgxrung đardjầoybou vềjkno khinh côfkufng cófkuf lẽfkuf khôfkufng bằeooyng, nhưknjung nhìwdyon mấrcsby ngàhtmzn ngưknjuờgxrui tràhtmzn đardjầoyboy núxrhui nàhtmzy, ngưknjuờgxrui ngưknjuờgxrui khinh côfkufng đardjềjknou làhtmz nhưknju vậpxuxy, khôfkufng biếtlont nhữkqfang thứgxru võxrrf lâcskzm cao thủehmf kia sẽfkuf nghĩoxjz thếtlon nàhtmzo. Nhữkqfang ngưknjuờgxrui nàhtmzy nếtlonu xuấrcsbt thếtlon, võxrrf lâcskzm nhấrcsbt đardjịeooynh đardjạrgqti loạrgqtn!

Lụwqrsc Bìwdyonh khôfkufng nhanh khôfkufng chậpxuxm, ởpsfe trong đardjáonbhm ngưknjuờgxrui lộldrz vẻccha du nhậpxuxn cófkuf thừqevva. Tớqevvi bìwdyonh đardjàhtmzi thứgxru bảqlrfy, xa xa nhìwdyon thấrcsby trêqlrfn bìwdyonh đardjàhtmzi đardjãqlrf cófkuf hai bófkufng ngưknjuờgxrui, xem ra làhtmz đardjạrgqti sưknju huynh vàhtmz nhịeooy sưknju huynh rồfutyi. Hai ngưknjuờgxrui nàhtmzy Luyệldefn khítraq đardjềjknou đardjạrgqtt tớqevvi đardjệldef cửcbrqu trọcchang, cuốgpipi cùpxuxng chỉswqd còcskzn chúxrhut xítraqu nữkqfaa làhtmz dung huyếtlont trúxrhuc cơpyvf, liềjknon cófkuf thểpvnl trởpsfe thàhtmznh Châcskzn Linh Pháonbhi nộldrzi môfkufn đardjệldef tửcbrq. Tạrgqti Châcskzn Linh pháonbhi, luyệldefn khítraq kỳxolw còcskzn gọcchai làhtmz Luyệldefn huyếtlont kỳxolw, Trúxrhuc cơpyvf kỳxolw còcskzn gọcchai làhtmz dung huyếtlont kỳxolw, vìwdyo côfkufng pháonbhp ởpsfe hảqlrfi ngoạrgqti gồfutym bắuetmc hảqlrfi vàhtmz đardjôfkufng hảqlrfi cófkuf phầoybon kháonbhc vớqevvi nộldrzi lựficac, tu luyệldefn thưknjuờgxrung kếtlont hợcbrqp luyệldefn khítraq dung nhậpxuxp vàhtmzo huyếtlont mạrgqtch, kítraqch thítraqch tiềjknom năwqdzng, thàhtmznh tựficau kim đardjan, cho tớqevvi pháonbh đardjan thàhtmznh anh, thàhtmznh tựficau pháonbhp tưknjuớqevvng.

Mắuetmt thấrcsby mọcchai ngưknjuờgxrui sắuetmp tớqevvi bìwdyonh đardjàhtmzi, lạrgqti cófkuf ba cáonbhi bófkufng ngưknjuờgxrui vưknjuợcbrqt qua mọcchai ngưknjuờgxrui, nhảqlrfy đardjếtlonn trêqlrfn đardjàhtmzi, chítraqnh làhtmz tam, tứgxru, vàhtmz ngũmgur sưknju huynh đardjãqlrf đardjạrgqtt tớqevvi Luyệldefn khítraq tầoybong thứgxru táonbhm.

Nhìwdyon thấrcsby mọcchai ngưknjuờgxrui đardjềjknou đardjãqlrf tớqevvi bìwdyonh đardjàhtmzi, đardjạrgqti sựfica huynh Diêqlrfu Dũmgurng hébmytt lớqevvn mộldrzt tiếtlonng:

- Xếtlonp hàhtmzng!

Mọcchai ngưknjuờgxrui chạrgqty hưknjuớqevvng tớqevvi ngay vịeooy trítraq củehmfa mìwdyonh, trong khoảqlrfnh khắuetmc phưknjuơpyvfng đardjộldrzi sắuetmp hàhtmzng chỉswqdnh tếtlon. Lụwqrsc Bìwdyonh đardjứgxrung hàhtmzng thứgxru hai bêqlrfn tráonbhi vịeooy trítraq thứgxru hai, nófkufi cáonbhch kháonbhc Lụwqrsc Bìwdyonh làhtmz đardjệldef tửcbrq thứgxru mưknjuờgxrui hai củehmfa phưknjuơpyvfng đardjộldrzi.

Diêqlrfu Dũmgurng lầoybon nữkqfaa quáonbht lêqlrfn:

- Dung huyếtlont hófkufa cốgpipt quyềjknon, bắuetmt đardjầoybou!

Mọcchai ngưknjuờgxrui đardjáonbhnh ra mộldrzt quyềjknon thứgxruc mởpsfe đardjầoybou, đardjồfutyng loạrgqtt hébmytt lớqevvn:

- "Hắuetmc!"

Dung huyếtlont hófkufa cốgpipt quyềjknon cófkuf bảqlrfy mưknjuơpyvfi hai thứgxruc, ba mưknjuơpyvfi sáonbhu thứgxruc trưknjuớqevvc dung luyệldefn tựfica thâcskzn, kítraqch thítraqch huyếtlont mạrgqtch châcskzn linh lựficac, ba mưknjuơpyvfi sáonbhu thứgxruc sau bảqlrfo vệldef táonbhnh mạrgqtng giếtlont đardjịeooych, làhtmz côfkufng phu bảqlrfo mệldefnh.

Mộldrzt bàhtmzi quyềjknon pháonbhp múxrhua xong, thâcskzn cốgpipt Lụwqrsc Bìwdyonh nófkufng lêqlrfn, quảqlrf nhiêqlrfn làhtmz do hiệldefu quảqlrf tu vi đardjạrgqtt đardjếtlonn tầoybong thứgxru bảqlrfy. Lúxrhuc trưknjuớqevvc cũmgurng Dung huyếtlont hófkufa cốgpipt quyềjknon đardjáonbhnh xong, hắuetmn thấrcsby tráonbhn đardjãqlrf hơpyvfi cófkuf mồfuty hôfkufi, trong miệldefng thởpsfe dốgpipc khôfkufng ngừqevvng, bâcskzy giờgxru bấrcsbt quáonbh làhtmz nófkufng ngưknjuờgxrui màhtmz thôfkufi.

Lụwqrsc Bìwdyonh nhìwdyon vềjkno phítraqa đardjạrgqti sưknju huynh Diêqlrfu Dũmgurng, Diêqlrfu Dũmgurng lầoybon nữkqfaa hébmytt lớqevvn:

- Cung nghêqlrfnh tiêqlrfn trưknjuởpsfeng!

Chỉswqd thấrcsby bêqlrfn ngoàhtmzi Triềjknou Dưknjuơpyvfng phong, mộldrzt đardjạrgqto hồfutyng quang thoáonbhng hiệldefn, ba bófkufng ngưknjuờgxrui đardjãqlrf đardji tớqevvi trưknjuớqevvc bậpxuxc đardjáonbh trêqlrfn bìwdyonh đardjàhtmzi.

Dưknjuớqevvi đardjàhtmzi, cáonbhc đardjệldef tửcbrq cùpxuxng hàhtmznh lễneye, nófkufi:

- Ra mắuetmt Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng!

Mộldrzt tu sĩoxjz trung niêqlrfn, đardjứgxrung ởpsfe trong ba ngưknjuờgxrui, tưknjuớqevvng mạrgqto uy nghiêqlrfm, biểpvnlu lộldrz nhàhtmzn nhạrgqtt vung tay lêqlrfn, nófkufi:

- Miễneyen lễneye, chưknju vịeooy tu luyệldefn coi nhưknju cốgpip gắuetmng, khảqlrfo hạrgqtch Châcskzn Linh Biệldeft Việldefn đardjệldef tửcbrq cấrcsbp hai sắuetmp bắuetmt đardjầoybou, chưknju vịeooy nếtlonu làhtmz khôfkufng muốgpipn trởpsfe thàhtmznh ngoạrgqti môfkufn đardjệldef tửcbrq.

Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng nófkufi xong mộldrzt phen, ba hàhtmzng trưknjuớqevvc trong phưknjuơpyvfng đardjộldrzi, mọcchai ngưknjuờgxrui biểpvnlu lộldrz kháonbhc nhau, trêqlrfn căwqdzn bảqlrfn coi nhưknju trấrcsbn đardjịeooynh, hai hàhtmzng sau thìwdyo bắuetmt đardjầoybou bàhtmzn táonbhn xìwdyo xàhtmzo, cófkuf lo lắuetmng, cófkuf thấrcsbt vọcchang, cófkuf tuyệldeft vọcchang, cáonbhc loạrgqti biểpvnlu lộldrz đardjềjknou bấrcsbt đardjồfutyng.

Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng nébmytt mặyycat khôfkufng lộldrz vẻccha gìwdyo, nhìwdyon hai hàhtmzng sau mộldrzt cáonbhi, mọcchai ngưknjuờgxrui lậpxuxp tứgxruc yêqlrfn lặyycang nhưknju tờgxru. Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng nhàhtmzn nhạrgqtt "Hừqevv" mộldrzt tiếtlonng, nhìwdyon vềjkno ba hàhtmzng phítraqa trưknjuớqevvc, khi thấrcsby Lụwqrsc Bìwdyonh thìwdyo trêqlrfn mặyycat vui mừqevvng, nófkufi:

- Tốgpipt lắuetmm, Lụwqrsc Bìwdyonh, ngưknjuơpyvfi đardjãqlrf đardjộldrzt pháonbh đardjếtlonn tầoybong thứgxru bảqlrfy?

Lờgxrui nófkufi củehmfa Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng nhấrcsbt thờgxrui khiếtlonn mọcchai ngưknjuờgxrui đardjang yêqlrfn tĩoxjznh cófkuf phầoybon tạrgqto đardjộldrzng. Ngay cảqlrf hàhtmzng thứgxru nhấrcsbt mấrcsby vịeooy sưknju huynh cũmgurng nghiêqlrfng đardjầoybou lạrgqti nhìwdyon Lụwqrsc Bìwdyonh mấrcsby lầoybon.

Lụwqrsc Bìwdyonh ngưknjuợcbrqc lạrgqti cũmgurng thảqlrfn nhiêqlrfn, khôfkufng cófkuf khẩwojon trưknjuơpyvfng hay hưknjung phấrcsbn chúxrhut nàhtmzo, nhấrcsbt mựficac thi lễneye rồfutyi nófkufi:

- Toàhtmzn dựficaa vàhtmzo tiềjknon trưknjuởpsfeng chỉswqd đardjiểpvnlm tàhtmzi bồfutyi, đardjệldef tửcbrq đardjêqlrfm qua may mắuetmn đardjộldrzt pháonbh.

- Tốgpipt, tốgpipt lắuetmm! Ba tháonbhng sau, đardjợcbrqi đardjệldef tửcbrq cấrcsbp 2 khảqlrfo hạrgqtch hoàhtmzn thàhtmznh, ngưknjuơpyvfi cófkuf thểpvnl tham gia tỷfswv thítraq kỳxolw thi thăwqdzng cấrcsbp đardjệldef tửcbrq

Châcskzn Linh Biệldeft Việldefn đardjệldef tửcbrq khảqlrfo hạrgqtch chẳoxjzng nhữkqfang đardjem đardjệldef tửcbrq khôfkufng phùpxux hợcbrqp tiếtlonn đardjộldrz đardjàhtmzo thảqlrfi đardji, màhtmz tỷfswv thítraq còcskzn nhằeooym vàhtmzo cáonbhc cấrcsbp đardjệldef tửcbrq ưknjuu túxrhu, trong đardjófkuf ngưknjuờgxrui thắuetmng đardjưknjuợcbrqc trọcchang thưknjuởpsfeng, tu vi tiếtlonn nhanh. Cảqlrf hai đardjềjknou làhtmz cáonbhch biệldeft việldefn khítraqch lệldef đardjệldef tửcbrq cốgpip gắuetmng tu hàhtmznh.

Châcskzn Linh Biệldeft Việldefn lấrcsby thựficac lựficac đardjịeooynh đardjịeooya vịeooy, cạrgqtnh tranh kịeooych liệldeft, cáonbhc phưknjuơpyvfng đardjộldrzi tựfica nguyệldefn tu luyệldefn đardjềjknou phảqlrfi dựficaa vàhtmzo mỗgsrji phưknjuơpyvfng đardjộldrzi hàhtmzng năwqdzm cófkuf tỷfswv sốgpip thắuetmng cùpxuxng đardjàhtmzo thảqlrfi đardjểpvnl títraqnh. Vàhtmz tiêqlrfn trưknjuởpsfeng chỉswqd đardjạrgqto phưknjuơpyvfng đardjộldrzi nàhtmzy cũmgurng cófkuf thểpvnl đardjưknjuợcbrqc tôfkufng môfkufn tưknjuởpsfeng thưknjuởpsfeng. Cho nêqlrfn, khi Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng thấrcsby Lụwqrsc Bìwdyonh lúxrhuc tu vi đardjộldrzt pháonbh, rấrcsbt làhtmz cao hứgxrung.

Đnpotệldef tửcbrq cấrcsbp hai tu vi đardjạrgqtt tớqevvi tầoybong thứgxru bảqlrfy, đardjãqlrf cófkuf thựficac lựficac hàhtmzng mưknjuờgxrui ngưknjuờgxrui đardjầoybou trong phưknjuơpyvfng đardjộldrzi, nhưknju vậpxuxy phưknjuơpyvfng đardjộldrzi thứgxru bảqlrfy tham gia tỷfswv thítraq tăwqdzng lêqlrfn mộldrzt phầoybon thựficac lựficac làhtmz khôfkufng thểpvnl nghi ngờgxru.

- Châcskzn Linh Biệldeft Việldefn ta lấrcsby thựficac lựficac đardjạrgqtt đardjịeooya vịeooy củehmfa mìwdyonh, Lụwqrsc Bìwdyonh tu vi đardjộldrzt pháonbh, trởpsfe thàhtmznh ngưknjuờgxrui thứgxru mưknjuờgxrui trong phưknjuơpyvfng đardjộldrzi thứgxru bảqlrfy củehmfa ta đardjạrgqtt tớqevvi tầoybong thứgxru bảqlrfy, theo lệldef, Lụwqrsc Bìwdyonh trởpsfe thàhtmznh đardjệldef tửcbrq thứgxru mưknjuờgxrui.

Lụwqrsc Bìwdyonh cũmgurng cófkuf quáonbh mấrcsby lầoybon trảqlrfi qua chuyệldefn nhưknju vậpxuxy, lậpxuxp tứgxruc yêqlrfn lặyycang đardji đardjếtlonn hàhtmzng thứgxru nhấrcsbt phítraqa bêqlrfn phảqlrfi, Lụwqrsc Bìwdyonh cófkuf thểpvnl cảqlrfm giáonbhc đardjưknjuợcbrqc sau lưknjung áonbhnh mặyycat cófkuf tứgxruc giậpxuxn, cófkuf hâcskzm mộldrz, cófkuf ghen tỵehmf rõxrrf rệldeft củehmfa mọcchai ngưknjuờgxrui.

Thìwdyo ra làhtmz đardjệldef tửcbrq thứgxru mưknjuờgxrui Lýgpip Thàhtmznh hung tợcbrqn nhìwdyon Lụwqrsc Bìwdyonh mộldrzt cáonbhi, đardji đardjếtlonn vịeooy trítraq cuốgpipi cùpxuxng bêqlrfn tráonbhi hàhtmzng thứgxru hai. Còcskzn đardjệldef tửcbrq thứgxru mưknjuờgxrui cưknjuờgxrui khổjkno mộldrzt tiếtlonng, bưknjuớqevvc hai bưknjuớqevvc hưknjuớqevvng bêqlrfn phảqlrfi, chiếtlonm vịeooy trítraq cũmgur củehmfa Lụwqrsc Bìwdyonh.

Lụwqrsc Bìwdyonh đardjốgpipi vớqevvi nhữkqfang thứgxru nàhtmzy biểpvnlu lộldrz trưknjuớqevvc sau khôfkufng nhìwdyon, chẳoxjzng qua làhtmz đardjứgxrung ởpsfe vịeooy trítraq mớqevvi củehmfa mìwdyonh, yêqlrfn lặyycang khôfkufng nófkufi.

Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng nhìwdyon Lụwqrsc Bìwdyonh mộldrzt cáonbhi, cưknjuờgxrui nófkufi:

- Dựficaa theo lệldef thưknjuờgxrung, cófkuf đardjệldef tửcbrq tu vi lêqlrfn cao, cófkuf thểpvnl hưknjuớqevvng huynh trưknjuởpsfeng cùpxuxng cấrcsbp khiêqlrfu chiếtlonn, chiếtlonm lấrcsby vịeooy trítraq cao hơpyvfn, tu luyệldefn tưknju nguyêqlrfn từqevv đardjófkuf cũmgurng tốgpipt hơpyvfn.

Bêqlrfn tráonbhi bốgpipn vịeooy đardjệldef tửcbrq Luyệldefn khítraq tầoybong bảqlrfy đardjồfutyng loạrgqtt nhìwdyon vềjkno phítraqa Lụwqrsc Bìwdyonh, Lụwqrsc Bìwdyonh hưknjuớqevvng Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng hàhtmznh lễneye rồfutyi nófkufi

- Đnpotệldef tửcbrq mớqevvi vừqevva đardjộldrzt pháonbh tu vi, cầoybon củehmfng cốgpip thêqlrfm, khôfkufng phảqlrfi làhtmz đardjốgpipi thủehmf củehmfa chưknju vịeooy huynh trưknjuởpsfeng, đardjệldef tửcbrq bỏonbh qua quyềjknon lợcbrqi khiêqlrfu chiếtlonn.

Mọcchai ngưknjuờgxrui thầoybom nófkufi:

- Quảqlrf nhiêqlrfn!

Lụwqrsc Bìwdyonh nàhtmzy mỗgsrji lầoybon tu vi tiếtlonn bộldrz, cho tớqevvi bâcskzy giờgxru khôfkufng khiêqlrfu chiếtlonn vớqevvi huynh trưknjuởpsfeng cùpxuxng cấrcsbp. Nếtlonu khôfkufng phảqlrfi hàhtmzng năwqdzm đardjềjknou cófkuf chuyệldefn so tàhtmzi xếtlonp vịeooy trítraq phưknjuơpyvfng đardjộldrzi, Lụwqrsc Bìwdyonh sợcbrq làhtmz đardjứgxrung hàhtmzng vịeooy đardjệldef tửcbrq cuốgpipi cùpxuxng trong đardjệldef tửcbrq cùpxuxng cấrcsbp bậpxuxc.

Lụwqrsc Bìwdyonh khôfkufng gâcskzy chuyệldefn, khôfkufng cófkuf nghĩoxjza làhtmz chuyệldefn khôfkufng xảqlrfy ra vớqevvi hắuetmn, mấrcsby lầoybon tâcskzn tiếtlonn đardjệldef tửcbrq khiêqlrfu chiếtlonn thấrcsbt bạrgqti, mọcchai ngưknjuờgxrui từqevv đardjófkuf đardjềjknou biếtlont Lụwqrsc Bìwdyonh khôfkufng phảqlrfi làhtmz dễneye trêqlrfu, ngưknjuờgxrui khiêqlrfu chiếtlonn cũmgurng dầoybon ítraqt đardji.

Lụwqrsc Bìwdyonh cófkuf thểpvnl Luyệldefn khítraq ởpsfe tầoybong thứgxru sáonbhu xếtlonp hàhtmzng mưknjuờgxrui hai, phầoybon nhiềjknou làhtmz sau khi nhiềjknou ngưknjuờgxrui khiêqlrfu chiếtlonn thấrcsbt bạrgqti, bịeooy đardjộldrzng bịeooy ngưknjuờgxrui kháonbhc đardjẩwojoy đardji lêqlrfn.

- Nhưknju vậpxuxy, Lụwqrsc Bìwdyonh chítraqnh làhtmz huynh trưknjuởpsfeng thứgxru mưknjuờgxrui trong phưknjuơpyvfng đardjộldrzi thứgxru bảqlrfy củehmfa chúxrhung ta!

Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng mộldrzt chùpxuxy đardjịeooynh âcskzm.

- Ra mắuetmt Thậpxuxp sưknju huynh!

- Xin chàhtmzo Thậpxuxp sưknju đardjệldef!

Sau khi Lụwqrsc Bìwdyonh trảqlrf lễneye, Lưknjuu tiêqlrfn trưknjuởpsfeng nghiêqlrfm mặyycat nófkufi:

- Tốgpipt! Chuyệldefn vặyycat đardjãqlrf xong, chúxrhung đardjệldef tửcbrq bắuetmt đardjầoybou tĩoxjznh tọcchaa hàhtmznh côfkufng!